Lughaidh Mac Con chapter 2

Caibideal a Dó.

An Dos Iúir.

Bhí Art mac Cuínn in’ Árdrí ar Éirinn. Chuaigh sé siar go Cúige Connacht ar chuaird. Bhíodh sé ag bronnadh séad nuair a bhíodh sé ar a chuardaibh mar sin. Eachra agus srianta ab ea cuid de sna séadaibh a bhronnadh sé. Bhí sé dhá mbronnadh san i gConnachtaibh an uair sin.

“Tá sé chómh maith agam dul ó thuaidh go dtí pé áit ’na bhfuil an tÁrdrí i gConnachtaibh,” arsa Eóghan mac Ailealla. “B’fhéidir go dtabharfadh sé each maith dhom agus srian álainn. Is mó m’éileamhsa air ná éileamh aon fhir i gConnachtaibh, ó is é driotháir mo mháthar é.”

“Is fíor san,” arsa Sadhbh, “gluais ort,” ar sise.

“Raghadsa leat,” arsa Lúghaidh Mac Con. “B’fhéidir go dtabharfadh sé each maith agus srian ghreanta dhómhsa, leis, ós ar aon ghlúin agus ar aon chígh do hoileadh sinn araon.”

“Tá go maith,” arsa Eóghan. “Téanam ort. Tá áthas mór orm tu’bheith in éineacht liom, a Lúghaidh. Ní mhothóimíd faid na slí an fhaid a bheimíd i bhfochair a chéile.”

“Má tá aon teachtaireacht agat, a mháthair,” arsa Eóghan, “le cur ag triall ar an Árdrí anois an t-am agat.”

“Níl, a mhic,” arsa Sadhbh, “aon teachtaireacht agam le cur ag triall air. Níl agaibh le déanamh ach a ínsint do go bhfuilimíd go léir go maith anso, agus go bhfuil súil againn go bhfuil an scéal céanna acu san.”

“Tá eagal orm,” arsa Eóghan, “go mbeidh mé bodhar aige féin ag daoine nách é am cheistiú i dtaobh Áine Cliach agus na gcapall úd a rugadh uainn.”

“Éist, a Eóghain,” arsa Lúghaidh, “ar neóin sin mar is feárr é. Má bhodhraid siad sinn leis an bhfiafraí níl againn ach iad san do bhodhradh leis an ínsint. Nuair a neósfar d’Art i dtaobh na gcapall a rugadh uainn is móide an fonn a bheidh air capaill mhaithe do thabhairt dúinn b’fhéidir.”

“Maith an áit i rabhais, a Lúghaidh, a mhic!” arsa Ailill. “Is dó’ liom gur maith an bhail ar Eóghan tu’bheith ag dul in éineacht leis.”

Chruinníodar dírim marcach agus chuadar chun bóthair.

Do ghluais an bheirt agus a ndírim marcach fan na habhann siar ó thuaidh. Bhí an lá go breá agus a dheallramh air go leanfadh sé breá, agus go leanfadh an aimsir breá go ceann tamaill. Chuir san suilbhreas ar an mbeirt agus ar a gcuallacht.

Thánadar chun áite’na raibh fánaidh leis an abhainn agus an t-uisce ag gluaiseacht go mear. Deir an seanaleabhar go raibh easach san áit agus raibh dos iúir, nú crann iúir, ag fás ar bruach na habhann, os cionn an easaigh. Nuair a bhíodar ag gabháil thar an ndos iúir do thosnaigh an ceól ba bhreátha agus ba bhinne agus ba mhísle dár airigh éinne acu riamh, ar sheinnt istigh sa chrann iúir. Do stadadar go léir ag éisteacht leis an gceól. Bhí an ceól chómh hálainn sin gur fhanadar gan labhairt ná aon chor a chur díobh ar feadh tamaill mhaith. Fé dheireadh do léim Eóghan agus Lúghaidh anuas dá gacapaillibh in éineacht agus siúd isteach san iúr iad. Fuaradar firín ana-bheag istigh ann agus tiompán aige agus é ag déanamh an cheóil. Do rug Eóghan ar ghualainn air. Do rug Lúghaidh ar an ngualainn eile air.

