Aithris ar Chríost I:XVIII

CAIBIDEAL A HOCHTDÉAG.

SAMPLA NA N-ATHRACH NAOFA.

1. Tabhair fé ndeara na hAithreacha Naofa, an sampla solasmhar a thugaid siad dúinn. Iontu súd a chítear an fhíoraontacht i gceart, agus an creideamh uasal. Is neamhní nách mór a ndeinimídne seochas ar dheineadar súd.

Cad ’tá ’nár mbeathana in aon chor, foríar, seochas a mbeatha súd!

Bhíodar ’na gcáirdibh naofa ag Críost agus dheineadar seirbhís an Tiarna fé thart agus fé ocras, fé fhuacht agus fé easpa éadaigh, ag obair go cruaidh agus ag fulag tuirse agus easpa codlata, ag déanamh úrnaithe agus ag machnamh ar nithibh beannaithe, agus a namhaid dhá gcrá go dian agus ag tabhairt tarcaisne dhóibh coitianta.

2. Féach na hAspail agus na Mairtireacha agus na Confesóirí agus na Maighdineacha, na daoine go léir do lean rian Chríost; ó, cad iad na pianta agus na trioblóidí a dh’fhuiligeadar! Thugadar fuath dá n-anam féin ar an saol so i dtreó go mbeadh an bheatha shíoraí acu ar an saol eile.

Ó, nách dian dochraideach an bheatha do chaith na hAithreacha Naofa sa bhfásach! nách fada agus nách dian na cathanna a chuireadar díobh! nách géar an céasadh a fuaradar ón namhaid! nách minic, dúthrachtach, a chuireader a nguí suas chun Dé! nách cruaidh an tréanas a dheineadar! nách mór an dúil a bhí acu sa bhfíoraontacht! nách cuthaigh an troid a dheineadar chun a n-anmhian féin do chur fé chois! nách glan agus nách díreach a chimeádadar a n-aigne chun Dé!

Bhídís ag obair i gcaitheamh an lae, agus ansan do thugaidís a lán den oíche ag rá úrnaithe, bíodh ná stadadh a n-aigne ó ghuí chun Dé an fhaid a bhídis ag obair sa lá.

3. Níor chaitheadar aon phioc dá n-aimsir gan tairbhe. Ba ghairid leó gach uair a’ chloig dá dtugaidís ag cómhrá le Dia, agus gheibhidís a leithéid de shólás sa chómhrá san go ndeinidís dearúd dá gcuid bídh a chaitheamh nuair ba ghá é.

Thugaidís druím lámha le saibhreas, le teidealaibh, le honóraibh, le cáirdibh, le gaoltaibh. Níor fhan aon dúil acu in aon rud saolta. Ar éigin a thógaidís na nithe a bhíodh riachtanach chun iad a chimeád beó. Ba dhólás leó riachtanas na colla féin do fhreagairt.

Bhíodar dealbh go leór chómh fada le saibhreas an tsaeil seo, ach bhíodar ana-shaibhir i ngrásta Dé agus i bhfíoraontacht. Le féachaint orthu bhíodar in easnamh, ach ní raibh aon easnamh orthu laistigh. Bhí grásta agus sólás ó Dhia acu go líonmhar agus go flúirseach.

4. Bhíodar iasachta ar an saol so, ach bhíodar muínteartha go maith ag Dia.

Ba neamhní iad ’na súilibh féin, agus bhíodar gan mheas i súilibh an tsaeil, ach ba mhór le rá iad i súilibh Dé agus ba ghrámhar.

I bhfíorúmhlaíocht is ea ’ sheasaíodar. Fé fhíorsmacht is ea ’ mhaireadar. I ngrá Dé agus i bhfadfhulag is ea ’ shiúlaíodar. Mar gheall air sin is ea ’ chuadar ar aghaidh, in aghaidh an lae, i bhfíoraontaocht, agus do fuaradar na grásta móra ó Dhia.

Táid siad againn mar shampla do lucht beatha rialta do chaitheamh, agus ba chóir go ndéanfadh a sampla san sinn do spriocadh chun dul ar aghaidh níos mó ná mar a dhéanfadh sampla daoine faillíocha sinn a tharrac siar.

5. Ó, cad é an dúthracht a bhí in sna daoine rialta go léir nuair a cuireadh an bheatha rialta ar bun ar dtúis!

Cad é an dílse in úrnaithibh! cad é an formad féachaint cé ab fheárr a dhéanfadh gnó Dé! cad é an dílse úmhlaíochta, agus an urraim don uachtarán agus don riail, a bhí ins gach éinne!

Tá rian a gcos súd le feiscint fós agus tispeánann an rian gur dhaoine fíoraonta, naofa iad, agus gur throideadar go seasmhach, agus sa troid sin dóibh gur ghabhadar de chosaibh sa tsaol so.

Ach anois, meastar gur obair mhór é má staonann duine ón riail do bhriseadh; má fhéadann duine cur suas gan neamhfhoighne leis an rud a ghlac sé air féin lena thoil mhacánta.

6. Á, cad é an patuaire agus an neamhshuím atá ionainn agus a rá go gcaillimíd chómh tapaidh an dúthracht a bhíonn ionainn ag tosnú dhúinn, i dtreó nách fada go mbímíd cortha dár saol le mairbhítí agus le patuaire!

Is mór an trua fás na fíoraontachta ’ bheith ’na chodladh ionat, agus a bhfuil os cómhair do shúl de shampla na bhfíoraon.

