Catilína 45

XLV.

Nuair a bhí na nithe sin chun cínn ar an gcuma san do ceapadh oíche do sna hAllobrógaibh chun gluaiste. Bhí Ciceró tar éis an eólais go léir a dh’fháil uathu. D’órdaigh sé do L. Valerius Flaccus agus do C. Pomptínus, an dá phraetóir, bheith ag an ndrochad Mulviach, i bhfolach, roim buín na n-Allobróg, agus iad do ghabháil. D’innis sé dhóibh tríd síos an toisc fé ndeara dho an gnó san a thabhairt le déanamh dóibh. D’fhág sé fúthu féin aon ní eile do dhéanamh fé mar ba ghá. Bhí taithí ag an mbeirt sin ar gnóthaíbh cogaidh. Chuireadar, gan aon fhothram, buíon armtha ar an ndrochad, i ganfhios, dhá chimeád, fé mar a hórdaíodh dóibh. Thainig na teachtairí, in éineacht le Volturcius, chun na háite. D’éirigh an fothram ó gach taobh. Do thuig na Gaíll an bheart a bhí ar siúl agus thugadar iad féin suas do sna praetóraíbh. Do ghlaeigh Volturcius, ar dtúis, orthu go léir agus duairt sé leó iad féin do chosaint. Chosain sé é féin ar an slua ar feadh tamaill, lena chlaíomh. Ansan, nuair a chonaic sé go raibh na teachtairí tar éis é ’ thréigean, chrom sé ar é féin do chur fé choimirce Phomptínus toisc aithne ’ bheith aige air. Fé dheireadh, agus é lán d’eagla báis, thug sé é féin suas do sna praetóraíbh mar a thabharfadh sé do namhaid.

Foclóirín

C. Pomptínus: Caius Pomptinus, one of the praetors of the city of Rome, who led an ambush at the Milvian Bridge 63 BC that foiled the Catiline conspiracy.
L. Valerius Flaccus: Lucius Valerius Flaccus, one of the praetors of the city of Rome who took Cicero’s side during the Catiline conspiracy. He later became a Roman governor in Asia.
Mulviach: the Milvian Bridge (Ponte Milvio, Rome). PUL uses the form Milbhiach in his Lúcián.
praetóir: “praetor”, a Roman title given to the commander of an army or an elected magistrate, or often, as here, to governors of Roman provinces; the word is found in Ó Dónaill’s dictionary, where the plural given is praetóirí. PUL’s use of praetóraíbh as the dative plural gives a broad r, possibly because this is a foreign word and the Latin word would have had what to the Irish ear would have been a broad r. Praetóir is also given as praetor in one passage here, possibly for the same reason, but is edited here as praetóir to standardise the editing.
toisc: “purpose, object”.
tréigim, tréigean: “to abandon, forsake”.

This entry was posted in Catilína, Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s