Eisirt caib. 4

Caibideal a IV.

An Cáirde Caite.

Shocraigh Eisirt é féin ’na shuí ar an gcíste agus bhain sé deoch maith as an méaracán. Ghlan sé a bhéal agus do leog sé siar a cheann agus dhún sé a shúile. Ba dhó’ le duine go scoiltfeadh ar an gcuideachtain ag féachaint air, mar do dhein sé an méid sin ar chuma ’nar dó’ le duine go raibh sé troithe ar aoirde ann in inead é ’ bheith fé bhun leathtroigh. Ansan do dhein sé crónán beag ar feadh tamaill, fé mar a bheadh sé ag cruinniú a mheabhrach cínn. Ansan do thosnaigh sé ar an ndán.

Bhí an chuideachta ag éisteacht leis. Bhí an dán go breá ceólmhar. Bhí an chainnt go cruínn agus go gunta agus go cóngarach. Ba gheárr go raibh an uile dhuine den chuideachtain chómh ciúin agus dá mbeidís gan anam gan anál, ag éisteacht le rith na bhfocal, agus le haoibhneas an ghutha, agus le brí na cainnte. Do mheas Feargus nár moladh rí in Éirinn riamh roimis sin mar a mhol Eisirt rí tuatha Luchra agus Luprachán an uair sin. Bhí eagla ag teacht ar Aodh Éigeas go mbeadh éad ar Fheargus toisc gan Aodh a bheith ábalta ar é féin do mholadh fé mar a mhol Eisirt Iúbhdán. Ach nuair a thosnaigh Eisirt ar ghníomharthaibh gaile agus gaisce Iúbhdáin do mholadh, agus gníomhartha a laochra a bhí féna smacht, agus ar an léirscrios a dheinidís ar namhaid i gcogadh agus i gcruachómhrac do mholadh, ar chuma ’nar dhó’ le duine gurbh fhathaigh mhóra iad go léir, is amhlaidh a bhí Feargus agus an chuideachta go léir i riocht dul i laige le neart suilt agus gáirí. Nuair a bhíodh Eisirt dhá ínsint sa dán conas mar a deintí na cathanna móra do throid, do léimeadh sé ’na sheasamh agus shiúladh sé anonn ’s anall ar an mbórd, agus faor ar a ghuth agus tine chreasa ag teacht as a shúilibh, fé mar a bheadh sé i lár catha éigin agus namhaid chróga aige dá leagadh in aghaidh gach focail dá labhradh sé. Tríd an sult go leir dóibh ní maith a bhíodh ’ fhios ag an gcuideachtain ceoca ba cheart dóibh sult a dhéanamh de nú eagla ’ bheith acu roimis nuair a chídís an rabharta feirg’ sin ag teacht air, agus an fuinneamh ag teacht ’na chainnt agus an spréacharnach ag teacht as a shúilibh.

Chríochnaigh sé an dán, agus má dhein do chrom an chuideachta go léir ar an uile shaghas seóide uaisle do bhronnadh air. Bhí fáinní óir agus clocha lómhara agus órnáidí ríoga acu dá gcur ar an mbórd in’ aice go dtí go raibh cruach acu ann a bhí seacht n-uaire níos aoirde ná Eisirt féin. Chuir Feargus ar an mbórd a chion féin den chruaich.

D’fhéach Eisirt ar an gcruaich agus d’fhéach sé ’na thímpall ar an gcuideachtain.

“A dhaoine móra”, ar seisean, “is gníomh dea-dhaoine an gníomh san atá déanta agaibh. Ach bíodh gurb ea níl aon ghnó agamsa den saibhreas so. Ní dhéanfadh sé aon bhlúire tairbhe dhom. Níl aon duine ageam thiarnasa gan a dhóthain mór saibhris agus ollmhaithis aige féin. Níl easnamh ar bith ar aon duine sa tír as a dtánagsa. Dá bhrí sin glacaidh an saibhreas so chúibh arís agus mo bhaochas-sa mar aon leis, go hiomlán”.

