An Choróinn Mhuire, na Chúig Bua.

NA CHÚIG BUA.

(Gach Céadaoin agus Satharn i gcaitheamh na bliana agus gach Domhnach ón gCáisc go dtí an t-Advent.)

An Chéad Bhua.

Aiséirí ár Slánaitheóra.

Machnaímís anso ar conas mar a rug ár Slánaitheóir bua ar an mbás nuair ’ aiséirigh sé lena chómachtaibh féin as an uaigh agus greim an bháis briste aige, greim nár briseadh riamh go dtí san, agus nárbh fhéidir a bhriseadh ach le cómhachtaibh Dé. A Mhuire Máthair, iarr ar an Aon Mhac san leat a bhuaigh ar an mbás, a ghrásta ’ thabhairt dúinne, i dtreó go mbuafaimís ar ár ndroch-chleachtaibh ar an saol so, agus go mbeimíd ar an ndream do rug bua in sna flaithis.

Ár nAthair atá ar neamh, &c.

Go mbeannaíthear duit, a Mhuire, &c. (Deich n-uaire).

Glóire don Athair, &c.

Mar a bhí ar dtúis, &c. Amen.

An Tarna Bua.

Deasgabháil ár Slánaitheóra.

Machaímís anso ar conas mar a chaith ár Slánaitheóir daichead lá ar an saol so, tar éis na haiséirí, ag teagasc na nAspal agus na deisceabal, agus conas mar a chuaigh sé suas ansan, Dardaoin Deasgabhála, os a gcómhair go leir, go ríocht na bhflaitheas, mar a bhfuil sé anois ’na shuí ar deasláimh an Athar Síoraí. A Mhuire Mháthair, iarr ar Dhia a ghrásta ’ thabhairt dúinn, i dtreó go leanfaimíd teagasc na nAspal agus gur ar dheis ár Slánaitheóra do gheófar sinn lá an bhreithiúntais.

Ár nAthair atá ar neamh, &c.

Go mbeannaíthear duit, a Mhuire, &c. (Deich n-uaire).

Glóire don Athair, &c.

Mar a bhí ar dtúis, &c. Amen.

An Tríú Bua.

Teacht an Sprid Naoimh ar na hAspalaibh.

Bhí an Slánaitheóir imithe suas ar neamh agus bhí na hAspail agus na deisceabail cruinnithe, i bhfolach, istigh i seómra, i gcathair Ierúsalem, agus ná leogfadh scannradh dhóibh iad féin do thispeáint. Bhí Muire Mháthair sa tseómra ’na dteannta. Tháinig an Domhnach, Domhnach Cíncíse. D’éirigh go hobann mar ’ bheadh stoirm gaoithe agus chonacadar ag teacht chúthu anuas trí bhuaic an tseómra, lasracha tine i bhfuirm teangthacha. Do luigh ceann de sna lasrachaibh ar cheann gach duine acu. Mothaíodar láithreach misneach ag teacht dóibh agus an scannradh ag imeacht díobh. D’oscladar an seómra agus d’imíodar amach, gan scáth gan eagla, agus chromadar ar an gcreideamh do chraobhscaoileadh ar fuaid na cathrach, in ilteangthachaibh, ’sé sin le rá, d’airigh gach duine iasachta a chainnt féin uathu. A Mhuire Mháthair, iarr ar an Sprid Naomh a ghrásta ’ thabhairt dúinn i dtreó go ndéanfaimís toil Dé i gcónaí, gan scáth gan eagla.

Ár nAthair atá ar neamh, &c.

Go mbeannaíthear duit, a Mhuire, &c. (Deich n-uaire).

Glóire don Athair, &c.

Mar a bhí ar dtúis, &c. Amen.

An Ceathrú Bua.

Tógáilt na Maighdine Muire suas ar Neamh.

Dhá bhliain déag tar éis deasgabhála ár Slánaitheóra do fuair an Mhaighdean Mhuire bás. Láithreach tar éis bháis di do thóg a hAon Mhac, Aon Mhac Dé, ár Slánaitheóir Íosa Críost, leis suas go haoibhneas na bhflaitheas í. A Mhuire Mháthair, iarr ar an Aon Mhac san a ghrásta ’ thabhairt go líonmhar dúinn i dtreó go ndéanfaimíd a thoil le díogras ar an saol so, agus ansan, nuair a thiocfaidh an bás orainn, go mbéarfar suas sinn agus go dtabharfar radharc dúinn, air féin agus ortsa, i ríocht na bhflaitheas.

Ár nAthair atá ar neamh, &c.

Go mbeannaíthear duit, a Mhuire, &c. (Deich n-uaire).

Glóire don Athair, &c.

Mar a bhí ar dtúis, &c. Amen.

An Cúigiú Bua.

Coróinniú na Maighdine Muire.

Nuair a thóg ár Slánaitheóir leis suas an Mhaighdean Mhuire go ríocht na bhflaitheas chuir sé an choróinn ríoga ar a ceann, i láthair na naomh agus na n-aingeal, mar dob í Bannrín na bhflaitheas í; Máthair an Aon Mhic; Máthair Dé. A Mhuire Mháthair, iarr anois ar an Aon Mhac san a ghrásta ’ thabhairt dúinn go líonmhar agus go flúirseach, i dtreó go mbeidh ár slí chun Dé go maith ar an saol so, agus go bhfaighimíd radharc ar an gcoróinn sin atá ar do cheannsa nuair a thiocfaidh an bás orainn.

