Cearbhall Buí na nAmhrán

I.

File ab ea Cearbhall Buí na nAmhrán. Bhí sé lá ag dul go Baile Choitín, agus bhuail fear ar an mbóthar uime gurbh ainm do Tadhg Rua.

C. Dia’s Muire dhuit, a Thaidhg.

T. Dia’s Muire dhuit is Pádraig, a Chearbhaill. An fada atá do thriall, a Chearbhaill?

C. Níl ach go Cáiteach, a Thaidhg. An fada atá do thriall féin?

T. Mhuise, níl ach soir anso go Crois an Teampaill. Beimíd ag baint choirce Dé Luain seo chúinn, le cúnamh Dé, agus táim ag dul soir féachaint an bhféadfainn meitheal do chruinniú.

C. Ní deirim ná gur maith an t-am é. Tá an t-arbhar nách mór bainte ins gach aon bhall, agus táid na fir tar éis teacht abhaile.

T. Is fíor dhuit. Bhíos ag cainnt aréir le Tadhg Ó hÉalaithe. Bhí sé tar éis teacht abhaile ón mBlárnain. Duairt sé go bhfeaca sé thusa ann agus go raibh beirt nú triúr ann nár aithin tu, agus gur fhiafraigh duine acu de dhuine eile cérbh é an fear beag buí. Do thugais-se fé ndeara an cheist, agus bhí tosach freagra agat mar seo:

Mise Cearbhall Buí na nAmhrán;

Dhéanfainn streanncán ar théadaibh,

Dhéanfainn cíor mhín as roithleán,

Chuirfinn meathán i dtóin chréithre;

Imrim báire agus fáiscim iall im bróig,

Ach Dia lem láimh! ní dheárna ach criathar fós.

C. Ha ha! B’fhíor do Thadhg an méid sin. Bíonn árdchaitheamh aimsire i gcónaí againn sa Bhlárnain.

II.

T. Féach, a Chearbhaill. Bíonn iúnadh mór orm féin conas a dheineann sibh an fhilíocht so. Dá gcaithinn mo chiall leis, ní thiocfadh liom aon dán amháin do chur le chéile.

C. Ní mar sin atá, a Thaidhg, ach bíonn filíocht agat dá dhéanamh gach lá ded shaol agus gach tráth den lá, dá bhféadfá é ’ thabhairt fé ndeara agus é ’ chur le chéile.

T. Is fear magaidh thu, a Chearbhaill. Níor dheineas aon bhlúire filíochta riamh, agus ní lú ná ’ tháinig aon fhocal riamh as mo bhéal go bhféadfadh éinne eile filíocht do bhaint as.

C. An fada as so go Baile Choitín?

T. Mar ’ déarfá leathmhíle.

C. Cuirfead cárt leanna leat go mbeidh dán déanta agat sula mbeimíd i mBaile Choitín.

T. Airiú, fiannaíocht! Fágaim le huacht, a Chearbhaill, gur chuireas, tá fiche bliain ó shin, chun amhráin do dhéanamh ag moladh an tSeanagharraí. “Seanagharraí an cheóil,” arsa mise, agus dá bhfaighinn Éire, ní fhéadfainn dul níos sia air.

C. An gcuirfir an geall?

T. Cuirfead agus fáilte, agus ní miste dhom. Beidh ortsa díol.

C. Fan leat go fóill. Ach feicimís cad ’tá ag Éamonn Óg dá dhéanamh ansan thall?

T. Tá fál aige dá dhéanamh ar a gháirdín agus is beag an tairbhe dho san, mar nuair ’ fheóchfaid na saileacha san, féadfaid na gabhair gabháil tríothu. Dia ’s Muire dhuit, a Éamoinn!

É. Dia’s Muire ’s Pádraig dhuit, a Thaidhg! Agus duitse leis, a Chearbhaill! An bhfuil aon scéal nua agaibh? Cad uime go bhfuilir ag crothadh do chínn, a Thaidhg?

