Monthly Archives: March 2012

Críost Mac Dé 8

Caibideal a hOcht. Na Cathanna; An Dréimire. An fhaid a bhí Críost sa bhfásach ag déanamh an troscaidh; agus ansan, ag buachtaint ar an áirseóir in sna cathannaibh, dhá thaispeáint do sna Críostaithibh conas bua do bhreith ar an namhaid … Continue reading

Posted in Contents, Críost Mac Dé | Leave a comment

Catilína 47

XLVII. Ansan do ceistíodh Volturcius i dtaobh na leitire, agus cá raibh sé ag dul, agus cad a bhí aige á bheartú. I dtosach bárra do cheap sé bréaga agus shéan sé rún ar an gceilg. Ansan do gealladh coimirce … Continue reading

Posted in Catilína, Contents | Leave a comment

Críost Mac Dé 7

Caibideal a Seacht. Eóin Baiste. Cnuic agus sléibhte is ea an tír ar fad laisteas de chathair Ierúsaleim. Talamh ana-bhocht atá in sna gleanntaibh idir na cnuic sin. Cnapóga móra cailce is ea na cnuic, agus dá bhrí sin ní … Continue reading

Posted in Contents, Críost Mac Dé | Leave a comment

Catilína 46

XLVI. An túisce ’na raibh an méid sin gnótha déanta do comáineadh teachtairí ag triall ar an gConsal dhá ínsint tríd síos do. Bhí áthas mór agus buaireamh mór in éineacht ar an gConsal nuair ’ airigh sé an scéal. … Continue reading

Posted in Catilína, Contents | Leave a comment

Catilína 45

XLV. Nuair a bhí na nithe sin chun cínn ar an gcuma san do ceapadh oíche do sna hAllobrógaibh chun gluaiste. Bhí Ciceró tar éis an eólais go léir a dh’fháil uathu. D’órdaigh sé do L. Valerius Flaccus agus do … Continue reading

Posted in Catilína, Contents | Leave a comment

An Craos-Deamhan 1

AN CRAOS-DEAMHAN CAIBIDEAL A HAON. Tamall mór ó shin, tamall ana-mhór ó shin, na céadta blian sarar chuir aon tSasanach chos ar thalamh na hÉireann ach cos go raibh laincis iarainn uirthi, bhí rí álainn, óg, uasal ar an Múmhain, … Continue reading

Posted in An Craos-Deamhan, Contents | Leave a comment

Catilína 44

XLIV. Ach, fé mar a dh’órdaigh Ciceró dhóibh, do chuaigh na hAllobróga chun cainnte leis an gcuid eile de lucht na ceilge, trí stiúrú Ghabinius. D’iarradar ar Lentulus agus ar Chetégus agus ar Statilius agus ar Chassius dearbhú ’ thabhairt … Continue reading

Posted in Catilína, Contents | Leave a comment

Críost Mac Dé 6

Caibideal a Sé. Críost Mac Dé agus Dochtúirí na Dlí. Ní thugann an Soíscéal aon chúntas dúinn ar conas a chaith Críost Mac Dé a shaol ón lá a rug a mhuíntir leó ó thuaidh go Nasaret é chun cónaithe, … Continue reading

Posted in Contents, Críost Mac Dé | Leave a comment

Catilína 43

XLIII. Ach bhí socair ag Lentulus agus ag an gcuid eile de cheannaibh na ceilge, sa Róimh, tar éis slua mhór do chruinniú, mar bhí le feiscint, nuair a bheadh Catilína tagaithe isteach i bhFaesulae, go gcruinneódh L. Bestia, tribún … Continue reading

Posted in Catilína, Contents | Leave a comment

Cúán Fithise 5

V. “Ach cad é an coinníoll ar a ndéanfí caradas den tsórd san, a Chonghail?” arsa Cúán. “Ní deocair é an coinníoll,” arsa Conghal. “Tabhair dómhsa an t-each san fút, agus tabharfadsa dhuit a dhá luach, agus caradas buan.” “Ná … Continue reading

Posted in Cúán Fithise, Contents | Leave a comment