34. An Préachán agus an Chaíora.

Bhí préachán lá ar dhrom caorach agus é ag cainnt go bladhmannach agus go drochmhúinte.

“Dá mba gadhar a bheadh im ineadsa,” arsan chaíora, “ní bheadh oiread san buinne fútsa.”

“An amhlaidh is dó’ leat ná tuigimse féin an méid sin a chailleach!” ar seisean. “Deinim cainnt agus bladhmann agus drochmhúineadh nuair a leogtar dom é, ach nuair ná leogtar bím ciúin go leór.”

An Múineadh.

Is breá í an fhoighne, ach is mairg a leogfadh d’éinne gabháil de chosaibh ann.

“Nuair a buailfar ar leacain tu iompaigh an leaca eile.” Duairt Sé mar sin é, gan amhras. Ach duairt Sé rud eile in’ aice sin. “Má chailleann an salann a bhlas caitear san aoileach é agus gabhtar de chosaibh ann.”

Ní hionann foighne agus spadántacht.

Ní uasal is ea an fhoighne, ach níl i spadántacht ach salann gan bhlas go ngabhtar de chosaibh ann.

Foclóirín

aoileach: “manure; dunghill”. Má chailleann an salann a bhlas caitear san aoileach é agus gabhtar de chosaibh ann, “if the salt loses its flavour, it is thrown in the manure pile and trampled underfoot”, a loose rendering of Matthew 5:13, which appears in PUL’s own translation of the gospels as má théann an salann i leamhas conas a déanfar salann airís de? Níl de mhaith ann feasta ach go gcaithfí amach é agus go ngeóbhfí de chosaibh daoine ann.
bladhmann: “bombast, boasting, rant”.
bladhmannach: “bombastic, boastful”, pronounced /bləimənəx/.
buinne: “torrent, spout; the swell caused by a moving ship”. Ní bheadh oiread san buinne fútsa is glossed in the early edition of Aesop as “you would not have so much ‘steam on’”; I would maybe translate as “you would not be so full of yourself”.
foighne: “patience”, pronounced /fəiŋʹi/. Is breá í an fhoighne, “patience is a virtue”. Note: the scope of this saying appears to be wider than that of the English equivalent. PUL cited is breá í an fhoighne in Papers on Irish Idiom as the correct translation of “forgive and forget”.
leaca: “side of the face, cheek”, with leacain in the dative here, where the CO has leaca. Nuair a buailfar ar leacain tu iompaigh an leaca eile, “turn the other cheek”, a loose rendering of Matthew 5:39, which appears in PUL’s own translation of the gospels as má bhuaileann duine thu ar an leacain ndeis, iompaigh an leaca eile chuige, leis.
préachán: “crow”, pronounced /prʹi:’xɑ:n/.
spadántacht: “sluggishness, lethargy”.

33. An Sciathán Leathair agus an Eas.

Do rug eas ar sciathán leathair. “Ó! ná mairbh me! Iarraim ar ghrá th’oinigh é, tabhair faoiseamh dom!” arsan sciathán leathair.

“Ní thugaim dul as d’éanaibh,” arsan eas.

“’S dó’, ní héan mise. Féach is luch me,” arsan sciathán leathair.

D’fhéach an eas air. “Is dó’ liom go bhfuil an ceart agat,” ar sise, agus do scaoil sí uaithi é.

Tamall ’na dhiaidh san do rug eas eile air. “Ó!” ar seisean arís, “ná mairbh me! Iarraim ar ghrá th’oinigh é, tabhair faoiseamh dom”.

“Ní thugaim dul as do luchaibh,” arsan eas.

“’S dó’, ní luch mise,” ar seisean. “Féach, sin iad mo dhá sciathán. Is éan me.”

“Ní deirim ná go bhfuil an ceart agat,” arsan eas, agus do scaoil sí uaithi é.

An Múineadh.

Is maith an rud do dhuine dhá shraínng do bheith ar a bhogha aige, ach gan feall do dhéanamh ar éinne leó.

Foclóirín

bogha: “bow”, pronounced /bou/. Is maith an rud do dhuine dhá shraínng do bheith ar a bhogha aige, “it’s good to have two strings to your bow”.
eas: “stout, weasel”, pronounced /ɑs/.
faoiseamh: “respite”. Tabhair faoiseamh dom, “spare me”.
sciathán leathair: “bat”, the flying mammal; literally “leather wing”; also ialtóg.
sranng: “string, cord”, or srang in the CO. The dative is edited here is sraínng. Pronounced /srɑuŋg, sri:ŋgʹ/.

32. An Áinle agus na hÉin Eile.

Bhí ros lín ag fear dá chur i bpáirc. Chonaic an áinle é. D’imigh sí agus bhailigh sí na héin eile. “Féach,” ar sise leó, “tá sé siúd ag cur rois. Is as an ros san d’fhásann an líon dá ndeintear na líonta lena mbeirtear ar éanaibh. Téanaídh liomsa láithreach agus piocaimís an ros as an ithir sula mbeidh uain aige ar phréamhú. Ansan ní bheidh an líon ann agus ní féadfar na líonta do dhéanamh ná iad do chur rómhainn chun ár maraithe”.

Níor chuireadar suím inti. Níor piocadh an ros agus do phréamhaigh sé agus tháinig an líon os cionn tailimh.

