An Choróinn Mhuire 1

An Choróinn Mhuire

An tAthair Peadar Ua Laoghaire

Canónach, S.P.

do shaothraigh

An tAthair Risteárd Pléimeann, Ph. D.

do chuir in eagar

Nihil Obstat: Gulielmus Landers, Censor Theo. Deput.

Imprimi potest: X Gulielmus, Archiep. Dublinen. Hiberniae Primas.

Dublini, die 2 Februarii, 1917.

Festo Purificationis B.M.V.

Fógarthar gach ceart ar cosnamh.

Tá an leabhar so fé chomairce Mhuire na dea-chómhairle.
AN CHORÓINN MHUIRE.

NA CHÚIG ÁTHAIS.

(Gach aon Luan agus gach aon Dardaoin i gcaitheamh na bliana, agus gach aon Domhnach san Advent agus tar éis an Epiphaní go dtí an Carghas.)

In ainm an Athar, agus an Mhic, agus an Sprid Naoimh. Amen.

V. A Thiarna, osclóir mo bheóla.

R. Agus labharfaidh mo bhéal moladh dhuit.

V. Crom chúm le cúnamh, a Dhia.

R. Brostaigh, a Thiarna, agus cabhraigh liom.

V. Glóire don Athair, &c.

R. Mar a bhí ar dtúis, &c. Amen.

An Chéad Áthas.

Teachtaireacht an Árdaingil.

Machnaímís anso ar an áthas a chuir Dia na Glóire ar chroí na Maighdine Muire nuair a chuir sé an tÁrdaingeal Gabriél ag triall uirthi dhá ínsint di go raibh sí ceapaithe ón síoraíocht chun bheith ’na máthair ag Slánaitheóir an domhain, agus nuair a ghlac Mac Dé colann daonna ’na broínn, le hoibriú ón Sprid Naomh.

Ár nAthair atá ar neamh, &c.

Go mbeannaíthear duit, a Mhuire, &c. (Deich n-uaire).

Glóire don Athair agus don Mhac agus don Sprid Naomh.

Mar a bhí ar dtúis, &c. Amen.

An Tarna hÁthas.

An chuaird ag triall ar Elisabet Naofa.

Machnaímís anso ar an áthas a bhí ar chroí na Maighdine Muire nuair a bhí ’ fhios aici a gaol, Elisabet Naofa, ’ bheith ag iompar clainne, agus nuair ’ imigh sí ar chuaird dhá féachaint, agus í féin ag iompar Mhic Dé an uair chéanna. Chuaigh sí isteach i dtigh Elisabet agus bheannaigh sí dhi, agus nuair ’ airigh Elisabet an guth, do thug an leanbh a bhí i mbroínn Elisabet léim le neart áthais. Eóin Baiste an leanbh san, agus do glanadh é an uair sin ó pheaca an tsínsir.

Ár nAthair atá ar neamh, &c.

Go mbeannaíthear duit, a Mhuire, &c. (Deich n-uaire).

Glóire don Athair, &c.

Mar a bhí ar dtúis, &c. Amen.

An Tríú hÁthas.

Teacht Íosa Críost ar an saol.

Machnaímís anso ar an áthas a bhí ar chroí na Maighdine Muire nuair ’ fhéach sí ar aghaidh a Mic, aghaidh Mhic Dé, aghaidh an tSlánaitheóra, tar éis é ’ theacht ar an saol uaithi, gan dochar dá maighdineas. Chuir sí ’na luí i mainséar an asail é, agus ’ fhios aici gurbh é Mac Dé é.

Ár nAthair atá ar neamh, &c.

Go mbeannaíthear duit, a Mhuire, &c. (Deich n-uaire).

Glóire don Athair, &c.

Mar a bhí ar dtúis, &c. Amen.

An Ceathrú hÁthas.

Toirbheart an linbh Íosa sa Teampall.

Machnaímís anso ar conas mar a thoirbhir an Mhaighdean Mhuire an leanbh Íosa sa Teampall, lá a hainicthe, agus gur ghlac Simeón naofa chuige é in’ ucht agus é ag gabháil a bhaochais le Dia ó chroí.

Ár nAthair atá ar neamh, &c.

Go mbeannaíthear duit, a Mhuire, &c. (Deich n-uaire).

Glóire don Athair, &c.

Mar a bhí ar dtúis, &c. Amen.

An Cúigiú hÁthas.

Íosa i lár na n-ollamh.