“Liomsa an ceól!” arsa Lúghaidh.

“Liomsa an ceólaí!” arsa Eóghan. Chrom an bheirt ar an bhfirín do tharrac óna chéile.

“Má mharaíonn sibh me,” arsan firín, “ní bheidh an ceól ná an ceólaí ag éinne agaibh.”

Ghlacadar socair é ansan ach do chimeád gach duine acu a ghreim féin air.

“Conas a shocróimíd an scéal?” arsa Eóghan.

“Tá an scéal socair cheana,” arsa Lúghaidh. “Is liomsa an ceól agus dá bhrí sin is liom an té a dhéanfaidh an ceól.”

“Is liomsa an ceólaí,” arsa Eóghan, “agus dá bhrí sin is liom gach ceól dá ndéanfaidh an ceólaí.”

“Fágtar fé bhreith Ailealla an scéal,” arsan firín.

“Táim sásta,” arsa Lúghaidh. “Ní foláir do an ceól a thabhairt dómhsa.”

“Táim sásta,” arsa Eóghan. “Ní foláir do an ceólaí’thabhairt dómhsa.”

D’iompaíodar go léir agus thugadar aghaidh thar n-ais ar Bhrú Rí chun a iarraidh ar Ailill an scéal do bhreithniú eatarthu. An fhaid a bhíodar ag teacht thar n-ais bhí fearg agus mioscais ag éirí go fíochmhar idir an mbeirt, bíodh gur ar aon ghlúin agus ar aon chígh do hoileadh an bheirt. Cheap Lúghaidh go raibh gníomh ana-ghránna ag Éoghan dá dhéanamh air agus a rá ná fágfadh sé an firín aige féin. Cheap Eóghan gur chion in aistear an cion go léir a bhí aige ar Lúghaidh, agus mura mbeadh gurbh ea go bhfágfadh Lúghaidh an firín aige. Thánadar abhaile gan puínn cainnte’dhéanamh lena chéile an fhaid a bhíodar ag teacht ach gach éinne acu ag machnamh, go dúr agus go dorcha, ar olcas an ghnímh a bhí ag an bhfear eile dá dhéanamh air.

“Ó!” arsa Ailill nuair a chonaic sé iad. “Airiú cad a thug thar n-ais sibh?”

“An firín seo,” ar siad.

“Agus cad’na thaobh gur thug sé sin thar n-ais sibh? Nú cad é an saghas firín é?”

“Ceólaí breá is ea é,” arsa Eóghan, agus d’innis sé dho conas mar a bhí an ceól iúntach istigh sa dos iúir agus gur chuadar araon isteach san iúr agus gur rugadar in éineacht ar an bhfirín, agus ansan gur éirigh imreas eatarthu féachaint cé aige go mbeadh an firín.

“Cad is ainm duit, a fhir bhig?” arsa Ailill.

“Fear Fí mac Eóghabhail, a rí,” arsan firín beag.

“Seinn cuid ded cheól dúinn, a fhir bhig,” arsa Ailill, go bhfeiceam an fiú thu an t-imreasán atá ag an mbeirt seo dá dhéanamh mar gheall ort.”

“Déanfad, a rí,” ar seisean. Do thairrig sé chuige a thiompán agus do ghléas sé é. Ní raibh sa tiompán ach trí téada. Do sheinn sé an ceól a bhí aige dá sheinnt nuair a tugadh as an ndos iúir é. Bhí an ceól go hálainn agus go haoibhinn. Bhíodar go léir’na stad ag éisteacht leis. Ní leogfadh eagla d’éinne oiread agus cogar cainnte’dhéanamh ná cor a chur de chois ná de láimh leis le heagla go n-imeódh aon bhlúire d’aoibhneas an cheóil sin uaidh. Bhí Lúghaidh agus Eóghan ag éisteacht leis an gceól agus bhíodar ag machnamh.

