Na Chúig Dóláis.

NA CHÚIG DÓLÁIS.

(Gach Máirt agus gach Aoine i gcaitheamh na bliana agus gach Domhnach sa Charghas.)

An Chéad Dólás.

An tAllas Fola.

Machnaímís anso ar an mbuairt uathásach a tháinig ar Shlánaitheóir an domhain nuair a bhí sé sa gháirdín i láthair an Athar Síoraí an oíche a thosnaigh a pháis, nuair a ghlac sé air féin fearg Dé d’fhulag thar cheann na cine daonna. Bhí an bhuairt chómh dian san gur chomáin sí an fhuil amach trína bhallaibh beatha go léir, i dtreó go raibh sí ag rith ’na sruthaibh anuas ar an dtalamh uaidh. Iarraimís ar Mhuire Mháthair toradh an allais fola san a dh’fháil dúinn, i dtreó, ó chuir ár Slánaitheóir a thoil le toil an Athar Síoraí chun sinn a dh’fhuascailt, go gcuirfimís féin ár dtoil le toil Dé ins gach trioblóid saolta dá dtiocfaidh orainn.

Ár nAthair atá ar neamh, &c.

Go mbeannaíthear duit, a Mhuire, &c. (Deich n-uaire).

Glóire don Athair, &c.

Mar a bhí ar dtúis, &c. Amen.

An Tarna Dólás.

An Sciúrsáil.

Machnaímís ar an sciúrsáil sin; Mac Dé, Slánaitheóir an domhain, ag fulag na sciúrsála san thar cheann na cine daonna; chun mise agus tusa ’ thabhairt saor ón íde a bhí tabhartha ag an bpeaca orainn. A Mhuire, a Mháthair an tSlánaitheóra san, iarr ar Dhia a ghrásta ’ thabhairt dúinn i dtreó go seachnóimíd an peaca feasta and ná raghaidh toradh na sciúrsála san in aistear uainn sa deireadh!

Ár nAthair atá ar neamh, &c.

Go mbeannaíthear duit, a Mhuire, &c. (Deich n-uaire).

Glóire don Athair, &c.

Mar a bhí ar dtúis, &c. Amen.

An Tríú Dólás.

An Choróinn Dheilgneach.

Machnaímís ar an gcoróinn sin. Toradh an uabhair í sin; toradh na heasúmhlaíochta; toradh na stuacachta ná leogann do dhuine é féin d’úmhlú ná a cheann do chromadh i láthair Dé ná daoine. Ar ár gceann-na ba cheart an choróinn dheilgneach san do chur. A Mhuire, a Mháthair Íosa, iarr ar Dhia grásta na húmhlaíochta ’ thabhairt dúinn. Tá gá againn leis. Do cheannaigh an Slánaitheóir dúinn é nuair ’ fhuilig sé an choróinn sin do chur ar a cheann ró-naofa.

Ár nAthair atá ar neamh, &c.

Go mbeannaíthear duit, a Mhuire, &c. (Deich n-uaire).

Glóire don Athair, &c.

Mar a bhí ar dtúis, &c. Amen.

An Ceathrú Dólás.

Íosa ag iompar na croise céasta.

Féachaimís ar an gcruis sin anuas ar ghuaillibh ár Slánaitheóra. Peaca an tsínsir, agus peacaí na cine daonna, agus ár bpeacaí féin, is iad a chuir an t-ualach san ar ghuailnibh ár Slánaitheóra. A Uain Dé a thógann chun siúil peacaí an domhain, dein trócaire orainn. A Mhuire Mháthair, iarr ar Dhia a ghrásta ’ thabhairt dúinn, i dtreó go nglacfaimíd le húmhlaíocht agus go n-iompróimíd le foighne pé ualach is toil leis a chur orainn ar an saol so!

Ár nAthair atá ar neamh, &c.

Go mbeannaíthear duit, a Mhuire, &c. (Deich n-uaire).

Glóire don Athair, &c.

Mar a bhí ar dtúis, &c. Amen.

An Cúigiú Dólás.

An Céasadh.

Nuair a tánathas go barra chnuic Calbharí do baineadh a chuid éadaigh dár Slánaitheóír agus do leagadh anuas ar adhmad na croise é agus do tárnáladh ar an gcruis é, i láthair na Maighdine Muire. A Mhuire Mháthair, iarr ar Dhia ár bpeacaí ’ mhaitheamh dúinn, agus a ghrásta ’ thabhairt dúinn chun gan aon pheaca ’ dhéanamh níos mó an fhaid a fágfar ar an saol sinn.

Ár nAthair atá ar neamh, &c.

Go mbeannaíthear duit, a Mhuire, &c. (Deich n-uaire).

Glóire don Athair, &c.

Mar a bhí ar dtúis, &c. Amen.

Molaimís Íosa Críost.

Moladh dho de shíor agus de ghnáth. Amen.

An Salvé Regína.

A Athair Shíoraí, &c.

