Séadna caib. 30

Caibideal a Tríochad

Nuair a tháinig sé as an gcodladh san bhí an ghrian ag taithneamh anoir air agus í éirithe suas go maith árd agus í go breá sobháilceach, gan iomad brothaill inti. Bhí an spéir gan scamall agus an talamh gan cheó, agus ba dhó’ leat gur chruiceóg bheach a bhí i mball éigin in aice na háite agus saithe ag éirí aisti, bhí foghar na mbeach chómh borb, chómh haibidh sin, sa bhfraoch mórthímpall. Bhí radharc ag Séadna ar an ndúthaigh ar feadh fiche míle, soir agus ó dheas agus siar. B’iúd iad thoir Cnuc Ráithín, agus Muisire Beag, agus Muisire Mór, agus Meall na hEórnan, agus an Muine Fliuch, agus an Doire Liath, agus an Chabrach. B’iúd í thoir theas Carraig an Ghiolla, agus thoir theas arís an Sléibhín, in aice Magh Chromtha, agus fiche míle soir uaidh sin, an ceó os cionn cathrach Chorcaí. B’iúd iad, ar a aghaidh ó dheas díreach, Dún dá Radhairc agus Cíll Mhuire agus Mágh Seanaglais, agus críocha Rosa Cairbre, agus éacht de thalamh álainn ar bruach na farraige. B’iúd iad thiar theas Seithe agus Neóin agus an chuid eile acu, mar aduairt an file:–

“Uíbh Ráthach gránna na ndragún liath;
Gleann Chártha ná fásann ann arbhar ná bia;
Na hárdchnuic ghránna san Dheasmhúmhain thiar;
Áiteanna d’fhág Pádraig gan beannú riamh!”

Nú mar aduairt an file eile dhá fhreagradh súd:–

“Uíbh Ráthach álainn na bhfear úr bhfial;
Gleann Chártha ’na bhfásann arbhar is bia;
Na hárdchnuic bhreátha san Dheasmhúmhain thiar;
Áiteanna d’fhág Pádraig le beannú ag Dia!”

Bhí sé ag féachaint ’na thímpall orthu ar feadh tamaill, dhá n-aithint agus dhá n-áireamh, agus dhá chuímhneamh gur bheag má bhí radharc eile fé luí na gréine chómh breá leis an radharc san a bhí leata amach os cómhair a shúl féin an mhaidean shamhraidh sin. Ansan is ea do phreab suas in’ aigne cúrsaí na hoíche agus cainnt na mná cosnochtaithe. Cheap sé ar dtúis nárbh fholáir nú gur thaibhreamh a deineadh do. Sháigh sé a lámh ’na phóca. Ambasa bhí an scilling aige ’na phóca, sa phóca ’nar chuir sé í nuair a thug an bhean do í san oíche. Bhí rud éigin nár thaibhreamh sa scéal. Do rith an gnó go léir chun a aigne de phreib; cainnt na mná, agus an scilling, agus an namhaid, agus an chómhairle a bhí fálta aige i dtaobh na cathaoireach. Phreab sé ’na shuí. B’iúd é thall a thigh. Thug sé a dhrom leis agus d’imigh sé an cnuc siar. Chuaigh sé suas go barra Chnuic na nUlán agus siar mullach Charraige na Madraí agus Béal an Mháma anonn agus siar barra Chúm an Ghadhair.

