Let Ye Spake Engilish and Be Dacent!

My audio file of this can be listed to here. I am a learner and the audio is only for fun, for speaking practice. Feedback, including errors, welcome.

LET YE SPAKE ENGILISH AND BE DACENT.”

ón Athair Peadar Ó Laeire.

A Dhaoine,

Táim chun cómhairle úr leasa ’ thabhairt díbh. Chím go bhfuil ana-dhúil agaibh sa tseanachainnt sin a fuarabhair ónúr sínsear. Níl aon mhaith sa tseanachainnt sin. Níl aon mheas anois ar aon duine ná labhrann an Béarla breá galánta so a tháinig chúinn anall ó Shasana. Nuair a bhuailfidh duine umat sa bhóthar má deireann tú leis, “Dia ’s Muire dhuit,” measfaidh sé ná fuil ionat ach cábóg, ach má deireann tú leis, “Hoo-dee-doo,” measfaidh sé láithreach gur duin’uasal tu. Cad é an mhaith dhuit bheith id bheathaidh muna mbeidh meas éigin ort! Níl aon mheas anois ar an té a labhrann an Ghaelainn. Nuair a théann duine anonn go hAmerica, mura bhfuil ’ fhios aige i gceart conas “I guess” do rá trína shróin measaid na hÉireannaigh eile thall gur cábóg é agus bíd siad ag magadh fé, agus, má ráiníonn gaol a bheith ag éinne acu leis, séanaid siad an gaol. Má deir sé, “ó dheas,” bhíonn sceartadh gáire acu uime nuair ná déarfadh sé, “down south.” Má thráctann sé ar “dheireadh an fhómhair seo chúinn,” bíonn scorn ar an hÉireannaigh eile nuair ná déarfadh sé “next fall.” Níl aon ghnó go hAmerica ag duine ná fuil ábalta ar “Hoo-dee-doo” do rá, agus “down south,” agus “next fall,” agus iad do rá trína shróin amach go breá caochshrónach bínn; mar seo féach, “Hoo-dee-doo,” “down south,” “next fall.”

Sin í an chainnt is ceart díbh ’ fhoghlaim agus ní hí an Ghaelainn. Glacaidh mo chómhairle agus déanfaidh sibh úr leas. Let ye spake Engilish and be dacent. Let ye all take patthern by me and ye’ll spake dacent. Twhin any von will spake Adhris (Irish) ti ye, let ye say “I hoven’t any Adhris.”

An Freagra.

A Dhaoine,

A’ bhfuil ’ fhios agaibh cé ’tá anso agaibh? Is mise an Ghaelainn. Éistidh liom go ciúin agus neósfad mo scéal díbh. Bhíos-sa lá agus ba mhór le rá me in Éirinn. Bhí mo smacht agus mo chumas ar fuid na hÉireann go léir. Is me ’ thugadh cómhacht do ríthibh Éireann, fios dá draoithibh, eólas dá saoithibh, ciall dá breithiúnaibh. Is mise a chuireadh féith filíochta i bhfilíbh na hÉireann, binneas ’na ndántaibh, ceól ’na nguthannaibh, fuinneamh ’na gcainnt, faobhar ar a n-aoirthibh. Is mise, trí naomhthoil agus trí mhórmhaitheas Dé, a chuir neart i gcroí Naoimh Pádraig agus a chuir briathra bríomhara buacacha ’na bhéal chun Creidimh na fírinne do chraobhscaoileadh in Éirinn. Is mise, trí ghrástaibh Aonmhic Dé, a thug greim don Chreideamh san i gcroíthibh Gael, greim nár bogadh riamh ó shin, go dtí gur bogadh mo ghreimse féin ar chroíthibh Gael.

