Cois Tuinne

Cois Tuinne

Bhí bainis in áit éigin i dtaobh theas den Mhúmhain. In aimsir na Buartha ab ea é. Bhí an chuideachta cruinnithe agus an bia ar bórd. Nuair a tháinig an t-am ceart, do pósadh an lánúin. An túisce go raibh an focal déanach ráite os a gcionn ag an sagart, do hairíodh an fothram mórthímpall an tí. Do briseadh an doras isteach agus do líon an tigh de shaighdiúiríbh. Do rugadh ar an bhfear óg nuaphósta agus ar thuilleadh de na fearaibh óga a bhí ann agus do gabhadh iad agus do rugadh síos go Corcaigh iad agus do cuireadh isteach iad. San aimir sin ba rógheárr a mhoíll ar mhuíntir dlí príosúnaigh do thriail agus iad do chrochadh nú do chur an loch amach. Do trialadh na hóigfhir úd agus do cuireadh anonn iad.

Mórán aimsire ’na dhiaidh san do leogadh amach an t-óigfhear úd agus tháinig sé abhaile. Nuair a bhí sé ag teacht in aice don bhaile, cé ’ bhuailfeadh uime ach an bhean féin. Níor aithin sí é ach d’aithin seisean í agus seo mar ’ ínseann sé féin an scéal:

I.

Cois tuinne ’s me ’ siúl go lúfar pras,
Do dhearcas-sa chúm an chúileann tais.
Do dhrideas go dlúth lem rún isteach.
’Sé ’ labhair sí liúm nárbh fhiú dhom stad.

II.

Eisean:

Ambasa, a rúin, dob fhiú liom stad,
’S gur chuireas mo dhúil id ghnúis bheag dheas.
Muna dtigirse liúm ’s a thabhairt dom searc,
Curfar san iúir me ded chúmha gan stad.

III.

Ise:

Ní mheasaim ded shórd ach dóithín mhaith,
’S ní hobair duit fós bheith ’ stró liom seal,
’S go raibh agam óigfhear córach ceart,
’S ná feadar nách beó dom stór ag teacht.

IV.

Eisean:

Cár imigh sé uait, a shuaircbhean dheas,
Go ndridreann a’ chúmha chómh dlúth sin leat,
Nú an miste leat cúntas do thabhairt ’na bheart,
Nú ar imigh sé anonn uait, a chúileann deas?

V.

Ise:

Ní miste liom cúntas a thabhairt ’na bheart,
Gur imigh sé anonn ’s gur chúis fá ndeár.
Bhí a chroí siúd bog úr is a chlú rómhaith,
’S go bhfágfainn ag trúip a thabhairt amach.

VI.

Eisean:

Scuir feasta ded chúmha, a chúileann óg,
Ná fliuchsa do shúil le cúmha níos mó.
Do ceangladh liúm tu ’gus tu go hóg,
’S tar mhnáibh na Múmhan is tú mo stór.

