Eisirt, caib. a 9

Caibideal a IX

Dhá Árdrí

Nuair a bhí deireadh leis an bhféasta agus leis an gcaitheamh aimsire do thóg Feargus Iúbhdán ar a bhais chuige, agus do thóg an ríogan óg úd Bébó ar a bais. Bhí an t-aragal, an seómra deiridh, curtha i dtreó dhóibh um an dtaca san, fé mar a dh’órdaigh Feargus. Do rug Feargus agus an ríogan óg an bheirt leó go dtí an seómra san. Do lean an priúnsa Laighneach agus tuilleadh den chuideachtain iad.

“Seo, a Árdrí”, arsa Feargus. “Bhíodh an t-aragal so agatsa an fhaid a bheidh tú anso i gCúig’ Uladh”.

“Is maith an t-aragal é seo, a Fhearguis, a bhráthair”, arsa Iúbhdán, “ach tá aragal agamsa sa bhaile i Mágh Faithlinn atá níos feárr go mór ná é. D’ór dhearg atá an leath uachtarach dem aragalsa déanta, agus tá an leath íochtarach de déanta d’airgead ghléigeal. Tá fárdoras fionndruinne os cionn a dhorais agus is d’úmha atá an táirseach déanta, agus is é díon atá air ná cleití na n-éan is áille dath. Tá coínnleóir álainn órdhaite i lár an aragail sin agus coinneal ar lasadh sa choínnleóir sin agus tugann an choinneal san solas dúinn, solas aoibhinn ná tagann lagú ná dorchú choíche air. Tá mórthímpall ar sholas na coínnle sin coróinn de chlochaibh luachmara a bhíonn coitianta ag taithneamh agus ag spréacharnaigh sa tsolas. —Níl gruaig dhubh ar éinne dár ndaoine. Folta buí barachasa atá orthu go léir. Níl dubh ach mise agus an tÁrdríogan anso. Agus féach, a Fhearguis, a bhráthair; ní thagann breóiteacht ná easpa sláinte ná aos na fuiritheacht ná bás ar éinne sa tír as a dtánamairne. Bíonn gach éinne i mbláth na hóige ann choíche. Agus éinne ’ thagann ag triall orainn agus gur maith leis fanúint, bíonn míle fáilte againn roimis. Tá ár ndóirse ar oscailt i gcónaí do gach éinne a thagann”.

Do fágadh Iúbhdán agus Bébó san aragal san, agus thagadh Feargus gach aon lá agus bheireadh sé leis ar a bhais Iúbhdán, ag tispeáint na tíre dhò agus ag tispeáint na ndaoine dhò, agus bhíodh sé ag faire ar gach aon fhocal a thagadh ó Iúbhdán mar thuigeadh sé go mbíodh ana-bhrí agus ana-dhoimhneas ’na chainnt. Agus ní hé Feargus amháin a bhíodh ag faire ar a chainnt ach an uile Ultach, uasal agus íseal, a gheibheadh aon chaoi ar bheith ag éisteacht leis.

Bhí fear ar theaghlach Fhearguis agus b’é a ghnó tínteacha an teaghlaigh d’adú agus aire ’ thabhairt dóibh i dtreó ná raighidís in éag. Fer dedh a tugtí ar an bhfear so go raibh an cúram san air. Is ionann fear dedh agus giolla tine, agus giolla tine a tugtí ’na dhiaigh san ar an seirbhíseach san. Bhí an fear dedh lá ag adú na tine agus bhí Iúbhdán ag féachaint air. Chuir an fear dedh féithleann fó chrann ar an dtine díreach mar a chuirfeadh sé aon adhmad eile. Do labhair Iúbhdán.

“A fhir seo a dheineann datach mór ag adú na dtínte agus a loisceann mórán adhmaid, ná loisc rí na gcrann. Dein an tine do rí na bhfleadh, d’Fheargus uasal na sló, ach ná cuir sa tine sin rí na coille. Ná loisc rí na bhfeadha do rí na bhfleadh. Is fann é an féithleann. Níl slóite móra aige mar atá ag Árdrí Uladh. Ach tá a neart féin aige. Níl an crann san ag fás a’ talamh na hÉireann ná fuil féna smacht. Cuireann sé a ghéaga caola fada tímpall ar an gcrann is mó agus is treise, agus is seirbhíseach an crann san dò feasta. Ná loisc é, a fhir an dataigh. Is dual dò an urraim is dual do rí. Tabhair dò an urraim is dual dò, nú beidh a chathú ort. Goinfidh faor thu nú báfaidh uisce thu.

