Cearbhall Buí na nAmhrán

I.

File ab ea Cearbhall Buí na nAmhrán. Bhí sé lá ag dul go Baile Choitín, agus bhuail fear ar an mbóthar uime gurbh ainm do Tadhg Rua.

C. Dia’s Muire dhuit, a Thaidhg.

T. Dia’s Muire dhuit is Pádraig, a Chearbhaill. An fada atá do thriall, a Chearbhaill?

C. Níl ach go Cáiteach, a Thaidhg. An fada atá do thriall féin?

T. Mhuise, níl ach soir anso go Crois an Teampaill. Beimíd ag baint choirce Dé Luain seo chúinn, le cúnamh Dé, agus táim ag dul soir féachaint an bhféadfainn meitheal do chruinniú.

C. Ní deirim ná gur maith an t-am é. Tá an t-arbhar nách mór bainte ins gach aon bhall, agus táid na fir tar éis teacht abhaile.

T. Is fíor dhuit. Bhíos ag cainnt aréir le Tadhg Ó hÉalaithe. Bhí sé tar éis teacht abhaile ón mBlárnain. Duairt sé go bhfeaca sé thusa ann agus go raibh beirt nú triúr ann nár aithin tu, agus gur fhiafraigh duine acu de dhuine eile cérbh é an fear beag buí. Do thugais-se fé ndeara an cheist, agus bhí tosach freagra agat mar seo:

Mise Cearbhall Buí na nAmhrán;

Dhéanfainn streanncán ar théadaibh,

Dhéanfainn cíor mhín as roithleán,

Chuirfinn meathán i dtóin chréithre;

Imrim báire agus fáiscim iall im bróig,

Ach Dia lem láimh! ní dheárna ach criathar fós.

C. Ha ha! B’fhíor do Thadhg an méid sin. Bíonn árdchaitheamh aimsire i gcónaí againn sa Bhlárnain.

II.

T. Féach, a Chearbhaill. Bíonn iúnadh mór orm féin conas a dheineann sibh an fhilíocht so. Dá gcaithinn mo chiall leis, ní thiocfadh liom aon dán amháin do chur le chéile.

C. Ní mar sin atá, a Thaidhg, ach bíonn filíocht agat dá dhéanamh gach lá ded shaol agus gach tráth den lá, dá bhféadfá é ’ thabhairt fé ndeara agus é ’ chur le chéile.

T. Is fear magaidh thu, a Chearbhaill. Níor dheineas aon bhlúire filíochta riamh, agus ní lú ná ’ tháinig aon fhocal riamh as mo bhéal go bhféadfadh éinne eile filíocht do bhaint as.

C. An fada as so go Baile Choitín?

T. Mar ’ déarfá leathmhíle.

C. Cuirfead cárt leanna leat go mbeidh dán déanta agat sula mbeimíd i mBaile Choitín.

T. Airiú, fiannaíocht! Fágaim le huacht, a Chearbhaill, gur chuireas, tá fiche bliain ó shin, chun amhráin do dhéanamh ag moladh an tSeanagharraí. “Seanagharraí an cheóil,” arsa mise, agus dá bhfaighinn Éire, ní fhéadfainn dul níos sia air.

C. An gcuirfir an geall?

T. Cuirfead agus fáilte, agus ní miste dhom. Beidh ortsa díol.

C. Fan leat go fóill. Ach feicimís cad ’tá ag Éamonn Óg dá dhéanamh ansan thall?

T. Tá fál aige dá dhéanamh ar a gháirdín agus is beag an tairbhe dho san, mar nuair ’ fheóchfaid na saileacha san, féadfaid na gabhair gabháil tríothu. Dia ’s Muire dhuit, a Éamoinn!

É. Dia’s Muire ’s Pádraig dhuit, a Thaidhg! Agus duitse leis, a Chearbhaill! An bhfuil aon scéal nua agaibh? Cad uime go bhfuilir ag crothadh do chínn, a Thaidhg?

T. Táim ag crothadh mo chínn, a Éamoinn, mar is olc an fál an tsaileach úr san.

É. Níl leigheas air. Níl a mhalairt agam.

T. Ó! stad, a dhuine! Ná cuir an cuaille críon sa bhfál! Tá an rud úr olc a dhóthain, ach déanfaidh sé an gnó go ceann tamaill.

C. Téanam, a Thaidhg, go bhfaighead mo chárt leanna uait!

III.

É. Cad ar a shon, a Chearbhaill, go bhfuil cárt leanna le fáil agat ó Thadhg?

T. Geall, más é do thoil é, do chuir sé liom go mbeadh dán filíochta déanta agam sula mbeimís araon i mBaile Choitín—mise, nár dhein aon dán filíochta riamh, ní nách iúnadh!

É. Tá eagal orm, a Chearbhaill, go mbeidh ort díol an turas so.

C. Téanam ort, más ea, agus bíodh do chuid den deoch agat.

É. B’fhéidir nárbh fhearra dhom riamh é.

T. Is fíor dhuit. Níl puínn maitheasa idir lámhaibh agat.

É. Níl meas mór ag Tadhg ar an ngnó.