Ó, a dhaoine, táim lag go leór inniu! Táid mo dhaoine féin am shéanadh os cómhair an domhain. Ní háil leó a admháil go bhfuil aithne ná eólas acu orm. Nuair adeir éinne leó go rabhas uasal tamall agus gur ceart dóibh féachaint im dhiaidh agus urraim éigin a thaispeáint dom, an bhfuil ’ fhios agaibh, a dhaoine, cad é an freagra a gheibhtear uathu? Níl acu le rá ach “Cad é an mhaith anois í!” Nuair ’ airím an freagra san ag teacht uathu tagann tocht agus brón ar mo chroí. Ní mar gheall orm féin ar fad a thagann an tocht agus an brón san orm, ach mar gheall orthu san leis. Thugadar druim lámha liomsa, rud nár tugadh riamh in Éirinn roimhe sin, agus dob usaide é dá mbeadh rud fónta im inead acu. Thugadar druim lámha liomsa agus níl im inead anois acu ach an dramhaíol cainnte is measa agus is gráinne agus is tiubaistí sa domhan. Rud bocht suarach is ea é. Níl ann ach dríodar, dríodar Sacs-Bhéarla. Tá an Béarla san féin dona go leór, ach tá an donas ar fad ar an ndríodar so atá dá shéideadh anois ar fuid na hÉireann. Ní Béarla é agus ní Gaelainn é. Ní cainnt ná cómhrá é. Níl ciall ná meabhair ná tuiscint leis. Má bhíonn smaointe móra maithe ’na n-aigne ag duine ní féidir do iad do chur i gcéill do dhuine eile leis an ndríodar Béarla san ach oiread agus dob fhéidir do dhuine uisce ’ chimeád i gcriathar nú bó do cheangal le súgán sneachtaidh.

D’airíodar an chailleach san ag cainnt, d’airíodar an chómhairle ’ thug sí dhúinn. Is tiubaisteach an chómhairle í. Tá an chailleach san ag tabhairt na cómhairle sin dúinn le fada. Taithneann a chainnt féin leis an asal. Taithneann a gcainnt féin leis na géanna. Dá dtugadh an t-asal cómhairle dhúinn déarfadh sé gan amhras ná fuil cainnt sa domhan is binne ná is breátha ná “Ó-í-ó,” ach go ndéanfí é ’ sheinnt tríd an sróin. Tá “Ó-í-ó” an asail an uile bhlúire chómh maith agus chómh ciallmhar mar chainnt le “Hoo-dee-hoo” na caillí sin.

Ach tá muíntir na hÉireann ag éisteacht leis an gcailligh le fada agus tá mórán dá cómhairle glacaithe acu. Táid siad ’nár dtímpall, ar an aonach, ar an margach, i siopa an éadaigh, ag Aifreann an Domhnaigh, agus in inead “Dia ’s Muire dhíbh,” nú “Bail ó Dhia oraibh,” nú “Go mbuanaídh Dia thu,” níl ’na mbéal acu ach “Hoo-dee-doo” an asail. Nuair a théann breallán acu anonn go hAmerica is dó’ leis go bhfuil sé chómh huasal leis an bPreisident má thagann leis “down south” do rá trína shróin!

Ní hé sin féin an ceann is measa dhe. “Is olc an t-éan a shailíonn a nead.” Níl focal le fáil, ó mhaidin go hoíche, amach a béal éinne de sna “Hoo-dee-doos” san, im thaobhsa, ach “Fot good is it now?” “Cad é an mhaith anois í?”

