Lughaidh Mac Con chapter 2

Caibideal a Dó.

An Dos Iúir.

Bhí Art mac Cuínn in’ Árdrí ar Éirinn. Chuaigh sé siar go Cúige Connacht ar chuaird. Bhíodh sé ag bronnadh séad nuair a bhíodh sé ar a chuardaibh mar sin. Eachra agus srianta ab ea cuid de sna séadaibh a bhronnadh sé. Bhí sé dhá mbronnadh san i gConnachtaibh an uair sin.

“Tá sé chómh maith agam dul ó thuaidh go dtí pé áit ’na bhfuil an tÁrdrí i gConnachtaibh,” arsa Eóghan mac Ailealla. “B’fhéidir go dtabharfadh sé each maith dhom agus srian álainn. Is mó m’éileamhsa air ná éileamh aon fhir i gConnachtaibh, ó is é driotháir mo mháthar é.”

“Is fíor san,” arsa Sadhbh, “gluais ort,” ar sise.

“Raghadsa leat,” arsa Lúghaidh Mac Con. “B’fhéidir go dtabharfadh sé each maith agus srian ghreanta dhómhsa, leis, ós ar aon ghlúin agus ar aon chígh do hoileadh sinn araon.”

“Tá go maith,” arsa Eóghan. “Téanam ort. Tá áthas mór orm tu’bheith in éineacht liom, a Lúghaidh. Ní mhothóimíd faid na slí an fhaid a bheimíd i bhfochair a chéile.”

“Má tá aon teachtaireacht agat, a mháthair,” arsa Eóghan, “le cur ag triall ar an Árdrí anois an t-am agat.”

“Níl, a mhic,” arsa Sadhbh, “aon teachtaireacht agam le cur ag triall air. Níl agaibh le déanamh ach a ínsint do go bhfuilimíd go léir go maith anso, agus go bhfuil súil againn go bhfuil an scéal céanna acu san.”

“Tá eagal orm,” arsa Eóghan, “go mbeidh mé bodhar aige féin ag daoine nách é am cheistiú i dtaobh Áine Cliach agus na gcapall úd a rugadh uainn.”

“Éist, a Eóghain,” arsa Lúghaidh, “ar neóin sin mar is feárr é. Má bhodhraid siad sinn leis an bhfiafraí níl againn ach iad san do bhodhradh leis an ínsint. Nuair a neósfar d’Art i dtaobh na gcapall a rugadh uainn is móide an fonn a bheidh air capaill mhaithe do thabhairt dúinn b’fhéidir.”

“Maith an áit i rabhais, a Lúghaidh, a mhic!” arsa Ailill. “Is dó’ liom gur maith an bhail ar Eóghan tu’bheith ag dul in éineacht leis.”

Chruinníodar dírim marcach agus chuadar chun bóthair.

Do ghluais an bheirt agus a ndírim marcach fan na habhann siar ó thuaidh. Bhí an lá go breá agus a dheallramh air go leanfadh sé breá, agus go leanfadh an aimsir breá go ceann tamaill. Chuir san suilbhreas ar an mbeirt agus ar a gcuallacht.

Thánadar chun áite’na raibh fánaidh leis an abhainn agus an t-uisce ag gluaiseacht go mear. Deir an seanaleabhar go raibh easach san áit agus raibh dos iúir, nú crann iúir, ag fás ar bruach na habhann, os cionn an easaigh. Nuair a bhíodar ag gabháil thar an ndos iúir do thosnaigh an ceól ba bhreátha agus ba bhinne agus ba mhísle dár airigh éinne acu riamh, ar sheinnt istigh sa chrann iúir. Do stadadar go léir ag éisteacht leis an gceól. Bhí an ceól chómh hálainn sin gur fhanadar gan labhairt ná aon chor a chur díobh ar feadh tamaill mhaith. Fé dheireadh do léim Eóghan agus Lúghaidh anuas dá gacapaillibh in éineacht agus siúd isteach san iúr iad. Fuaradar firín ana-bheag istigh ann agus tiompán aige agus é ag déanamh an cheóil. Do rug Eóghan ar ghualainn air. Do rug Lúghaidh ar an ngualainn eile air.

“Liomsa an ceól!” arsa Lúghaidh.

“Liomsa an ceólaí!” arsa Eóghan. Chrom an bheirt ar an bhfirín do tharrac óna chéile.

“Má mharaíonn sibh me,” arsan firín, “ní bheidh an ceól ná an ceólaí ag éinne agaibh.”

Ghlacadar socair é ansan ach do chimeád gach duine acu a ghreim féin air.

“Conas a shocróimíd an scéal?” arsa Eóghan.

“Tá an scéal socair cheana,” arsa Lúghaidh. “Is liomsa an ceól agus dá bhrí sin is liom an té a dhéanfaidh an ceól.”

“Is liomsa an ceólaí,” arsa Eóghan, “agus dá bhrí sin is liom gach ceól dá ndéanfaidh an ceólaí.”