Ár nAthair atá ar neamh, &c.

Go mbeannaíthear duit, a Mhuire, &c. (Deich n-uaire).

Glóire don Athair, &c.

Mar a bhí ar dtúis, &c. Amen.

Molaimís Íosa Críost.

Moladh dho de shíor agus de ghnáth. Amen.

An Salvé Regína.

A Athair Shíoraí, &c.

Na Paidreacha Miona.

In Ainm an Athar, agus an Mhic, agus an Sprid Naoimh. Amen.

Ár nAthair atá ar Neamh, go naomhaíthear t’ainm; go dtagaidh do ríocht; go ndéantar do thoil ar an dtalamh mar a déantar ar neamh. Ár n-arán laethúil tabhair dúinn inniu; maith dhúinn ár gcionta mar ’ mhaithimídne do chách a chionntaíonn ’nár n-aghaidh; agus ná léig sinn i gcathaíbh, ach saor sinn ó olc. Amen.

Go mbeannaíthear duit, a Mhuire, lán de ghrástaibh. Tá an Tiarna it fhochair. Is beannaithe thu idir mhnáibh, agus is beannaithe toradh do bhroinne, Íosa.

A Naomh Mhuire, a Mháthair Dé, guigh orainne na peacaigh, anois agus ar uair ár mbáis! Amen.

Glóire don Athair, agus don Mhac, agus don Sprid Naomh!

Mar a bhí ar dtúis, mar atá fós, agus mar a bheidh le saol na saol. Amen.

An Chré.

Creidim i nDia, an tAthair Uilechómhachtach, Cruthaitheóir neimhe agus talún, agus in
Íosa Críost, a aon-Mhac san, ár dTiarna, a gabhadh ón Sprid Naomh, a rugadh ó Mhuire Ógh, d’fhuilig páis fé Phontius Pílát, do céasadh ar chruis, do fuair bás agus do hadhlacadh, a chuaigh síos go hifreann, d’aiséirigh an treas lá ó mharaibh, a chuaigh suas ar neamh, atá ’na shuí ar deasláimh Dé, an tAthair Uilechómhachtach. As san tiocfaidh ag tabhairt breithiúntais ar bheóibh agus ar mharaíbh. Creidim sa Sprid Naomh, sa Naomh Eaglais Chaitlicí, i gcomaoine na naomh, i maithiúnachas na bpeacaí, in aiséirí na colla, agus sa bheatha shíoraí. Amen.

An Fhaoistin Choiteann.

Admhaím do Dhia ’n uilechómhacht, do Mhuire naofa atá riamh ’na hógh, do Mhícheál Naofa árdaingeal, do Naomh Eóin Baiste, do na hAspalaibh naofa, Peadair agus Pól, agus do na naoimh uile, gur pheacaíos go mór agus go rómhór, le smaoineamh, le briathar agus le gníomh, tríom choir féin, tríom choir féin, tríom choir féin go rómhór. Ar an abhar san achainím ar Mhuire Naofa atá riamh ’na hógh, ar Mhícheál Naofa árdaingeal, ar Naomh Eóin Baiste, ar na hAspalaibh naofa Peadair agus Pól, agus ar na naoimh uile, guí chun an Tiarna Dia ar mo shon.

Go dtugaidh Dia ’n uilechómhacht grásta agus trócaire agus maithiúnachas im pheacaí dhom ar an saol so, agus an bheatha shíoraí sa tsaol atá le teacht. Amen.

A Thríonóid Naofa, a Aon Dia Amháin.

A Thríonóid Naofa, a Aon Dia amháin,

Ar son Chroí Íosa do briseadh sa Pháis,

Maith na peacaí dhom, beannaigh mo bhás,

Agus mo ghrá do Thoil.

A Thríonóid Naofa, a Aon Dia amháin,

Ar son Chroí Mhuire do goineadh sa Pháis

Maith na peacaí dhom, beannaigh mo bhás

Agus mo ghrá do Thoil.

A Thríonóid Naofa, a Aon Dia amháin,

Ar son an Chéile sin Mhuire na ngrást,

Maith na peacaí dhom, beannaigh mo bhás,

Agus mo ghrá do Thoil.

Amen.

