Monthly Archives: December 2011

Don Cíochóté 1

Don Cíochóté An tAthair Peadar Ua Laoghaire Canónach, S.P. do scríbh ón scéal Spainneach. Seo mar a Thárla Tímpall cheithre bliana fichead ó shin bhíos thiar i gCíll Chaoi ag an sáile. Do bhuail umam ann, agus me ag siúl … Continue reading

Posted in Contents, Don Cíochóté | Leave a comment

Catilína 25

XXV. Ach bhí ar na mnáibh sin bean dárbh ainm Semprónia, bean a bhí tar éis mórán gníomh a dhéanamh go minic ’na raibh dánacht fir iontu. Bhí a cion den ádh ar an mnaoi sin ó dhúchas, ó dheallramh, … Continue reading

Posted in Catilína, Contents | Leave a comment

Catilína 24

XXIV. Do thánathas chun na gcruinnithe agus do deineadh an toghadh, agus do gairmeadh ’na gConsalaibh M. Tullius agus C. Antónius. Bhain san an chéad chroitheadh a lucht na ceilge. Níor laíodaíodh buile Chatilína, áfach. Is amhlaidh a dh’oibrigh sé … Continue reading

Posted in Catilína, Contents | Leave a comment

Catilína 23

XXIII. Ach bhí sa chruinniú san Q. Cúrius, fear nárbh íseal dúchas, cuirpeach aithiseach, fear a cuireadh as an seanaid mar gheall ar a drochiompar. Fear baoth ab ea é, agus níor threise ar a bhaois ná ar a dhánacht. … Continue reading

Posted in Catilína, Contents | Leave a comment

Drochobair Lastuas

Caibideal a haondéag Drochobair Lastuas Bhí an cleasaí ag féacaint ’na thímpall ar na daoine agus iad go léir ag féachaint air sin agus ar an mála agus iúnadh acu á dhéanamh den mhála. Bhíodar ag cogarnaigh; dhá fhiafraí dhá … Continue reading

Posted in An Cleasaidhe, Contents | Leave a comment

A Raibh sa Mhála

Caibideal a Deich A Raibh sa Mhála “Féach, a chleasaí,” arsa Tadhg Ó Ceallaigh, “dúraís gur mhála cleasaíochta an mála san agat. Ní fheacamair aon chleas uait as an mála fós. B’fheárr linn rud éigin a dh’fheiscint as an mála … Continue reading

Posted in An Cleasaidhe, Contents | Leave a comment

An Mála Cleasaíochta

Caibideal a naoi. An Mála Cleasaíochta. Díreach nuair a bhí muíntir Uí Chonchúir Sligigh ag rith anso agus ansúd trí sheómraibh an dúna, agus trí phóirsíbh agus trí pháirceannaibh lasmu’ den dún, ag lorg an Ghiolla Dé, bhí Tadhg Ó … Continue reading

Posted in An Cleasaidhe, Contents | Leave a comment

An Leathchuma

Caibideal a hocht. An Leathchuma Nuair a bhí na Muímhnigh tar éis iompáil ó dheas abhaile ní raibh ag Giolla Dé le déanamh ach aire ’ thabhairt do sna creachaibh agus iad a chimeád le chéile agus iad a chomáint. … Continue reading

Posted in An Cleasaidhe, Contents | Leave a comment

Cléibhín Tiubaisteach

Caibideal a Seacht Cléibhín Tiubaisteach Chómh luath agus d’airigh an chailleach an focal deirinneach ón rí d’imigh sí. “’Sea!” ar sise ’na haigne féin, “tá an méid sin déanta. Beidh cathú uirthi siúd nár fhág sí ’na diaidh mo chléibhín. … Continue reading

Posted in An Cleasaidhe, Contents | Leave a comment