Bhailigh an áinle na héin arís.

“Féach,” ar sise, “tá sé os cionn tailimh. Ach níl sé ródhéanach fós againn.” Téimís agus staithimís as an dtalamh é sula neartaídh sé”.

Níor chuireadar aon tsuím inti, agus d’fhás an líon go raibh sé ’na loirgnibh árda.

“Téimís,” ar sise arís leó, “agus bainimís an ceann de agus loitfidh san anois féin é.” Níor dheineadar ach bheith ag magadh fúithi agus ag glaoch “áinle an fheasa” uirthi.

Nuair ’ chonaic sí ná glacfaidís cómhairle a leasa uaithi is é rud a dhein sí ná imeacht uathu ar fad. Ó shin i leith séanann an áinle na coíllte agus na craobhacha agus deineann sí a nead fé dhíonaibh agus fé shlínnibh agus fé sceímhealaibh na dteach, in áit nách baol di líonta.

An Múineadh.

“Is usa an t-olc do chosc in am ná é ’ leigheas in antráth.”

“Ní hé lá na gaoithe lá na scolb.”

“Ní hé am na cneadaí am na haithrí.”

“Is feárr féachaint roimhe dhuine ná dhá fhéachaint ’na dhiaidh.”

“An té ná déanfaidh a leas seachain é nú ní dhéanfairse do leas.”

Foclóirín

áinle: “swallow”, or fáinleog in the CO. (Dinneen gives áinleog as a diminutive; Ó Dónaill’s dictionary also has fáinle as a variant.)
antráth: “an inopportune time; too late”. I am unclear as to whether there is a diphthong in this word.
craobh: “branch”, with the plural craobhacha. Pronounced /kre:v, kre:xə/.
cneadaim, cneadach: “to pant, grunt, groan”. Note that cneadach is a feminine verbal noun, and the genitive is cneadaí: am na cneadaí, “the hour of death; the death agony”. Ní hé am na cneadaí am na haithrí, “it is too late to repent on your deathbed”.
ithir: “soil”.
líon: 1). “flax, linen”. 2) “net”.
lorga: “shin, shank; stalk”. ’Na loirgnibh árda, “in long stalks”. The singular is pronounced /lorəgə/, but the dative plural, which the spelling used here would indicate to be /lirʹigʹinʹivʹ/, is transcribed as if lorganaibh, /lorəgənivʹ/, in the Letiriú Shímplí edition of PUL’s Séadna. More research required here.
ó shin i leith: “thenceforward, from that day on”.
ros: “fine seed; flaxseed”. Ros lín, “flaxseed”.
sceímheal: “eaves”, pronounced /ʃkʹi:l/ according to IWM. The dative plural, spelt sgibhéalaibh in the original, points to sceímhealta as the plural, pronounced /ʃkʹi:lhə/; the CO has sceimhealacha in the plural.
scolb: “scollop”, for fixing thatch, pronounced /skoləb/. Ní hé lá na gaoithe lá na scolb, “it is too late to mend the thatch on a windy day”.
staithim: “to pick, pluck”, with the verbal noun stathadh. These would be stoithim and stoitheadh in the CO.
tigh: “house”, or teach in the CO. Note that whereas PUL consistently uses the historic dative singular, tigh, as the nominative, he does use teach here in the genitive plural. But he used tithe in the genitive plural in his translation of St. Matthew’s Gospel (Matthew 10:27, ar bharraíbh na dtithe).

31. Bean na Circe.

Bhí bean ann agus bhí cearc aici, agus bheireadh an chearc ubh in aghaidh an lae. Cheap an bhean bhoct dá dtugadh sí breis le n-ithe don gcirc go mbéarfadh an chearc dhá ubh in aghaidh an lae. Chómh maith do thug. Is é rud a dhein an chearc, ámh, ná dul i raímhre agus stad de bhreith.

An Múineadh.

“Níor mheasa do dhuine rud a dhéanfadh díobháil do ná rud fónta.”

Sáraíonn an tsainnt í féin.

Tá daoine agus ní foláir leó gach aon rud do chur i bhfeabhas. Má tá rud chómh maith agus is féidir do ’ bheith, ní foláir do dul in olcas le athrú. Is é a bhuac gan baint leis.

Foclóirín

beirim, breith: “to bear”. Ubh a bhreith, “to lay an egg”.
chómh maith: “so, accordingly”.
ithim, ithe: “to eat”. Le n-ithe, “to eat”: WM Irish prefixes n to ithe and ól, where other dialects and the CO prefix h.
níor mheasa do dhuine rud a dhéanfadh díobháil do ná rud fónta: “something that would do you harm is not worse for you than a good thing”, a saying meaning that a good thing is often harmful.
raímhre: “fatness”, pronounced /ri:rʹi/. Dul i raímhre, “to get fat”.

Catilína 21

XXI.