Foclóirín

abhar:ábhar in the CO. WM Irish distinguishes between abhar (originally spelt adhbhar, now pronounced /aur/), “material, cause”, and ábhar (sometimes written ádhbhar, pronounced /ɑ:vər/), “amount”. Ar an abhar san, “for that reason”.
achainím, achainí: “to entreat, petition, beseech”.
ar fuaid: “throughout”, pronounced /erʹ fuədʹ/, ar fud in the CO. PUL wrote in his Notes on Irish Words and Usages (p54) that ar fuaid should be used for broad areas (ar fuaid na paróiste) and ar fuid for small areas (ar fuid an tí).
aspal: “apostle”.
beirim, breith: “to bear, take, carry; to give birth”, and numerous other meanings. Note that the r of rug is pronounced slender in some circumstances, e.g. do rug, /də rʹug/, as is shown in
the LS version of An Choróinn Mhuire here.
breithiúntas: “judgment”, or breithiúnas in the CO. Lá an bhreithiúntais, “Judgement Day”.
bua: “victory”. Na chúig bhua, “the five glorious mysteries (in the rosary)”. Bua bhreith ar rud (ar dhuine), “to be victorious over something (someone)”.
buac: “top”. PUL seems to have forms from both the masculine buac an the feminine buaic, and buaic prevails in the dative in his works. The CO consistently has the feminine buaic.
cainnt: “speech”, or caint in the CO. The traditional double n is preserved here to show the diphthong, /kaintʹ/.
Caitlicí: “Catholic”, or Caitliceach in the CO. Pronounced /katʹilʹikʹi:/. Both a noun and an adjective.
cath: “temptation”, often found in the plural, cathaí. Note that in the CO a cognate word cathú is used.
cathair: “city”, with cathrach in the genitive. Pronounced /kɑhirʹ, kɑhərəx/.
Cíncís: “Pentecost”. Domhnach Cíncíse, “Whit Sunday”.
cionntaím, cionntú: “to sin, transgress”, or ciontaím, ciontú in the CO. The double n is given to show the long vowel: pronounced /kʹu:n’ti:mʹ, kʹu:n’tu:/. IWM indicates the first vowel is long in this word, short in the related word cionta, and either long or short in ciontach/cionntach, “guilty”.
cionta: “sin, crime, guilt”, pronounced /kʹuntə/.
comaoine: “communion”, or comaoin in the CO.
cómhacht: “power, authority”, cumhacht in the GC, but pronounced with a long o in WM Irish: /ko:xt/. The plural is cómhachta, as opposed to the cumhachtaí of the Standard.
coróinniú: “crowning, coronation”, or corónú in the CO. Pronounced /kroː’ŋʹuː/.
craobhscaoilim, craobhscaoileadh: “to propagate, broadcast; preach”.
Cré: “creed”.
cruthaitheóir: “creator”. This word is found in the Creed here, and transcribed cruhahóir in the LS edition (compare Shán Ó Cuív’s LS edition of PUL’s An Teagasg Críostaidhe where the same word is transcribed crunahóir). PUL stated in PUL1926 that he had both seen and heard cruthaitheóir and cruthnaitheóir, but had only seen cruthú in print, but had never heard anything other than cruithniú. It is likely that the forms with a medial -n- are preferable in Cork Irish. Pronounced /kruhə’ho:rʹ~krunə’ho:rʹ/.
deasgabháil: “ascension”, especially of Jesus into heaven. Deascabháil in the CO.This word is given as deasgabháil here and in PUL’s An Teagasg Críostaidhe and in Gníomhartha na nAspal, but as deasghabháil in Na Cheithre Soisgéil. The LS transcription of An Teagasg Críostaidhe indicates the pronunciation is /dʹas-gvɑ:lʹ/; the LS transcription here shows /dʹas-gə’vɑ:lʹ/.
deisceabal: “disciple”, pronounced /dʹeʃkʹəbəl/.
díogras: “passion, zeal”, or díograis in the CO.
dream: “crowd, group”. This is pronounced with a broad d, /draum/, according to IWM, although the LS version of An Choróinn Mhuire shows it as slender.
eagla: “fear”, pronounced /ɑgələ/.
faoistin: “confession”. Fhaoistin is transcribed here in LS as ísdin where Shán Ó Cuív’s transcription in the LS edition of PUL’s An Teagasg Críostaidhe was íshdin. IWM shows that a medial s can be pronounced /ʃ/ or /s/ before a slender t (cf. paragraph 381), but the general transcription used in CFBB is to have the s slender. Pronounced /fiːʃtʹinʹ~fiːstʹinʹ/.
fuirm: “form”, or foirm in the CO. Pronounced /firʹimʹ/.
gabhaim, gabháil: “to be conceived”, among other meanings.
goinim, goint: “to wound”.
iol-/il-: a prefix meaning “many”. In ilteangthachaibh, “in many languages”. See also under teanga.
lasair: “flame”, with lasracha in the plural. Pronounced /lɑsirʹ, lɑsərəxə/.
maithiúnachas: “forgiveness, remission of sins”, or maithiúnas in the CO.
marbh: “dead person”. Both maraibh and maraíbh are found in the Creed here. The LS edition indicates a pronunciation maraíbh, reflecting later end-stress of dative plural endings; however, given instability of dative plural forms, maraibh is not incorrect.
Mícheál Naofa: St. Michael the Archangel.
neamh: “heaven”. Note that the genitive is neimhe here, and yet the LS edition of An Choróinn Mhuire transcribes the genitive as neav. Given that Dinneen shows neamh is sometimes masculine, it may be that neamh was or could be masculine in Cork Irish.
obann: “sudden”, or tobann in the CO.
ógh: “virgin”, especially Muire Ógh, “the Virgin Mary”. Pronounced /o:/.
Peadar: St. Peter, pronounced /pʹadirʹ/, with a slender r in Cork Irish, even in the nominative.
Pól: St. Paul.
Satharn: “Saturday”, pronounced /sɑhərən/.
scannradh: “terror”, scanradh in the CO, pronounced /skaurə/ in WM.
seómra: “room”. An epenthetic vowel is shown in the LS of An Choróinn Mhuire, whereas other LS editions (e.g. of Séadna) do not show an additional vowel. Pronounced /ʃoːmrə~ʃoːmərə/.
stoirm: “storm”, pronounced /stirʹimʹ/.
teanga: “tongue”, with teangthacha in the plural. Pronounced /tʹaŋə, tʹauŋhəxə/. The traditional th in the middle of this word is required to show the diphthong. The CO has teangacha. In ilteangthachaibh, “in many languages”.
tispeánaim, tispeáint: “to show”, or taispeáinim, taispeáint in the CO.
tógaim, tógáilt: “to take, lift”, or tógaim, tógáil in the CO. Tógáilt na Maighdine Muire suas ar Neamh, “the Assumption of the Blessed Virgin Mary into Heaven”.
uile: “all, every”, pronounced /elʹi/ according to the LS transcription here, but also pronounced /ilʹi/.
uilechómhachtach: “almighty”, or uilechumhachtach in the CO. The pronunciation indicated here in LS is/elʹi-xo:xtəx/, although Shán Ó Cuív’s transcription in the LS edition of PUL’s An Teagasg Críostaidhe shows /ilʹi-xo:xtəx/; see under uile. Similarly, Dia an Uilechómhacht, “Almighty God”.

