Micheál na Buile

I.

Cáit. A Mhichíl, airiú, cár ghabhais chúinn, nú cár chaithis an aimsir le corraíocht agus fiche bliain?

M. Bhíos i nGleann na nGealt, a Cháit.

C. Agus cad a chuir abhaile thu?

M. An t-uaigneas, mhuise.

C. An bhfuil an áit sin i bhfad ó bhaile?

M. Bhíos ag siúlóid ar feadh seachtaine sular shroiseas é, agus tá seachtain agus breis ó dh’fhágas é.

C. Cad é an saghas baíll é, a Mhichíl?

M. Tá, ball greannúr. Gleann fada uaigneach fiain, cnuic mhóra árda ar gach taobh dhe, sruthán fíoruisce ag rith trína lár, biolar ag fás ar bhruach an tsrutháin sin, agus liacht daoine buile bailithe ar gach taobh den tsruthán ag ithe an bhiolair agus ag ól an uisce.

C. Muise, Dia linn, a Mhichíl, nách suarach an bia é!

M. Ní chuirfeadh sé masmas ar dhuine, geallaim duit é.

C. Conas a chaithis an aimsir ann, a Mhichíl?

M. Nuair ’ shroiseas an áit, bhí tuirse agus ocras orm, agus an chéad duine a bhuail umam, do iarras air rud éigin le n-ithe ’ thabhairt dom. Níor dhein sé ach féachaint orm agus a cheann do chromadh arís. An méid díobh a bhí im chóngar, thógadar a gcínn agus d’fhéachadar orm, agus ansan chromadar arís, agus níor chuireadar a thuilleadh suime ionam. Nuair ná fuaras freagra níor labhras a thuilleadh, ach imeacht ag ithe an bhiolair leó.

II.

Cúpla lá ’na dhiaidh san bhíomair ag ithe agus ag ól, agus gan focal a’ béal éinne, agus cad do seólfí fán ngleann isteach ach bó agus í ag dul amú. Nuair ’ fhéach sí ’na tímpall agus chonaic sí an fiantas go léir, do chuir sé an bhúirtheach aisti ba thruamhéilí dár airigh mo dhá chluais riamh. Phreabamair suas agus d’fhéachamair uirthi. Nuair a bhí an bhúirtheach críochnaithe aici, agus an macalla d’éis í ’ fhreagairt seacht n-uaire ón sliabh, d’iompaigh sí ar a sálaibh agus chuir sí an talamh di chómh géar is ’ bhí sé ’na cosaibh. Chrom gach éinne arís agus níor bhíog glór duine ná beithígh ann go ceann seacht mblian ón lá san. Ansan do thóg seanduine beag, a bhí ann le fada, a cheann.

Airím géim bó,” ar seisean. D’fhéach gach éinne air, agus níor labhair duine.

D’imigh seacht mbliana eile sula bhfuair sé sin freagra. Fé dheireadh d’oscail garsún a bhéal agus duairt, “Cár airís í?” D’fhéach gach éinne ar an ngarsún agus níor bhog éinne a bhéal féin.

I gceann seacht mblian eile do thóg fear mór liath suas a cheann, agus d’fhéach sé go feargach ar an gcéad duine a bhris ar an gciúnas. Ansan d’fhéach sé go feargach ar an ngarsún, agus, i bhfad anonn do is é rud aduairt sé ná, “Tá an gleann bodhar agaibh!”

C. Agus cad a dheinis ansan, a Mhichíl?

M. Tháinig uaigneas orm. Thugas seacht mbliana ag feitheamh le cainnt an fhir bhig léith. Bhíos ar feadh seacht mblian ag brath ar cheist an gharsúin ó dhuine éigin. Ansan nuair ’ cheapas go ndéarfadh an fear mór rud éigin fónta, is é rud a dhein sé ná stop do chur leis an gcainnt ar fad.