T. Táim ag crothadh mo chínn, a Éamoinn, mar is olc an fál an tsaileach úr san.

É. Níl leigheas air. Níl a mhalairt agam.

T. Ó! stad, a dhuine! Ná cuir an cuaille críon sa bhfál! Tá an rud úr olc a dhóthain, ach déanfaidh sé an gnó go ceann tamaill.

C. Téanam, a Thaidhg, go bhfaighead mo chárt leanna uait!

III.

É. Cad ar a shon, a Chearbhaill, go bhfuil cárt leanna le fáil agat ó Thadhg?

T. Geall, más é do thoil é, do chuir sé liom go mbeadh dán filíochta déanta agam sula mbeimís araon i mBaile Choitín—mise, nár dhein aon dán filíochta riamh, ní nách iúnadh!

É. Tá eagal orm, a Chearbhaill, go mbeidh ort díol an turas so.

C. Téanam ort, más ea, agus bíodh do chuid den deoch agat.

É. B’fhéidir nárbh fhearra dhom riamh é.

T. Is fíor dhuit. Níl puínn maitheasa idir lámhaibh agat.

É. Níl meas mór ag Tadhg ar an ngnó.

T. Dá mbeadh fál le déanamh agam, ba dhó’ liom go gcuirfinn draíghean nú sceach gheal ann. B’fheárr liom scothán aitinn féin ná an tsaileach san. Ach cad é seo ag Liam Ó Buachalla dá dhéanamh lena sheisrigh? Cad ’tá ort anois, a Liam? An bhfuil do chéachta briste?

L. Níl, a Thaidhg, ach tá mo chuíng briste, agus táim ag casadh le gad do chur uirthi.

T. Stad, stad, a Liam! Táir dhá chur suas ar an dtuathal. Cas an gad de chúl na cuinge, agus beidh an greim is feárr aige. Sin é! Cuir snaídhm anois air.

C. Féach, a Thaidhg, nách breá ’ fhéachann an fharraige inniu? Ní fheadar cén áit as a dtáinig an long mhór úd soir.

T. Ní raibh sí ann inné. Féach airiú, a Chearbhaill, nách fada ó stiúir na luinge an bád beag?

C. Is fada, a Thaidhg, agus is maith an mhaise agat é. Tá an dán críochnaithe agatsa, agus mo chárt leanna beirthe agamsa.

T. An ar buile ataoi, a Chearbhaill? Cad é an dán?

C. Éist liom. Níl i bhfad ó dúraís le hÉamonn Óg, “Is olc an fál an tsaileach úr.”

T. Duart, agus níl puínn filíochta sa tsailigh.

C. Ansan do liúis air, “Ná cuir an cuaille críon sa bhfál”.

T. Agus cá bhfuil an fhilíocht sa méid sin?

C.
Bíodh foighne agat. Dúraís ansan le Liam Ó Buachalla, “Cas an gad de chúl na cuinge”. Agus anois beag dúraís liomsa, “Nách fada ó stiúir na luinge an bad”. Níor dheineas féin riamh dán is deise ná é. Féach:—

Is olc an fál an tsaileach úr;

Ná cuir an cuaille críon sa bhfál;

Cas an gad de chúl na cuinge;

Nách fad’ ó stiúir na luinge an bád!”

T. Dar fia, a Chearbhaill, níl teóra leat. Agus as mo bhéal féin an uile focal de! Tá an geall buaite agat glan. Féach, a Chearbhaill, ba dhó’ liom go raibh an léim úd rómhór ó “cúl na cuinge” go “stiúir na luinge”.