Ná creididh iad, a dhaoine. Thugadar a n-éitheach. Táim chómh maith anois agus ’ bhíos riamh, bíodh ná fuilim chómh láidir. Iad féin atá gan mhaith. An dríodar Béarla so a chleachtadar le déanaí níor fhág sé aigne ná éirim ná tuiscint ná ciall acu. Gan amhras is iad sliocht na sínsear uasal iad, ach níor fhág an dríodar Béarla san aon mheas acu orthu féin ná ar a sínsear ná ar aon ní a bhain leó riamh. Níl iomárd saolta ná fuiliceódh an duine níos túisce ná ’ fhuiliceódh sé cailliúint a mheabhrach. Agus níl daonnaí is mó go mbíonn trua ag á chómharsanaibh do ná an duine bocht gurb é toil Dé a mheabhair shaolta do thógaint uaidh. Sin é an t-olc atá imeartha ag an ndríodar Béarla so ar shliocht na sínsear uasal ’na raibh aithne agamsa orthu in Éirinn fadó. Ach, a dhaoine na n-árann, nílid siad imithe ar fad ó leigheas fós, bíodh gur geall leis dóibh. Is féidir iad do leigheas fós. Agaibhse atá iad do leigheas, a dhaoine. Nuair ’ aireóidh sibh feasta “Hoo-dee-doo,” agus “Bai Jove,” agus “’Mornin’,” agus “Foin dee,” ag teacht amach as na béalaibh gan scoth, labhraidh amach go hárd agus go dána, agus tugaidh “dríodar!” “dríodar!!” “dríodar!!!” orthu, go dtí go gcuirfidh corp náire ’ fhiachaibh orthu iompáil ormsa arís.