Nuair ’ airigh na fir na nithe sin, fir go raibh gach ní go holc acu, agus gan aon ní go maith acu, ná aon tsúil leis, bíodh gur thuigeadar go mbeadh mórán le fáil acu de bhárr an tsuaimhnis do shuathadh, bhí a lán acu dhá iarraidh air a léiriú dhóibh cad é an coinníoll ar a ndéanfí an cogadh; cad é an tuarastal a bhí le fáil acu as an dtroid; cad é an tairbhe, nú an tsúil le tairbhe, a bhí le fáil acu ós gach aon bhall. Ansan go gheall Catilína dhóibh cúntaisí nua (.i. maitheamh na bhfiach); daoine saibhre ’ chur lasmu’ den dlí; oificí dlí; oificí teampall; caoi ar robáil, agus an uile shaghas foghla dá ndeinid lucht bua i gcogadh. Duairt sé leó, leis, go raibh Píso sa Spáinn abhus; go raibh P. Sitius Nucerínus i Mauritánia agus mórshlua aige; agus go raibh an bheirt ar aon aigne leis féin. Go raibh C. Antónius ag lorg na consalachta agus go raibh súil aige go mbeadh an fear san ’na chómh-Chonsal aige féin; gur chara dhlúth dho é agus go raibh an uile shaghas gátair ag brú air. Go dtosnódh sé an obair sa Chonsalacht in éineacht leis an bhfear san. Ansan do chrom sé ar gach aicme daoine fónta do chur fé eascaine agus fé mhallacht; ar gach duine dá aicme féin do ghlaoch as a ainm agus do mholadh; ag trácht ar a chruatan le duine, ar a mhiantaibh le duine eile, ar chaithréim Shulla lena lán acu agus ar an bhfoghail a fuaradar dá bhárr. Nuair a bhíodar go léir ar bíog aige duairt sé leó gan dearúd a dhéanamh den Chonsalacht, an rud a bhí uaidh féin, agus do leog sé chun siúil iad.

Foclóirín

abhus: “on this side”, pronounced /ə’vus/. An Spáinn abhus, Hither Spain, Hispania Citerior.
brú: “to press”. Pronounced /bru:~bru:h/.
C. Antónius: Caius Antonius, uncle of the Roman politician, Mark Antony.
caithréim: “triumph”, pronounced /kah’rʹe:mʹ/ according to the Letiriú Shímplí transcription. Dinneen’s dictionary says this word is pronunced as if spelt cailthím, but Dinneen was not referring specifically to WM Irish.
cómhchonsal: “co-consul”. Ancient Rome was governed by two co-consuls who ruled simultaneously for a year at a time.
cúntas: “account”, or cuntas in the CO. Note the plural cúntaisí where the CO has cuntais.
eascaine: “curse”, pronounced /ɑskinʹi/.
foghail: “plundering, pillaging”, with foghla in the genitive. Pronounced /foulʹ/.
Mauritánia: Mauretania, referring not to the present country of that name, but to the Roman province, covering modern-day Morocco. The CO has devised an Mháratáin as the name of the country, but this word must be considered entirely fake.
ó: “from”. Note s-prefixation before gach. Ós gach aon bhall, “from all sides”.
oific: “office”, or oifig in the CO. I am unclear whether the first vowel is /o/ or /e/: /ofʹikʹ, efʹikʹ/.
P. Sittus Nucerínus: Publius Sittius Nucerinus, a member of the Roman equestrian order who left Rome before the Catiline conspiracy following an accusation against him, and assisted the king of Mauretania against neighbouring tribes. Cicero denied that this man was implicated in any way in the Catiline conspiracy.
tairbhe: “benefit, advantage”, but here used in the sense of “useful aid, something worthwhile, something that would help them in the conspiracy”. Cad é an tairbhe, nú an tsúil le tairbhe, a bhí le fáil acu ós gach aon bhall, “what useful aid, or expectation of it, they could get from all sides”.

Catilína 20

XX.

Nuair a bhí na daoine sin adúramair cruinnithe ag Catilína, bíodh go raibh sé tar éis mórán cainnte ’ dhéanamh le gach duine acu fé leith, do thuig sé gurbh é a bhuac labhairt leó go léir in éineacht agus iad do ghríosadh. Do rug sé leis iad go háit iargúlach ’na thigh agus tar éis gach fínné do chur as an áit do labhair sé leó mar seo.

“Mara mbeadh gurb eól dom úr neart agus úr ndílse bheadh caoi mhaith tagaithe in aistear; bheadh dóchas mór, fórlamhas, ’nár lámhaibh againn gan tairbhe; mar níor leór spadántacht dómhsa, ná an aigne ghuagach, chun scarúint le deimhin ar son neamhdheimhne. Ach ó fuaras sibhse cróga, dílis dom, ar a lán ócáidí móra, bheartaíos im aigne go dána, tabhairt fé ghníomh ana-mhór an-uasal, agus thuigeas, leis, pé leas nú aimhleas a bheadh dómhsa ann go mbeadh an rud céanna dhíbhse ann, óir, an t-aon mhian agus an t-aon fhuath a bheith ag daoine, sin é ’ dheineann caradas daingean.