C. Tusa ’ thug an léim sin. B’éigean dómhsa thu ’ leanúint.

T. Ambasa, tá agat arís! Níl aon mhaith bheith leat!

Foclóírín

aiteann: “furze”.
ambasa: “indeed”, or ambaiste in the CO. While this appears to mean “by my hands”, the form ambaiste indicates the derivation is rather from the asseveration “by my baptism”, perhaps by way of a circumlocution to avoid uttering an irreligious phrase.. Pronounced /əm’bɑsə/.
amhrán: “song”, with amhrán in the genitive plural, as here. Pronounced /ɑvə’rɑːn/ although the LS edition has âurán.
anois beag: “just now”.
arbhar: “corn”, pronounced /ɑ’ruːr/.
árdchaitheamh aimsire: “great sport, a great time”.
Baile Choitín: Ballycotton, a fishing village in Co. Cork.
báire: “game, match”.
Blárna (an Bhlárna): Blarney, Co. Cork, meaning “little field”, with Blárnain in the dative.
cad: “what?” Cad uime?, “why? on account of what?”
cárt: “quart”.
casaim, casadh: “to twist, turn”. Casadh le rud, “to endeavour, attempt to do something”.
céachta: “plough”.
Cearbhall: an Irish name anglicised as Carroll, or even as Charles, pronounced /kʹa’ruːl/.
cén áit: “where?”. This was cia an áit in the original, more often found in WM Irish as cad é an áit, which form is used in the LS transcription of Ár nDóithin Araon.
ciall: “sense”. Do chiall a chaitheamh le rud, “to rack your brains to do something”.
cíor: “comb”.
coirce: “oats”.
criathar: “sieve”, with créithre in the genitive, where the CO has criathair.
críon: “dry, withered, brittle”.
croithim, crothadh: “to shake”, or croithim, croitheadh in the CO.
cuaille: “stake, pole”. This is given as feminine in the glossary accompanying the original edition of Ár nDóithin Araon, but this seems to be mistaken, as indicated by usage here.
cuíng: “yoke”, pronounced /kiːŋʹ/. Normally one would expect /ŋgʹ/ as the end of a monosyllable ending in -ng, but this pronunciation was given in CFBB.
cuirim, cur: “to put”. Rud a chur ar dhuine, “to wager something, to bet someone something”. Cur chun rud a dhéanamh, “to set about doing something”.
dar fia!: “by Jove!” Fia means “Lord, God”, but the word was frequently confused with the word fia, meaning “deer”—the former was fiadha and the latter fiadh in the old script—producing the Hiberno-Irish form, “by the deer!” Pronounced /dɑr fʹiə/.
deinim, déanamh: “to do, make”, or déanaim, déanamh in the CO. Ní dheárna here is the traditional dependent form of the preterite, where níor dheineas would be more common in WM Irish.
deirim, rá: “to say”. Mar déarfá, “about”.
do: “to”. Note that the classical spelling of the preposition pronoun is adopted in the CO, but this form is pronounced /do/ in the dialect and so edited as do here. Forms of this word are often elited in pronunciation, as in is fíor dhuit, “you’re right”, pronounced /əs fʹi:r otʹ/. Note that the emphatic form dómhsa has a long vowel, /do:sə/.
dó’: “hope, expectation; source of expectation”, or dóigh in the CO. Ba dhó’ liom, “I would have thought”.
draíghean: “blackthorn”. Also draighean dubh. The LS edition of Ár nDóithin Araon has dryn, implying a pronunciation /driːn/.
eagal: “fear”, a variant of eagla.
fáiscim, fáscadh: “to squeeze”, but also “to tighten, bind”.
fál: “hedge”.