T. Dá mbeadh fál le déanamh agam, ba dhó’ liom go gcuirfinn draíghean nú sceach gheal ann. B’fheárr liom scothán aitinn féin ná an tsaileach san. Ach cad é seo ag Liam Ó Buachalla dá dhéanamh lena sheisrigh? Cad ’tá ort anois, a Liam? An bhfuil do chéachta briste?

L. Níl, a Thaidhg, ach tá mo chuíng briste, agus táim ag casadh le gad do chur uirthi.

T. Stad, stad, a Liam! Táir dhá chur suas ar an dtuathal. Cas an gad de chúl na cuinge, agus beidh an greim is feárr aige. Sin é! Cuir snaídhm anois air.

C. Féach, a Thaidhg, nách breá ’ fhéachann an fharraige inniu? Ní fheadar cén áit as a dtáinig an long mhór úd soir.

T. Ní raibh sí ann inné. Féach airiú, a Chearbhaill, nách fada ó stiúir na luinge an bád beag?

C. Is fada, a Thaidhg, agus is maith an mhaise agat é. Tá an dán críochnaithe agatsa, agus mo chárt leanna beirthe agamsa.

T. An ar buile ataoi, a Chearbhaill? Cad é an dán?

C. Éist liom. Níl i bhfad ó dúraís le hÉamonn Óg, “Is olc an fál an tsaileach úr.”

T. Duart, agus níl puínn filíochta sa tsailigh.

C. Ansan do liúis air, “Ná cuir an cuaille críon sa bhfál”.

T. Agus cá bhfuil an fhilíocht sa méid sin?

C.
Bíodh foighne agat. Dúraís ansan le Liam Ó Buachalla, “Cas an gad de chúl na cuinge”. Agus anois beag dúraís liomsa, “Nách fada ó stiúir na luinge an bad”. Níor dheineas féin riamh dán is deise ná é. Féach:—

Is olc an fál an tsaileach úr;

Ná cuir an cuaille críon sa bhfál;

Cas an gad de chúl na cuinge;

Nách fad’ ó stiúir na luinge an bád!”

T. Dar fia, a Chearbhaill, níl teóra leat. Agus as mo bhéal féin an uile focal de! Tá an geall buaite agat glan. Féach, a Chearbhaill, ba dhó’ liom go raibh an léim úd rómhór ó “cúl na cuinge” go “stiúir na luinge”.