“Fágtar fé bhreith Ailealla an scéal,” arsan firín.

“Táim sásta,” arsa Lúghaidh. “Ní foláir do an ceól a thabhairt dómhsa.”

“Táim sásta,” arsa Eóghan. “Ní foláir do an ceólaí’thabhairt dómhsa.”

D’iompaíodar go léir agus thugadar aghaidh thar n-ais ar Bhrú Rí chun a iarraidh ar Ailill an scéal do bhreithniú eatarthu. An fhaid a bhíodar ag teacht thar n-ais bhí fearg agus mioscais ag éirí go fíochmhar idir an mbeirt, bíodh gur ar aon ghlúin agus ar aon chígh do hoileadh an bheirt. Cheap Lúghaidh go raibh gníomh ana-ghránna ag Éoghan dá dhéanamh air agus a rá ná fágfadh sé an firín aige féin. Cheap Eóghan gur chion in aistear an cion go léir a bhí aige ar Lúghaidh, agus mura mbeadh gurbh ea go bhfágfadh Lúghaidh an firín aige. Thánadar abhaile gan puínn cainnte’dhéanamh lena chéile an fhaid a bhíodar ag teacht ach gach éinne acu ag machnamh, go dúr agus go dorcha, ar olcas an ghnímh a bhí ag an bhfear eile dá dhéanamh air.

“Ó!” arsa Ailill nuair a chonaic sé iad. “Airiú cad a thug thar n-ais sibh?”

“An firín seo,” ar siad.

“Agus cad’na thaobh gur thug sé sin thar n-ais sibh? Nú cad é an saghas firín é?”

“Ceólaí breá is ea é,” arsa Eóghan, agus d’innis sé dho conas mar a bhí an ceól iúntach istigh sa dos iúir agus gur chuadar araon isteach san iúr agus gur rugadar in éineacht ar an bhfirín, agus ansan gur éirigh imreas eatarthu féachaint cé aige go mbeadh an firín.

“Cad is ainm duit, a fhir bhig?” arsa Ailill.

“Fear Fí mac Eóghabhail, a rí,” arsan firín beag.

“Seinn cuid ded cheól dúinn, a fhir bhig,” arsa Ailill, go bhfeiceam an fiú thu an t-imreasán atá ag an mbeirt seo dá dhéanamh mar gheall ort.”

“Déanfad, a rí,” ar seisean. Do thairrig sé chuige a thiompán agus do ghléas sé é. Ní raibh sa tiompán ach trí téada. Do sheinn sé an ceól a bhí aige dá sheinnt nuair a tugadh as an ndos iúir é. Bhí an ceól go hálainn agus go haoibhinn. Bhíodar go léir’na stad ag éisteacht leis. Ní leogfadh eagla d’éinne oiread agus cogar cainnte’dhéanamh ná cor a chur de chois ná de láimh leis le heagla go n-imeódh aon bhlúire d’aoibhneas an cheóil sin uaidh. Bhí Lúghaidh agus Eóghan ag éisteacht leis an gceól agus bhíodar ag machnamh.

“Is liomsa an ceól so,” arsa Lúghaidh in’ aigne féin, “agus ní bheidh a leithéid eile de cheól le fáil in Éirinn!”

“Is liomsa an ceólaí,” arsa Eóghan in’ aigne féin, “agus ní bheidh a leithéid de cheólaí le fáil in Éirinn!”

Personal names

Art mac Cuínn: Art mac Cuinn, son of Conn Céadchathach and high king of Ireland. He was defeated by Lúghaidh Mac Con and died in the battle of Maigh Mucraimhe.
Fear Fí mac Eóghabhail: also known as Fear Hí, the son of Eogabail, who avenges his father’s death at Ailill’s hand.

Placename

Connachta: Connaught or Connacht, the western province of Ireland. Note that as a plural noun, the genitive is Connacht and the dative is Connachtaibh.