fé ndeár, fé ndeara:thug sé fé ndeara, “he noticed”. This would be thug sé faoi deara in the CO. Pronounced /fʹe: nʹa:r~fʹe: nʹarə/. Fé ndeár also has a additional meaning, “cause, reason”. Gearóid Ó Nualláin points out in his A Key to the Exercises in Studies in Modern Irish Part I, pp3-4 that in Munster Irish it is usual to say tabhairt fé ndeara for “to notice”, but fé ndeár for “cause”.
feóchaim, feóchadh: “to wither”, or feoim, feo in the CO.
fiannaíocht: “nonsense, idle talk”.
foighne: “patience”, pronounced /fəiŋʹi/.
gad: “withe, a supple willow twig used to bind things together”.
iall: “strap”. Iall bróige, “shoelace”.
imrim, imirt: “to play”; imrím, imirt in the CO. Pronounced /imʹirʹimʹ, imʹirtʹ/.
inné: “yesterday”, pronounced /i’nʹe:/.
inniu: “today”, pronounced /i’nʹuv/.
iúnadh: “wonder, surprise”, or ionadh in the CO. Pronounced /u:nə/. This word is generally feminine in PUL’s works, although apparently masculine here (iúnadh mór). IWM also shows this word can be masculine.
Liam: an indeclinable name, derived from the English William.
lionn: “ale”, with leanna in the genitive.
long: “ship”, with luinge in the genitive. Pronounced /luːŋg, liŋʹi/.
maise: “goodness; goodness”.Is maith an mhaise agat é, “you did well by doing so, good for you, you have done well”.
meathán: “splinter, splint”. Pronounced /mʹi’hɑ:n/.
meitheal: “gang of workers”, pronounced /mʹihəl/ according to the transcription here in LS.
miste: “all the worse”. This is a “second comparative” form, similar to feárrde, usaide, miste, meaning “all the more X for it”. Ní miste dhom, “I may as well”.
nách: the negative relative particle, or nach in the CO, pronounced /nɑːx/.
roithleán: “coarse sieve, riddle”, or rilleán in the CO. Pronounced /rilʹ’hɑːn/. PSD shows that this word, spelt roilleán in the original and transcribed in the LS edition of Ár nDóithin Araon as roilhán has been correctly identified. The CO has rilleán in this meaning and roithleán in the meaning of “wheel, roller, pulley”.
saileach: “willow-tree”, with saileacha in the plural. Pronounced /si’lʹax, si’lʹaxə/.
sceach: “whitethorn”; also sceach gheal.
scothán: “bush”.
Seanagharraí (an Seanagharraí): Shanagarry, a village in East Cork near Ballycotton.
seisreach: “plough-team of horses”, especially of six horses. Pronounced /ʃeʃirʹəx/.
snaídhm: “knot”. Pronounced /sniːmʹ/.
son: “sake, account”. Cad ar a shon?, “what for?”
stiúir: “rudder”.
streanncán: “lilt, tune”, pronounced /ʃtrʹauŋ’kɑ:n/.
tagaim, teacht: “to come”. With le, “to be able to”: although this is generally known as an Ulster idiom.
táim, bheith: “to be”. The second-person singular present-tense relative form ataoi is found here. Bheith le duine, “to compete with someone”. Tá agat arís, “you’ve won again”.
téanam: “come along”, part of a defective verb usually found only in the imperative. Téanam appears to be derived from a first-person plural imperative, but is used as a second-person imperative in the form téanam (ort), possibly analogous to the first-person singular imperative in English “let’s be having you”.
teóra: “boundary”, or teorainn in the CO. Níl aon teóra leat, “you’re amazing; there’s nothing like you”.
tosach: “beginning, front”, pronounced /tə’sɑx/. Tosach freagra agat, “you got in quick with your answer”.
tuathal: “blunder”. Ar an dtuathal, “in the wrong way”.
turas: “journey, round, occasion”. Pronounced /trus/.
uacht: “will, testament”. Fágaim le huacht, “I vouch, I swear”, as an asseveration.
úr: “fresh”, but “green” of a sapling. An tsaileach úr, “the green willow”.

