Category Archives: Aithris ar Chríost

Aithris ar Chríost II:XII

CAIBIDEAL A DÓDHÉAG. BÓTHAR RÍOGA NA CROISE NAOFA. 1. Focal cruaidh, dar lena lán, is ea an focal so: Tréig thu féin; tóg chút do chros, agus lean Íosa. Ach beidh sé níos deocra go mór éisteacht leis an bhfocal … Continue reading

Posted in Aithris ar Chríost | Leave a comment

Aithris ar Chríost II: XI

CAIBIDEAL A hAONDÉAG. A LUÍGHEAD DAOINE A THUGANN GRÁ DO CHROIS ÍOSA. 1. Tá ag Íosa anois a lán daoine go bhfuil grá acu do ríocht Íosa ar neamh, ach fíorbheagán daoine gur fonn leó Cros Íosa d’iompar; a lán … Continue reading

Posted in Aithris ar Chríost | Leave a comment

Aithris ar Chríost I:XXV

CAIBIDEAL A CÚIG IS FICHE ÁR MBEATHA AR FAD DO LEASÚ DÁIRÍRIBH. Bí go haireach agus go dúthrachtach i seirbhís Dé, agus fiafraigh díot féin go minic cad a thug anso isteach thu, agus cad chuige gur thréigis an saol. … Continue reading

Posted in Aithris ar Chríost, Contents | Leave a comment

Aithris ar Chríost I:XXIV

CAIBIDEAL A CEATHAIR IS FICHE AN BHREITH, AGUS PIAN AN PHEACA. 1. Ins gach ní féach cad é an deireadh a bheidh air, agus conas a sheasóir i láthair an Bhreithimh. Breitheamh rócheart is ea é. Ní féidir aon ní … Continue reading

Posted in Aithris ar Chríost, Contents | Leave a comment

Aithris ar Chríost I:XXIII

CAIBIDEAL A TRÍ IS FICHE CUÍMHNIGH AR AN MBÁS. 1. Is rógheárr go mbeidh deireadh leat anso. Féach conas a bheidh an scéal agat san áit eile. Duine anso inniu, agus é imithe gan tuairisc amáireach. Agus nuair a bhíonn … Continue reading

Posted in Aithris ar Chríost, Contents | Leave a comment

Aithris ar Chríost I:XXII

CAIBIDEAL A DÓ AGUS FICHE. MACHNAMH AR MHÍFHOIRTIÚN AN DUINE. 1. Pé ball ’na bhfuilir, agus pé ball ’na ngeóbhair, is duine gan áird tu mura n-iompaír ar Dhia. Cad chuige dhuit buaireamh a bheith ort nuair ná héiríonn leat … Continue reading

Posted in Aithris ar Chríost, Contents | Leave a comment

Aithris ar Chríost I:XXI

CAIBIDEAL A HAON IS FICHE. DÓLÁS CROÍ. 1. Más maith leat aon dul ar aghaidh a dhéanamh it shlí chun Dé cimeád tú féin in eagla Dé. Ná bí róthugtha dod thoil féin. Cimeád do chéadfaí go léir fé smacht. … Continue reading

Posted in Aithris ar Chríost, Contents | Leave a comment

Aithris ar Chríost I:XX

CAIBIDEAL A FICHE. SANNTAIGH UAIGNEAS AGUS CIÚNAS. 1. Loirg am oiriúnach chun bheith it aonar duit féin, agus cuímhnigh go minic ar thabharthaistíbh Dé. Cuir uait nithe greannúra. Ná léigh an leabhar a chimeádfadh ar siúl tu, ach léigh an … Continue reading

Posted in Aithris ar Chríost, Contents | Leave a comment

Aithris ar Chríost I:XIX

CAIBIDEAL A NAOIDÉAG. GNÓTHAÍ AN DEI-MHANAIGH. 1. Ba cheart na súáilcí go léir a bheith le fáil i mbeatha an dei-mhanaigh, agus ba cheart dò bheith chómh maith laistigh, fé shúil Dé, agus a dh’fhéachann sé lasmu’, fé shúilibh daoine. … Continue reading

Posted in Aithris ar Chríost, Contents | Leave a comment

Aithris ar Chríost I:XVIII

CAIBIDEAL A HOCHTDÉAG. SAMPLA NA N-ATHRACH NAOFA. 1. Tabhair fé ndeara na hAithreacha Naofa, an sampla solasmhar a thugaid siad dúinn. Iontu súd a chítear an fhíoraontacht i gceart, agus an creideamh uasal. Is neamhní nách mór a ndeinimídne seochas … Continue reading

Posted in Aithris ar Chríost, Contents | Leave a comment