Foclóirín

bárr, barra: “top”. Barra is a variant of bárr in WM Irish, more frequently used in the dative. Pronounced /bɑ:r, bɑrə/.
Calbharí: Calvary. The CO has the made-up form Calvaire; PUL regularly uses Anglophone forms in his Irish in preference to concocting Gaelic equivalents for everything.
céasaim, céasadh: “to torment, crucify”, with the verbal adjective céasta.
ceathrú: “fourth”. Pronounced /kʹar’huː/.
cine: “race, nation”. Note this word is feminine in Cork Irish.
cnuc: “hill”, or cnoc in the CO. Pronounced /knuk/.
comáinim, comáint: “to drive,
drive forward”, or tiomáinim, tiomáint in the CO. Tiomáint is also found in PUL’s Irish, but comáint is found more often. Comáint amach in referrence to the sweating of blood probably means “to send out, propel out” and therefore “to shed” here.
crois: “cross”, or cros in the CO. The historical dative usually replaces the nominative in PUL’s Irish, especialy in the phrase crois chéasta, “crucifix” (cf. cros mhór sholasmhar in the section on the cross of Constantine in PUL’s Lúcián and an chruis chéasta in the chapter Íbirt ag Abraham in PUL’s Sgéalaidheachta as an mBíobla Naomhtha). The genitive and dative croise and crois (spelt cruis here, with the u retained in the editing here as showing the pronunciation) are pronounced /kriʃi, kriʃ/, as is indicated in the LS edition of An Choróinn Mhuire.
deilgneach: “thorny; made of thorns”. Pronounced /dʹelʹigʹinʹəx/.
deinim, déanamh: “to do”, or déanaim, déanamh in the CO.
dólás: “sorrow”. Na chúig dóláis, “the five sorrowful mysteries (in the rosary)”.
easúmhlaíocht: “disobedience”, pronounced /ɑ’suːliːxt/.
foighne: “patience”, pronounced /fəiŋʹi/.
fuiligim, fulag: “to suffer, endure”, or fulaingím, fulaingt in the CO. The verbal noun is also found as folag. The preterite is d’fhuilig sé, /dilʹigʹ ʃeː/, where the CO has d’fhulaing sé. Note that as a preterite in -g that reflects an underlying original -ng, the g is not deleted in pronunciation before the third-person pronoun.
grásta: “grace”. This word is normally used in what is the historic plural form, grásta (PSD shows grás as the original singular).
guala: “shoulder”, with gualainn in the dative, which form is used for the nominative in the CO. The dative plural was given in the original as guailnibh, but the pronunciation shown in the LS edition of An Choróinn Mhuire was gueliv, and so guaillibh is used in the editing here, which form is in any case found in some of PUL’s works (cf. the original text of his novel Niamh).
íde: “maltreatment, abuse”, but also “wretched state, ruin, destruction”.
iompraím, iompar: “to carry, bear”. Pronounced /uːmpə’riːmʹ, uːmpər/. Note that ag iompar is pronounced /əg uːmpər/, as if there were no i in the spelling.
leogaim, leogaint: “to let, allow”, ligim, ligeanin the CO.
páis: “passion”, especially the Passion of Christ.
sciúrsálaim, sciúrsáil: “to scourge, flagellate”.
sínsear: “ancestor”, or sinsear in the CO. This word was traditionally spelt sinnsear, and had a long /i:/ in WM Irish. The singular form can have collective meaning, “ancestors”. Peaca an tsínsir, “original sin”.
sruth: “stream”, with the dative plural sruthaibh derived from a plural srutha, where the CO has sruthanna; I haven’t found the nominative plural itself attested in PUL’s works. PSD has sruth in the singular and srotha/srothanna in the plural. The original text had srothaibh, and the LS edition of An Choróinn Mhuire had srohiv, but
CFBB has a number of compounds with sruth-, including sruthbhalbh, “having a slight stutter”, and in any case there is an issue with the transcription of o and u, as words like rud and lucht have o in the pronunciation and it would require an invasive global change to transcribe all such words with o. It may be that when an additional syllable is added here, the vowel tends towards o, as would be indicated in PSD: /sruh, srohə, srohivʹ/. In the converse situation, where an o is pronounced as u, as in moch and anocht, I am transcribing with o, except for a number of words where u is frequently found in PUL’s works, such as cnuc.
stuacacht: “stubbornness”.
tagaim, teacht: “to come”. The preterite autonomous form tánathas is found here: this would be lenited in the CO, but the preterite was generally unlenited in any tense in traditional Irish, save for some irregular verbs, and so tánathas is the correct form.
tarna: second, or darain the CO; dara was also occasionally found in PUL’s works.
tárnálaim, tárnáil: “to nail”, or tairneálaim, tairneáil in the CO. Although the noun traditionally spelt tairnge, “nail”, is pronounced /tɑriŋʹi/ in WM Irish, as shown in IWM, the verb traditionally spelt tairngeálaim, tairgneail is pronounced /tɑ:r’nɑ:limʹ, tɑ:r’nɑ:lʹ/, as shown in CFBB.
thar cheann: “on behalf of”.
trioblóid: “trouble”, pronounced /trʹubə’lo:dʹ/.
trócaire: “mercy”, used of the mercy of God, not of the compassion of people, which is atrua.
tugaim, tabhairt: “to give”. The verbal adjective here is tabhartha, where the CO has tugtha.
uabhar: “pride”. Pronounced /uər/.
uan: “lamb.”
úmhlaím, úmhlú: “to humble (e.g. yourself); to submit, obey”. Pronounced /u:’li:mʹ, u:’lu:/.
úmhlaíocht: “obedience”, pronounced /uː’liːxt/.

This entry was posted in An Choróinn Mhuire, Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s