“Is liomsa an ceól so,” arsa Lúghaidh in’ aigne féin, “agus ní bheidh a leithéid eile de cheól le fáil in Éirinn!”

“Is liomsa an ceólaí,” arsa Eóghan in’ aigne féin, “agus ní bheidh a leithéid de cheólaí le fáil in Éirinn!”

Personal names

Art mac Cuínn: Art mac Cuinn, son of Conn Céadchathach and high king of Ireland. He was defeated by Lúghaidh Mac Con and died in the battle of Maigh Mucraimhe.
Fear Fí mac Eóghabhail: also known as Fear Hí, the son of Eogabail, who avenges his father’s death at Ailill’s hand.

Placename

Connachta: Connaught or Connacht, the western province of Ireland. Note that as a plural noun, the genitive is Connacht and the dative is Connachtaibh.

Foclóirín

ag: “at”. Am: the combination of ag, the particle governing the verbal noun, with a first person singular pronoun object. This would be do mo in the CO (an extremely inauthentic form).
airiú!:arú!, “why! really! indeed!” Pronounced /i’rʹu:~e’rʹu:/.
aistear: “roundabout journey”. Cion in aistear ar dhuine, “wasted affection for someone”.
am: “time”, pronounced /aum/. Anois an t-am agat, “now is your chance”.
ar ndó’: a variant of dar ndó’ (dar ndóigh in the CO), “of course, no doubt”. The variant form ar neóin is also found here. Dóin (whence nóin/neóin) is given in PSD1927 as a corruption of dóigh.
bodhar: “deaf”, and by extension “bothered by, tired of something”. Pronounced /bour/.
breithním, breithniú: “to consider, examine”, breathnaím, breathnú in the CO. Pronounced /brʹenʹ’hi:mʹ, brʹenʹ’hu:/. However, IWM has breathnaigh; both forms are likely to have co existed in WM.
ceól: “music”. I think it worthy of notice that we have gach ceól dá ndéanfaidh sé here: in English, “music” is uncountable, showing that ceól also means “song; piece of music”.
ceólaí: “musician”, more usually ceoltóir in the CO.
cimeádaim, cimeád: “to keep”, or coimeádaim, coimeád in the CO. This word and all cognates (chimeádaidís, etc) have a broad c in the classical spelling and in the CO, but a slender c or ch (as applicable) in WM Irish: /kʹi’mʹa:d/, /xʹi’mʹa:didʹi:ʃ/, etc. Also note that the the CO distinction between coimeád, “keep”, and coimhéad, “watch over”, does not obtain in WM Irish: coimhéad is an Ulster word.
deallramh: “appearance”, dealramh. Pronounced /dʹaurəv/. The original spelling was deallradh, adjusted in the editing here.
dírim: “band, posse, squadron”, díorma in the CO.
do: “to”. Note that the classical spelling of the preposition pronoun is adopted in the CO, but this form is pronounced /do/ in the dialect and so edited as do here. Note that the emphatic form dómhsa has a long vowel, /do:sə/.
dó’: “hope, expectation; source of expectation”, or dóigh in the CO. This occurred as dó’ and dóich in the original, but is uniformly edited as dó’’ here, in line with the pronunciation.
dos: “thicket, clump of trees”. Dos iúir, “clump of yew-trees”.
driotháir: “brother”, deartháir.
dúr: “dour, surly”.
each: “horse, steed”, pronounced /ɑx/.
