Category Archives: Séadna

Séadna, caib. 34

Caibideal a Ceathair is Tríochad An focal úd aduairt Diarmuid Liath i dtaobh Mháire Ghearra, ’sé sin gur bheag aon deireadh oíche ná tagadh sí, do chuir an focal san Séadna ag machnamh. “’Sea!” ar seisean in’ aigne, “tá an … Continue reading

Posted in Contents, Séadna | Leave a comment

Séadna, caib. 33

Caibideal a Trí is Tríochad Nuair a dhúisigh sé as a chodladh is amhlaidh a fuair sé é féin agus é ag rá na bhfocal úd d’fhág sé gan chríochnú nuair a bhí sé ag cainnt leis an mnaoi chosnochtaithe … Continue reading

Posted in Contents, Séadna | 1 Comment

Séadna caib. 32

Caibideal a Dó is Tríochad Do stad Séadna ag féachaint air. Chimil sé a lámh dá shúilibh agus d’fhéach sé arís air. D’fhéach an bheirt in sna súilibh ar a chéile ar feadh tamaill. “Is tu an diabhal!” arsa Séadna, … Continue reading

Posted in Contents, Séadna | 2 Comments

Séadna, caib. 31

Caibideal a hAon is Tríochad. D’fhéach an bheirt ar a chéile. Níor róchneasta an fhéachaint í ag aon taobh acu. Mhothaigh Séadna an scannradh ag teacht air féin, díreach mar a tháinig sé air an chéad lá. Do rug sé … Continue reading

Posted in Contents, Séadna | 1 Comment

Séadna caib. 30

Caibideal a Tríochad Nuair a tháinig sé as an gcodladh san bhí an ghrian ag taithneamh anoir air agus í éirithe suas go maith árd agus í go breá sobháilceach, gan iomad brothaill inti. Bhí an spéir gan scamall agus … Continue reading

Posted in Contents, Séadna | Leave a comment

Séadna caib. 29

Caibideal a Naoi is Fiche. Tar éis chleamhnais Shadhbh agus Chormaic níorbh fhada gur deineadh dhá chleamhnas eile. Deineadh cleamhnas do Bháb an Leasa le driotháir do Nóra an Tóchair, agus deineadh cleamhnas do Nóra féin le fear de mhuíntir … Continue reading

Posted in Contents, Séadna | Leave a comment

Séadna, caib. 28.

Caibideal a hOcht is Fiche. Sula raibh an lá glan i gceart bhí an chuideachta scaipithe agus na daoine imithe abhaile ach amháin an tíncéir mór agus fear an cheóil sí agus Micil agus a mháthair. Bhí an ceathrar san … Continue reading

Posted in Contents, Séadna | 2 Comments

Séadna caib. 27

Caibideal a Seacht is Fiche. Ní raibh aon tseó ach a raibh de cheól agus de rínce i gcistín Dhiarmuda an oíche sin. Bhí beirt phíobairí ann agus beirt veidhleadóirí agus fear cláirsí, i dtreó ná raibh aon stop leis … Continue reading

Posted in Contents, Séadna | Leave a comment

Séadna caib 26

Caibideal a Sé is Fiche. Do ceapadh an t-am. Sula raibh muíntir an rí imithe as an áit do hínseadh dóibh go raibh an lá ceapaithe agus cad é an lá é. Nuair a chuadar abhaile d’ínseadar don rí é. … Continue reading

Posted in Contents, Séadna | Leave a comment

Séadna, caib. 25

Caibideal a Cúig is Fiche. Um an dtaca san bhí muíntir an rí tar éis túirleacan dá gcapaillibh ar pháirc an aonaigh. D’éaghmais na gcapall a bhí acu féin chun marcaíochta, bhí tréad mór eile capall acu dá dtiomáint, agus … Continue reading

Posted in Contents, Séadna | Leave a comment