Na Chúig Dóláis.

NA CHÚIG DÓLÁIS.

(Gach Máirt agus gach Aoine i gcaitheamh na bliana agus gach Domhnach sa Charghas.)

An Chéad Dólás.

An tAllas Fola.

Machnaímís anso ar an mbuairt uathásach a tháinig ar Shlánaitheóir an domhain nuair a bhí sé sa gháirdín i láthair an Athar Síoraí an oíche a thosnaigh a pháis, nuair a ghlac sé air féin fearg Dé d’fhulag thar cheann na cine daonna. Bhí an bhuairt chómh dian san gur chomáin sí an fhuil amach trína bhallaibh beatha go léir, i dtreó go raibh sí ag rith ’na sruthaibh anuas ar an dtalamh uaidh. Iarraimís ar Mhuire Mháthair toradh an allais fola san a dh’fháil dúinn, i dtreó, ó chuir ár Slánaitheóir a thoil le toil an Athar Síoraí chun sinn a dh’fhuascailt, go gcuirfimís féin ár dtoil le toil Dé ins gach trioblóid saolta dá dtiocfaidh orainn.

Ár nAthair atá ar neamh, &c.

Go mbeannaíthear duit, a Mhuire, &c. (Deich n-uaire).

Glóire don Athair, &c.

Mar a bhí ar dtúis, &c. Amen.

An Tarna Dólás.

An Sciúrsáil.

Machnaímís ar an sciúrsáil sin; Mac Dé, Slánaitheóir an domhain, ag fulag na sciúrsála san thar cheann na cine daonna; chun mise agus tusa ’ thabhairt saor ón íde a bhí tabhartha ag an bpeaca orainn. A Mhuire, a Mháthair an tSlánaitheóra san, iarr ar Dhia a ghrásta ’ thabhairt dúinn i dtreó go seachnóimíd an peaca feasta and ná raghaidh toradh na sciúrsála san in aistear uainn sa deireadh!

Ár nAthair atá ar neamh, &c.

Go mbeannaíthear duit, a Mhuire, &c. (Deich n-uaire).

Glóire don Athair, &c.

Mar a bhí ar dtúis, &c. Amen.

An Tríú Dólás.

An Choróinn Dheilgneach.

Machnaímís ar an gcoróinn sin. Toradh an uabhair í sin; toradh na heasúmhlaíochta; toradh na stuacachta ná leogann do dhuine é féin d’úmhlú ná a cheann do chromadh i láthair Dé ná daoine. Ar ár gceann-na ba cheart an choróinn dheilgneach san do chur. A Mhuire, a Mháthair Íosa, iarr ar Dhia grásta na húmhlaíochta ’ thabhairt dúinn. Tá gá againn leis. Do cheannaigh an Slánaitheóir dúinn é nuair ’ fhuilig sé an choróinn sin do chur ar a cheann ró-naofa.

Ár nAthair atá ar neamh, &c.

Go mbeannaíthear duit, a Mhuire, &c. (Deich n-uaire).

Glóire don Athair, &c.

Mar a bhí ar dtúis, &c. Amen.

An Ceathrú Dólás.

Íosa ag iompar na croise céasta.

Féachaimís ar an gcruis sin anuas ar ghuaillibh ár Slánaitheóra. Peaca an tsínsir, agus peacaí na cine daonna, agus ár bpeacaí féin, is iad a chuir an t-ualach san ar ghuailnibh ár Slánaitheóra. A Uain Dé a thógann chun siúil peacaí an domhain, dein trócaire orainn. A Mhuire Mháthair, iarr ar Dhia a ghrásta ’ thabhairt dúinn, i dtreó go nglacfaimíd le húmhlaíocht agus go n-iompróimíd le foighne pé ualach is toil leis a chur orainn ar an saol so!