eachra: “horses”, pronounced /ɑxərə/. This is a collective word, used in the singular with a plural meaning.
eagal: “fear”, a variant of eagla.
easach: “waterfall”, pronounced /ə’sɑx/.
éileamh: “claim”, with ar, “claim on something”.
faid: “length”, fad.
fánaidh: “slope”, or fána in the CO. Pronounced /fɑ:nigʹ/. The historical dative has replaced the nominative in WM Irish.
fiafraí: “enquiry, question”, pronounced /fʹiər’hi:/.
glacaim, glacadh: “to accept, take”. Ghlacadar socair é, the notes in the original text show this means something like, “they relaxed their grip on him, they held him gently”.
gléasaim, gléasadh: “to equip, make ready”.
greanta: “graven, polished, beautifully done”, pronounced /grʹantə/.
imreas: “strife, discord”, pronounced /imʹirʹəs/.
imreasán: “discord, quarrel”, pronounced /imʹirʹəsɑ:n/. Both imreas and imreasán are found in PUL’s works, but FGB appears to recommend the use of imreas over imreasán in the CO.
ínsim, ínsint: “to tell”, or insím, insint in the CO. Note the use of d’innis here in the preterite: the spellings d’innis and d’inis are both found in PUL’s works. IWM shows the pronunciation of inis to be /i’nʹiʃ, nʹiʃ, ‘inʹiʃ, ‘iŋʹiʃ/. The autonomous future form neósfar is found here, from an earlier inneósfar.
iúntach: “wonderful”, iontach. Pronounced /u:ntəx/.
iúr: “yew”.
leogaim, leogaint:“to let, allow”, ligim, ligeanin the CO.
marcach: “rider”, pronounced /mər’kɑx/.
me: disjunctive form of the first person pronoun, pronounced /mʹe/ (or /mʹi/ through raising of the vowel in the vicinity of a nasal cononant). Always in the CO.
mear: “quick, fast”.
milis: “sweet”, with mísle in the comparative, where the CO has milse.
mioscais: “malice, ill-will”.
móide: “all the more”. This is a “second comparative” form, similar to feárrde, usaide, miste, meaning “all the more X for it”.
nú: “or”, , pronounced /nu:/.
os cionn: “above”. Pronounced /ɑs kʹu:n/.
pé: “whichever”.
séad: “treasure, valuable gift”. This is the noun from which seoid developed as a by-form according to PSD.
srian: “reins on a horse”, with srianta in the plural. Note this word is feminine here, but masculine in the CO.
suilbhreas: “pleasantness, joviality”, or soilbhreas in the CO. The original spelling is maintained here, but CFBB gives /solʹivrʹəs/ as the pronunciation, and more research is required as to whether /silʹivrʹəs/ is possible too.
tairrigim, tarrac: “to pull”, or tarraingím, tarraingt in the CO. Pronounced /tarʹigʹimʹ, tɑrək/. PUL’s spelling in the orginal, as edited by Eleanor Knott, were influenced by classical norm, with, for example, tarrang as the verbal noun.
téanam: “come along”, part of a defective verb usually found only in the imperative. Téanam would be first-person plural imperative here, but the second-person imperative is often téanam too (téanam ort; possibly analogous to the first-person singular imperative in English “let’s be having you”).
tu, thu: disjunctive form of the second person pronoun, pronounced /tu, hu/. Always in the CO.

