Aithris ar Chríost I:XV

CAIBIDEAL A CÚIGDÉAG.

OIBREACHA A DEINTEAR TRÍ GHRÁ DO DHIA.

1. Ní ceart aon olc a dhéanamh ar son aon ní ar bith, ná le grá d’aon duine. Ach is ceart, uaireanta, chun tairbhe do dhuine ’ bheadh ’na ghátar, ní fónta ’ fhágáilt go fonnmhar, gan déanamh, nú rud éigin ab fheárr ná é do dhéanamh in’ inead.

Mar nuair a deintear mar sin, ní curtar an gníomh fónta ar neamhní. Is amhlaidh a deintear gníomh níos feárr de.

Gan grá Dé ann níl aon tairbhe sa ghníomh sofheicse, ach aon rud a deintear le grá do Dhia, is cuma cad é a luíghead ná a shuaraíocht, tairbhe agus toradh ar fad is ea é. Is mó go mór ag Dia an grá lena ndeineann duine gníomh ná an gníomh féin.

2. Is gníomh mór an grá mór. Is gníomh mór an gníomh a deintear go maith.

Deintear an gníomh go maith nuair is mó ag an té a dheineann é tairbhe an phobail ná a thoil féin.

Meastar go minic go mbíonn grá do Dhia i ngíomh, agus ní hé a bhíonn ann ach grá claon, mar bíonn mian an duine féin ann, agus dúil a thoile féin, agus súil le tuarastal, agus súil le tairbhe dhò féin, agus ní rófhuiriste iad do chimeád as.

3. An té go bhfuil grá ceart, dílis, do Dhia aige, ní fhéachann sé choíche chun a thairbhe féin in aon ní ar bith. Ní bhíonn uaidh ach go dtabharfí glóire do Dhia ins gach aon ní. Ní lú ná mar a bhíonn aon fhormad aige le héinne, mar ní bhíonn aon dúil aige in aon rud a chuirfeadh áthas air féin. Ní háthas dò féin a bhíonn uaidh, ach an t-aoibhneas atá le fáil i nDia, ó ’sé Dia is maith thar gach maitheas.

Ní thugann sé creidiúint aon mhaitheasa d’aon duine, ach admhaíonn sé gur ó Dhia gach maitheas, gurb é Dia an tobar as a dtagann gach ní, gurb é Dia sólás agus suaimhneas síoraí na naomh.

Ó, an té go mbeadh ’na chroí aige an léas is lú d’fhíorghrá Dé, do chífeadh sé go soiléir cad é mar ná fuil i nithibh saolta ar fad ach folús.

Foclóirín

cad é mar: “how”, but generally used in exclamations or rhetorical utterances.
claon: “inclined; perverse”. Grá claon, “perverse love; carnality”.
fágaim: “to leave”, with the verbal noun here fágáilt. Fágaint is also found in PUL’s works. The GCh form is fágáil.
folús: “emptiness, vacuity”. Pronounced /fə’luːs/.
sofheicse: “visible”, sofheicthe.

This entry was posted in Aithris ar Chríost, Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s