“Ná loisc an crann úll aláinn, crann na ngéag bhfaon fé ualach mhilis, crann an chínn bháin gur mhinic air lámh an duine.

“Ná loisc an draíghean dubh. Ní loiscfid saoir é. Tugann sé díon don éan sa gheímhreadh.

“Ná loisc crann sailí, crann na bhfilí. Tá mísleacht dán ann. Tá mil do bheachaibh ann. Is aoibhinn bheith ag éisteacht le crónán na mbeach agus iad ag deól na meala as a bhláthaibh. Ní ceart é ’ chur sa tine.

“Loisc an cárthann, crann na ndraoithe, crann caomh na gcaor ndearg, crann na piseóg agus na deismireachta. Ach seachain an coll, coll na ngéag bhfann agus na gcnó a thaithneann leis an bhfiacail. Ná loisc an coll, a fhir an dataigh.

“An fhuínseóg: dorcha a dath. Cuireann sí luas i rothannaibh; slata i lámhaibh marcach; ruag ar namhaid i gcath. Is mairg a loiscfeadh í.

“Loisc an dris, an rud ríghin deilgneach a ghearrann cos an duine agus do stracann a chuid éadaigh. Loisc an dris idir chríon agus glas.

“Adhmad te dair úr. Ní gnáth éinne séimh uaidh. Cuireann a ghal teinneas cínn ar dhaoine agus cuireann a ghríos teinneas ’na súilibh. Ná cuir sa tine an t-adhmad a chuirfeadh meidhreán agus sileadh súl ar dhaoine.

“Ná staon ón gcrann feárna do loscadh, badhb teasaí na coille. Is fada ó fhuacht duit tine feárna agus sceiche gile.

“Cuileann, loisc a úr. Cuileann, loisc a chríon. Chun tine níl crann le fáil is feárr ná cuileann.

“An trúm, an drochadhmad, crann
eachra na sló sí, loisc go mbeidh ’na ghual.

“Loisc an beithe nuair a gheóbhair sínte ar an dtalamh é. Agus loisc go mall agus go moch, pé tráth is maith leat é, an crann úd go mbíonn a bhárr ar crith.

“Ach an t-iúr, an t-adhmad is uaisle dhíobh go léir, crann na bhfleadh, mar is eól duit, dabhcha donna is ceart a dhéanamh de.

“Glac mo chómhairle, a fhir an dataigh. Cuirfidh an chómhairle sin an rath ort i dtaobh anama agus chuirp”.

Thug an giolla aire mhaith do gach focal dár labhair Iúbhdán an uair sin agus do ghlac sé an chómhairle agus do dhein sé beart dá réir as san amach.

Bhí Iúbhdán ar an gcuma san i gCúig’ Uladh agus saorchimeád air agus níor bheag d’aiteas le fearaibh Uladh agus le Feargus bheith in’ fhochair ag féachaint air agus ag éisteacht lena chainnt. An bhreis a bhí acu san air sin i méid cuirp bhí sé aige sin orthu san i ngéarchúis agus in éirim agus in íntleacht aigne.

Dhein Feargus cathaoir bheag dheas, i bhfuirm carbaid, agus do dhaingnigh sé an chathaoir ar a chuislinn chlé, agus do chuireadh sé Iúbhdán ’na shuí sa chathaoir sin. Ansan do ghabhadh sé amach ar fuid na háite agus cuid d’uaislibh Uladh in éineacht leis, agus iad go léir, idir rí agus uaisle, ag fair ar gach aon chor a chuireadh Iúbhdán de, agus ar gach aon fhocal adeireadh sé.

Thánadar mar sin, Feargus agus Iúbhdán, isteach san áit ’na raibh cuid de bhanntracht Uladh. Bhí cuid de sna ríoganaibh óga iad ag cíoradh a gcínn agus ag cur órnáidí ar a ngruaig, agus mórán de dhua na hoibre sin acu dá fháil. Do stad Iúbhdán ag féachaint orthu ar feadh tamaill. Do stad na huaisle ag féachaint ar Iúbhdán agus ag feitheamh leis an bhfocal adéarfadh sé. Fé dheireadh do dhein Iúbhdán gáire.