C. Tusa ’ thug an léim sin. B’éigean dómhsa thu ’ leanúint.

T. Ambasa, tá agat arís! Níl aon mhaith bheith leat!

Foclóírín

aiteann: “furze”.
ambasa: “indeed”, or ambaiste in the CO. While this appears to mean “by my hands”, the form ambaiste indicates the derivation is rather from the asseveration “by my baptism”, perhaps by way of a circumlocution to avoid uttering an irreligious phrase.. Pronounced /əm’bɑsə/.
amhrán: “song”, with amhrán in the genitive plural, as here. Pronounced /ɑvə’rɑːn/ although the LS edition has âurán.
anois beag: “just now”.
arbhar: “corn”, pronounced /ɑ’ruːr/.
árdchaitheamh aimsire: “great sport, a great time”.
Baile Choitín: Ballycotton, a fishing village in Co. Cork.
báire: “game, match”.
Blárna (an Bhlárna): Blarney, Co. Cork, meaning “little field”, with Blárnain in the dative.
cad: “what?” Cad uime?, “why? on account of what?”
cárt: “quart”.
casaim, casadh: “to twist, turn”. Casadh le rud, “to endeavour, attempt to do something”.
céachta: “plough”.
Cearbhall: an Irish name anglicised as Carroll, or even as Charles, pronounced /kʹa’ruːl/.
cén áit: “where?”. This was cia an áit in the original, more often found in WM Irish as cad é an áit, which form is used in the LS transcription of Ár nDóithin Araon.
ciall: “sense”. Do chiall a chaitheamh le rud, “to rack your brains to do something”.
cíor: “comb”.
coirce: “oats”.
criathar: “sieve”, with créithre in the genitive, where the CO has criathair.
críon: “dry, withered, brittle”.
croithim, crothadh: “to shake”, or croithim, croitheadh in the CO.
cuaille: “stake, pole”. This is given as feminine in the glossary accompanying the original edition of Ár nDóithin Araon, but this seems to be mistaken, as indicated by usage here.
cuíng: “yoke”, pronounced /kiːŋʹ/. Normally one would expect /ŋgʹ/ as the end of a monosyllable ending in -ng, but this pronunciation was given in CFBB.
cuirim, cur: “to put”. Rud a chur ar dhuine, “to wager something, to bet someone something”. Cur chun rud a dhéanamh, “to set about doing something”.
dar fia!: “by Jove!” Fia means “Lord, God”, but the word was frequently confused with the word fia, meaning “deer”—the former was fiadha and the latter fiadh in the old script—producing the Hiberno-Irish form, “by the deer!” Pronounced /dɑr fʹiə/.
deinim, déanamh: “to do, make”, or déanaim, déanamh in the CO. Ní dheárna here is the traditional dependent form of the preterite, where níor dheineas would be more common in WM Irish.
deirim, rá: “to say”. Mar déarfá, “about”.
do: “to”. Note that the classical spelling of the preposition pronoun is adopted in the CO, but this form is pronounced /do/ in the dialect and so edited as do here. Forms of this word are often elited in pronunciation, as in is fíor dhuit, “you’re right”, pronounced /əs fʹi:r otʹ/. Note that the emphatic form dómhsa has a long vowel, /do:sə/.
dó’: “hope, expectation; source of expectation”, or dóigh in the CO. Ba dhó’ liom, “I would have thought”.
draíghean: “blackthorn”. Also draighean dubh. The LS edition of Ár nDóithin Araon has dryn, implying a pronunciation /driːn/.
eagal: “fear”, a variant of eagla.
fáiscim, fáscadh: “to squeeze”, but also “to tighten, bind”.
fál: “hedge”.
fé ndeár, fé ndeara:thug sé fé ndeara, “he noticed”. This would be thug sé faoi deara in the CO. Pronounced /fʹe: nʹa:r~fʹe: nʹarə/. Fé ndeár also has a additional meaning, “cause, reason”. Gearóid Ó Nualláin points out in his A Key to the Exercises in Studies in Modern Irish Part I, pp3-4 that in Munster Irish it is usual to say tabhairt fé ndeara for “to notice”, but fé ndeár for “cause”.
feóchaim, feóchadh: “to wither”, or feoim, feo in the CO.
fiannaíocht: “nonsense, idle talk”.
foighne: “patience”, pronounced /fəiŋʹi/.
gad: “withe, a supple willow twig used to bind things together”.
iall: “strap”. Iall bróige, “shoelace”.
imrim, imirt: “to play”; imrím, imirt in the CO. Pronounced /imʹirʹimʹ, imʹirtʹ/.
inné: “yesterday”, pronounced /i’nʹe:/.
inniu: “today”, pronounced /i’nʹuv/.
iúnadh: “wonder, surprise”, or ionadh in the CO. Pronounced /u:nə/. This word is generally feminine in PUL’s works, although apparently masculine here (iúnadh mór). IWM also shows this word can be masculine.
Liam: an indeclinable name, derived from the English William.
lionn: “ale”, with leanna in the genitive.
long: “ship”, with luinge in the genitive. Pronounced /luːŋg, liŋʹi/.
maise: “goodness; goodness”.Is maith an mhaise agat é, “you did well by doing so, good for you, you have done well”.
meathán: “splinter, splint”. Pronounced /mʹi’hɑ:n/.
meitheal: “gang of workers”, pronounced /mʹihəl/ according to the transcription here in LS.
miste: “all the worse”. This is a “second comparative” form, similar to feárrde, usaide, miste, meaning “all the more X for it”. Ní miste dhom, “I may as well”.
nách: the negative relative particle, or nach in the CO, pronounced /nɑːx/.
roithleán: “coarse sieve, riddle”, or rilleán in the CO. Pronounced /rilʹ’hɑːn/. PSD shows that this word, spelt roilleán in the original and transcribed in the LS edition of Ár nDóithin Araon as roilhán has been correctly identified. The CO has rilleán in this meaning and roithleán in the meaning of “wheel, roller, pulley”.
saileach: “willow-tree”, with saileacha in the plural. Pronounced /si’lʹax, si’lʹaxə/.
sceach: “whitethorn”; also sceach gheal.
scothán: “bush”.
Seanagharraí (an Seanagharraí): Shanagarry, a village in East Cork near Ballycotton.
seisreach: “plough-team of horses”, especially of six horses. Pronounced /ʃeʃirʹəx/.
snaídhm: “knot”. Pronounced /sniːmʹ/.
son: “sake, account”. Cad ar a shon?, “what for?”
stiúir: “rudder”.
streanncán: “lilt, tune”, pronounced /ʃtrʹauŋ’kɑ:n/.
tagaim, teacht: “to come”. With le, “to be able to”: although this is generally known as an Ulster idiom.
táim, bheith: “to be”. The second-person singular present-tense relative form ataoi is found here. Bheith le duine, “to compete with someone”. Tá agat arís, “you’ve won again”.
téanam: “come along”, part of a defective verb usually found only in the imperative. Téanam appears to be derived from a first-person plural imperative, but is used as a second-person imperative in the form téanam (ort), possibly analogous to the first-person singular imperative in English “let’s be having you”.
teóra: “boundary”, or teorainn in the CO. Níl aon teóra leat, “you’re amazing; there’s nothing like you”.
tosach: “beginning, front”, pronounced /tə’sɑx/. Tosach freagra agat, “you got in quick with your answer”.
tuathal: “blunder”. Ar an dtuathal, “in the wrong way”.
turas: “journey, round, occasion”. Pronounced /trus/.
uacht: “will, testament”. Fágaim le huacht, “I vouch, I swear”, as an asseveration.
úr: “fresh”, but “green” of a sapling. An tsaileach úr, “the green willow”.

This entry was posted in Ár nDóthain Araon, Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s