Bhí an lá ag dul i mbrothallaí agus bhí tart ag teacht air. Chuaigh sé isteach i dtigh agus d’iarr sé deoch. D’aithin bean an tí é. Ba mhaith an ceart di sin. Ba mhinic roimhe sin a thug sé síntiús maith airgid di agus gá aici leis. Mura mbeadh é ba bheag dá tuairisc a bheadh san áit. Thug sí chuige árthach lán de bhainne gabhar agus cannta aráin agus briolla ime. Chaith sé an bia agus bhíodar ag cainnt. Thuig sise, mar a thuig an dúthaigh, go raibh buairt éigin air a bhain leis féin. Thug sí fé ndeara an uair sin é níos soiléire ná riamh. Níor leog sí uirthi, áfach, gur thug sí aon rud fé ndeara. D’éirigh sé agus bhuail sé amach agus cá dtabharfadh sé aghaidh ach ar Mhullach an Ois suas. D’fhéach sise ’na dhiaidh agus geallaim dhuit go raibh iúnadh uirthi nuair a chonaic sí ag tabhairt fén gcnuc é. Ní fhéidir sí cad ba mhaith di a dhéanamh. Is é rud a dhéin sí ná iompáil isteach abhaile agus tamall den lá a thabhairt ag gol. Do buaileadh isteach ’na haigne go raibh drochní éigin ag teacht air. Chaith sí í féin ar a glúinibh agus chrom sí ar ghuí chun Dé ar a shon, dhá iarraidh ar Dhia é ’thabhairt saor ó gach olc.

Chuir seisean an cnuc suas de go dtí go raibh sé ar an láithreán breá leathan atá thuas ar an bhfíormhullach. Má ba mhór an radharc a bhí aige ar maidin ón bplásóig ba mhó ná san an radharc a bhí anois aige, ach níor bhreátha an radharc anois mar ba ghlaine an spéir ar maidin. Bhí radharc siar aige ar Chlaedigh, agus ar an Dá Chí, agus ar an Mangartain, agus ar Loch Léin, agus siar ar Chorrán Tuathail agus ar an gcuid eile de na Cruachaibh Dúbha. Nuair a bhí sé cortha de bheith ag féachaint orthu do ghluais sé anonn ’s anall ar an mullach ag piocadh na mónadán agus dhá n-ithe. Nuair a bhí tamall caite aige orthu san do ghluais sé fabhra an chnuic soir go dtí go raibh sé ar bharra Chnuic Lice Scáth, mar a raibh radharc aige ó thuaidh ar Chlárach agus soir ó thuaidh ar fad ar na Gaibhlte Móra. Nuair a bhí an ghrian ag titim siar d’iompaigh seisean siar arís go bara Mhullach an Ois. Phioc sé roinnt eile de na mónadáin agus ansan thug sé aghaidh síos ar an dtigh ’na bhfuair sé béile na maidine ann. Is ar an mnaoi a bhí an iúnadh agus an t-áthas nuair a chonaic sí chúithi isteach é. Ní fheidir sí cár chaith sé an lá, ach ba chuma léi ó chonaic sí ag teacht slán arís é. Níor dhein sí, ámh, ach beannú dho agus fáilte ’ chur roimis go grianach agus go neamhiúntach agus gan aon ní do leogaint uirthi. Agus geallaim dhuit gur ghoibh sí a bhaochas go dúthrachtach le Dia ’na haigne féin.

“Suigh ansan go fóill, a Shéadna,” ar sise, “agus cuirfidh mé geall leat go ndéanfadsa sólaist duit go mb’fhéidir nár deineadh a leithéid duit le fada.”

Do shuigh sé.

D’imigh sise amach sa n-iothlainn, go dtí an stáca arbhair dob fheárr a bhí ann, agus do staith sí dhá phunann mhaithe amach as lár an stáca. Thug sí léi isteach an dá phunann. Do scuab sí leac an tínteáin, agus do nigh agus do thriomaigh. Ansan do las sí geaitire giúise agus do dhóigh sí an phunann ar an lic. Níor dódh ach an tuí agus an lóchán, áfach. Níor dódh an gráinne, ach do cruadh é go hálainn, níos feárr go mór ná mar a chruafadh leac an mhuillinn é. Ansan do bhailigh sí suas an coirce cruaidh agus d’árdaigh sí léi amach é agus do leog sí an ghaoth tríd, i dtreó gur glanadh as go baileach a raibh de luaithreach an tuí agus an lócháin ann. Nuair a bhí sé go breá glan aici thug sí léi isteach é agus chuir sí sa bhróin é agus mheil sí é. Ansan chuir sí trí chriathar gharbh é agus ansan trí chriathar mhín, i dtreó nár fhan aon bhlúire cátha ann. Ansan do chuir sí in árthach adhmaid an mhin agus do mheasc sí braon maith nua-uachtair ar an min, agus chuir sí spiún san árthach agus thug do Shéadna é. D’ith sé é, agus is é rud a cheap sé in’ aigne ná nár chaith sé riamh, agus nár bhlais sé, bia dob fheárr ná an bia sin, bhí sé chómh folláin agus chómh dei-bhlasta san, chómh buacach agus chómh bríomhar san.