Ach do chualabhair go léir cheana, gach duine agaibh fé leith, na nithe atá meabhraithe agamsa. Ach bíonn m’aigne dá gríosadh níos déine in aghaidh an lae nuair a bhreithním an saghas beatha atá rómhainn mara ndeinimíd féin fuascailt orainn féin. Mar, ó thit an stát fé smacht agus fé fhórlamhas na n-uathadh, is dóibh sin a thugaid ríthe agus tiarnaí an cháin a bhíonn orthu, is leó a dhíolaid pobail agus gínte cíos. Níl sa chuid eile againn, pé maith láidir sinn, idir uasal agus íseal, ach sloigisc, gan chreidiúint, gan údarás, fé chumas daoine ’na mbeadh eagal acu rómhainn dá mbeadh a cheart féin ag an stát. Tá gach creidiúint, gach cómhacht, gach onóir, gach saibhreas, acu súd, nú san áit ’nar toil leó. Níl fágtha againne acu ach an t-eiteachas agus an chúntúirt agus an daorbhreith agus an dealús. Is fir chróga sibhse. An fada ’ chuirfidh sibh suas leis an obair sin? Nárbh fheárr bás féin, go cróga, ná beatha mhífhoirtiúnach, aithiseach, a dh’imeacht uait fé tharcaisne, agus lucht an uabhair ag magadh fút?

Ach go deimhin agus go dearfa, de réir fírinne déithe agus daoine, tá an bua ’nár lámhaibh againne. Táimíd óg láidir agus ’na choinnibh sin táid siad súd cloíte le haois agus le saibhreas. Níl uainn ach tosnú. Raghaidh an gnó chun cínn uaidh féin. Agus conas is féidir d’éinne beó ’na bhfuil aigne fir aige fulag le hiad san a bheith lán de shaibhreas, agus iad á chaitheamh ag líonadh na bhfarraigí agus ag leibhéaladh na gcnuc, agus sinne gan oiread coda againn agus do chothódh sinn? Dhá theaghlach, nú breis, ag an nduine acu san agus sinne gan oiread is aon tigh amháin cónaithe in aon bhall againn? Nuair a cheannaíd siad san peictiúrí agus iomhátha agus órnáidí greanta, leagaid siad tithe nua agus cuirid siad suas tithe nua eile, tairrigid siad ar, agus oibríd siad an t-airgead ar gach aon tsaghas cuma, ach teipeann ar dhícheall a dtoile an saibhreas do shárú. Agus níl againne ach an dealús sa bhaile agus na fiacha lasmu’, donas cruaidh, agus súil le donas níos crua go mór. Cad tá fágtha in aon chor againn ach an t-anam mífhoirtiúnach so?

Cad chuige ná músclann sibh más ea? Féach ansúd í, os cómhair úr súl, an fhuascailt ’nar mhinic sibh ag tnúth léi, agus ’na teannta saibhreas, agus clú, agus cáil! na duaiseanna go léir atá ceapaithe ag an Ádh do lucht bua. An gnó, an t-am, an baol, an gátar, an saibhreas álainn a thiocfaidh as an gcogadh, sin iad na nithe chun duine ’ ghríosadh, agus ní cainnt. Glacaidh mise im shaighdiúir nú im thaoiseach. Ní bheidh m’aigne ná mo chorp in easnamh oraibh. Mar a mheasaim oibreód iad araon díbh im Chonsal, mara rud é gur mealladh me agus gur túisce libhse bheith fé chois ná bheith in uachtar.”

Foclóirín

am: “time”, but often as here “chance, opportunity”. Pronounced /aum/.
breithním, breithniú: “to consider,” or breathnaím, breathnú in the CO. Breathnaím must have been used in WM too, as IWM has an example of it. However, PUL consistently uses breithním. The CO has a distinction between breathnaím, meaning “to observe, examine, consider”, and breithním, meaning “to judge, adjudicate”, but there is no trace of such a distinction in PUL’s works.
ceart: “justice”, but a cheart, “its proper state”. Dá mbeadh a cheart féin ag an stát, “if the state were being run properly, if the state were in a sound condition”.
cloím, cloí: “to wear down, subdue”. Cloíte le haois, “debilitated with age”.
creidiúint: “credit”, but gan chreidiúint here means “without reputation/honour”.
donas: “bad luck, misfortune”. Donas cruaidh, “hard times, a bad lot in life”.
eiteachas: “refusal”. This is glossed in the notes to an early edition of Catilína as referring to defeat in elections, i.e. that Catilina and his men were being denied access to the senior offices of state. Pronounced /ə’tʹaxəs/.
iargúlach: “remote, out of the way”, or iargúlta in the CO.
íomhá: “image, statue”. Note that PUL uses the plural íomhátha here, whereas íomhánna was used in his Niamh; the CO has íomhánna. Pronounced /i:’vɑ:, i:’vɑ:hə/.
leibhéalaim, leibhéaladh: “to level”, pronounced /lʹi’vʹialaimʹ, lʹi’vʹialə/.
mífhoirtiúnach: “unfortunate”, or mífhortúnach in the CO. Pronounced /mʹi:-or’tʹu:nəx/.
músclaim, múiscilt: “to awaken, rouse, stir”, or músclaím, múscailt in the CO.
neamhdheimhne: “uncertainty”, pronounced /nʹa-jəinʹi/.
ó: “from”. Uaidh féin, “of its own accord”. Raghaidh an gnó chun cínn uaidh féin, “the matter will proceed naturally once the ball is rolling”.
peictiúir: “picture”, or pictiúr in the CO, pronounced /pʹek’tʹu:rʹ/.
sáraím, sárú: “to outdo, overcome”, but also “to exhaust”. An saibhreas do shárú, “to exhaust the wealth”.
spadántacht: “lethargy, sluggishness, want of spirit”.
tairrigim, tarrac: “to pull”, or tarraingím, tarraingt in the CO. Pronounced /tarʹigʹimʹ, tɑrək/. This verb was in the first declension in PUL’s works. PUL used the spelling taraigid in the original, and Osborn Bergin’s Letiriú Shímplí has taruigid, as if the r were broad. A number of sources indicate that the verb traditionally spelt tarraingim has become fully aligned with tairgim, “I offer”, in modern Irish, but PUL may have had a broad r here. Tarrac ar airgead, “to draw on money, i.e. to spend it, especially lavishly”.
uathadh: “a small number; the few”. Most dictionaries do not list a plural, but PUL uses a genitive plural here, fé fhórlamhas na n-uathadh, “under the dominion of the few”. As uathadh in the singular already means “the few”, I am wondering if he could have said fé fhórlamhas an uathaidh. More research required here.