Foclóirín

ach go: “provided that, as long as”.
America: “America”, or Meiriceá in the CO. Many words for which there is now an Irish equivalent were traditionally more likely to be found in an anglophone form. PUL had America, although modern Munster Irish has /mʹerʹikʹi/.
aoir: “lampoon, satire”, with aoirthe in the plural. Dinneen has aor in the singular and aortha in the plural, but indicates the singular may be aoir too. PUL’s singular is not attested.
aonach: “fair”.
aonmhac: “only son”. Aonmhac Dé, “the only son of God”.
ára: “kidney; in the plural, loins”, with árann in the genitive plural. A dhaoine na n-árann, “my dear people!”
asal: “donkey”.
bogaim, bogadh: “to soften, loosen”.
breallán: “blunderer, fool”.
breitheamh: “judge”, with breithiúna in the plural.
bríomhar: “powerful, forceful”.
buacach: “lofty”.
cailleach: “old woman; hag”, pronounced /ki’lʹax/. With caillí in the genitive.
caillim, cailliúint: “to lose”, or caillim, cailleadh in the CO.
caochshrónach: “having a stopped-up nose; speaking through the nose”.
cimeád: this word and all cognates (chimeádaidís, etc) have a broad c in the classical spelling and in the CO, but a slender c (as applicable) in WM Irish: /kʹi’mʹa:d/, /xʹi’mʹa:didʹi:ʃ/, etc; PUL used the classical spelling in the original. PUL’s spelling varied over the years, but he certainly used cimeád in his Irish; cf. cimeád a bhfaighir in Notes on Irish Words and Usages, p117. Also note that the the CO distinction between coimeád, “keep”, and coimhéad, “watch over”, does not obtain in WM Irish: coimhéad is an Ulster word.
cleachtaim, cleachtadh: “to practise, become accustomed to”.
craobhscaoilim, craobhscaoileadh: “to broadcast, disseminate”. Creideamh na fírinne do chraobhscaoileadh, “to preach the gospel of truth”.
criathar: “sieve”.
dán: “poem”; dánta in the plural.
daonnaí: “human being”.
dramhaíol: “trash, refuse, inferior stuff”, or dramhaíl in the CO. Dramhaíol cainnte is glossed in Ó Dónaill’s dictionary as “tripe”.
draoi: “druid, wizard”, with draoithe in the plural.
dríodar: “dregs, refuse”.
druim: “back”, or droim in the CO. Druim lámha a thabhairt le rud, “to abandon or abjure something”.
faobhar: “sharp edge”. Faobhar ar a n-aoirthibh, “a cutting edge in their lampoons”.
féith: “sinew”. By extension, “a natural bent or talent”. Féith filíochta, “a gift for poetry”.
fiach: cur ’ fhiachaibh, “to force or compel someone”. This would be cur d’fhiacha in the CO. PUL uses this phrase without an intervening de, but the phrase generally occurs in traditional Munster Irish as cur d’fhiachaibh ar dhuine rud a dhéanamh. Fiacha literally means “debts”, and the use of fiacha reflects some kind of confusion with the related phrase cur d’fhéachaint. PUL claimed in his Notes on Irish Words and Usages (p135) that there was a “manifest difference” between d’fhiachaibh and fhéachaint, withe the former meaning “bound” to do something, and the latter “made” to do something.
fuiligim, fulag: “to suffer, endure”, or fulaingím, fulaingt in the CO. Pronounced /filʹigʹimʹ, fuləg/. In the future and conditional the g is devoiced to c: fuiliceód, /filʹi’kʹo:d/; fuiliceódh, /filʹi’kʹo:x/.
gáire: “a laugh”, gáir in the CO.
gé: “goose”, with géanna in the plural.
gheibhim: “to get, find”. This is the absolute form of the verb faighim; the distinction is not observed in the Standard, which has faighim alone.
gránna: “ugly”. This word has no comparative in the CO, but the comparative is gráinne here, /grɑ:ŋʹi/.
inead: ionad in the CO, “unit”. Pronounced /inʹəd/ in WM Irish. In inead, “instead of, in the place of”.
iomárd: “reproach; misfortune, affliction”. Pronounced /ə’mɑ:rd/.
iompaím: “to turn”, with the verbal noun iompáil here, corresponding to iompú in the CO. Pronounced /u:m’pi:mʹ, u:m’pɑ:lʹ/.
lámh: “hand”. PUL explained in his Notes on Irish Words and Usages that the genitive of this word should be lámha and not láimhe. The nominative is pronounced /lɑ:v/ and the genitive /lɑ:/.
margadh: “market”.
mórmhaitheas: “munificence, great goodness”.
muna: “if not, unless”. This is normally mura or mara in WM Irish, but PUL here uses the form adopted in the CO.
na: PUL frequently uses i as the helping preposition in relative clauses, producing ’na where go (etymologically derived from the use of ag as the helping preposition) would be more common in Munster Irish today.
naomhthoil: “sacred will”. Naomhthoil Dé, “the blessed will of God”.
Preisident: “President”, or uachtarán in modern Irish and the CO. This is another case where traditional Irish had an anglophone word, where an Irish equivalent has now been found.
roim: “before”, or roimhe in the CO, pronounced /rimʹ/. Roimhe sin, “before that”, is found here, where roimis sin is generally found in WM Irish.
sailím, sailiú: “to sully, foul”, or salaím, salú in the CO. Is olc an t-éan a shailíonn a nead, “it’s an ill bird that fouls its own nest”.
saoi: “wise man”, with saoithe in the plural.
sceartaim, sceartadh: “to burst”, or scairtim, scairteadh in the CO. Sceartadh gáire, “a burst/bursting out of laughter”.
scorn: “scorn, disdain”, pronounced /skorən/.
scoth: “the pick or the best; choice eloquence”.Dinneen lists béal gan scoth under béal as “a blab, a tactless speaker”.
seinnim, seinnt: “to play; but also to twang, to ring out, etc.”, or seinnim, seinm in the CO.
sneachta: “snow”, with sneachtaidh, /ʃnʹaxtigʹ/, in the genitive, reflecting the original spelling of the nominative, sneachtadh.
súgán: “straw-rope”.
taithneann, taithneamh: “to please”, taitníonn, taitneamh in the CO. Generally in the first declension in PUL’s works, pronounced /taŋʹhən/.
tímpall: timpeall. The broad p in WM Irish is preserved here: /tʹi:mʹpəl/.
tiubaisteach: “calamitous, disastrous”. This would be tubaisteach in the CO, but is consistently written with a slender t in PUL’s works.