Ár nAthair atá ar neamh, &c.

Go mbeannaíthear duit, a Mhuire, &c. (Deich n-uaire).

Glóire don Athair, &c.

Mar a bhí ar dtúis, &c. Amen.

An Cúigiú Dólás.

An Céasadh.

Nuair a tánathas go barra chnuic Calbharí do baineadh a chuid éadaigh dár Slánaitheóír agus do leagadh anuas ar adhmad na croise é agus do tárnáladh ar an gcruis é, i láthair na Maighdine Muire. A Mhuire Mháthair, iarr ar Dhia ár bpeacaí ’ mhaitheamh dúinn, agus a ghrásta ’ thabhairt dúinn chun gan aon pheaca ’ dhéanamh níos mó an fhaid a fágfar ar an saol sinn.

Ár nAthair atá ar neamh, &c.

Go mbeannaíthear duit, a Mhuire, &c. (Deich n-uaire).

Glóire don Athair, &c.

Mar a bhí ar dtúis, &c. Amen.

Molaimís Íosa Críost.

Moladh dho de shíor agus de ghnáth. Amen.

An Salvé Regína.

A Athair Shíoraí, &c.

Foclóirín

bárr, barra: “top”. Barra is a variant of bárr in WM Irish, more frequently used in the dative. Pronounced /bɑ:r, bɑrə/.
Calbharí: Calvary. The CO has the made-up form Calvaire; PUL regularly uses Anglophone forms in his Irish in preference to concocting Gaelic equivalents for everything.
céasaim, céasadh: “to torment, crucify”, with the verbal adjective céasta.
ceathrú: “fourth”. Pronounced /kʹar’huː/.
cine: “race, nation”. Note this word is feminine in Cork Irish.
cnuc: “hill”, or cnoc in the CO. Pronounced /knuk/.
comáinim, comáint: “to drive,
drive forward”, or tiomáinim, tiomáint in the CO. Tiomáint is also found in PUL’s Irish, but comáint is found more often. Comáint amach in referrence to the sweating of blood probably means “to send out, propel out” and therefore “to shed” here.
crois: “cross”, or cros in the CO. The historical dative usually replaces the nominative in PUL’s Irish, especialy in the phrase crois chéasta, “crucifix” (cf. cros mhór sholasmhar in the section on the cross of Constantine in PUL’s Lúcián and an chruis chéasta in the chapter Íbirt ag Abraham in PUL’s Sgéalaidheachta as an mBíobla Naomhtha). The genitive and dative croise and crois (spelt cruis here, with the u retained in the editing here as showing the pronunciation) are pronounced /kriʃi, kriʃ/, as is indicated in the LS edition of An Choróinn Mhuire.
deilgneach: “thorny; made of thorns”. Pronounced /dʹelʹigʹinʹəx/.
deinim, déanamh: “to do”, or déanaim, déanamh in the CO.
dólás: “sorrow”. Na chúig dóláis, “the five sorrowful mysteries (in the rosary)”.
easúmhlaíocht: “disobedience”, pronounced /ɑ’suːliːxt/.
foighne: “patience”, pronounced /fəiŋʹi/.
fuiligim, fulag: “to suffer, endure”, or fulaingím, fulaingt in the CO. The verbal noun is also found as folag. The preterite is d’fhuilig sé, /dilʹigʹ ʃeː/, where the CO has d’fhulaing sé. Note that as a preterite in -g that reflects an underlying original -ng, the g is not deleted in pronunciation before the third-person pronoun.
grásta: “grace”. This word is normally used in what is the historic plural form, grásta (PSD shows grás as the original singular).
guala: “shoulder”, with gualainn in the dative, which form is used for the nominative in the CO. The dative plural was given in the original as guailnibh, but the pronunciation shown in the LS edition of An Choróinn Mhuire was gueliv, and so guaillibh is used in the editing here, which form is in any case found in some of PUL’s works (cf. the original text of his novel Niamh).
íde: “maltreatment, abuse”, but also “wretched state, ruin, destruction”.
iompraím, iompar: “to carry, bear”. Pronounced /uːmpə’riːmʹ, uːmpər/. Note that ag iompar is pronounced /əg uːmpər/, as if there were no i in the spelling.
leogaim, leogaint: “to let, allow”, ligim, ligeanin the CO.
páis: “passion”, especially the Passion of Christ.
sciúrsálaim, sciúrsáil: “to scourge, flagellate”.
sínsear: “ancestor”, or sinsear in the CO. This word was traditionally spelt sinnsear, and had a long /i:/ in WM Irish. The singular form can have collective meaning, “ancestors”. Peaca an tsínsir, “original sin”.
sruth: “stream”, with the dative plural sruthaibh derived from a plural srutha, where the CO has sruthanna; I haven’t found the nominative plural itself attested in PUL’s works. PSD has sruth in the singular and srotha/srothanna in the plural. The original text had srothaibh, and the LS edition of An Choróinn Mhuire had srohiv, but
CFBB has a number of compounds with sruth-, including sruthbhalbh, “having a slight stutter”, and in any case there is an issue with the transcription of o and u, as words like rud and lucht have o in the pronunciation and it would require an invasive global change to transcribe all such words with o. It may be that when an additional syllable is added here, the vowel tends towards o, as would be indicated in PSD: /sruh, srohə, srohivʹ/. In the converse situation, where an o is pronounced as u, as in moch and anocht, I am transcribing with o, except for a number of words where u is frequently found in PUL’s works, such as cnuc.
stuacacht: “stubbornness”.
tagaim, teacht: “to come”. The preterite autonomous form tánathas is found here: this would be lenited in the CO, but the preterite was generally unlenited in any tense in traditional Irish, save for some irregular verbs, and so tánathas is the correct form.
tarna: second, or darain the CO; dara was also occasionally found in PUL’s works.
tárnálaim, tárnáil: “to nail”, or tairneálaim, tairneáil in the CO. Although the noun traditionally spelt tairnge, “nail”, is pronounced /tɑriŋʹi/ in WM Irish, as shown in IWM, the verb traditionally spelt tairngeálaim, tairgneail is pronounced /tɑ:r’nɑ:limʹ, tɑ:r’nɑ:lʹ/, as shown in CFBB.
thar cheann: “on behalf of”.
trioblóid: “trouble”, pronounced /trʹubə’lo:dʹ/.
trócaire: “mercy”, used of the mercy of God, not of the compassion of people, which is atrua.
tugaim, tabhairt: “to give”. The verbal adjective here is tabhartha, where the CO has tugtha.
uabhar: “pride”. Pronounced /uər/.
uan: “lamb.”
úmhlaím, úmhlú: “to humble (e.g. yourself); to submit, obey”. Pronounced /u:’li:mʹ, u:’lu:/.
úmhlaíocht: “obedience”, pronounced /uː’liːxt/.