Catilína 19

XIX.

’Na dhiadh san do cuireadh Píso go dtí an Spáinn i bhfogas, ’na chuaestóir mar phraetóir, ar chómhairle Chrassus, mar bhí ’ fhios ag Crassus gur namhaid fíochmhar do Cn. Pompéius é. Ní hi gcoinnibh a dtoile, áfach, a thug an tseanaid an tír sin do. Níor mhiste leó a leithéid de chuirpeach a bheith i bhfad ón stát. Bhí dhá chúis acu leis sin. Bhí iúntaoibh ag á lán daoine fónta as a chosnamh, agus bhí eagal ag teacht acu roim chómhacht Phompéius. Ach nuair a bhí an Píso sin ag dul siar chun a chúige d’éirigh na rudairí Spáinneacha chuige agus mharaíodar é. Tá daoine adéarfadh go raibh a smacht ró-éagórtha, rótharcaisneach, róneamhatruach, agus nár fhéad na daoine iasachta folag leis. Tá daoine eile adéarfadh gur cháirde dílse do Chn. Pompéius, le fada dh’aimsir roimis sin, na rudairí sin agus gur de dheóin Phompéi a mharaíodar Píso; nár dhein na Spáinnigh gníomh den tsórd san riamh roimis sin, bíodh gur mhinic roimis sin a dh’fhuiligeadar annsmacht dian. Fágfamna an scéal mar atá sé. Is leór an méid sin cúntais ar an gcéad cheilg úd.

Foclóirín 

cuaestóir: “quaestor”, a Roman official appointed, or elected at one time, to supervise financial or military affairs. The position gave automatic membership of the Senate under the reforms introduced by Sulla in 81 BC. The CO has caestóir, but PUL is adhering more closely to the Latin pronunciation of what is not really an Irish word. Na chuaestóir mar phraetóir is glossed in the notes to an early edition of Catilina as meaning “as a quaestor in place of a praetor”.
éirím, éirí: “to rise”, pronounced /əi’rʹi:mʹ, əi’rʹi:/. With chun, “to attack, to go for someone”.
fogas: “closeness”. I bhfogas, “near, close.” An Spáinn i bhfogas, Hither Spain, Hispania Citerior.
iúntaoibh: “confidence, trust”, iontaoibh. Iúntaibh as duine, trust in someone. Pronounced /u:n’ti:vʹ/.
neamhatruach: “unmerciful, cruel”.
praetóir: “praetor”, a Roman title given to the commander of an army or an elected magistrate, or often, as here, to governors of Roman provinces; the word is found in Ó Dónaill’s dictionary.
tagaim, teacht: “to come”. With ag, “ to begin to feel a feeling”. Aithne a theacht agat ar dhuine, “to get to know someone”; báidh a theacht agat le duine, “to get to like someone”; cion a theacht agat ar dhuine, “to develop an affection for someone”; trua a theacht agat do dhuine, “to begin to feel pity for someone”; eagal a theacht agat roim dhuine, “to begin to feel afraid of someone”.

Catilína 18

XVIII.

Ach do dhein roinnt bheag daoine ceilg eile roimis sin i gcoinnibh an stáit, agus bhí Catilína orthu. Déarfad focal i dtaobh na ceilge sin chómh fírinnneach agus ’ fhéadfad é. Nuair a bhí L. Tullus agus M. Lepidus ’na gConsalaibh do trialadh P. Autrónius agus P. Sulla mar gheall ar bhreabadh agus do daoradh iad. Tamall beag ’na dhiaidh san do daorabh Catilína i gcoir airgid ’ aisig, agus bhí sé geárrtha ón gconsalacht a dh’iarraidh, mar ní raibh ar a chumas a ainm do chur isteach chuige laistigh de sna laethantaibh a bhí ceapaithe. Bhí san am gcéanna, fear óg uasal sa Róimh agus Cn. Píso ab ainm do. Bhí sé dealbh, dána, imreasánach, agus bhí an dealús agus a dhroch-chleachta féin dhá spriocadh chun an stáit do chur trí chéile. An cúigiú lá de Dhecember do shocraigh an fear san agus Catilína agus Autrónius, a cómhairle a cheile, ar L. Cotta agus L. Torquatus, an dá Chonsal do mharú sa Chapitol an chéad lá de Ianuarí. Ansan do chimeádfaidís na fascanna agus chuirfidís Píso agus an t-arm amach chun greama ’ dh’fháil ar dhá thír na Spáinne. . . . . Do fuaradh eolas ar an ní sin agus ansan do cuireadh an marú ar athlá go dtí an cúigiú lá den Fheabhra. Ansan ní hiad na Consail amháin a measad a mharú ach a lán d’fhearaibh na seanaide. Ansan mara mbeadh gur thug Catilína an cómhartha róluath uaidh, lasmu’ de thigh na seanaide, dá chómhaltaíbh, do déanfí gníomh an lá san nár deineadh a leithéid le holcas ó cuireadh suas cathair na Rómha go dtí san. Ní raibh puínn de sna cómhaltaíbh armtha cruinnithe agus chuir san an bheart amú.