Machnaímís anso ar an áthas mór a bhí ar chroí na Maighdine Muire nuair a fuair sí a Mac istigh sa teampall, i gcathair Ierúsalem, agus é, in aois a dhá bhlian déag istigh i lár na n-ollamh go léir, ag cur ceisteanna chúthu agus ag freagairt ceisteanna dhóibh, agus í féin agus Ióseph Naofa tar éis trí lá ’ chaitheamh á chuardach.

Ár nAthair atá ar neamh, &c.

Go mbeannaíthear duit, a Mhuire, &c. (Deich n-uaire).

Glóire don Athair, &c.

Mar a bhí ar dtúis, &c. Amen.

Molaimís Íosa Críost.

Moladh dho de shíor agus de ghnáth. Amen.

An Salvé Regína.

Go mbeannaíthear duit, a Bhannríon Naofa, a Mháthair na Trócaire. Go mbeannaíthear duit! Is tu ár mbeatha, ár mísleacht, agus ár ndóchas! Is ortsa do screadaimíd, clann bhocht díbeartha Ébha! Is chútsa suas a chuirimíd ár n-osna, ag caí agus ag gol sa ghleann so na ndeór. Iompaigh orainn dá bhrí sin, a choimirce chaomhuasal, do shúile atá lán de thrua, agus nuair a bheidh deireadh lenár ndíbirt, tabhair radharc dúinn ar thoradh do bhruinne, Íosa, a Mhaighdean Mhuire róthrócaireach, róghrámhar, rómhilis.

V. Guigh orainn, a Naomh-Mháthair Dé.

R. Ionas go mb’fhiú sinn toradh geallúna Chríost d’fháil.

Guímís Dia.

A Athair Shíoraí, do cheannaigh t-Aon-Mhac Dúinn, lena bheatha agus lena bhás agus len’ aiséirí, aoibhneas síoraí na bhflaitheas. Tabhair dúinn, aicimíd ort, do ghrásta, ionas, ag machnamh dúinn ar na mistéiríbh seo na Coróinneach Muire, go dtiocfaidh linn do thoil naofa a dhéanamh agus an t-aoibhneas síoraí sin a shroisint, trí Íosa Críost ár dTiarna. Amen.