An Choróinn Mhuire 1

An Choróinn Mhuire

An tAthair Peadar Ua Laoghaire

Canónach, S.P.

do shaothraigh

An tAthair Risteárd Pléimeann, Ph. D.

do chuir in eagar

Nihil Obstat: Gulielmus Landers, Censor Theo. Deput.

Imprimi potest: X Gulielmus, Archiep. Dublinen. Hiberniae Primas.

Dublini, die 2 Februarii, 1917.

Festo Purificationis B.M.V.

Fógarthar gach ceart ar cosnamh.

Tá an leabhar so fé chomairce Mhuire na dea-chómhairle.
AN CHORÓINN MHUIRE.

NA CHÚIG ÁTHAIS.

(Gach aon Luan agus gach aon Dardaoin i gcaitheamh na bliana, agus gach aon Domhnach san Advent agus tar éis an Epiphaní go dtí an Carghas.)

In ainm an Athar, agus an Mhic, agus an Sprid Naoimh. Amen.

V. A Thiarna, osclóir mo bheóla.

R. Agus labharfaidh mo bhéal moladh dhuit.

V. Crom chúm le cúnamh, a Dhia.

R. Brostaigh, a Thiarna, agus cabhraigh liom.

V. Glóire don Athair, &c.

R. Mar a bhí ar dtúis, &c. Amen.

An Chéad Áthas.

Teachtaireacht an Árdaingil.

Machnaímís anso ar an áthas a chuir Dia na Glóire ar chroí na Maighdine Muire nuair a chuir sé an tÁrdaingeal Gabriél ag triall uirthi dhá ínsint di go raibh sí ceapaithe ón síoraíocht chun bheith ’na máthair ag Slánaitheóir an domhain, agus nuair a ghlac Mac Dé colann daonna ’na broínn, le hoibriú ón Sprid Naomh.

Ár nAthair atá ar neamh, &c.

Go mbeannaíthear duit, a Mhuire, &c. (Deich n-uaire).

Glóire don Athair agus don Mhac agus don Sprid Naomh.

Mar a bhí ar dtúis, &c. Amen.

An Tarna hÁthas.

An chuaird ag triall ar Elisabet Naofa.

Machnaímís anso ar an áthas a bhí ar chroí na Maighdine Muire nuair a bhí ’ fhios aici a gaol, Elisabet Naofa, ’ bheith ag iompar clainne, agus nuair ’ imigh sí ar chuaird dhá féachaint, agus í féin ag iompar Mhic Dé an uair chéanna. Chuaigh sí isteach i dtigh Elisabet agus bheannaigh sí dhi, agus nuair ’ airigh Elisabet an guth, do thug an leanbh a bhí i mbroínn Elisabet léim le neart áthais. Eóin Baiste an leanbh san, agus do glanadh é an uair sin ó pheaca an tsínsir.

Ár nAthair atá ar neamh, &c.

Go mbeannaíthear duit, a Mhuire, &c. (Deich n-uaire).

Glóire don Athair, &c.

Mar a bhí ar dtúis, &c. Amen.

An Tríú hÁthas.

Teacht Íosa Críost ar an saol.