Micheál na Buile

I.

Cáit. A Mhichíl, airiú, cár ghabhais chúinn, nú cár chaithis an aimsir le corraíocht agus fiche bliain?

M. Bhíos i nGleann na nGealt, a Cháit.

C. Agus cad a chuir abhaile thu?

M. An t-uaigneas, mhuise.

C. An bhfuil an áit sin i bhfad ó bhaile?

M. Bhíos ag siúlóid ar feadh seachtaine sular shroiseas é, agus tá seachtain agus breis ó dh’fhágas é.

C. Cad é an saghas baíll é, a Mhichíl?

M. Tá, ball greannúr. Gleann fada uaigneach fiain, cnuic mhóra árda ar gach taobh dhe, sruthán fíoruisce ag rith trína lár, biolar ag fás ar bhruach an tsrutháin sin, agus liacht daoine buile bailithe ar gach taobh den tsruthán ag ithe an bhiolair agus ag ól an uisce.

C. Muise, Dia linn, a Mhichíl, nách suarach an bia é!

M. Ní chuirfeadh sé masmas ar dhuine, geallaim duit é.

C. Conas a chaithis an aimsir ann, a Mhichíl?

M. Nuair ’ shroiseas an áit, bhí tuirse agus ocras orm, agus an chéad duine a bhuail umam, do iarras air rud éigin le n-ithe ’ thabhairt dom. Níor dhein sé ach féachaint orm agus a cheann do chromadh arís. An méid díobh a bhí im chóngar, thógadar a gcínn agus d’fhéachadar orm, agus ansan chromadar arís, agus níor chuireadar a thuilleadh suime ionam. Nuair ná fuaras freagra níor labhras a thuilleadh, ach imeacht ag ithe an bhiolair leó.

II.

Cúpla lá ’na dhiaidh san bhíomair ag ithe agus ag ól, agus gan focal a’ béal éinne, agus cad do seólfí fán ngleann isteach ach bó agus í ag dul amú. Nuair ’ fhéach sí ’na tímpall agus chonaic sí an fiantas go léir, do chuir sé an bhúirtheach aisti ba thruamhéilí dár airigh mo dhá chluais riamh. Phreabamair suas agus d’fhéachamair uirthi. Nuair a bhí an bhúirtheach críochnaithe aici, agus an macalla d’éis í ’ fhreagairt seacht n-uaire ón sliabh, d’iompaigh sí ar a sálaibh agus chuir sí an talamh di chómh géar is ’ bhí sé ’na cosaibh. Chrom gach éinne arís agus níor bhíog glór duine ná beithígh ann go ceann seacht mblian ón lá san. Ansan do thóg seanduine beag, a bhí ann le fada, a cheann.

Airím géim bó,” ar seisean. D’fhéach gach éinne air, agus níor labhair duine.

D’imigh seacht mbliana eile sula bhfuair sé sin freagra. Fé dheireadh d’oscail garsún a bhéal agus duairt, “Cár airís í?” D’fhéach gach éinne ar an ngarsún agus níor bhog éinne a bhéal féin.

I gceann seacht mblian eile do thóg fear mór liath suas a cheann, agus d’fhéach sé go feargach ar an gcéad duine a bhris ar an gciúnas. Ansan d’fhéach sé go feargach ar an ngarsún, agus, i bhfad anonn do is é rud aduairt sé ná, “Tá an gleann bodhar agaibh!”

C. Agus cad a dheinis ansan, a Mhichíl?

M. Tháinig uaigneas orm. Thugas seacht mbliana ag feitheamh le cainnt an fhir bhig léith. Bhíos ar feadh seacht mblian ag brath ar cheist an gharsúin ó dhuine éigin. Ansan nuair ’ cheapas go ndéarfadh an fear mór rud éigin fónta, is é rud a dhein sé ná stop do chur leis an gcainnt ar fad.