Foclóirín 

aiseagaim, aiseag: “to restore, restitute, repay; to vomit”. I have a lot of research to do on this word, as Ó Dónaill’s dictionary shows aisíocaim, aisíoc in the meaning of “to restitute, repay”, but aiseagaim, aiseag in the meaning of “to restitute; to vomit”, making it unclear why the word has split into two possible forms in that dictionary. Dinneen’s dictionary has only aiseagaim, aiseag. In PUL’s Séadna, the verbal noun is spelt aisioc, but here we have aisig. A further problem is the meaning: the notes in the early edition of Catilína show do daoradh Catilína i gcoir airgid ’ aisig means “he was convicted of a charge of misappropriating money”, but it remains unclear to me what connection “misappropriating money” has with “restituting, refunding money”.
armaim, armadh: “to arm”, or armálaim, armáil in the CO. Armtha, “armed with weapons”. These forms are pronounced /ɑrəmimʹ, ɑrəmə, ɑrəmhə/.
athlá: “another day”. Rud a chur ar athlá, “to put something off to another day”.
Capitol: the Capotoline Hill was the political centre of the Roman Empire, where the Senate met on the first of January to inaugurate the two consuls elected for that year. The CO has an Caipeatól, but this word must be considered entirely inauthentic. In line with his general policy for foreign words, PUL does not attempt to force Irish spelling rules on a Latin word.
Cn. Píso: Gnaeus Calpurnius Piso, a man of noble blood who took part in the Catiline conspiracy. As a member of the Calpurnia gens, he would have been related to Julius Caesar’s wife, Calpurnia, indicating some sympathy by Caesar for the conspiracy.
consalacht: “consulship”. Also the modern word for “consulate”.
December: PUL uses the Latin/English word here, as mí na Nollag would be inappropriate in the pre-Christian context. Note that despite the fact that the word is lenited here, the Letiriú Shímplí edition shows the pronunciation as “December”: it is unlikely that native speakers would lenite an obviously foreign word.
fasc: found in the plural fascanna, “the fasces”, a bundle of rods with an axe tied between them that was the ritual symbol of governmental authority in ancient Rome.
Ianuarí: “January”. In the Roman context, PUL uses the Latin word. Note that the CO has Eanáir, more likely to be Eanair /ɑnirʹ/ in WM, but this word has been artificially revived in Irish, along with some other month names, and the traditional word for “January” in Cork Irish was an chéad mhí den bhliain.
imreasánach: “contentious, quarrelsome”, or imreasach in the CO.
L. Cotta: Lucius Aurelius Cotta, consul in 65 BC, one of the two consuls who were elected to replace Publius Autronius and Publius Sulla after their election was declared void for bribery. Uncle of Julius Caesar.
L. Torquatus: Lucius Manlius Torquatus, consul in 65 BC, one of the two consuls who were elected to replace Publius Autronius and Publius Sulla after their election was declared void for bribery.
L. Tullus: Lucius Volcatius Tullus, consul in 66 BC, when Publius Autronius and Publius Sulla were tried for trying to gain the consulship by bribery.
M. Lepidus: Marcus Aemilius Lepidus, consul in 66 BC, when Publius Autronius and Publius Sulla were tried for trying to gain the consulship by bribery.
an Spáinn: “Spain”. Dhá thír na Spáinne refers to the Roman division between Hispania Citerior (Hither Spain, comprising most of northern Spain) and Hispania Ulterior (Thither Spain, comprising most of Southern Spain and Portugal).
spriocaim, spriocadh: the verb spriocaim exists in the CO only in the meaning “fix, arrange”, but PUL uses this verb to mean “inspire”, a meaning that is covered by spreagaim in the CO. PUL also uses spreagaim in this meaning too, so the relationship between these forms is complex.

Catilína 17

XVII.