15. An Machtíre i gCroiceann na Caorach.

Chuir machtíre croiceann caorach uime, agus d’imigh sé i measc na gcaorach, agus bhíodh sé dhá marú agus dhá n-ithe i ganfhios. Fé dheireadh thug an t-aeire fé ndeara é. Ní túisce ’ thug ná rug sé air agus chuir sé téad féna mhuineál agus chroch sé a géig craínn é.

Tháinig na haeirí eile agus chonacadar, dar leó, an chaíora ar crochadh. “Aililiú!” ar siad. “Cad dob áil leat ag crochadh na gcaorach?”

“Ní caíora atá ann,” ar seisean. Agus do bhain sé croiceann na caorach de cheann an mhachtíre. “Sin é agaibh é!” ar seisean. “An bithiúnach!”

An Múineadh.

“Ní tabhair do bhreith ar an gcéad scéal go mbeiridh an dara scéal ort.”

B’fhéidir go mbeadh croiceann caorach ar rud agus nár chaíora é ’na thaobh san.

Sula dtugair do bhreith féach laistigh den chroiceann.

Foclóirín

a: “from”, as in the CO. The preposition as historically appeared with an s only before the singular and plural articles (as an, as na), the relative pronoun (as a), possessive adjectives (as mo), and before gach, but this usage was not always adhered to in late WM Irish. A prefixes an h to a vowel, as in a hÉirinn.
beirim, breith: “to bear”. Breith air, “to catch, seize”. Ní tabhair do bhreith ar an gcéad scéal go mbeiridh an dara scéal ort, “don’t judge the initial story until the rest/the other side of the story reaches/catches up with you”.
croiceann: “skin”, or craiceann in the CO. Pronounced /krokʹən~krekʹən/. I gcroiceann na caorach, “in sheep’s clothing”.
dara: “second”. Usually tarna in WM Irish, but, as this passage shows, dara was also in use.
fé ndeár, fé ndeara: thug sé fé ndeara, “he noticed”. This would be thug sé faoi deara in the CO. Pronounced /fʹe: nʹa:r~fʹe: nʹarə/. Fé ndeara also has a additional meaning, “cause, reason”.
i ganfhios: “unbeknown, unawares”. Pronounced /ə’gɑnis/.
maraím, marú: “to kill, slay”. Marú is spelt marbhadh in the original, but The Irish of West Muskerry shows this is pronounced /mɑ’ru:/.
taobh: “side”. ’Na thaobh san, “for all that; notwithstanding”.

14. An t-Aeire agus an Fharraige.

Bhí aeire ag aeireacht in aice na farraige lá breá samhraidh. Bhí an t-uisce go sámh agus an ghrian ag taithneamh anuas air. Bhí long tamall amach ar an uisce, agus a seólta breátha geala uirthi. Bhí an t-aeire ag féachaint ar an uisce agus ar an loíng, agus é ag machnamh. Duairt sé leis féin, as a mhachnamh: “Imeód,” ar seisean, “agus díolfad na caoire seo agus ceannód roinnt meala agus cuirfead ar bórd loinge í agus béarfad liom anonn tar farraige í, agus díolfad í thall ar a dhá oiread agus ’ chosnóidh sí anso. Ansan is geárr go mbeidh airgead mo dhóthain agam, oiread agus ná beadh go deó agam de bhárr na gcaorach so.” Do dhein sé mar sin. Ní raibh sé ach lá nú dhó ar an bhfarraige nuair ’ éirigh stoirm agus bhí an long i riochtaibh a báite. Chun na loinge do chimeád ar bárr uisce b’éigean don fhuireann loinge gach a raibh d’ualach acu do chaitheamh amach fén bpoll. Do caitheadh an mhil amach i dteannta na cod’ eile.

Tháinig an long saor. D’iompaigh an t-aeire arís ar an aeireacht. Dob fhada go raibh tréad maith caorach arís aige, ach do ráinig go raibh i gcionn aimsire. Do thárla mar an gcéanna go raibh sé lá breá eile samhraidh ag aeireacht in aice na farraige.