“Cad fé ndeara dhuit an gháire sin a dhéanamh, a rí?” arsa Feargus.

“Tá cúis gháire agam, a rí”, arsa Iúbhdán. “Nár dhó’ le héinne gur ar mhaithe leis an gceann a deintear an cíoradh go léir agus an sleamhnú go léir, agus an fí agus an casadh go léir?”

“Agus ar ndó’ is ea leis”, arsa Feargus.

“Ní hea in aon chor, a rí,”, arsa Iúbhdán. “Is díobháil a dheineann an obair sin don cheann”.

“Agus cad chuige go ndeintear an obair, más ea?” arsa Feargus.

“Deintear an obair go léir ar mhaith led shúilibhse agus lem shúilibhse, a rí”, arsa Iúbhdán.

“Agus cad é an tairbhe ’ dheineann an obair sin dár súilibhne, a rí?” arsa Feargus.

“Is cuma leis na ríoganaibh óga san ach go bhfeicfar áilleacht a bhfolt agus go ndéanfar iúnadh den áilleacht”, arsa Iúbhdán.

“Agus cad é an tairbhe don áilleacht iúnadh ’ dhéanamh de?” arsa Feargus.

“Nách in é ’ bhaineann an gháire asam, a rí!” arsa Iúbhdán.

Chuadar lá go tigh duin’ uasail a bhí ’na cheann airm ag Feargus. Bhí bróga nua fálta ag an nduin’ uasal agus bhí sé dhá gcur uime. Thug sé fé ndeara go raibh na buínn ana-thanaí fúthu. Dhírigh sé ar spídiúchán ar an ngréasaí agus ar ghearán ná seasódh na bróga aon fhaid, mar gheall ar na buínn a bheith chómh tanaí fúthu, agus dá éaghmais sin ná cosnóidís buínn a chos ar chlochaibh an bhóthair nuair a bheadh air dul ar slógadh le Feargus.

Nuair a thánadar uaidh do chuir Iúbhdán gáire as.

“Cad fé ndeara an gháire sin, a rí?” arsa Feargus.

“An fear úd a bhí ag cáineadh na mbróg”, arsa Iúbhdán. “Is beag an gá atá aige le hiad do cháineadh. Táid na buínn tanaí. Má táid féin mairfid buínn na mbróg níos sia ná ’ mhairfidh buínn na gcos”.

Ní rabhadar i bhfad imithe ó thig an duin’ uasail sin nuair a tháinig scéala chúthu go raibh an duin’ uasal marbh. Go dtáinig ceann airm eile chun an tí chéanna. Gur éirigh idir an mbeirt. Gur throideadar, agus gur thit an bheirt.

“’Sea!” arsa Iúbhdán. “Bhí an buínn úd láidir a ndóthain!”

Ar theaghlach Fhearguis a bhí an bheirt a mhairbh a chéile. Do deineadh iad do thórramh. Bhí Feargus agus Iúbhdán ar an dtórramh. Chonaic Iúbhdán an dá chorp agus iad ’na luí in aice ’ chéile ar an gclár. Bhí sé ag féachaint orthu ar feadh tamaill mhaith.

“Cad is dó’ leat dóibh anois, a rí?” arsa Feargus.

“Féachaid siad ana-mhuínteartha le chéile anois, a rí”, arsa Iúbhdán. “Tá síocháin eatarthu anois”, ar seisean, “síocháin a bheidh buan”.

“Tar éis an tórraimh tháinig lá a n-adhlactha. Do deineadh an dá uaigh in aice ’ chéile, agus do cuireadh órnáid mhór ar na huaghannaibh toisc gur bhain na fir le teaghlach an rí. Bhí cuid de sna daoine ag cogarnaigh.

“Is deise an uaigh seo”, adeireadh duine.

“Ní deise”, adeireadh duine eile. “Is deise í seo”.

“Beir in aice na huaghanna me, a rí”, arsa Iúbhdán, “go bhféachad síos iontu”.

Do rug. Thug sé tamall ag féachaint síos in uaigh acu.

“Beir chun na huagha eile me, a rí”, ar seisean.

Do rug. Thug sé tamall ag féachaint síos inti sin.

“Déanfaidh san an gnó, a rí”, ar seisean.

