Scéalaíocht Amhlaoibh 1

SCÉALAÍOCHT AMHLAOIBH Í LUÍNSE

SEÁN Ó CRÓINÍN a thóg síos

DONNCHA Ó CRÓINÍN a chuir in eagar

1. AN GARSÚN GUR DHEIN GAISCÍOCH DE

Do bhí fear ann: é pósta, agus níor ráinig éinne clainne a bheith acu ar feadh i bhfad. T’réis tamaill do bhí mac óg acu. Shíleadar go rabhadar tógtha go brách leis seo, ach ní raibh a’ scéal mar a shíleadar. In inead é ’ bheith a’ fás nú aon bhreis a bheith a’ teacht air ó lá go lá, nú ó bhliain go bliain, is amhlaidh a bhí sé a’ laíodú, geall leis. Níor fhág so aon fhonn orthu, agus mar sin féin do tháinig a chainnt dò mar a tháinig an t-aos, agus bhí sé chómh ciallmhar is dá mbeadh taibhse an chnuic un.

Lá éigint dá raibh an t-athair a’ dul sa choíll a d’iarraidh adhmaid d’iarr an garsúinín air é ’ bhreith leis. “Ní bhéarfad”, aduairt an t-athair, “mar tá an tseanachairt athá agam rósh’lach, agus b’fhéidir gurb amhl’ a raghfá amú istigh inti!”

“Á, más ea, raghad in áit eile”, aduairt an garsúinín. Is dócha ná raibh puínn tuise un. ’Sé an áit gur shocraigh sé é féin ná amu’ in áirde ar chluais an chapaill! Chuaigh a’ t-athair sa choíll agus do bhí an t-adhmad aige á ghearradh leis, agus d’fhan an garsúinín in áirde ar chluais an chapaill.

Ba ghairid gur bhuail chuige fear ná feaca sé riamh roimis sin—fear breá, mór, deallraitheach, agus do thug sé fé ndeara an rud beag in áirde ar a’ gcapall, nú ar a’ gcluais. Thóg sé anuas ar a bhais é agus bhí sé a’ féachaint air.

“Is diail an éagóir athá déanta agat air sin”, aduairt sé, “más tu a athair”,—leis an bhfear a bhí a’ gearradh an adhmaid.

“Is me”, aduairt é, “gan dearmad, agus cad í an éagóir athá déanta agam air?”

“Ná tugann bia ceart dò”, aduairt an fear. “Sin togha gaiscígh”, aduairt sé, “dá bhfaigheadh sé bia gaiscígh”.

“Is baolach ná beidh puínn gaisce un”, arsan t-athair.

“Béarfadsa liom é uait”, aduairt sé, “ar feadh tamaill, agus tabharfaidh mé bia gaiscígh dò, agus leog liom é aon bhliain amháin is chífir an bhreis a bheidh tagaithe air”.

Níor mhaith leis é ’ leogaint uaidh agus filleadh abhaile a’ triall ar a’ máthair gan é ’ bheith aige, ach do chuaigh a’ fear chómh cruaidh air is gurbh éigint dò é ’ leogaint leis.

Foclóirín

á: “ah!, oh!”
ag: “at”. This preposition is frequently given here as a’ here, as the g is often elided.
amhl’: “thus”. Amhl’ is a reduced form of amhlaidh, and is found in DÓC’s transcription as amhal.
amu’: “outside”, or amuigh in GCh. The pronunciation is /ə’mu/.
an: “the”, the definite article, often given here as a’, reflecting elision of the n.
ann: “there; in it, in him”. This word is pronounced /aun/ when stressed, but /un/ when unstressed (see IWM, paragraph 402). DÓC transcribes the latter as ion, but the i seems quite awkwardly intruded. I have edited the unstressed variant as un.
aos: “age”. Tháinig an t-aos, “he grew up”.
beag: “small”, pronounced /bʹog/.
brách: “judgement, doomsday”. Go brách, “forever”.
cad: “what?” Caidí in DÓC’s transcription for cad í shows the d is slenderised before a third-person pronoun.
cainnt: “speech”, or caint in GCh. The traditional double n is preserved here to show the diphthong, /kaintʹ/. Tháinig a chainnt dò, “he began to speak as a child”.
clann: “children”, with clainne in the genitive, spelt cluinne in the original here.
cnuc: “hill”, or cnoc in GCh, pronounced /knuk/.
cruaidh: “hard”, or crua in GCh, pronounced /kruəgʹ/. Chuaigh sé cruaidh air, “he pleaded with him; he insisted”; see téim ort chóm dian san, “I plead so strongly with you”, in PSD p1197.
deallraitheach: “resplendent, handsome”, with the traditional ll preserved here, showing the diphthong. Pronounced /dʹaurəhəx/.
dearmad: “mistake”, pronounced /dʹarəməd/. This word is thus pronounced only in the phrase gan dearmad, “for sure, without fail, certainly”. Other uses would require dearúd.
diail: “excellent; terrible”, pronounced /dʹiəlʹ/.
éigint: a variant of éigin/éigean found in two senses: 1) “some”, lá éigint, “one day, a certain day”; 2) “necessity”, b’éigint dò, “he had to”.
éis: “track”. This word seems to be rarely used in its original meaning. T’réis, a reduced form of tar éis, meaning “after”, pronounced /trʹeːʃ/.
feadh: “fathom, extent”, pronounced /erʹ fʹag/. Ar feadh, “throughout, during”.
fonn: “longing, desire”. Pronounced /fu:n/. Níor fhág so aon fhonn orthu, possibly meaning “they didn’t like this much”, but I am not sure precisely what it means.
gairid: “short, near”. Ba ghairid go…, “shortly afterwards …”. This is pronounced /gɑrʹidʹ/ or /gʹarʹidʹ/ according to CFBB; DÓC’s transcription points to a broad g.
gaisce: “heroism, exploits”.
gaiscíoch: “hero, champion”.
inead: “unit, place”, or ionad in GCh. In inead, “instead of”. Pronounced /inʹəd/.
laíodaím, laíodú: “to diminish, lesson, get smaller”, or laghdaím, laghdú in GCh.
leogaim, leogaint: “to let, allow”, orligim, ligean in GCh. É leogaint leis, “to let him go with him”. Leogaint uait, “to relinquish, let go”.
me: disjunctive form of the first-person pronoun, pronounced /mʹe/ (or /mʹi/ through raising of the vowel in the vicinity of a nasal cononant). Always in GCh.
mór: “large”, pronounced /muər/.
nú: “or”, , pronounced /nu:/.
sílim, síleadh: “to think, expect”.
salach: “dirty”, spelt s’lach here and pronounced /slɑx/.
socraím, socrú: “to settle, place”. Pronounced /sokə’ri:mʹ, sokə’ru:/.
tagaim, teacht: “to come”, with tagaithe for the past participle, where GCh has tagtha.
taibhse: “appearance; size, bulk”. Taibhse an chnuic, “the size of a mountain”. Pronounced /təiʃi/.
táim, bheith: “to be”, with the relative form athá frequently showing lenition of the t.
togha: “pick, choice”, pronounced /tou/. Togha gaiscígh, “a great warrior, hero”.
tógtha: “‘made’, set up for life”.
tu: disjunctive form of the second person pronoun, pronounced /tu, hu/. Always in GCh.
tuise: “dimension, size”, or toise in GCh.
un: see under ann.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Contents, Scéalaíocht Amhlaoibh. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s