Machnaímís anso ar an áthas a bhí ar chroí na Maighdine Muire nuair ’ fhéach sí ar aghaidh a Mic, aghaidh Mhic Dé, aghaidh an tSlánaitheóra, tar éis é ’ theacht ar an saol uaithi, gan dochar dá maighdineas. Chuir sí ’na luí i mainséar an asail é, agus ’ fhios aici gurbh é Mac Dé é.

Ár nAthair atá ar neamh, &c.

Go mbeannaíthear duit, a Mhuire, &c. (Deich n-uaire).

Glóire don Athair, &c.

Mar a bhí ar dtúis, &c. Amen.

An Ceathrú hÁthas.

Toirbheart an linbh Íosa sa Teampall.

Machnaímís anso ar conas mar a thoirbhir an Mhaighdean Mhuire an leanbh Íosa sa Teampall, lá a hainicthe, agus gur ghlac Simeón naofa chuige é in’ ucht agus é ag gabháil a bhaochais le Dia ó chroí.

Ár nAthair atá ar neamh, &c.

Go mbeannaíthear duit, a Mhuire, &c. (Deich n-uaire).

Glóire don Athair, &c.

Mar a bhí ar dtúis, &c. Amen.

An Cúigiú hÁthas.

Íosa i lár na n-ollamh.

Machnaímís anso ar an áthas mór a bhí ar chroí na Maighdine Muire nuair a fuair sí a Mac istigh sa teampall, i gcathair Ierúsalem, agus é, in aois a dhá bhlian déag istigh i lár na n-ollamh go léir, ag cur ceisteanna chúthu agus ag freagairt ceisteanna dhóibh, agus í féin agus Ióseph Naofa tar éis trí lá ’ chaitheamh á chuardach.

Ár nAthair atá ar neamh, &c.

Go mbeannaíthear duit, a Mhuire, &c. (Deich n-uaire).

Glóire don Athair, &c.

Mar a bhí ar dtúis, &c. Amen.

Molaimís Íosa Críost.

Moladh dho de shíor agus de ghnáth. Amen.

An Salvé Regína.

Go mbeannaíthear duit, a Bhannríon Naofa, a Mháthair na Trócaire. Go mbeannaíthear duit! Is tu ár mbeatha, ár mísleacht, agus ár ndóchas! Is ortsa do screadaimíd, clann bhocht díbeartha Ébha! Is chútsa suas a chuirimíd ár n-osna, ag caí agus ag gol sa ghleann so na ndeór. Iompaigh orainn dá bhrí sin, a choimirce chaomhuasal, do shúile atá lán de thrua, agus nuair a bheidh deireadh lenár ndíbirt, tabhair radharc dúinn ar thoradh do bhruinne, Íosa, a Mhaighdean Mhuire róthrócaireach, róghrámhar, rómhilis.

V. Guigh orainn, a Naomh-Mháthair Dé.

R. Ionas go mb’fhiú sinn toradh geallúna Chríost d’fháil.

Guímís Dia.

A Athair Shíoraí, do cheannaigh t-Aon-Mhac Dúinn, lena bheatha agus lena bhás agus len’ aiséirí, aoibhneas síoraí na bhflaitheas. Tabhair dúinn, aicimíd ort, do ghrásta, ionas, ag machnamh dúinn ar na mistéiríbh seo na Coróinneach Muire, go dtiocfaidh linn do thoil naofa a dhéanamh agus an t-aoibhneas síoraí sin a shroisint, trí Íosa Críost ár dTiarna. Amen.