Dhrid Feargus siar ó sna huaghannaibh. Bhí sé féin agus a raibh láithreach ag faire agus cluas ar gach éinne féachaint cad ’déarfadh Iúbhdán. Níor labhair Iúbhdán. Fé dheireadh do labhair Feargus.

“Ceoca uaigh is dó’ leat is deise, a rí?” arsa Feargus.

“Is deocair rogha ’ bhaint a’ dhá dhíg, a Fhearguis, a chara”, arsa Iúbhdán.

Thug san abhar machnaimh dá raibh láithreach.

Foclóirín

abhar:ábhar in GCh. WM Irish distinguishes between abhar (originally spelt adhbhar, now pronounced /aur/), “material”, and ábhar (sometimes written ádhbhar, pronounced /ɑ:vər/), “amount”. Abhar machnaimh, “something to think about, food for thought”.
adaím, adú: “to kindle, set a fire”. Both fadaím and adaím are found, but the form without f is prefereable in the dialect. GCh prefers the forms with f.
adhlacaim, adhlacadh: “to bury”, with adhlactha the genitive of the verbal noun. Pronounced /əiləkimʹ, əiləkə/.
airgead: “silver”, pronounced /arʹigʹəd/.
aiteas: “delight”. This word is given in FGB as “pleasantness, fun”, but PUL states in his Notes on Irish Words and Usages that this word means “intense delight”, a stronger word than áthas.
aragal: “apartment, private dwelling; hospital ward”, or aireagal in GCh. PSD shows that argal means “contention, disorder”, and so tigh argail means “a deserted house”, and from that meaning the submeanings “apartment, private dwelling” and (more commonly today) “hospital ward” have developed.
árdrí: “high king”.
árdríogan: “high queen”. This word seems to have been made up by PUL, assuming the wife of a high king to be a high queen; there is not attestation that such a title existed in history.
badhb: “curse, scold; vulture”, or badhbh in GCh. PSD comments that this word is pronounced badhb, /bəib/. Badhb teasaí na coille, “hot-tempered witch of the woods”, which fails to lenite teasaí here, which may indicate that badhb was masculine in PUL’s Irish, or an obscure word even to him.
banntracht: “womankind, womenfolk”, or bantracht in GCh. Pronounced /bauntrəxt/.
barrachas: “ringleted, curly-tipped”, or barrchas in GCh, where the epenthetic vowel is not written out. The editing approach here is to write out such vowels in prefixes (barra-, seana-), although not otherwise.
beach: “bee”.
beart: “move, deed, act”.Beart a dhéanamh dá réir, “to act accordingly”.
beithe: “birch tree”, or beith in GCh.
bláth: “flower”, with blátha and bláthanna in the plural.
bonn: “sole” of the foot/shoe, with buínn in the plural. Pronounced /buːn, biːŋʹ/.
bráthair: “brother”, explained in Foclóir d’Eisirt as a courtesy title between people of equal rank. The general word for “brother” is driotháir, with bráthair used for monks/brothers in the religious sense.
breóiteacht: “sickness”.
caomh: “gentle, fair”.
carbad: “chariot”, pronounced /kɑrəbəd/. The original spelling, in the genitive, was cárbait, which may reflect what PUL thought was the classical spelling, but the LS version of Eisirt gives a more acceptable pronunciation.
cárthann: “rowan tree”, a tree sacred to the druids; caorthann in GCh.
casaim, casadh: “to twist, turn”, or “to curl” (of hair).
cíoraim, cíoradh: “to comb”.
cluas: “ear”. Cluas ar gach éinne, “everyone had pricked up his ears, listening”.
cnó: “nut”.
cogarnach: “whispering”, a feminine verbal noun that becomes ag cogarnaigh in the dative; this distinction is not observed in GCh.
coinneal: “candle”, pronounced /kiŋʹəl/. The plural, coínnle, is pronounced /kiːnlʹi/, according to CFBB p276, but I am unsure what to make of the claim in Gaeilge Chorca Dhuibhne (p102) that the genitive, also coínnle, is pronounced differently from the plural. The transcription in LS shows /kiːnlʹi/ for the genitive too.
coínnleóir: “candlestick”, pronounced /kiːn’lʹoːrʹ/.
coll: “hazel tree”, pronounced /koul/.
coróinn: “crown, circle”, pronounced /kroːŋʹ/.
críon: “withered; dry (of branches)”. Loisc a chríon, “burn dry branches of it”.