Má ba bhreá ’ fhéach sí an chéad uair ba dhá bhreátha ná san ’ fhéach sí an dara huair. D’fhéach sé uirthi go dlúth ar feadh tamaill. Ansan do labhair sé. “Tuigim thu!” ar seisean. “Tuilleadh meala atá uait!”

An Múineadh.

“Breithnigh an abha sula dtéir ’na cuilith.”

Foclóirín

abha: “river”. The dative, abhainn, has replaced the nominative in the CO. Pronounced /au/.
aeire: “shepherd”, or aoire in the CO. Traditionally written aodhaire, the spelling change of the mid-twentieth century has produced a CO spelling that yields the incorrect pronunciation for speakers of Munster Irish. Pronounced /e:rʹi/.
aoraim, aeireacht: “to herd”, or aoirím, aoireacht in the CO. Traditionally written aodharaim, aodhaireacht, the spelling change of the mid-twentieth century has produced CO spellings that yield the incorrect pronunciation for speakers of Munster Irish. Pronounced /e:rimʹ, e:rʹəxt/.
breithním, breithniú: “to judge, observe”, or breathnaím, breathnú in the CO. Pronounced /brʹenʹ’hi:mʹ, brʹenʹ’hu:/. The CO maintains a distinction between breathnaím, “observe”, and breithním, “judge, adjudicate,” but the distinction was not found in PUL’s works.
caíora: “sheep”, or caora in the CO, with the plural here caoire, corresponding to caoirigh in the CO. The genitive singular and plural is caorach/caeireach. Pronounced /ki:rə/ and /ki:rʹi/, with the genitive /ke:rəx~ke:rʹex/.
ceann: “head”. I gcionn, using an old dative of ceann, “at the end of”. I gcionn aimsire, “after some time”.
cimeád: this word and all cognates (chimeádaidís, etc) have a broad c in the classical spelling and in the CO, but a slender c (as applicable) in WM Irish: /kʹi’mʹa:d/, /xʹi’mʹa:didʹi:ʃ/, etc; PUL used the classical spelling in the original. PUL’s spelling varied over the years, but he certainly used cimeád in his Irish; cf. cimeád a bhfaighir in Notes on Irish Words and Usages, p117. Also note that the the CO distinction between coimeád, “keep”, and coimhéad, “watch over”, does not obtain in WM Irish: coimhéad is an Ulster word.
cuilith: “eddying current”, or cuilithe in the CO. An explanation in the original edition says this is “the silent, rapid current which is seen in the middle of a swollen river, and which is much stronger than it seems to be when viewed from the bank”. Breithnigh an abha sula dtéir ’na cuilith, a saying meaning “examine the river before you trust yourself to the current”. While PUL wrote cuilith here, IWM shows that AÓL had cuilithe, /kilʹihi/.
fuireann: “crew”, or foireann in the CO. The spelling with ui is preserved here, as given in the original, because it clarifies the WM pronunciation.
long: “ship”, /lu:ŋg/.The genitive loinge and dativeloíng are pronounced/liŋʹi/ and /li:ŋgʹ/ respectively.
mil: “honey”, with meala in the genitive.
poll: “hole”, and by extension, “sea”. Amach fén bpoll, literally “out under the hole”, is glossed in the original as “out into the water, overboard”.
ráiníonn: a defective verb, used impersonally to mean “happen to do something”. Do ráinig go raibh, “there was, there happened to be, managed to be”.
riocht: “guise”. I riochtaibh, “on the verge of, looking like or ready or fit to do something”, also found as i reachtaibh. I riochtaibh a báite, “on the verge of being submerged”. Spelt i rochtaibh in the original here, probably indicating the r is pronounced broad, as is normally the case, at the beginning of the word: /ə ruxtivʹ/.
sula: “before”. While sula is the form adopted in the CO, the general form in WM Irish is sara.
taithneann, taithneamh: “to please; to shine”, taitníonn, taitneamh in the CO. Generally in the first declension in PUL’s works, pronounced /taŋʹhən, taŋʹhəv/.
tréad: “flock, herd”.