Foclóirín

Advent: PUL uses an Anglophone form here, where the CO has concocted Aidbhint.
aicim, athach: “to beseech”, or aitim, atach in the CO. Note this rare verb is used only in the present tense and with the verbal noun. Aicimíd ort, “we beseech thee”. I haven’t found attestation of the verbal noun in PUL’s works, but Dinneen indicates athach, a form explained by the fact that the verb itself was originally spelt aithchim. IWM shows a variant form aircim. Pronounced /akʹimʹ~arkʹimʹ, ɑhəx/.
ainicim, anacal: “to protect, save, purify”, with the past participle ainicthe, /anʹikʹi/. Lá a hainicthe, “the day of her purification”.
ainm: “name”, pronounced /anʹimʹ/.
aiséirí: “resurrection”. Pronounced /a.ʃəi’rʹiː/.
amen: “Amen”, or áiméan in the CO. This word is one of many whose spelling in the works of PUL indicates an eschewing of an artificial gaelicisation of a non-Irish word. The pronunciation is given in IWM as /amʹenʹ/.
aoibhneas: “bliss, delight”, pronounced /iːvʹinʹəs/.
áthas: “joy”. Na chúig áthais, “the five joyful mysteries (in the rosary)”.
baiste: “baptismal”. In Dinneen’s dictionary, baiste is an adjective meaning “baptismal”, whereas in Ó Dónaill’s dictionary it is a variant of the word baisteadh meaning “baptism”. It is probably to be interpreted as an adjective that derives from the genitive singular of the noun, baistidh, although the spelling Eóin Baistidh is not found.
bannrín: “queen”, or banríon in the CO. While this word was traditionally written bainríoghan, the broad n in a bhannríon naofa probably reflects assimilation to the broad n of naofa, as a bhannrín is given in PUL’s An Teagasg Críostaidhe (in the Litany of the Blessed Virgin Mary) in the vocative with a slender n, which accords with the pronunciation shown in IWM, /bau’ri:nʹ/.
beóla: “lips”, derived from beól, a poetic form of béal, “mouth”. The CO uses béil, the regular plural of béal to mean “lips”. The plural beóil is found in PUL’s Críost Mac Dé.
broínn: “womb”, pronounced /bri:ŋʹ/.
caím, caí: “to weep, lament”.
caomh: “gentle”. Also found as a prefix, as in caomhuasal, “gracious”.
Carghas (an Carghas): “Lent”, pronounced /ka’riːs/.
coimirce: “protection, guardianship; refuge”. This is edited here using the form found in the CO, although PUL used the older spelling comairce in the original, because IWM shows the word is pronounced /kimʹirkʹ~kimʹirkʹi/. Yet the Letiriú Shímplí edition indicates a pronunciation of /komirkʹi/.
colann: “body”, or colainn in the CO. Colann daonna, “human flesh”.
coróinn: “crown”, with coróinneach in the genitive, pronounced /kroːŋʹ, kroːŋʹəx/. An Choróinn Mhuire, “the Rosary”.
cuaird: “visit, trip, circuit”, or cuairt in the CO.
Dardaoin: “Thursday”, shown in the LS edition of An Choróinn Mhuire as pronounced /dɑr’diːnʹ/. I am wondering how viable this form is as opposed to Déardaoin, which results from the fusion of and Dardaoin, and is pronounced /dʹeːr’diːnʹ/. As the context is gach aon Luan agus gach aon Dardaoin, and we don’t have Dé Luain here either, Dardaoin should maybe be accepted as a correct form.
dea-chómhairle: “good counsel”. Muire na dea-chómhairle, “Our Lady of Good Counsel”.
deóir: “tear”. This is one of a number of words where the dative has replaced the original nominative, deór, to which the genitive plural remains aligned.
dóchas: “hope”.
Ébha: Eve, mother of the human race.
Elisabet Naofa: Elisabeth, mother of St. John the Baptist and cousin of the Virgin Mary.
Eóin Baiste: John the Baptist. See under baiste.
Epiphaní (an tEpiphaní): the Epiphany, the manifestation of Christ to the Gentiles when the three kings came to worship him. Spelt Eipiphaní in PUL’s Críost Mac Dé. The CO has Eipeafáine.
Gabriél: the Archangel Gabriel who announced the incarnation to the Virgin Mary.
gach: “each, every”. Gach aon is pronounced /gəh ‘eːn/, as shown in the LS edition of An Choróinn Mhuire. See also paragraph 377 of IWM.
geallúint: “promise”, or gealltanas in the CO. The genitive singular and nominative plural are both geallúna.
glóire: “glory”, or glóir in the CO.
maighdineas: “virginity”, or maighdeanas in the CO.
mainséar: “manger”, pronounced /main’ʃe:r/.
mísleacht: “sweetness”, or milseacht in the CO.
mistéir: “mystery”, e.g. in the religious sense.
osclaim, oscailt: “to open”, or osclaím, oscailt in the CO. Pronounced
/oskəlimʹ, oskiltʹ/. As a syncopating verb, the future and conditional forms appear to be in the second conjugation, e.g. osclóir.
Salvé Regína: Salve Regina, or Hail, Holy Queen, the Marian hymn.
sínsear: “ancestor”, or sinsear in the CO. This word was traditionally spelt sinnsear, and had a long /i:/ in WM Irish. The singular form can have collective meaning, “ancestors”. Peaca an tsínsir, “original sin”.
síor: “eternal”, substantivised in the phrase de shíor, “for ever, constantly”. Pronounced /də hiːr/.
síoraí: “eternal”. A Athair Síoraí was found in the vocative in the original—and the LS edition showed an unlenited s here too—this has been adjusted in editing here to a Athair Shíoraí.
sprid: “spirit”, or spiorad in the CO. The original had spiorad or declined forms thereof, but in WM Irish spiorad is aligned with the related word sprid, “sprite, ghost”. Sprid in the sense of “spirit” is, however, masculine. An Sprid Naomh is often undeclined in the genitive as a phrase noun in the nominative absolute. Thus, in the sign of the cross, the original ends with an Spioraid Naoimh, but we find in LS an Sbrid Näv.
sroisim, sroisint: “to reach”, or sroichim, sroicheadh in the CO. Pronounced /sroʃimʹ, sroʃintʹ/. The verbal noun is more commonly found as sroisiúint in PUL’s works.
tagaim, teacht: “to come”. With le, “to be able to”: although this is generally known as an Ulster idiom.
tarna: “second”, or dara in the CO.
toirbhrim, toirbheart: “to offer, present”, or toirbhrím, toirbhirt in the CO. Toirbheart Íosa sa Teampall, “the Presentation of Christ in the Temple. Pronunciation unclear, as the LS edition has toiriveart, with the preterite thoirbhir transcribed herivir. These probably point to /terʹivʹirʹimʹ, terʹivʹərt/, owing to the difficulty of showing a broad consonant followed by an /e/ in LS. PUL’s translation of Gníomhartha na nAspal has toirbhirt.