“Dar ár mbriathar”, ar siad, “dá dtugaimís duit a bhfuil ’en tsaol againn ní ghlacfaimís aon phioc de thar n-ais uait, agus ní lú ná mar a ghlacfaimíd aon phioc den tsaibhreas so thar n-ais uait”.

“Ós mar sin atá an scéal”, arsa Eisirt, “caithfeadsa féin an saibhreas so do roinnt”. Ansan d’fhéach sé ar Aodh Éigeas agus ar éigsibh Uladh a bhí sa chuideachtain. “A ollúna agus a éigse Uladh”, ar seisean, “deinidh trí treana den saibhreas so. Cimeádaidh dhá dtrian de agaibh féin agus tugaidh an trian eile d’eachlachaibh agus d’oblóraibh Uladh”; ’sé sin, do bhuachaillíbh capall agus do lucht spóirt a dhéanamh.

Bhí Eisirt in Eamhain ar an gcuma san ar feadh trí lá agus trí oíche agus níor mhothaigh Feargus ná an chuideachta go raibh sé leath na haimsire sin acu.

“A mhaithe agus a mhóruaisle Uladh”, arsa Eisirt, “tá mo thréimhse caite agamsa anso in úr gcuideachtain agus ní foláir dom bheith ag gluaiseacht thar n-ais feasta chun mo thíre féin”.

“A rí ollamh”, arsa Feargus, “tá sé róluath agat imeacht uainn fós. Beidh a leithéid sin d’uaigneas orainn id dhiaidh gur baol go ndéarfaimíd gur trua mar a tháinís chúinn in aon chor. Ach má abraimíd san is baol go mbréagnóimíd sinn féin láithreach ’na dhiaidh mar go ndéarfaimíd linn féin ná raibh trí lá agus trí oíche riamh againn chómh sulthmhar leis an dtrí lá agus trí oíche seo atá caite againn ó tháinís-se chúinn. B’fhéidir, a rí ollamh, go bhféadfá fanúint againn tamall beag eile”.

“Is trua ná fuil ar mo chumas san do dhéanamh, a rí”, arsa Eisirt. “Níl agam ó Iúbhdán ach cáirde agus trí oíche chun cómhartha sofheicse ’ thabhairt dò san agus do thuathaibh Luchra agus Luprachán gurbh fhíor dom an chainnt aduart. Tá an cáirde caite agus ní foláir dom filleadh”.

“Ar mhiste leat mise ’ dhul leat ar chuaird go tuathaibh Luchra agus Luprachán, a rí ollamh?” arsa Aodh Éigeas.

Sin é díreach an rud a theastaigh ó Eisirt, ach níor leog sé air gurbh é. Seo mar a thug sé freagra ar Aodh.

“Is amhlaidh mar atá an scéal, a Aoidh”, ar seisean, “ní déarfadsa leat teacht ná gan teacht, ach más maith leat féin teacht beidh míle fáilte rómhat”.

“Cad é an chúis, a Eisirt, a rí ollamh”, arsa Feargus, “ná déarfá leis teacht ná gan teacht? Má tá míle fáilte roimis nár chóir go n-iarrfá air dul leat?”

“Dá n-iarrainn air teacht liom, a rí”, arsa Eisirt, “agus ansan dá mba ná taithnfeadh leis an chóir a curfí air b’fhéidir go mbeadh sé diomách. Ach má thagann sé uaidh féin, agus míle fáilte ’ bheith roimis, beidh sé baoch nuair a dhéanfam ár ndícheall dò”.

“Dar so ’s súd”, arsa Feargus, “is tu an firín is géarchúisí dár bhuail riamh umam! Ní hé mo thuairim go mbeidh aon chúis ghearáin ar a chóir ag Aodh má théann sé leat”.