C. An daighe, níorbh iúnadh dho san. Is agaibh a bhí an gleó. Chuireabhair teinneas cínn ar an bhfear mbocht.

M. Tháinig uaigneas ormsa ansan, agus thánag abhaile.

Foclóirín

airiú!:arú!, “why! really! indeed!” Pronounced /i’rʹu:~e’rʹu:/.
bíogaim, bíogadh: “to start, rouse”.
biolar: “watercress”. Compare Cnucán na biolraí, “Watergrass Hill”, mentioned in a letter by PUL to The Irishman in 1878, his first published writing. It seems PUL did have the standard form biolar and the feminine form biolrach had become calcified in that placename.
búirtheach: “an act of bellowing, roaring”, or búireach in the CO. The th is preserved, as the pronunciation is /bu:rʹhəx/ in traditional WM Irish.
chun: “towards”. The combined forms of this preposition are distinctive: chúm, chút, chuige, chúithi, chúinn, chúibh, chúthu. The Standard has chugam, chugat, chuige, chuici, chugainn, chugaibh, chucu.
ciúnas: “silence, quietness”.
cnuc: “hill”, or cnoc in the CO. Pronounced /knuk/.
corraíocht: “excess, addition”.
cúpla: “a couple”, taking the nominative singular. Pronounced /kuːpələ/.
daighe: found in an daighe, “the Dagda, a powerful god in Irish mythology; by extension, really, indeed!” Pronounced /ən dəi/. An daighe is given as don daighe in Foclóir Gaeilge-Béarla, but the etymology is unclear and the first syllable may just be the definite article.
éis: “track”. This word seems to be rarely used in its original meaning. Tar éis and d’éis are both found here, meaning “after”.
fad: “length”. I bhfad anonn, “after a long pause”.
fé: “under; against; over, about”, or faoi in the CO. This preposition was originally fa, but came to be confused with (“about”), producing , which form is occasionally found in PUL’s works and is retained in the editing here. The forms and faoi reflect the general trend for prepositional pronouns to replace the original prepositions. Fán ngleann isteach, “into the glen” (cf. faoi, II. 1b, “within the compass of” in FGB).
feargach: “angry”, pronounced /fʹarəgəx/.
fiain: “wild”. As the pronunciation is /fʹianʹ/, there seems no reason for the CO spelling, fiáin.
fiantas:“wilderness”, or fiántas in the CO. This word was traditionally written fiadhantas; the síneadh fada in the CO seems unjustifiable.
fíoruisce: “spring water, pure water”.
géim: “shout, roar”. Géim bó, “the lowing of a cow”.
Gleann na nGealt: Madman’s Glen, a placename mentioned here. Gealt means “crazy person, lunatic”. Gealt is pronounced /gʹahl/ according to CFBB.
gleó: “noise”.
greannúr: “funny”, or greannmhar in the CO, pronounced /grʹa’nu:r/. PUL clarifies in his Notes on Irish Words and Usages that this word means “queer, comical, peculiar”, but not “witty”.
iúnadh: “wonder, surprise”, ionadh. Pronounced /u:nə/.
liacht: “a great number, a multitude”.
macalla: “echo”. The original spelling was mac-alla, and accompanying glossary explains this word as meaning in its etymology, “son of the rock”.
masmas: “nausea”. The translation that accompanied the LS edition of Ár nDóithin Araon translates ní chuirfeadh sé masmas ar duine as “it wouldn’t give a person a surfeit”, probably because a surfeit of food can produce nausea.
Micheál: this is shown in IWM as pronounced /mʹi:’hɑ:l/, but occurs so frequently with a short i in PUL’s texts that it seems there was a variant /mʹi’hɑ:l/. The LS version of Ár nDóithin Araon has Míhál for the nominative and a Vihíl in the vocative, thus confusing the two variants with either a long or short vowel in the first syllable.
muise/mhuise: “well, indeed”, usually lenited in WM Irish. Listed as muise in FGB.
nú: “or”, or nó in the CO.
ocras: “hunger”, pronounced /okərəs/.
sál: “heel”, or sáil in the CO, where the dative has replaced the historical nominative.
seólaim, seóladh: “to send, steer, direct”. Cad do seólfí fán ngleann isteach ach bó, “what should come into the valley, but a cow”.
siúlóid: “walking; a walk”, usually a noun, but used as a verbal noun here.
sroisim, sroisiúint: “to reach”, or sroichim, sroicheadh in the CO. This was spelt with -ch in the original, but IWM and CFBB confirm the WM pronunciation is /sroʃimʹ, sro’ʃu:ntʹ/.
teinneas: “soreness”, or tinneas in the CO. Pronounced /tʹeŋʹəs/.
trí: “through”, found as tré in the original.
truamhéileach: “piteous, plaintive”, or truamhéalach in the CO.
tu, thu: disjunctive form of the second person pronoun, pronounced /tu, hu/. Always in the CO.
uaigneach: “lonely, desolate”, pronounced /uəgʹinʹəx/.
uaigneas: “loneliness”, pronounced /uəgʹinʹəs/.