Uime sin tímpall an chéad lae de Mhitheamh an tsamhraidh, le línn Lucius Caesar agus Caius Figulus a bheith ’na gConsalaibh, do dhírigh sé ar labhairt lena chuallacht ’na nduine ’s ’na nduine; ar chuid acu do ghríosadh; ar chuid acu do thriail; ar a thaispeáint dóibh cad é an gustal a bhí aige féin, ná raibh an stát ollamh, go raibh mórán le fáil de bhárr na ceilge. Nuair a bhí gach ní trialta chun a thoile aige do chruinnigh sé i bhfochair a chéile an chuid acu ba mhó riachtanas agus ba dhána aigne. Tháinig go dtí an cruinniú san an méid seo d’órd na seanaide, .i. P. Lentulus Súra, agus P. Autrónius agus L. Cassius Longinus, agus P. Cetégus, agus P. agus Serbhius Sullae, beirt mhac Serbhií, agus L. Bhargunteius, agus Quintus Annius agus M. Portius Laeca, agus L. Bestia, agus Q. Curius. Tháinig ann as órd na rudairí, M. Fulbhius Uasal, agus L. Statilius, agus P. Gabinius Capito, agus C. Cornélius. Tháinig ann, leis, ó sna tuathaibh agus as na saorbhailtibh, mórán daoine a bhí uasal sa bhaile. Agus bhí ann, i ganfhios nách mór, páirteach sa cheilg, uaisle nách riachtanas a thug ann iad ach súil le fórlamhas. Ach bhí na fir óga go léir, go mór mór na huaisle óga, i bhfabhar dá raibh beartaithe ag Catilína. Ar a suaimhneas dóibh ní raibh bac orthu maireachtaint go rabairneach nú go sóil, ach ba thúisce leó suathadh ná suaimhneas, cogadh ná síocháin. Bhí daoine ann an uair sin agus déarfaidís ná raibh M. Licinius Crassus gan eólas ar an gceilg; go raibh a bhíobha, Cn. Pompéius, ’na cheann ar mhórshlua agus gur chuma leis cad í an chómhacht a gheóbhadh bua i gcoinnibh an fhir sin, agus go raibh deimhne aige, leis, dá n-éiríodh le lucht na ceilge go mbeadh sé féin ’na rí orthu.

Foclóirín

bíobha: “deadly enemy”, pronounced /bʹi:və/.
C. Cornélius: Caius Cornelius, who was assigned, along with Lucius Vargunteius, to murder Cicero as part of the Catiline conspiracy.
Caius Figulus: Caius Marcus Figulus, joint Roman consul in 64 BC.
L. Bestia: Lucius Calpurnius Bestia, tribune-elect who took part in the Catiline conspiracy.
L. Bhargunteius: Lucius Vargunteius. Little is known of this person other than that he was to have murdered Cicero, along with Caius Cornelius, as part of the Catiline conspiracy.
L. Cassius Longinus: Lucius Cassius Longinus, who joined the Catiline conspiracy after failing to be elected consul in 64 BC. Sentenced to banishment following the conspiracy.
L. Statilius: Lucius Statilius, a conspirator about whom nothing is known other than that he was strangled in prison.
Lucius Caesar: Lucius Julius Caesar IV, Roman consul in 64 BC who was brother-in-law of Publius Autronius, but nevertheless voted for him to be put to death following the Catiline conspiracy.
M. Fulbhius Uasal: Marcus Fulvius Nobilior, a Roman aristocrat who took part in the Catiline conspiracy. Nobilior was a cognomen or hereditary nickname; as such, PUL may have wrongly decided to translate it directly rather than merely transcribe it.
M. Licinius Crassus: Marcus Licinius Crassus (115 BC-53 BC), a Roman general known as the richest man in Roman history who later was a member of the First Triumvirate (Crassus, Pompey and Caesar) that ruled Rome 59 BC to 53 BC.
M. Portius Laeca: Marcus Portius Laeca. Possibly an error in the original Latin text for Publius Portius Laeca, a senator who took part in the Catiline conspiracy.
Meitheamh an tsamhraidh: “June”. PUL frequently used the longer version of this month’s name, instead of just an Meitheamh, as strictly speaking September can be referred to as Meitheamh an Fhómhair. Pronounced /mʹihəv ən taurigʹ/.
ollamh: “ready”, or ullamh in the CO.
órd: “order”. D’órd na seanaide, “of senatorial rank”.
P. Autrónius: Publius Autronius Paetus, whose election as consul in 66 BC was declared void. He subsequently took part in the Catiline conspiracy to murder the subsequently elected consuls. Sentenced to banishment following the conspiracy.
P. Cetégus: apparently an error introduced by PUL for Gaius Cornelius Cethegus, who joined the Catiline conspiracy in the hopes of getting his debts cancelled. Strangled in prison in 63 BC.
P. Gabinius Capito: Publius Gabinius Capito, a conspirator later strangled in prison.
P. Lentulus Súra: Publius Cornelius Lentulus Sura, one of the key figures in the Catiline conspiracy, having joined forces with Catilina after being expelled from the senate for immorality. Strangled in prison in 63 BC.
P. Sulla: Publius Cornelius Sulla, whose election as consul in 66 BC was declared void. He was implicated in the Catiline conspiracy, but later acquitted of involvement, and died in 45 BC. Son of Servius Sulla, the brother of the Roman dictator, Lucius Cornelius Sulla.
Q. Curius: Quintus Curius, a notorious gambler in first-century BC Rome, whose debts were to have been cleared by the Senate for having warned Cicero that he was going to be assassinated and thus exposing the Catiline conspiracy, but for the opposition of Caesar, irked that Quintus Curius had named him as one of Catilina’s co-conspirators.
Quintus Annius: a co-conspirator of Catilina’s.
rudaire: “knight”, or ridire in the CO. Pronounced /rodirʹi/. The pronunciation was given in an exchange between PUL and Osborn Bergin. Órd na rudairí, “the Roman equestrian order”, a class of aristrocrats ranking beneath the patricians.
saorbhaile: “self-governing municipality; borough”, a term translating municipium in the original Latin, referring to towns whose inhabitants had been granted the rights of Roman citizens.
Serbhius Sulla: Servius Cornelius Sulla, a co-conspirator of Catilina’s and brother of Publius Sulla. Son of Servius Sulla, the brother of the Roman dictator, Lucius Cornelius Sulla. Sentenced to banishment following the conspiracy.
sóil: “comfortable, luxurious”, or sóúil in the CO. The pronunciation is /so:lʹ/; the compilers of the new spelling may have believed that the original spelling, sóghamhail, must be turnd into sóúil under a rule that all words in -amhail become -úil, but this ignores the evidence of the pronunciation, which is given in Letiriú Shímplí.
suaithim, suathadh: “to toss about, agitate”, or suaithim, suaitheadh in the CO. The noun, suathadh, “upheaval, turmoil”, is retained in its original spelling, in conformity to the spelling of a large number of verbal nouns in WM Irish, where the ending of the root is broadened (cf. ruaigim, ruagadh, etc.).
toil: “wish”, with the genitive toile here, in contradistinction to the tola of the CO. Chun a thoile, “to his liking”.
trialaim, triail: “to try, test”, triailim, triail in the CO. Note that in the CO the distinction between triailim, “I try, test” and triallaim, “I journey” is a little clearer than in WM Irish, where the slender l of the former appears only in the third person preterite, the singular imperative, the verbal noun and the autonomous forms in  tí and  fí. The forms of this verb are: present, trialaim, trialann sé; preterite, do thrialas, do thriail sé; future, trialfad, trialfaidh sé; imperative and verbal noun: triail; past participle, trialta. The form trialta corresponds to triailte in the CO, and could be confused with triallta, the past participle of triallaim, “to journey”. However, trialta is pronounced /trʹialhə/ and triallta /trʹiəlhə/, and so the quality of the diphthong provides a point of distinction; this was particularly the case in the speech of older speakers who maintained a regular distinction between /ia/ and /iə/ where younger speakers may have only /iə/.
tuath: “district”, a term here translating colonia in the original Latin, referring to the highest rank of Roman cities, usually new settlements settled by colonists in imperial outposts.

