Category Archives: An Cleasaidhe

Drochobair Lastuas

Caibideal a haondéag Drochobair Lastuas Bhí an cleasaí ag féacaint ’na thímpall ar na daoine agus iad go léir ag féachaint air sin agus ar an mála agus iúnadh acu á dhéanamh den mhála. Bhíodar ag cogarnaigh; dhá fhiafraí dhá … Continue reading

Posted in An Cleasaidhe, Contents | Leave a comment

A Raibh sa Mhála

Caibideal a Deich A Raibh sa Mhála “Féach, a chleasaí,” arsa Tadhg Ó Ceallaigh, “dúraís gur mhála cleasaíochta an mála san agat. Ní fheacamair aon chleas uait as an mála fós. B’fheárr linn rud éigin a dh’fheiscint as an mála … Continue reading

Posted in An Cleasaidhe, Contents | Leave a comment

An Mála Cleasaíochta

Caibideal a naoi. An Mála Cleasaíochta. Díreach nuair a bhí muíntir Uí Chonchúir Sligigh ag rith anso agus ansúd trí sheómraibh an dúna, agus trí phóirsíbh agus trí pháirceannaibh lasmu’ den dún, ag lorg an Ghiolla Dé, bhí Tadhg Ó … Continue reading

Posted in An Cleasaidhe, Contents | Leave a comment

An Leathchuma

Caibideal a hocht. An Leathchuma Nuair a bhí na Muímhnigh tar éis iompáil ó dheas abhaile ní raibh ag Giolla Dé le déanamh ach aire ’ thabhairt do sna creachaibh agus iad a chimeád le chéile agus iad a chomáint. … Continue reading

Posted in An Cleasaidhe, Contents | Leave a comment

Cléibhín Tiubaisteach

Caibideal a Seacht Cléibhín Tiubaisteach Chómh luath agus d’airigh an chailleach an focal deirinneach ón rí d’imigh sí. “’Sea!” ar sise ’na haigne féin, “tá an méid sin déanta. Beidh cathú uirthi siúd nár fhág sí ’na diaidh mo chléibhín. … Continue reading

Posted in An Cleasaidhe, Contents | Leave a comment

Cad a Cham Srón Firín?

Caibideal a Sé. Cad a Cham Srón Firín?* Bhí cailleach i gConnachtaibh an uair sin agus bhí cléibhín, nú saghas éigin ciseáinín aici, agus pé tairbhe a bhí sa chléibhín ní thabharfadh sí ar shaibhreas an domhain é. Bhí cailleach … Continue reading

Posted in An Cleasaidhe, Contents | Leave a comment

Is Feárr Teitheadh Maith Ná Drochsheasamh

Caibideal a Cúig Is Feárr Teitheadh Maith Ná Drochsheasamh Le línn na cainnte sin do bheith ar siúl i dteaghlach Sheáin mhic an Iarla do thárla go raibh duine uasal maith a bhí ’na chónaí i gcúige Laighean agus go … Continue reading

Posted in An Cleasaidhe, Contents | Leave a comment

Méireanna i gCluasaibh

Caibideal a Ceathair. Méireanna i gCluasaibh. Chomáin an stracaire leis ag léitheóireacht go dtí go raibh an dá leathanach a bhí ar oscailt léite aige, agus dá shúil Sheáin mhic an Iarla ar dianleathadh, ag féachaint air agus ag éisteacht … Continue reading

Posted in An Cleasaidhe, Contents | 2 Comments

Sranntarnach Bhuile.

Caibideal a Trí. Sranntarnach Bhuile. Nuair a bhí an chaismirt uathásach úd ar siúl i rítheaghlach Uí Dhónaill i mBéal Átha Seannaigh bhí Seán mac an Iarla, .i. Iarla Deasmhúmhan, in aonach agus in árdoireachtas ar faiche a dhúna agus … Continue reading

Posted in An Cleasaidhe, Contents | 2 Comments

Caibideal a Dó

Caibideal a Dó. Ceól agus Dothíos agus Iomrall Buailte Ní raibh sé i bhfad ag seinnt nuair a bhí aghaidh an uile dhuine dá raibh sa chuideachtain air, agus a súile ar dianleathadh, agus béal gach duine acu ar leathoscailt, … Continue reading

Posted in An Cleasaidhe, Contents | Leave a comment