Lúghaidh Mac Con chapter 1

Lúghaidh Mac Con

An tAthair Peadar Ua Laoghaire

Canónach, S.P.

do scríbh ón seanascéal

“Cath Muighe Mucrime”

Eleanor Knott do chuir in eagar

Caibideal a hAon

Áine

Bhí rí ar an Múmhain fadó agus Ailill ab ainm do, Ailill Ólom. Sadhbh, iníon Chuínn Chéadchathaigh, an bhean a bhí aige. Bhí triúr mac acu, Eóghan mac Ailealla, agus Cian mac Ailealla agus Cas mac Ailealla. Ón dtriúr san is ea do shíolraigh na trí cineacha móra san an Eóghanacht agus an Chiannacht agus Dál gCais. I mBrú Rí, ar bruach Máighe, a bhí rítheaghlach Ailealla. Bhí priúnsa óg de Chorca Laoighde ar oiliúint ag Ailill agus ag Sadhbh. Lúghaidh Mac Con ab ainm don phriúnsa san. Deir an seanaleabhar gur “ar aon ghlúin agus ar aon chígh” do hoileadh an priúnsa san agus Eóghan mac Ailealla. Mac do Shadhbh ab ea é.

Ta cnuc ná fuil i bhfad ó Bhrú Rí agus Cnuc Áine a tugtar anois ar an gcnuc san. Áine Cliach a tugtí roimis seo air. Cnuc sí ab ea é. Bhí slua sí ann. Bhí rí ar an slua sí sin agus Eóghabhal ab ainm do, agus bhí iníon ag an Eóghabhal san agus Áine ab ainm di. Is uaithi sin a tugadh “Áine Cliach,” agus “Cnuc Áine,” ar an gcnuc.

Bhíodh féar ana-bhreá ar chliathánaibh an chnuic sin agus is ann a curtí capaill an rí chun fosaíochta. Oíche Shamhna áirithe do fágadh na capaill ann agus ar maidin amáireach a bhí chúinn ní raibh aon chapall acu le fáil! Do cuardaíodh an chómharsanacht. Ní raibh aon mhaith ann. Ní raibh aon tuairisc ag éinne orthu agus ní raibh a rian le fáil ag imeacht ón gcnuc. Do cuireadh tuilleadh capall ann agus do cuireadh lucht faire ’na mbun. Níor imigh aon ní ar aon chapall acu go dtí go dtáinig Oíche Shamhnaarís. Anoíche sin do thit a gcodladh ar an lucht faire. Nuair a tháinig an lá ní raibh tásc ná tuairisc ar aon cheann de sna capaillibh. Do cuardaíoch ins gachaon bhallmórthímpall na dútha i gcian agus i gcóngar. Níraibh aon mhaith ann. Ní bhfuaradh capall ná rian capaill in aon treó baíll.

Do cuireadh capaill eile ar an gcnuc agus do cuireadh lucht faire ’na mbun. D’imigh an bhliain agus níor imigh bascadh ná bárthan ar aon chapallacu, de ló ná d’oíche, i gcaitheamh na bliana. Tháinig Oíche Shamhna. Tháinig Ailill féin chun na faire’dhéanamh an oíche sin. Do socraíodh inead sínte dho ar an gcnuc. Bhí na capaill’na thímpall agus iad ag inníor. Ag éisteacht leis an inníor do do thit a chodladh air. Choidil sé go sámh go dtáinig an lá. Nuair a dhúisigh sé as a chodladh bhí an ghrian ag éirí. D’fhéach sé’na thímpall. Ní raibh capall ná searrach le feiscint ach mar’bheadh an talamh tar éis iad do shlogadh. Ansan is ea’bhí an iúnadh i gceart ar Ailill. Ní fheidir sé ó thalamh an domhain cad a bhí ag imeacht ar na capaillibh ná cad a bhí dhá mbreith chun siúil, ná cá rabhthas dhá mbreith chun siúil chómh glan san ná raibh aon phioc dá rian le feiscint beó ná marbh.

Bhí fear’na chónaí thíos i gcúige Laighean an nuair chéannaagus Feircheas ab ainm do. Fáidh ab ea an fear san,agus féinní abea é leis. Bhí eólas ar dhraíocht aige agus bhí eólas ar arm aige. Cara ana-dhílis ab ea é do rí Múmhan, d’Ailill. Chuir Ailill teachtaireacht síos ag triall air dhá iarraidh air teacht chuige go Brú Rí, go raibh gnó ana-mhór aige dhe. Tháinig Feircheas. D’innis Ailill do an scéal go léir ó thosach go deireadh; conas mar a beirtí chun siúil na capaill gach aon Oíche Shamhna agus ná deintí baint le haon chapall acu an chuid eile den bhliain. Cheistigh Feircheas é i dtaobh na ndaoine a bhí sa chómharsanacht agus i dtaobh an chuardaigh a deintí. Ní raibh sé sásta go dtí gur thug sé féin agus an rí cuaird na tíre mórthímpall, ag féachaint ar an dtír agus ag cainnt leis na daoine agus dhá gceistiú i dtaobh aon daoine iasachta’bheith ag teacht san áit ó am go ham. Ní bhfuair sé aon eólas uathu. Ansan duairt sé le hAilill go raghadh sé abhaile agus go dtiocfadh sé Oíche Shamhna a bhí chúinn.