Ár nDoithin Araon 1

Ár nDóthain Araon

An tAthair Peadar Ua Laoghaire

Canónach, S.P.

do scríbh

An tAthair Risteárd Pléimeann, Ph. D.

do chuir in eagar

1. Beidh Ár nDóthain Araon Ann.

I.

Seo focal le Diarmuid an Stoca. Siúd é an Diarmuid, nuair aduairt an sagart leis gur “ghlas an lá é,” a thug mar fhreagra: “Imbriathar féin, a Athair, go bhfuil sé fuar, pé dath atá air.”

Bhí aithne ar Dhiarmuid i ngaireacht deich míle de Magh Chromtha, ar gach uile thaoibh. Bhí fáilte agus béile bhídh agus lóistín oíche dho ins gach tigh, bocht agus saibhir, mar “duine le Dia” ab ea é. Thuig sé in’ aigne féin ná raibh ansan ach a cheart. Dar leis, ba leis féin na tithe agus na daoine. Dá mbeadh áthas i dtigh, ní raibh duine sa tigh ba mhó áthas dá bhárr ná Diarmuid. Dá mbeadh buairt i dtigh, ní raibh duine sa tigh sin ba mhó buairt dá bhárr ná Diarmuid. Nuair a bhí Boc na Carraige tar éis bháis, chonaic daoine Diarmuid ag dul fé dhéin an tórraimh. Do labhradar leis, ach níor chuir sé suím ar bith iontu. Do leanadar air chun cainnte a bhaint as. Fé dheireadh d’iompaigh sé orthu le feirg agus duairt sé, “Is mór an náire dhíbh ná leogfadh sibh dom féin inniu, agus mo chroí briste, brúite, leis an gcreach atá ar lá agam ansúd thuas!”

II.

Níorbh fhéidir do dhuine uasal cuireadh dínnéir a chur amach i ganfhios do Dhiarmuid, agus ní nách iúnadh, bheadh Diarmuid ann le línn na huaire gan teip gan dearúd gan chuireadh.

Chuir Dochtúir mac Suíbhne cuireadh amach lá. Bhuail Diarmuid soir fé dhéin tí an Dochtúra. Bhí sé tamall beag luath. Fuair Diarmuid an geata ar oscailt agus balaithe breá ar an ngaoith. Do lean sé an balaithe. Fuair sé doras an tí mhóir ar oscailt. Chuaigh sé isteach. D’fhéach sé ’na thímpall. Bhí doras ar oscailt ar a láimh dheis. Chuaigh sé isteach arís. Chonaic sé an bórd mór. Chonaic sé an mhias. Chonaic sé an chos chaoireóla. Chuir sé a lámh dheas ’na speir. Chuir sé a lámh chlé ’na húll. Chuir sé a bhéal ’na lár go cluasaibh. Do dhírigh sé ar é féin do thachtach ar a dhícheall le caoireóil. D’airigh an Dochtúir fothram éigin. D’fhéach sé amach an fhinneóg uachtarach. Chonaic sé an geata ar dianleathadh. Cheap sé gur muc a bhí tar éis teacht isteach. Siúd anuas an staighre é, agus isteach sa phárlús. Do leath a shúile air nuair a chonaic sé an rud sáite sa mhéis. Do thóg sé a chos agus do bhuail.