Ansan d’fhág Eisirt slán ag Feargus agus ag uaislibh Uladh agus do ghluais sé féin agus Aodh Éigeas le cois a chéile fé dhéin tuatha Luchra agus Luprachán.

Gan amhras ba neamhchoitianta an bheirt iad ag gluaiseacht, duine acu níos lú ná leathtroigh ar aoirde agus an duine eile breis agus dhá throigh ar aoirde. Is ar éigin a bhí ceann Eisirt chómh hárd le glúin Aodha. Nuair a bhíodh Aodh ag siúl chaitheadh Eisirt bheith ag sodar, agus leis an sodar féin ní fhéadadh sé cimeád suas le hAodh. Bhíodh sé tamall siar go minic, agus ansan chaitheadh sé rith go géar ar feadh tamaill eile, chun teacht suas.

Nóta

Leis an dtrí lá: note the singular article, as the three days are viewed as a single time period.

Foclóirín

ann: “in him”. Go raibh sé troithe ar aoirde ann, “that he was six foot in height”, literally “there was six foot in height in him”.
baochas: “thanks”, buíochas, pronounced /be:xəs/ in WM Irish.
bréagnaím, bréagnú: “to contradict, refute”. Tu féin a bhréagnú, “to contradict yourself, make a liar of yourself”.
cáirde: “respite, delay”. Cáirde trí lá agus trí oíche, “leave of absence for three days”.
ceoca: “which? which of them?” From cé acu or cé’cu. Pronounced /kʹukə/. Often followed by a relative clause.
chun: “towards”. The combined forms of this preposition are distinctive: chúm, chút, chuige, chúithi, chúinn, chúibh, chúthu. The Standard has chugam, chugat, chuige, chuici, chugainn, chugaibh, chucu.
cimeádaim, cimeád: “to keep”. This word and all cognates (chimeádaidís, etc) have a broad c in the classical spelling and in the CO, but a slender c (as applicable) in WM Irish: /kʹi’mʹa:d/, /xʹi’mʹa:didʹi:ʃ/, etc; PUL used the classical spelling in the original here. Also note that the the CO distinction between coimeád, “keep”, and coimhéad, “watch over”, does not obtain in WM Irish: coimhéad is an Ulster word.
cóir: “proper provision, treatment”. Cóir do chur ar dhuine, “to give someone treatment”, generally referring to how (or how well) guests are provided for.
cois: “besides”, by derivation the dative of cos. Le cois a chéile, “together, side by side”.
cóngarach: “near”, but also “concise”, of speech.
crónán: “humming, purring”.
cruach: “heap, stack”, with cruaich in the dative.
cuaird: “visit, trip, circuit”, or cuairt in the CO. Ar chuaird, “on a visit”.
cuirim, cur: “to put”. The conditional and past habitual autonomous forms are curfí and curtí, as the endings are slender in WM Irish (cuirfí and cuirtí are the more usual forms).
eachlach: “groom; a boy who looks after horses”. Shown without an epenthetic vowel in the LS version of Eisirt, but probably pronounced /ɑxələx/.
dar so ’s súd: “I swear; as God be my witness, etc”; literally “by this and that”.
déin: found in the phrase fé dhéin, “towards, to meet, in aid of”.
deirim, rá: “to say, tell”. The idiom is rud do rá le duine, and so déarfainn díbhse an dán means “I will recite the poem for you”. is pronounced with a slender r in the combinations ag rá and á rá, as shown in the LS edition of Eisirt. The traditionally correct absolute/dependent contrast is not normally maintained in PUL’s Irish (other than in the past subjunctive after : dá n-abrainnse, etc), but má abraimíd gives the dependent form. Compared má deir Brian in PUL’s novel Niamh.
diomách: “dejected”, spelt díombádhach in the original, but the length of the first vowel has been edited here to show the WM pronunciation (cf. diomá in CFBB).
dóthain: “enough, sufficiency”. A dhóthain mór, “more than enough for him”.