Foclóirín

ag: “at”. Am: the combination of ag, the particle governing the verbal noun, with a first person singular pronoun object. This would be do mo in the CO (an extremely inauthentic form).
airiú!:arú!, “why! really! indeed!” Pronounced /i’rʹu:~e’rʹu:/.
aistear: “roundabout journey”. Cion in aistear ar dhuine, “wasted affection for someone”.
am: “time”, pronounced /aum/. Anois an t-am agat, “now is your chance”.
ar ndó’: a variant of dar ndó’ (dar ndóigh in the CO), “of course, no doubt”. The variant form ar neóin is also found here. Dóin (whence nóin/neóin) is given in PSD1927 as a corruption of dóigh.
bodhar: “deaf”, and by extension “bothered by, tired of something”. Pronounced /bour/.
breithním, breithniú: “to consider, examine”, breathnaím, breathnú in the CO. Pronounced /brʹenʹ’hi:mʹ, brʹenʹ’hu:/. However, IWM has breathnaigh; both forms are likely to have co existed in WM.
ceól: “music”. I think it worthy of notice that we have gach ceól dá ndéanfaidh sé here: in English, “music” is uncountable, showing that ceól also means “song; piece of music”.
ceólaí: “musician”, more usually ceoltóir in the CO.
cimeádaim, cimeád: “to keep”, or coimeádaim, coimeád in the CO. This word and all cognates (chimeádaidís, etc) have a broad c in the classical spelling and in the CO, but a slender c or ch (as applicable) in WM Irish: /kʹi’mʹa:d/, /xʹi’mʹa:didʹi:ʃ/, etc. Also note that the the CO distinction between coimeád, “keep”, and coimhéad, “watch over”, does not obtain in WM Irish: coimhéad is an Ulster word.
deallramh: “appearance”, dealramh. Pronounced /dʹaurəv/. The original spelling was deallradh, adjusted in the editing here.
dírim: “band, posse, squadron”, díorma in the CO.
do: “to”. Note that the classical spelling of the preposition pronoun is adopted in the CO, but this form is pronounced /do/ in the dialect and so edited as do here. Note that the emphatic form dómhsa has a long vowel, /do:sə/.
dó’: “hope, expectation; source of expectation”, or dóigh in the CO. This occurred as dó’ and dóich in the original, but is uniformly edited as dó’’ here, in line with the pronunciation.
dos: “thicket, clump of trees”. Dos iúir, “clump of yew-trees”.
driotháir: “brother”, deartháir.
dúr: “dour, surly”.
each: “horse, steed”, pronounced /ɑx/.
eachra: “horses”, pronounced /ɑxərə/. This is a collective word, used in the singular with a plural meaning.
eagal: “fear”, a variant of eagla.
easach: “waterfall”, pronounced /ə’sɑx/.
éileamh: “claim”, with ar, “claim on something”.
faid: “length”, fad.
fánaidh: “slope”, or fána in the CO. Pronounced /fɑ:nigʹ/. The historical dative has replaced the nominative in WM Irish.
fiafraí: “enquiry, question”, pronounced /fʹiər’hi:/.
glacaim, glacadh: “to accept, take”. Ghlacadar socair é, the notes in the original text show this means something like, “they relaxed their grip on him, they held him gently”.
gléasaim, gléasadh: “to equip, make ready”.
greanta: “graven, polished, beautifully done”, pronounced /grʹantə/.
imreas: “strife, discord”, pronounced /imʹirʹəs/.
imreasán: “discord, quarrel”, pronounced /imʹirʹəsɑ:n/. Both imreas and imreasán are found in PUL’s works, but FGB appears to recommend the use of imreas over imreasán in the CO.
ínsim, ínsint: “to tell”, or insím, insint in the CO. Note the use of d’innis here in the preterite: the spellings d’innis and d’inis are both found in PUL’s works. IWM shows the pronunciation of inis to be /i’nʹiʃ, nʹiʃ, ‘inʹiʃ, ‘iŋʹiʃ/. The autonomous future form neósfar is found here, from an earlier inneósfar.
iúntach: “wonderful”, iontach. Pronounced /u:ntəx/.
iúr: “yew”.
leogaim, leogaint:“to let, allow”, ligim, ligeanin the CO.
marcach: “rider”, pronounced /mər’kɑx/.
me: disjunctive form of the first person pronoun, pronounced /mʹe/ (or /mʹi/ through raising of the vowel in the vicinity of a nasal cononant). Always in the CO.
mear: “quick, fast”.
milis: “sweet”, with mísle in the comparative, where the CO has milse.
mioscais: “malice, ill-will”.
móide: “all the more”. This is a “second comparative” form, similar to feárrde, usaide, miste, meaning “all the more X for it”.
nú: “or”, , pronounced /nu:/.
os cionn: “above”. Pronounced /ɑs kʹu:n/.
pé: “whichever”.
séad: “treasure, valuable gift”. This is the noun from which seoid developed as a by-form according to PSD.
srian: “reins on a horse”, with srianta in the plural. Note this word is feminine here, but masculine in the CO.
suilbhreas: “pleasantness, joviality”, or soilbhreas in the CO. The original spelling is maintained here, but CFBB gives /solʹivrʹəs/ as the pronunciation, and more research is required as to whether /silʹivrʹəs/ is possible too.
tairrigim, tarrac: “to pull”, or tarraingím, tarraingt in the CO. Pronounced /tarʹigʹimʹ, tɑrək/. PUL’s spelling in the orginal, as edited by Eleanor Knott, were influenced by classical norm, with, for example, tarrang as the verbal noun.
téanam: “come along”, part of a defective verb usually found only in the imperative. Téanam would be first-person plural imperative here, but the second-person imperative is often téanam too (téanam ort; possibly analogous to the first-person singular imperative in English “let’s be having you”).
tu, thu: disjunctive form of the second person pronoun, pronounced /tu, hu/. Always in the CO.

This entry was posted in Contents, Lughaidh Mac Con. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s