Tháinig Oíche Shamhna agus tháinig Feircheas fé mar a bhí geallta aige. Do chuaigh Ailill agus do shín sé ar an gcnuc, ag faire. D’fhan Feircheas in aice an chnuic, ag á bhun. Thit a chodladh ar Ailill, díreach mar a thit gach uair dá raibh sé ann roimis sin agus é ag éisteacht leis na capaillibh ag inníor. Nuair a bhí sé’na shámhchodladh tháinig an slua sí amach. Do ghluaiseadar amach agus Eóghabhal’na ndiaidh. Bhí Áine roimh Eóghabhal amach agus tiompán aici agus an ceól sí aici dá sheinnt ar an dtiompán. Nuair a bhíodar chómh fada amach le bun an chnuic agus iad ag tosnú ar na capaillibh do bhailiú leó isteach do rith Feircheas chúthu agus bhuail sé Eóghabhal. Do rith Eóghabhal thar n-ais chun dul isteach arís sa chnuc. Do rith Feircheas’na dhiaidh agus chaith sé ga leis agus bhuail sé é sarar fhéad sé dul isteach. Chuaigh an ga trína dhrom agus amach trína chliabh. Do thit sé marbh, díreach san áit’na raibh Ailill’na chodladh. Do léim Ailill as a chodladh. Le línn léimt as a chodladh dho bhí Áine ag rith thairis agus do rug sé uirthi.

“Bog díom!” ar sise.

“Ní bhogfadh!” ar seisean.

“Díolfair as!” ar sise.

“Cad as go ndíolfad?” ar seisean.

“As an olc atá déanta agaibh orm,” ar sise.

“Cad é an t-olc atá déanta agamsa ort?” ar seisean.

“Mo shárú agus marú m’athar,” ar sise; “agus déanfadsa sárú ortsa,” ar sise. “Geallaim duit,” ar sise, “gur róbheag an sárú ná an marú a bheidh ar do chumas a dhéanamh um an dtaca’na mbeadsa scartha leat!” Lena línn sin bhí sí imithe as a radharc.

Tháinig Oíche Shamhna’na dhiaidh san agus bhí na capaill ar an gcnucán gcéanna agus an lucht faire ag tabhairt aire dhóibh, ach má bhíodar níor thit aon chodladh ar an lucht faire agus níor rugadh chun siúil aon chapall. Chuaigh gach aon rud chun suaimhnis. Chuaigh Feircheas síos abhaile agus tháinig gnóthaí eile ar Ailill agus d’imigh an scéal as a chéann.

Personal names

Ailill Ólom:Ailill Aulom (Oilioll Olum in PUL’s novel, Niamh) in early forms of Irish, the son of Mogh Nuadhat (or Mug Nuadat), legendary king of Leath Mogha in second century Ireland. Ailill Ólum became king of Southern Ireland. Ailill Ólum was the ancestor of the Eóghanacht dynasty through his son Eóghan.
Áine: the name of a fairy or goddess mentioned here and the daughter of Egobail. Irish legends recount how she was ravished by Ailill Ólom, upon which she bit off his ear (Ólum or Aulom is said to mean “one-eared”).
Cas mac Ailealla: also known as Cormac Cas. Son of Ailill Aulom and reputed ancestor of the Dál gcCais, or Dalcassian dynasty of Northern Munster.
Cian mac Ailealla: son of Ailill Aulom.
Conn Céadchathach:known as Conn Cétchathach (“Conn of the Hundred Battles”) in early forms of Irish, Conn Céadchathach is a legendary high king of Ireland who took the northern half of Ireland, Leath Chuínn, in a legendary second century carve up with his foe, Mogh Nuadhat (Mug Nuadat).
Eóghabal: Egobail, foster-son of the sea-god, Manannán mac Lir, and father of Áine.
Eóghan mac Ailealla: also known as Eóghan Mór, Eógan, son of Ailill Aulom and king of Munster in the second or third century. The ancestor of the Eóghanacht dynasty of kings of Munster.
Feircheas mac Comáin: Ferches mac Commáin, the sage who killed Lúghaidh Mac Con.
Lúghaidh mac Con: son of Sadhbh and Macnia mac Lugdach, known in history as Lugaid Mac Con, or simply as Mac Con. After his father died and his mother married Ailill Aulom, he became the latter’s foster son, becoming known as Mac Con after being suckled by a greyhound called Eloir Derg. He became high king of Ireland after defeating and king Art mac Cuínn in the battle of Maigh Mucraimhe in Connacht. Lúghaidh mac Con is said to have been the ancestor of the Ua Laoghaire’s, which may explain PUL’s interest in him. Pronounced /luːgʹ/.
Sadhbh: known as Sadb ingen Chuinn in early Irish, Sadhbh was the daughter of Conn Céadchathach and the wife of, firstly, Macnia mac Lugdach, to whom she bore Lúghaidh mac Con, and then of Ailill Aulom, king of southern Ireland. In the Cath Muige Mucraime, she appears as wife of Ailill Ólum and foster-mother of Lúghaidh mac Con. Pronounced /səiv/.