crónán: “humming, purring”.
cuileann: “holly tree”.
daingním, daingniú: “to make fast, to fasten”. Pronounced /daiŋʹi’nʹi:mʹ, daiŋʹi’nʹu:/.
dair: “oak tree”.
datach: “smoke”, or deatach in GCh, pronounced /də’tɑx/. This word is written with a slender d in the original, and is so transcribed in the LS version of Eisirt, but CFBB shows the d is broad (p 272).
deilgneach: “thorny; made of thorns”. Pronounced /dʹelʹigʹinʹəx/.
deismireacht: “incantation, spell”.
deocair: “difficult”, deacair in GCh. Spelt deacair in the original, but pronounced /dʹokirʹ/ in WM Irish.
deólaim, deól: “to suck”, or diúlaim, diúl in GCh. Foclóir d’Eisirt explains this word is normally used of young animals (e.g. suckling at their mothers’ teats), with used in other contexts. However, it is used, as here, of bees sucking honey from flowers.
díog: “ditch, trench”, with díg in the dual/dative. Rogha bhaint a’ dhá dhíg means “to choose between two evils”, and so there a pun here, as Iúbhdán refers to choosing between two graves, which would be ditches/trenches. (Díogha, “the worst”, is found as díg in PUL’s Irish; see tabhair rogha don bhodach agus tógfaidh sé díg, “give a better a choice and he will ride to the devil”, in PUL’s Sgéalaídheacht as an mBíobla Naomhtha. FGB has rogha an dá dhíogha.)
dó’: “hope, expectation; source of expectation”, or dóigh in GCh. This occurred as dóich in the original, but is uniformly edited as dó’ here, in line with the pronunciation. Ba dhó’ le duine (go), “you would think (that)”. Dar ndó’, “of course”, also found as ar ndó’. Cad is dó’ leat dóibh?, “what do you think of them?”
doimhneas: “depth”, pronounced /deŋʹəs/.
dorcha: “dark”, pronounced /dorəxə/.
dorchaím, dorchú: “to darken”. Pronounced /dorə’xiːmʹ, dorə’xuː/. This form is interesting, because PUL often has dorchú for the verbal noun, but conjugated forms of the verb are usually derived from doirchím.
draíghean: “blackthorn”. Also draíghean dubh. Pronounced /driːn/ according to the LS version of Eisirt.
draoi: “druid, wizard”.
dris: “bramble, brier”.
dual: “natural; fitting”.
eachra: “horses, steeds”, pronounced /ɑxərə/. This is a collective word, used in the singular with a plural meaning.
éag: “death”. Dul in éag, “to die out”, e.g. of embers.
éineacht: found in the phrase in éineacht le, “together with”. The original spelling here was aonfheacht, although éineacht, which is used in GCh, is also found in PUL’s works. Aonacht is used in Scéalaíocht Amhlaoibh Í Luínse.
éirím, éirí: “to rise”. This word is pronounced /əi’rʹi:mʹ, əi’rʹi:/ in WM Irish. Éirí as, “to give something up; to leave off, leave it alone, stop it”. Impersonally, d’éirigh eatarthu means “they fell out, they quarrelled with each other”.
fann: “weak, feeble”.
faon: “weak, delicate, helpless”.
fárdoras: “lintel of a door”. The long a is shown in the original text, although the LS version of Eisirt has fardoras.
feárna: “alder tree”. The nominative of this word is shown, possibly incorrectly, as fearna in Foclóir d’Eisirt. GCh has fearn in the nominative and fearna in the genitive. No long vowel is indicated in the original text, or in the LS version of Eisirt, but PSD shows the genitive was traditionally written feárna, so I presume a long vowel.
féithleann: “woodbine, honeysuckle”. Féithleann fó chrann, “woodbine wound around a tree”. Pronounced /fʹeːlʹhən/.
fer dedh: “man of fumes” or “man of smoke”. In the Ulster cycle of myths, a son of Feargus mac Róigh and brother of Cúchulainn is called Ferdia, a name that exists in numerous versions, including fer dedh. Fer is the modern word fear; dedh appears to be the genitive of , “smoke, spark” (the genitive of which is given in PSD as déithe and diadh). The pronunciation shown in LS for this phrase in older Irish is /fʹer dʹe/.