Foclóirín

ambasa: “indeed”, or ambaiste in GCh. This appears to mean, literally, “by my hands”, but the alternative form ambaiste indicates a more likely derivation from an oath meaning “upon my baptism”. Pronounced /əm’bɑsə/.
anonn: “over to the other side”, pronounced /ə’nu:n/.
bainis: “wedding”.
beag: “small, little”, pronounced /bʹog/.
bórd: “table”. Ar bórd here means “on the table”. This usually means “on board”, but occasional use without the article in the meaning of “on the table” is found.
buairt: “worry, grief”, with buartha in the genitive. Aimsir na Buartha, “the Time of Turmoil”, around the 1798 rebellion.
ceanglaim, ceangal: “to bind, tie”, or ceanglaím, ceangal in GCh. Pronounced /kʹaŋəlimʹ, kʹaŋəl/. This is usually found with de, but is used with le here, and PSD shows this is an accepted use in the meaning of “to unite”. Do ceangladh liúm tu gus tu go hóg, “you were united with me in wedlock when you were young”.
cois: “besides”, originally the dative of cos.
córach: “handsome, well-proportioned”.
Corcaigh: Cork. This placename is derived from corcach, “marsh”, but, in common with many placenames, the erstwhile dative has come to be the standard form of the placename.
cuideachta: “company, the people present”. Pronounced /ki’dʹaxtə~ki’lʹaxtə/. Note the evidence given in CFBB 75 that whereas some Muskerry speakers used an l in the related word cuideachtanas, AÓL had a d, indicating that more careful speakers kept a d here.
cúileann: “fair maiden”, derived from cúilfhionn, “fair-haired”.
cuirim, cur: “to put, place”. Do cuireadh isteach iad possibly means “they were locked up/held in jail”. Cur an loch amach, “to transport beyond the seas”, as a method of punishment. Note that the future autonomous form, cuirfear in the original text, is edited here as curfar, the general form found in PUL’s works.
cúmha: “loneliness; pining”. Ded chúmha means “from pining for you, out of grief for you”.
dearcaim, dearcadh: “to look, behold”. Do dhearcas chúm means “I beheld her coming towards me”.
deas: “nice, fine”. Note that we have a shuaircbhean dheas and a chúileann deas here, with no consistency on the dentals rule.
dlúth: “close”. This is spelt dlúith in the original, and so we have chómh dlúith sin. I can find both chómh dlúth san and chómh dlúith sin in PUL’s works, and so it may be that the word is fundamentally dlúith.
dóithín: generally “someone who can be trusted”, or “someone who can be trifled with”. PSD has ní mheasaim dod shórt acht dóighthín maith, “I do not think of you but as one to be trusted, one who is a good mark”, but this doesn’t make sense in context here. Seósamh Laoide glosses dóithín mhaith as “one clearly not be trusted”. As ní haon dóithín é means “he is not to be trifled with”, it seems to me the meaning here is “I only think of people like you as people to mess about”. Note that dóithín is the diminute of dóigh, and so is clearly feminine in PUL’s Irish.
dridim, dridim: “to get close to, approach, move near”, but often more generally simply “to move”; druidim, druidim in GCh. Dridim isteach léi, “to move closer to her”.
eisean: “he”, the emphatic disjunctive form. Pronounced /iʃən/.
fá ndeár: “cause, reason”. This would normally be fé ndeár in WM Irish, and this may reflect the hand of an editor
here. Agus gur chúis fé ndéar, “and there was a reason for it”.
fothram: “noise, din”, pronounced /fohərəm/.
gabhaim, gabháil: “to take, go”, and many other means. Duine ghabháil, “to arrest someone”. Pronounced /goumʹ, gvɑ:lʹ/.
gnúis: “visage, face”.
ínsim, ínsint: “to tell”, or insím, insint in GCh.
ise: “she”, the emphati disjunctive form.
iúir: “soil, earth”. San iúir, “dead, in the grave”. This word is úir in GCh, but CFBB shows that san iúir is pronounced /sinʹ uːrʹ/.
lánú: “married couple”, or lánúin in GCh, where the historical dative has replaced the nominative. I am wondering if Seósamh Laoide has edited PUL’s Irish to give lánúin in the nominative here.
liúm: “to/with me”. Liom can gain a long vowel in poetry by reason of the metre.
me: disjunctive form of the first-person pronoun, pronounced /mʹe/ (or /mʹi/ through the raising of the vowel in the vicinity of a nasal cononant). Always in GCh.
mórthímpall: “all around”, or mórthimpeall in GCh. The broad p in WM Irish is preserved here: /muər-hi:mʹpəl/. Sometimes found as mórdtímpall in other writers of WM Irish.
Múmhain (an Mhúmhain): Munster, the southern province of Ireland. This is one of many words where there historic dative has replaced the erstwhile nominative (an Mhúmha) in Cork Irish. The genitive is na Múmhan. Pronounced /ən vuːnʹ, nə muːn/.
muna: “if not, unless”. The form adopted in GCh is used here, whether by design or by the hand of an editor. Mura and mara are the forms generally found in PUL’s works.
nú: “or”, or in GCh.
nuaphósta: “newly wed”. Pronounced /no:-fo:stə/
obair: “work”. Ní hobair duit é, “it is not suitable or proper for you”.
óigfhear: “young man.” Note that the GCh spelling ógfhear poorly indicates the slender quality of the g. Pronounced /o:gʹər/.
os cionn: “above”. Pronounced /ɑs kʹu:n/. This phrase is transcribed in IWM as /os kʹuːn/, but the transcriptions of os cionn in the LS editions of PUL’s works show the general pronunciation to be with /ɑ/. Gearóid Ó Nualláin commented in his Studies in Modern Irish Part 1 that the preposition os is “mostly pronounced as, except in ós árd, ós íseal” (p171).
pras: “quick, prompt”.
rún: “secret”, but also “sweetheart”. Seósamh Laoide appears to edit PUL’s Irish, by making a rúin!
stand in the vocative.
scuirim, scor: “to unloose”. Scor de rud, “to leave off, desist”.
seal: “a turn”, and by extension, “for a while”. This is the only instance I can find of PUL using this word.
searc: “love”, especially between the sexes, pronounced /ʃarək/. This is a rare word, mainly used in poetry.
sórd: “sort”, or sórt in GCh, pronounced /so:rd/.
stór: “treasure, darling”.
stró: “stress, exertion”. PSD indicates that ag stró liom means “passing time with me”. Seósamh Laoide glosses this here as “accosting” the woman in question.
suaircbhean: “agreeable woman”.
tagaim/tigim, teacht: “to come.” Note that tagaim was originally tigim, and occasional use of forms derived from tigim is found in PUL’s works. Muna dtigirse liúm, “unless you come with me”.
tais: “soft, tender”.
taobh: “side”. I dtaobh theas de, “in the south of”. I haven’t met this phrase in PUL’s works (shouldn’t it be ar an dtaobh theas de?), and wonder if Seósamh Laoide is editing PUL’s Irish here.
thar: “above, beyond”, delenited to tar here after s.
tonn: “wave”, with tuinne in the genitive. Cois tuinne, “on the seashore”.
trialaim, triail: “to try, test”, including in the judicial sense, or triailim, triail in GCh. Pronounced /trʹialimʹ, trʹialʹ/.
trúp: “troop”. Trúip here looks like a plural of trúp, which is trúpa in GCh.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s