fanaim, fanúint: “to wait, stay”, or fanaim, fanacht in the CO.
faor: “sharp edge”, pronounced /fe:r/, or faobhar in GCh. Faobhar was also found in the original here, but as the genitive is pronounced /fiːrʹ/ in WM Irish, it makes sense to use faor as the baseform of this word.
fathach: “giant”.
gaisce: “heroism, exploits”.
gal: “valour”, with gaile in the genitive. The nominative is listed as gail in Foclóir d’Eisirt, and so it may be that PUL splits the word found in GCh into gal, meaning “vapour”, which is found as a masculine word in PUL’s novel Séadna, and gail, meaning “valour”, but more evidence of this is sought.
gearán: “complaint, complaining”. Cúis ghearáin ar rud, “cause for complaint about something. Pronounced /grʹɑ:n/.
inead: “unit, place”, or ionad in GCh. In inead, “instead of”. Pronounced /inʹəd/.
iomlán: “full, whole, entire”, pronounced /umə’lɑ:n/. Go hiomlán, “completely”.
laochra: “warriors”, a collective word that is grammatically singular, but plural in meaning and used as the plural of laoch.
lómhar: “precious, brilliant (of gems)”.
meabhair: “mind”. Do mheabhair chínn do chruinniú, “to gather your thoughts”.
neamhchoitianta: “extraordinary”.
oblór: “jester”. This is glossed as an old word in Foclóir d’Eisirt, and so is probably obsolete in modern Irish. However, FGB cross-references this to the modern form of the word abhlóir, which is the form underlying the word abhlúir, /au’luːrʹ/, “sickly noisy little thing”, e.g. used of a cat, given in CFBB. This word is not shown with an epenthetic in the LS edition of Eisirt, but is probably to be pronounced /obə’loːr/.
rabharta: “spring tide”. Rabharta feirge, “torrent of anger”. Pronounced /rourtə/.
riocht: “guise”. I riocht, “looking like, appearing on the verge of something, ready to”. I riocht dul i laige, “looking like they were going to faint”.
rith: “running”, but also the “flow” of speech in phrases like rith cainnte, rith na bhfocal. Rith na bhfocal is glossed in Foclóir d’Eisirt as “the course of the words”.
scoiltim, scoltadh: “to burst”, or scoiltim, scoilteadh in GCh. Often spelt without the historical t (sgoilim), but found with t here in scoiltfeadh. Used impersonally with ar: do scoiltfeadh ar an gcuideachtain ag féachaint air, “those present would literally burst (e.g. with amusement) looking at him”.
siúlaim, siúl: “to walk”. The past habitual shiúladh sé is found here in the first conjugation; PUL’s usage across his various works is mixed, with the future, past and imperative found in the second conjugation.
slán: “healthy, safe”. Slán a dh’fhágáilt ag duine, “to take your leave of someone”.
sodar: “trot, trotting”, a noun and a verbal noun.
sofheicse: “visible”, or sofheicthe in GCh. Cómhartha sofheicse, “a clear, unmistakable sign”. The prefixes so- and do- appear always fully pronounced: /so-ikʃi/.
spréacharnach: “continuous glittering or scintillating”.
sulthmhar: “pleasant, enjoyable”, pronounced /suhlfər/. The t is lenited in the original, and this is retained here as showing the pronunciation better.
crios: “flint”, with creasa in the genitive. Tine chreasa, “sparks, frictional sparks”.
tagaim, teacht: “to come”. Teacht suas, “to catch up” with someone (where a prepositional phrase using le could be added).
trian: “third”. Note that the eclipsis is found in the dual, dhá dtrian, and the plural used with numerals is treana.
uaigneas: “loneliness, grief”, pronounced /uəgʹinʹəs/.

This entry was posted in Contents, Eisirt. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s