Aithris I:XIV

CAIBIDEAL A CEATHAIRDÉAG.

SEACHAIN BREITHIÚNTAS OBANN.

1. Iompaigh do shúil ort féin agus ná bac do ghnó do chómharsan a bhreithniú. Nuair a bhíonn duine ag leagadh a bhreithiúntais ar ghnó a chómharsan bíonn a shaothar in aistear, bíonn dearúd air go minic, agus is fuiriste dhò peaca ’ dhéanamh. Ach nuair a bhíonn duine ag machnamh agus ag breithniú air féin bíonn toradh ar a shaothar i gcónaí.

Fé mar a thaithneann rud lenár gcroí, sin mar a bheirimíd breith air go minic, agus teipeann fíorbhreith orainn mar gheall ar ár mbáidh féin.

Dá mba ná beadh de dhúil againn choíche ach Dia, ní chuirfeadh caismirt ár ndúile féin buaireamh orainn mar a chuireann.

2. Ach bíonn, go minic, rud éigin i bhfolach istigh ionainn, nú ag teacht crosta orainn lasmu’, agus tarraigeann sé i leataoibh sinn.

Tá a lán daoine agus is é a dtoil féin a bhíonn uathu in sna nithibh a dheinid siad, agus ní bhíonn ’ fhios acu gurb é. Bíd siad go sítheach suaimhneasach socair an fhaid a bhíonn gach aon rud ag gluaiseacht de réir a dtoile agus a n-aigne. Ach má ghluaisid nithe ar a mhalairt de chuma siúd trí chéile aigne orthu láithreach.

Deifríocht aigne agus toile fé ndeár go minic coímheascar idir cháirdibh agus idir chómharsanaibh, idir mhanachaibh agus idir dhaoinibh diaga.

3. Is deocair scarúint le seananós, agus i gcoinnibh a thoile is ea do seóltar duine bunoscionn lena thuiscint féin.

Más mó do sheasamh ar do thuiscint agus ar do thionnscal féin ná ar an bhfíoraontacht a chuireann ’ fhéachaint ar dhuine bheith úmhal d’Íosa Críost, ní bhfaighidh t’aigne solas ó Dhia ach go mall agus go hannamh, óir is maith le Dia sinn a bheith úmhal dò féin go hiomlán, agus ár ngrá do Dhia do bheith os cionn gach tuisceana.

Foclóirín

báidh: /bɑ:gʹ/, “sympathy, liking”. This word is in GCh, but the final -idh in the historic spelling is audible in the nominative/dative singular in WM Irish.
bunoscionn le: “at variance with”. Pronounced /binʹiʃ kʹu:n/.
caismirt: “conflict, commotion”. The LS version of Aithris shows this is pronounced /kɑʃimʹirtʹ/.
cara: “friend”, with cáirde in the plural. Note that this was not a common word in traditional Irish, but has become popularised in order to forge a one-to-one equivalence between Irish and English words. PUL stated in Notes on Irish Words and Usages that the word for “friends” is daoine muínteartha, whether relatives nor not: “cáirde is not a common expression in the mouths of speakers” (cf. p 81).
coímheascar: “struggle, mêlée”. Pronounced /kiːskər/.
cómharsa: “neighbour” with cómharsan in the genitive singular and plural.
crosta: “crooked; across”. Rud a theacht crosta ort, “for something to befall you”.
deifríocht: “difference”, or difríocht in GCh. The LStranscription used in Shán Ó Cuív’s edition of Séadna points to a pronunciation /dʹifʹi’rʹi:xt/, whereas that used by Shán Ó Cuív in his LS version of Aithris here points to a pronunciation /dʹefʹi’rʹi:xt/. Cnósach Focal ó Bhaile Bhúirne has a broad r, /dʹefʹə’ri:xt/ (deifearaíocht). More research required here.
dúil: “desire”. PUL has dúile in the genitive here—which form is also found in GCh—whereas he used dúla in a letter to the United Irishman in 1894 later republished in An Músgraigheach in 1943.
folach: “act of hiding”, pronounced /fə’lɑx/.
leataoibh: i leataoibh, or i leataobh in GCh, “to one side”. Pronounced /i lʹa-‘ti:vʹ/.
manach: “monk”, pronounced /mə’nɑx/.
os cionn: “above”. Pronounced /ɑs kʹu:n/.
scaraim, scarúint: “to part, separate”, or scaraim, scaradh in GCh.
seananós: “established custom”.
sítheach: “peaceful, harmonious, agreeable”. The original text had síothach, which PSD recognises as the correct form (PSD claims sítheach means “relating to fairies”). However, FGB has sítheach, which yields the same pronunciation.
suaimhneasach: “peaceful”, pronounced /suənʹəsəx/.
tionnscal: “industry, exertion”, or tionscal in GCh. Pronounced /tʹu:skəl/; the double nproduces a long vowel, with n then deleted in the pronunciation (see CFBB under tiunnsgalach). Seasamh ar do thuiscint agus ar do thionnscal féinappears in the English version of Imitatio Christ as “rest upon thy own reason or experience”.
trí chéile: “confused”. Trí chéile aigne, “mental confusion”.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Aithris ar Chríost, Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s