Foclóirín

-ne: an emphatic suffix used with the first-personal plural pronoun and verbs. This ɨs pronounced with a broad n, regardless of the broad/slender quality of the consonant it is appended to. Written -na after broad consonants/vowels. Deinimídne, /dʹinʹimʹiːdʹ-nə/.
athair: “father”. While the plural is aithreacha /ahirʹəxə/, the genitive plural in PUL’s works is often athrach (spelt atharach in the original), implying /ɑhərəx/.
céasadh: “torment”.
codladh: “sleep”, with codlata in the genitive. Pronounced /kolə, kolətə/.
coirim, cor: “to exhaust, tire”. Cortha de rud, “tired of something”. Pronounced /korʹimʹ, kor/.
colann: “body”, with colainn in the dative, which form is used in the nominative in GCh. The genitive here is colla, where GCh has colainne.
confesóir: “confessor”, a Latin word referring to the Confessors of the Faith, i.e., those saints who are not martyrs, apostles, evangelists or virgins. PUL uses the Latin word here, following his general practice of not imposing Irish spelling rules on foreign words, as the word does not mean the same as the word “confessor” in the sense of someone who hears a confession (which would be oide faoistine). A pronunciation of /konfʹe’so:rʹ/ could be suggested. The double s of the original text is dropped in the editing here, as PUL’s An Teagasg Críostaidhe also has this word, with a single s.
cráim, crá: “to torture, pain, torment”. PUL stated in Notes on Irish Words and Usages that this is a better Irish word than the concocted géarleanúint for “persecution”.
cruaidh: “hard, severe”, or crua in GCh. Pronounced /kruəgʹ/.
cuthach: “rage, fury.” The genitive of this word, cuthaigh, is used as an adjective meaning “furious, fierce”.
dealbh: “destitute, poor”. Pronounced /dʹaləv/.
dearúd: “mistake”, or dearmad in GCh. Dearúd a dhéanamh de (rud do dhéanamh), “to forget to do something”.
dílse: “faithfulness, loyalty”.
dochraideach: “oppressive, troublesome, distressing”. Pronounced /doxəridʹəx/.
fadfhulag: “forbearance, long-suffering”, or fadfhulaingt in GCh.
faillíoch: “negligent”, or faillitheach in GCh.
féachaim, féachaint: “to reflect on”. FGB show that féachaint without a subsequent ar may mean “to reflect on”, as in I:XVIII here.
fíorsmacht: this would seems to mean “true control”, but fé fhíorsmacht corresponds to “in simple obedience” in the English version of Aithris ar Chríost.
flúirseach: “abundant”.
grámhar: this word often means “affectionable, affable”, with is used in I:XVIII in the meaning of “lovable, beloved”, i.e., beloved of God.
macánta: “honest”. Lena thoil mhacánta, “of his own free will”.
maighdean: “maiden, virgin”, with maighdineacha in the plural here. Maighdeana is found in the plural in PUL’s translation of the Gospels.
mairbhití: “numbness; languor”, pronounced /mɑrʹivʹitʹi:/.
mairtireach: “martyr”, with mairtireacha in the plural. PUL’s form of this word here is similar to the mairtíreach of GCh, although lacking the síneadh fada of the latter. CFBB has mairtír, and PUL himself also had martear and martir in the original text of his An Teagasg Críostaidhe, which appear to be mairtear and the plural mairtir once the fact that r is broad before slender t in Muskerry Irish is taken into account. It seems therefore that the pronunciations /mɑrtʹər/ and /mɑrtʹirʹəx/ are indicated in PUL’s works, with /mɑr’tʹiːrʹ/ given in CFBB, presumably based on AÓL’s pronunciation.
neamhfhoighne: “impatience”, pronounced /nʹav-əiŋʹi/.
neamhshuím: “indifference”. Pronounced /nʹa’hiːmʹ/.
ocras: “hunger”, pronounced /okərəs/.
onóir: “honour”, with onóraibh in the dative plural here. Compare the nominative plural in FGB, onóracha. PSD has both onóracha and onóra in the plural.
patuaire: “lukewarmness, apathy”. This possibly ought to be a feminine abstract noun, but an patuaire is found in the original here. This may be a typological error, but the LS version of Aithris gives a p here too.
rialta: “regular”, but found in words like bean rialta, “nun”, whence beatha rialta, “a religious life”.
rian: “trace, sign”. Rian Chríost, “the footsteps of Christ”. Rian a gcos, “their footprints”.
rud: “thing”, pronounced /rod/. Aon rud, “anything”, pronounced /eːrəd/.
sampla: “example”, variously transcribes with and without an epenthetic vowel in LS editions of PUL’s works, but probably pronounced /saumpələ/.
spriocaim, spriocadh: the verb spriocaim exists in GCh only in the meaning “fix, arrange”, but PUL uses this verb to mean “inspire” (as here in I:XVIII), a meaning that is covered by spreagaim in GCh. PUL also uses spreagaim in this meaning too, so the relationship between these forms is complex. Duine spriocadh chun ruda, “to spur, urge or inspire someone to do something”.
tispeánaim, tispeáint: “to show”, or taispeánaim, taispeáint in GCh.
tréanas: “abstinence”, e.g. from meat. This word was spelt tréaghnas in the original, and the LS edition of Aithris transcribes this as triànas. However, this word is spelt treighnas in PUL’s Notes on Irish Words and Usages, treighneas in PUL’s novel Niamh, and tréighnas in PUL’s An Teagasg Críostaidhe. The LS edition of An Teagasg Críostaidhe transcribes it as tréanas. It seems most likely the pronunciation is /trʹəinəs/.

This entry was posted in Aithris ar Chríost, Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s