Catilína 16

XVI.

Agus na fir óga a bhí meallta chuige aige, mar adúradh, bhíodh sé ag múineadh na ndrochghníomh dóibh ar a lán slithe. Thugadh sé ar iasacht cuid acu chun fianaisí bréige ’ dhéanamh agus chun ainmneacha bréige do chur le scríbhinníbh. Do chuireadh sé suas iad chun neamhshuím a dhéanamh de dhílse, de shaibhreas, de chúntúirt. Ansan, nuair a bhíodh a gclú agus a náire curtha ar neamhní aige thugadh sé coirthe eile níba thruime dhóibh le déanamh. Dá ráiníodh gan aon drochghníomh a bheith ann le déanamh ní móide a thugadh sé suaimhneas dóibh. Thugadh sé an neamhchionntach dóibh le clipeadh nú le tachtadh, chómh maith leis an gcionntach; .i. ba thúisce leis iad a bheith ag déanamh an uilc agus na gcruaghníomh gan chúis ná an lámh nú an aigne do dhul as taithí acu le díomhaointeas. Ag brath ar a leithéidíbh sin de cháirdibh agus de chomrádaithibh, san am ’na raibh éacht de dhaoinibh ins gach treó baíll múchta i bhfiachaibh, nuair a bhí a lán de shaighdiúríbh Shulla tar éis a gcoda do chaitheamh go bog agus cuímhne acu ar na cathannaibh a bhuadar agus dúil acu i dtuilleadh cogaidh, is ea ’ bhí Catilína nuair a bheartaigh sé stát na Rómha do thabhairt féna smacht féin. Ní raibh aon armáil san Iodáil. Bhí Pompéius in imigéin ag déanamh cogaidh. Bhí gach aon tsúil aige go ndéanfí Consal de féin. Ní raibh aon choinne ag an seanaid le haon rud. Bhí gach ní suaimhneasach socair. Bhí san i bhfabhar ar fad do Chatilína.

Foclóirín

armáil: “army”, pronounced /ɑrə’mɑ:lʹ/.
clipim, clipeadh: “to torment”.
clú: “reputation, fame”. However, here clú would appear to mean “character, integrity”.
coir: “crime”, with coirthe in the plural here, where the CO has coireanna. Note that PUL used cortha in the plural in his translation of the gospels. Pronounced /kirʹ, kirʹhi/.
consal: “consul”, an elective magistrate of the Roman Republic. Note that this was spelt consul in the original, but consal is given in Dinneen’s dictionary.
cruaghníomh: “a cruel or wicked act”.
an Iodáil: Italy, pronounced /i’dɑ:lʹ/.
in imigéin: “far off, far away”, in time or space.
ní móide: “hardly, hardly likely”.
Pompéius: Gnaeus Pompeius Magnus (Pompey, BC 106-BC 48), a military and political leader in the late Roman Republic.
seanaid: “Senate”, or seanad in the CO. PUL uses the feminine form here, which is backed up by Dinneen’s dictionary, whereas the CO form is masculine.
slí: “way”. Note the plural here, slithe, where the CO has slite. PUL uses the spelling slighte in the original, whereas his Niamh has slíghthe, but the Letiriú Shímplí edition here shows the pronunciation of the plural is /ʃlʹihi/.
tachtaim, tachtadh: “to choke, strangle”.