Placenames and territorial groups

Brú Rí: Bruree, Co. Limerick (“the king’s residence”, referring to an ancient royal fortress). Brugh is generally pronounced /brog/ in WM Irish, but in this particular placename the -gh- is not pronounced, and so the generally accepted spelling is used in the editing here. Brugh Ríogh stood in the original.
Ciannacht: the Ciannachta, a population group in early Ireland that claimed descent from Tadhg mac Céin, son of Cian mac Ailealla. They first appear in the historical record in the sixth century, in connection with a defeat in battle in Co. Meath.
Cnuc Áine: Knockainy, Co. Limerick. Also Áine Cliach; I am not sure what the significance of cliach is.
Corca Laoighde: a kingdom in west Cork, descended from Lugaid Loígde, high king of Ireland and ancestor of Lúghaidh mac Con. Some scholars argue that Lúghaidh mac Con is partly confused with his ancestor Lugaid Loígde in the Irish annals.
Dál gCais: the Dalcassians, a powerful dynasty who held a kingdom in Thomond, or North Munster, in the 10th century. Dál means “people, sept, tribe”. The Dál gCais claimed descent from Cormac Cas. The eclipsis of Cais reflects calcification of the name, according as it does with the grammar of an earlier form of Irish. The Dál gCais are believed to be the descendants of a Decies group (the Déisi Tuaisceart) who settled in Co. Clare in the early eighth century, and later claimed a spurious genealogical connection with the Eóghanacht dynasty that held sway in Southern Ireland from the seventh to the tenth century.
Eóghanacht: the Eóghanachta or Eugenians, an Irish dynasty centred around Cashel from the seventh to the tenth century that claimed descent from Eóghan, son of Ailill Ólum.
Laighin: Leinster, the eastern province of Ireland. A fifth declension masculine plural noun with genitive Laighean.
Máigh (an Mháigh): the River Maigue, Co. Limerick. This placename means “the plain”, magh in modern Irish.
Múmhain (an Mhúmhain): Munster, the southern province of Ireland. This is one of many words where there historic dative has replaced the erstwhile nominative (an Mhúmha) in Cork Irish. The genitive is na Múmhan.