Foclóirín

Advent: PUL uses an Anglophone form here, where the CO has concocted Aidbhint.
aicim, athach: “to beseech”, or aitim, atach in the CO. Note this rare verb is used only in the present tense and with the verbal noun. Aicimíd ort, “we beseech thee”. I haven’t found attestation of the verbal noun in PUL’s works, but Dinneen indicates athach, a form explained by the fact that the verb itself was originally spelt aithchim. IWM shows a variant form aircim. Pronounced /akʹimʹ~arkʹimʹ, ɑhəx/.
ainicim, anacal: “to protect, save, purify”, with the past participle ainicthe, /anʹikʹi/. Lá a hainicthe, “the day of her purification”.
ainm: “name”, pronounced /anʹimʹ/.
aiséirí: “resurrection”. Pronounced /a.ʃəi’rʹiː/.
amen: “Amen”, or áiméan in the CO. This word is one of many whose spelling in the works of PUL indicates an eschewing of an artificial gaelicisation of a non-Irish word. The pronunciation is given in IWM as /amʹenʹ/.
aoibhneas: “bliss, delight”, pronounced /iːvʹinʹəs/.
áthas: “joy”. Na chúig áthais, “the five joyful mysteries (in the rosary)”.
baiste: “baptismal”. In Dinneen’s dictionary, baiste is an adjective meaning “baptismal”, whereas in Ó Dónaill’s dictionary it is a variant of the word baisteadh meaning “baptism”. It is probably to be interpreted as an adjective that derives from the genitive singular of the noun, baistidh, although the spelling Eóin Baistidh is not found.
bannrín: “queen”, or banríon in the CO. While this word was traditionally written bainríoghan, the broad n in a bhannríon naofa probably reflects assimilation to the broad n of naofa, as a bhannrín is given in PUL’s An Teagasg Críostaidhe (in the Litany of the Blessed Virgin Mary) in the vocative with a slender n, which accords with the pronunciation shown in IWM, /bau’ri:nʹ/.
beóla: “lips”, derived from beól, a poetic form of béal, “mouth”. The CO uses béil, the regular plural of béal to mean “lips”. The plural beóil is found in PUL’s Críost Mac Dé.
broínn: “womb”, pronounced /bri:ŋʹ/.
caím, caí: “to weep, lament”.
caomh: “gentle”. Also found as a prefix, as in caomhuasal, “gracious”.
Carghas (an Carghas): “Lent”, pronounced /ka’riːs/.
coimirce: “protection, guardianship; refuge”. This is edited here using the form found in the CO, although PUL used the older spelling comairce in the original, because IWM shows the word is pronounced /kimʹirkʹ~kimʹirkʹi/. Yet the Letiriú Shímplí edition indicates a pronunciation of /komirkʹi/.
colann: “body”, or colainn in the CO. Colann daonna, “human flesh”.
coróinn: “crown”, with coróinneach in the genitive, pronounced /kroːŋʹ, kroːŋʹəx/. An Choróinn Mhuire, “the Rosary”.
cuaird: “visit, trip, circuit”, or cuairt in the CO.
Dardaoin: “Thursday”, shown in the LS edition of An Choróinn Mhuire as pronounced /dɑr’diːnʹ/. I am wondering how viable this form is as opposed to Déardaoin, which results from the fusion of and Dardaoin, and is pronounced /dʹeːr’diːnʹ/. As the context is gach aon Luan agus gach aon Dardaoin, and we don’t have Dé Luain here either, Dardaoin should maybe be accepted as a correct form.
dea-chómhairle: “good counsel”. Muire na dea-chómhairle, “Our Lady of Good Counsel”.
deóir: “tear”. This is one of a number of words where the dative has replaced the original nominative, deór, to which the genitive plural remains aligned.
dóchas: “hope”.
Ébha: Eve, mother of the human race.
Elisabet Naofa: Elisabeth, mother of St. John the Baptist and cousin of the Virgin Mary.
Eóin Baiste: John the Baptist. See under baiste.
Epiphaní (an tEpiphaní): the Epiphany, the manifestation of Christ to the Gentiles when the three kings came to worship him. Spelt Eipiphaní in PUL’s Críost Mac Dé. The CO has Eipeafáine.
Gabriél: the Archangel Gabriel who announced the incarnation to the Virgin Mary.
gach: “each, every”. Gach aon is pronounced /gəh ‘eːn/, as shown in the LS edition of An Choróinn Mhuire. See also paragraph 377 of IWM.
geallúint: “promise”, or gealltanas in the CO. The genitive singular and nominative plural are both geallúna.
glóire: “glory”, or glóir in the CO.
maighdineas: “virginity”, or maighdeanas in the CO.
mainséar: “manger”, pronounced /main’ʃe:r/.
mísleacht: “sweetness”, or milseacht in the CO.
mistéir: “mystery”, e.g. in the religious sense.
osclaim, oscailt: “to open”, or osclaím, oscailt in the CO. Pronounced
/oskəlimʹ, oskiltʹ/. As a syncopating verb, the future and conditional forms appear to be in the second conjugation, e.g. osclóir.
Salvé Regína: Salve Regina, or Hail, Holy Queen, the Marian hymn.
sínsear: “ancestor”, or sinsear in the CO. This word was traditionally spelt sinnsear, and had a long /i:/ in WM Irish. The singular form can have collective meaning, “ancestors”. Peaca an tsínsir, “original sin”.
síor: “eternal”, substantivised in the phrase de shíor, “for ever, constantly”. Pronounced /də hiːr/.
síoraí: “eternal”. A Athair Síoraí was found in the vocative in the original—and the LS edition showed an unlenited s here too—this has been adjusted in editing here to a Athair Shíoraí.
sprid: “spirit”, or spiorad in the CO. The original had spiorad or declined forms thereof, but in WM Irish spiorad is aligned with the related word sprid, “sprite, ghost”. Sprid in the sense of “spirit” is, however, masculine. An Sprid Naomh is often undeclined in the genitive as a phrase noun in the nominative absolute. Thus, in the sign of the cross, the original ends with an Spioraid Naoimh, but we find in LS an Sbrid Näv.
sroisim, sroisint: “to reach”, or sroichim, sroicheadh in the CO. Pronounced /sroʃimʹ, sroʃintʹ/. The verbal noun is more commonly found as sroisiúint in PUL’s works.
tagaim, teacht: “to come”. With le, “to be able to”: although this is generally known as an Ulster idiom.
tarna: “second”, or dara in the CO.
toirbhrim, toirbheart: “to offer, present”, or toirbhrím, toirbhirt in the CO. Toirbheart Íosa sa Teampall, “the Presentation of Christ in the Temple. Pronunciation unclear, as the LS edition has toiriveart, with the preterite thoirbhir transcribed herivir. These probably point to /terʹivʹirʹimʹ, terʹivʹərt/, owing to the difficulty of showing a broad consonant followed by an /e/ in LS. PUL’s translation of Gníomhartha na nAspal has toirbhirt.

This entry was posted in An Choróinn Mhuire, Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s