fiodh: “wood, forest”. Rí na bhfeadha here gives the genitive plural, which is pronounced /fʹa/, with a short vowel; I am unsure of the pronunciation of the singular (/fʹu/?). The genitive singular is given as feadha in PSD (corresponding to feá in GCh), and I decided to edit rígh na bhfeadh in the original text of Eisirt here as rí na bhfeadha, with an additional a at the end, to avoid suggesting any connection of this word with feadh (“fathom”, found in ar feadh).
fíom, fí: “to weave”, or, of hair, “to plait”.
folt: “head of hair”, with folta in the plural here, where PUL’s novel Niamh has foilt. Pronounced /fohl, folhə/.
fuínseóg: “ash-tree”.
fuiritheacht: “perfection; old age; decrepitude”, or foirfeacht in GCh. Pronounced /firʹihəxt/.
gal: “fume, vapour”.
geímhreadh: “winter”, pronounced /gʹiːrʹi/.
giolla: “servant” of various types, including a groom (to take care of a horse), and giolla tine here, a servant to poke the fire, pronounced /gʹulə/.
gléigeal: “very bright; brilliant white”.
gnáth: “usual”. Ní gnáth éinne séimh uaidh, “no one is rendered placid by it”.
goinim, goint: “to wound”. Goinfidh faor thu, “you will be cut down by a sword”, where goinfidh is /ginʹhigʹ/.
gríos: “red-hot embers”.
gual: “coal; hot cinder”.
iúr: “yew-tree”.
mairg: “woe”. Is mairg a loiscfeadh í, “woe to him who would burn it”. Pronounced /marʹigʹ/.
maraím, marú: “to kill”. The preterite mhairbh given here has a slender r, /vɑrʹivʹ/, where GCh has mharaigh.
marbh: “dead”, pronounced /mɑrəv/.
meidhreán: “dizziness”, or meadhrán in GCh.
mísleacht: “sweetness”, or milseacht in GCh.
órdhaite: “gold-coloured; gilt”. This is given with an unlenited d in both the original text and Foclóir d’Eisirt, although the LS version of Eisirt lenites the d.
piseóg: “witchcraft, sorcery; charm, spell”.
ríghin: “slow”, but also “viscous” of liquids and “tough” of plants and thorns. Pronounced /riːnʹ/.
ruag: “rout”, or ruaig in GCh, where the historical dative has replaced the nominative.
saileach: “willow”, with sailí in the genitive.
saor: “craftsman”, especially an artisan using wood or stone, referring here to a carpenter.
saorchimeád: “parole; soft custody”, i.e. a form of guarding of someone where he is free to go about, but not to leave.
sceach: “whitethorn”; also sceach gheal.
seasaím, seasamh: “to stand”, but also “to last, endure”, as of shoes here. This verb is in the first conjugation in GCh (seasaim).
sí: “fairy”. Fear sí, “a fairy man, one of the ‘wee folk’”. An tslua sí, “the fairy host”.
silim, sileadh: “to drop, hang”. Sileadh súl, “watery eyes”.
slógadh: “a military expedition”. This word was given by PSD as slóghadh, and the LS version of Eisirt has sló. However, the LS version of PUL’s Catilína indicates the g is pronounced, which dovetails better with PUL’s spelling in the original text here, and also with the form used in GCh.
spídiúchán: “reviling, cursing”.
stracaim, stracadh: “to tear”, or sracaim, sracadh in GCh.
táirseach: “threshold”.
tanaí: “of no thickness, thin, flimsy”.
teasaí: “hot-tempered”.
tine: “fire”, with tínteacha and tínte in the plural here. GCh has tinte in the plural, and PUL stated in his Notes on Irish Words and Usages that both tínte and tínteacha are acceptable plurals of this word.
tórramh: “wake, funeral”. This is also a verbal noun, “to hold a wake for someone”.
trúm: “elder tree”, spelt trom in the original, but pronounced /truːm/, according to the LS edition of Eisirt, in contradistinction to the pronunciation of the similarly spelt adjective.
uaigh: “grave”, with uagha in the genitive and uaghanna in the plural. Pronounced /uəgʹ, uə, uənə/. GCh has uaigheanna in the plural.
úmha: “copper”, pronounced /uː/ according to the LS version of Eisirt.
úr: “fresh”, or “green” (of wood). Loisc a úr, “burn green/fresh branches of it”.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Contents, Eisirt. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s