13. An Fear agus a Chlann Mhac

Bhí fear ann, agus bhí ainm airgid air, agus bhí sé ag dul chun báis. Ní fheidir éinne dá chlaínn cá raibh an t-airgead i bhfolach aige, agus bhí eagla orthu go bhfaigheadh sé bás gan an áit d’ínsint d’éinne agus go mbeidís in éaghmais an airgid. Tar éis machnaimh agus cómhairle dhóibh, is é ’ cheapadar gurbh fheárr a fhiafraí dhe cá raibh sé i bhfolach. Níor thug sé freagra orthu go ceann i bhfad. Chuireadar an cheist chuige arís agus arís eile. Fé dheireadh duairt sé, “Tá sé curtha troigh go leith i dtalamh, sa pháirc sin amu’.” Níor fhéadadar a thuilleadh eólais d’fháil uaidh. Fuair sé bás agus do cuireadh é.

Siúd ag lorg an airgid iad san. Do theip orthu a dhéanamh amach sa pháirc áit ba dhóichí ná a chéile chun an airgid do bheith ann. Dheineadar poll thall agus poll abhus, fé mar ’ cheapadar go mb’fhéidir go bhfaighdís é, ach ní bhfuaradar a thuairisc.

Fé dheireadh thánadar i dtosach na páirce agus do rómhradar thórsu an uile órlach di, troigh go leith ar doimhneas. Ní bhfuaradar an t-airgead. Ní raibh sé ann chuige. “Cad a dhéanfam anois?” arsa duine acu. “Cuirimís arbhar sa pháirc,” arsa duine eile, “agus bíodh rud éigin againn de bhárr ár saothair.” Do deineadh san, agus an barra arbhair a bhí ar an bpáirc sin sa bhfómhar a bhí chúinn do baineadh é agus do buaileadh é agus cuireadh dá dhíol é, agus do dhein sé níos mó airgid ná mar ’ cheapadar a bhí i bhfolach ag á n-athair ó thosach. Thugadar an saothrú céanna ar dhá pháirc i gcómhair na hathbhliana, agus dheineadar a dhá oiread airgid, agus mar sin dóibh go dtí go rabhadar neamhspleách go maith.

**Ní raibh sé ann chuige: this chuige is explained in the early edition of Aesop in the foclóirín. The money was not there for it, ie for finding, to be found.

An Múineadh.

Nuair a bheir ag dul chun báis fág agead chlaínn cómhairle a leasa agus fonn na cómhairle sin do dhéanamh orthu. Is ámharaí dhóibh san ná airgead mór.

Foclóirín

ag: “at”. Ag do appears here as agead, pronounced /igʹəd/. The combination ag á, corresponding to ag a in the CO, is pronounced /i’gʹɑ:/.
agus mar sin dóibh: “and so on, the same with them all”.
ainm: “name”, but also “reputation”. Ainm airgid air, “a reputation for having money”.
athbhliain: “following year”, pronounced /af’lʹiənʹ/.
barra: “crop”.
cuirim, cur: “to put”, but also “to bury”.
doimhneas: “depth”, or doimhneacht in the CO. Both doimhneas and doimhneacht are used in PUL’s works. Pronounced /deŋʹəs/.
éaghmais: “want, absence”, or éagmais in the CO. Pronounced /iamiʃ/.
feadar: “I don’t know, I wonder”. While this verb is spelt ní fheadair sé in both the present  and past tense meanings in the CO, there was traditionally a distinction between ní fheadair sé, present tense, and ní fheidir sé, past tense, pronounced /nʹi: edʹirʹ ʃe:/.
go leith: “and a half”, pronounced /gilʹi/. Troigh go leith, “eighteen inches”.
i gcómhair: “for, in store for”. This phrase was uniformly spelt i gcóir by PUL, in line with PUL’s view (cf. Notes on Irish Words and Usages) that this phrase derives from cóir, “proper arrangement (among other meanings)” and not cómhair, “presence”. He indicated he did not have a nasal vowel in this phrase, but the issue is complex, as his etymology seems faulty (The Dictionary of the Irish Language has i gcomhair) and it is possible that i gcómhair has become conflated with a separate phrase i gcóir, “ready” in WM Irish. In any case, nasalisation is not a noted feature of modern-day WM Irish, and so the CO form produces the correct pronunciation.
rómhraim, rómhar: “to dig”, or rómhraím in the CO.
thar: “through, across, past”. Thórsu, /ho:rsə/, “across, past them”, equivalent to tharsta in the CO.
troigh: “foot; 12 inches”, pronounced /trigʹ/.