“Och!” arsa Diarmuid, agus é nách mór tachtaithe.

Do buaileadh arís é, ach níor scar lena ghreim. Fé dheireadh, do rugadh air agus do caitheadh ar mhullach a chínn an doras amach é, idir chos chaoireóla agus uile. D’éirigh sé agus thug sé aghaidh ar an nDochtúir agus duairt: “Faire! faire! a Dhochtúir na Smaointe, ná bíodh ceist ort! Beidh ár ndóthain araon ann!”

Ní fhéadfadh an fear bocht “Dochtúir mac Suíbhne” do rá, agus nuair a chuireadh sé chuige, is é rud a thagadh ná “Dochtúir na Smaointe”. Gheibheadh daoine magadh sa méid sin fein, agus deirtí gurbh é Diarmuid an Stoca a thug an ainm cheart ar an nDochtúir, mar gur mhó go mór an machnamh a dheineadh sé ná an leigheas a dheineadh sé.

aithne: “acquaintance”, pronounced /ahinʹi/.
arís: “again”, pronounced, /i’rʹi:ʃ/.
balaithe: “smell”, pronounced /bɑlihi/. This would be boladh in the GC. Spelt baluith in the original, but the pronunciation is given in IWM and the LS version of Ár nDóithin Araon concurs.
béile: “meal”. This word is feminine here, but masculine in the CO.
Boc na Carraige: the nickname of someone here. Boc means “buck, playboy, fellow”.
caoireóil: “mutton”. Cos chaoireóla, “leg of mutton”.
dearúd: “mistake”. Gan dearúd, “without fail”. The pronunciation of this phrase is shown in LS as /gɑn dʹarəməd/. More research required here.
Dia: “God”. Duine le Dia, “a harmless soul”.
Diarmuid an Stoca: Diarmuid of the Stocking.
dínnéar: “dinner”. Dinnéar in the CO. Pronounced /dʹi:’ŋʹe:r/.
Dochtúir mac Suíbhne: Doctor McSweeney. Suíbhne is pronounced /si:ŋʹi/.
fothram: “noise, din”, pronounced /fohərəm/.
freagra: “answer”, pronounced /frʹagərə/.
gaireacht: “closeness, nearness”. This was spelt goireacht in the original. The transcription in LS, giuracht, seems to conflate this with the word giorracht, which has a similar meaning. PUL’s Sgéalaídheachta as an mBíobla Naomhtha has an intermediate form, giorreacht.
glas: “grey”, but also “chilly”.
Magh Chromtha: Macroom, a placename the initial m of which is never lenited in WM Irish. Spelt Mághchromtha in the original, but IWM shows this placename is pronounced /mə xroumhə/.
rud: “thing”. An rud, translated in the notes that accompanied the original as “this extraordinary creature”. A note adds “the def. art. is used in Irish to give emphasis, especially in describing anything unexpected or odd”.
speir: “knuckle, hock, shin”.
tachtaim, tachtadh: “to choke”. Tu féin a thachtadh le caoireóil, “to gorge yourself on mutton”. The participle is tachtaithe here, but tachta in the CO.
taobh: “side”. Ar gach thaoibh in the original is transcribed in LS as if from ar gach uile thaobh, although the dative, while not needed in this phrase as gach uile thaobh can function as as phrase in the nominative absolute, was not incorrect.
tórramh: “wake, funeral”.
úll: “apple”, but also “the thick end of a haunch” (cf. “ball joint” in FGB).