Foclóirín

ag: “at”. The combination ag á, corresponding to ag a in the CO, is pronounced /i’gʹɑ:/.
amáireach: amárach in the CO, “tomorrow”. Pronounced /ə’mɑ:rʹəx/.
arís: “again”. PUL used the spelling airís, indicating a slender r, /i’rʹi:ʃ/.
bárthan: “harm”.
bascaim, bascadh: “to bash, crush, severely injure”. As a noun, bascadh means “injury”.
bun: “bottom, base”. I mbun ruda, “in charge of/looking after (something)”.
capall: “horse”. Note the dative plural has a slender l in Cork Irish: capaillibh.
chun: “towards”. The combined forms of this preposition are distinctive: chúm, chút, chuige, chúithi, chúinn, chúibh, chúthu. The Standard has chugam, chugat, chuige, chuici, chugainn, chugaibh, chucu.
cine: “race”. Note the plural used here is cineacha, where ciníocha is used in the CO.
cíoch: “breast”, with cígh in the dative.
cliathán: “side, flank”, pronounced /klʹi:’hɑ:n/.
cnuc: “hill”, or cnoc in the CO. Pronounced /knuk/. The spelling cnoc was found in the original.
codlaim, codladh: “to sleep”. Note the preterite here, choidil, where chodail is also found in PUL’s works.
cú: “dog”, with con in the genitive. This word is indeclinable in the CO.
cuaird: “visit”, cuairt.
cuirim, cur: “to put”. The imperfect autonomous forms is curtí (found as curtaí in the original), as the t is slender in WM Irish (cuirtí is the more usual form).
draíocht: “magic”.
drom: “back”, or droim in the CO. PUL uses drom (in the nominative and dative) for the actual back of a person or an animal, but druím for more derived usages (druím lámha, “the back of a hand” etc). Pronounced /droum/.
dúthaigh: “land, region, district”, with the genitive singular dútha. Dúiche in the CO.
éirím, éirí: “to rise”. Pronounced /əi’rʹi:mʹ, əi’rʹi:/.
fáidh: “prophet”, pronounced /fɑ:gʹ/.
feadar: “I don’t know, I wonder”. While this verb is spelt ní fheadair sé in both the present  and past tense meanings in the CO, there was traditionally a distinction between ní fheadair sé, present tense, and ní fheidir sé, past tense, pronounced /nʹi: edʹirʹ ʃe:/.
féinní: “warrior, soldier”. Féinnidh stood in the original.
fosaíocht: “grazing; grazing land”.
ga: “spear”. Spelt gath in the original, this is one of a number of words where a final h may be discernible in the pronunciation in certain contexts and not in others.
gheibhim, fáil: “to get, find”. This is the absolute form of the verb faighim; the distinction is not observed in the Standard, which has faighim alone. Note the autonomous form of the preterite here, ní bhfuaradh, where PUL’s novel, Séadna, has níor fuaradh.
i gcian: i gcian agus i gcóngar, “far and near”. It is worth noting that PUL did not use the traditional dative singular form céin. In the CO this would be i gcéin agus i gcóngar.
i: i becomes ins before the article (in sna), and before gach in WM Irish.
inead: ionad in the CO, “unit”. Pronounced /inʹəd/ in WM Irish. Inead sínte, “a place to lie down”.
inníoraim, inníor: “to graze”, or iníoraim, iníor in the CO. Pronounced /i’ŋʹi:rimʹ, i’ŋʹi:r~i’ŋʹe:r/.
iúnadh: “wonder, surprise”, ionadh. Pronounced /u:nə/.
lá: “day”. The archaic dative appears in de ló, /də ‘lo:/, “by day”.
léimim, léimt: “to leap”, or léimim, léim in the CO.
mórthímpall: mórthimpeall. The broad “p” in WM Irish is preserved here: /muər hi:mʹpəl/. Sometimes found as mórdtímpall in other writers of WM Irish.
priúnsa: “prince”, prionsa.
Samhain: “November”. Oíche Shamhna, “Halloween”. Irish myths tell how fairies do good and evil to mortals on this night of the year.
sáraím, sárú: “to infringe, violate”. Mo shárú, “attacking me”.
searrach: “foal”, pronounced /ʃə’rɑx/.
seinnim, seinnt: “to play music”, or seinnim, seinm in the CO. Pronounced /ʃəiŋʹimʹ, ʃəintʹ/.
síolraim, síolradh: “to breed, propagate”, or síolraím, síolrú in the CO. Do shíolraigh sé ó (dhuine), “he is descended from (a certain person)”. I am unclear whether the l is pronounced in this word.
sloigim, slogadh: “to swallow”, or slogaim, slogadh in the CO.
tásc: “report of a death”. Ní raibh tásc ná tuairisc air, “there was no news of him”.
tímpall: timpeall. The broad p in WM Irish is preserved here: /tʹi:mʹpəl/.
tiompán: “lyre”.