Séadna modernised

12. An Sealgaire agus an Colúr.

Chuaigh sealgaire amach lá ag sealgaireacht. Chonaic sé colúr ar chrann. Chuir sé saighead fé shraíng a bhogha. Do leog sé é féin ar a leathghlúin chun an ruchair do chaitheamh. Díreach le línn é ’ bheith chun an ruchair do chaitheamh, agus a ghlúin ag teacht chun tailimh, do chuir sé órdóg a choise deise ar athair nímhe a bhí ’ na luí sa bhféar laistiar de. Do rug an t-athair nímhe ar sháil air. Do léim sé suas gan an t-ruchar do chaitheamh agus do chuaigh an t-éan saor.

Do ghluais an nímh ó fhiacal na péiste tríd an sáil agus tríd an gcois agus tríd an gcolainn ar fad, agus ba gheárr go raibh an duine in uacht bháis.

“Á!” ar seisean. “Tháinig an t-olc tímpall. An bás a cheapas don éan is é is trúig bháis dom féin!”

An Múineadh

An té ’ dheineann an t-olc is air a bhíonn iarsma an uilc, .i. an peaca. Ní túisce ’ thugann an duine toil don pheaca ’na shatlann sé ar athair nímhe. Cuireann an peaca fiacal nímhe ann agus gabhann an nimh sin trína chroí agus trína anam.

Téann an t-éan saor, ámh. Ní théann an peaca thar an té ’ dheineann an t-olc. An t-é ’ fhuiligeann an t-olc ní bhíonn aon smól den pheaca air.

Foclóirín

colúr: “pigeon”, pronounced /klu:r/.
fuiligim, fulag: “to suffer, endure”, or fulaingím, fulaingt in the CO. Pronounced /filʹigʹimʹ, fuləg~foləg/.
órdóg: “thumb”. Órdóg na coise, “big toe”.
ruchar: “shot”, or urchar in the CO. Pronounced /ruxər/ in Cork Irish, although PUL used the classical spelling urchar.
saighead: “arrow”, feminine in Cork Irish. Pronounced /səid/.
sál: “heel”, or sáil in the CO, where the dative has replaced the nominative.
satlaim, satailt: “to tread”, or satlaím, satailt in the CO. Pronounced /sɑtəlimʹ, sɑtihlʹ/.
sealgaire: “hunter, fowler”, pronounced /ʃaləgirʹi/.
sealgaireacht: “hunting”.
smól: “spot, shadow, stain”, or smál in the CO. Smól an pheaca, “taint of sin”. Dinneen’s dictionary shows the forms smál and smól both existed, and Cnósach Focal ó Bhaile Bhúirne has smál.
talamh: “ground”. PUL consistently uses a slender l in the genitive, tailimh.
tháinig an t-olc tímpall: “evil has rebounded on the evildoer, he who intended ill to others had suffered the fate he planned for others”.
trúig: “cause, occasion”. Trúig bháis, “cause of death”.
uacht: “will, testament”. In uacht bháis, “on the point of death”.