C. An daighe, níorbh iúnadh dho san. Is agaibh a bhí an gleó. Chuireabhair teinneas cínn ar an bhfear mbocht.

M. Tháinig uaigneas ormsa ansan, agus thánag abhaile.

Foclóirín

airiú!:arú!, “why! really! indeed!” Pronounced /i’rʹu:~e’rʹu:/.
bíogaim, bíogadh: “to start, rouse”.
biolar: “watercress”. Compare Cnucán na biolraí, “Watergrass Hill”, mentioned in a letter by PUL to The Irishman in 1878, his first published writing. It seems PUL did have the standard form biolar and the feminine form biolrach had become calcified in that placename.
búirtheach: “an act of bellowing, roaring”, or búireach in the CO. The th is preserved, as the pronunciation is /bu:rʹhəx/ in traditional WM Irish.
chun: “towards”. The combined forms of this preposition are distinctive: chúm, chút, chuige, chúithi, chúinn, chúibh, chúthu. The Standard has chugam, chugat, chuige, chuici, chugainn, chugaibh, chucu.
ciúnas: “silence, quietness”.
cnuc: “hill”, or cnoc in the CO. Pronounced /knuk/.
corraíocht: “excess, addition”.
cúpla: “a couple”, taking the nominative singular. Pronounced /kuːpələ/.
daighe: found in an daighe, “the Dagda, a powerful god in Irish mythology; by extension, really, indeed!” Pronounced /ən dəi/. An daighe is given as don daighe in Foclóir Gaeilge-Béarla, but the etymology is unclear and the first syllable may just be the definite article.
éis: “track”. This word seems to be rarely used in its original meaning. Tar éis and d’éis are both found here, meaning “after”.
fad: “length”. I bhfad anonn, “after a long pause”.
fé: “under; against; over, about”, or faoi in the CO. This preposition was originally fa, but came to be confused with (“about”), producing , which form is occasionally found in PUL’s works and is retained in the editing here. The forms and faoi reflect the general trend for prepositional pronouns to replace the original prepositions. Fán ngleann isteach, “into the glen” (cf. faoi, II. 1b, “within the compass of” in FGB).
feargach: “angry”, pronounced /fʹarəgəx/.
fiain: “wild”. As the pronunciation is /fʹianʹ/, there seems no reason for the CO spelling, fiáin.
fiantas:“wilderness”, or fiántas in the CO. This word was traditionally written fiadhantas; the síneadh fada in the CO seems unjustifiable.
fíoruisce: “spring water, pure water”.
géim: “shout, roar”. Géim bó, “the lowing of a cow”.
Gleann na nGealt: Madman’s Glen, a placename mentioned here. Gealt means “crazy person, lunatic”. Gealt is pronounced /gʹahl/ according to CFBB.
gleó: “noise”.
greannúr: “funny”, or greannmhar in the CO, pronounced /grʹa’nu:r/. PUL clarifies in his Notes on Irish Words and Usages that this word means “queer, comical, peculiar”, but not “witty”.
iúnadh: “wonder, surprise”, ionadh. Pronounced /u:nə/.
liacht: “a great number, a multitude”.
macalla: “echo”. The original spelling was mac-alla, and accompanying glossary explains this word as meaning in its etymology, “son of the rock”.
masmas: “nausea”. The translation that accompanied the LS edition of Ár nDóithin Araon translates ní chuirfeadh sé masmas ar duine as “it wouldn’t give a person a surfeit”, probably because a surfeit of food can produce nausea.
Micheál: this is shown in IWM as pronounced /mʹi:’hɑ:l/, but occurs so frequently with a short i in PUL’s texts that it seems there was a variant /mʹi’hɑ:l/. The LS version of Ár nDóithin Araon has Míhál for the nominative and a Vihíl in the vocative, thus confusing the two variants with either a long or short vowel in the first syllable.
muise/mhuise: “well, indeed”, usually lenited in WM Irish. Listed as muise in FGB.
nú: “or”, or nó in the CO.
ocras: “hunger”, pronounced /okərəs/.
sál: “heel”, or sáil in the CO, where the dative has replaced the historical nominative.
seólaim, seóladh: “to send, steer, direct”. Cad do seólfí fán ngleann isteach ach bó, “what should come into the valley, but a cow”.
siúlóid: “walking; a walk”, usually a noun, but used as a verbal noun here.
sroisim, sroisiúint: “to reach”, or sroichim, sroicheadh in the CO. This was spelt with -ch in the original, but IWM and CFBB confirm the WM pronunciation is /sroʃimʹ, sro’ʃu:ntʹ/.
teinneas: “soreness”, or tinneas in the CO. Pronounced /tʹeŋʹəs/.
trí: “through”, found as tré in the original.
truamhéileach: “piteous, plaintive”, or truamhéalach in the CO.
tu, thu: disjunctive form of the second person pronoun, pronounced /tu, hu/. Always in the CO.
uaigneach: “lonely, desolate”, pronounced /uəgʹinʹəx/.
uaigneas: “loneliness”, pronounced /uəgʹinʹəs/.

This entry was posted in Ár nDóthain Araon, Contents. Bookmark the permalink.

2 Responses to Micheál na Buile

  1. DMcM says:

    Should the second line be “i nGleann na nGealt”?

  2. djwebb2010 says:

    Yes, it should, so I just made the change. The original text is at http://archive.org/details/rndoithinaraon00oleauoft Thanks.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s