Nuair a bhí an bia ite aige do shín sé chúithi an t-árthach. “Imbriathar mhóide, a Neans Ní Chathasa,” ar seisean, “go bhfuil an ceart agat! Is é bia is deise dár bhlaiseas riamh é. Tá an chraobh agat. Thugais sólaist dom, ní miste dhuit a rá, sólaist nár tugadh a leithéid riamh dom go dtí inniu. Agus féach; níl ach fíorbheagán aimsire ó bhí sé amu’ sa stáca agus sin é ite agam é!”

“Cruann a chuid tuí agus lócháin féin é,” ar sise, “níos feárr go mór ná mar a chruann leac an mhuilinn é.”

Bhí an ghrian ag dul fé agus Séadna ag fágáilt an tí sin. Um an dtaca ’na raibh sé ag an bplásóig bhí titim na hoíche ann. Um an dtaca ’na raibh sé sa bhaile bhí smut de thosach na hoíche caite.

Do las sé ceann de sna coínnlibh árneáin. Do rug sé ar an gcathaoir shúgáin agus chuir sé ’na seasamh í, díreach san áit ’na raibh sí an lá do ceangladh ann í. Chuir sé an scilling fúithi istigh i lár bhaíll, fé mar adúradh leis. Chaith sé luaithreán beag anuas ar an scilling i dtreó ná feicfí í. Ansan do shuigh sé ’na shuíochán oibre agus chrom sé ar obair. Nuair a bhí sé ag obair ar feadh tamaill cheap sé ná féadfadh uair an mheán oíche ’bheith i bhfad uaidh. Mheas sé nár rug aon scéal dian riamh air ach bheith ansúd ag feitheamh agus ag faire, féachaint cathain a thiocfadh an drochbhuachaill. Mura mbeadh an obair a bheith idir lámhaibh aige ní fhéadfadh sé go deó an feitheamh do sheasamh. B’é a dhícheall é ’sheasamh agus é ag obair chómh dian agus ’bhí sé ’na chuisleannaibh an snáth do tharrac. Nuair a mheasadh sé gur cheart uair a’ chloig a bheith caite d’fhéachadh sé ar a mbíodh déanta aige agus ní bhíodh ann ach obair leathuaire a’ chloig. Chomáineadh sé leis ag cur na ngreamanna chómh tiugh agus d’fhéadadh sé an meanaith do shá. Cheapadh sé ar ball gur cheart dhá uair a’ chloig go maith a bheith imithe. D’fhéachadh sé ar an obair a bhíodh déanta aige agus ní bhíodh ann ach oiread agus ’ dhéanfadh fear laistigh de cheathrú uaire, agus an obair a dhéanamh ar a shocracht. Fé dheireadh do chuir an mearathall agus an fáscadh agus an sníomh a bhí ar a aigne faire na haimsire as a cheann ar chuma éigin, i dtreó gur ghluais an aimsir i ganfhios do. Ní raibh blúire coinne aige go raibh an aimsir caite nuair a mhothaigh sé go hobann mar ’bheadh duine éigin láithreach. Thóg sé a cheann. Bhí an Fear Dubh ’na sheasamh ar a aghaidh amach!

Personal names

Neans Ní Chathasa: the woman who makes a delicacy for Séadna while he is waiting for the arrival of the Fear Dubh. Neans is a form of the name Nancy. The surname Ó Cathasaigh (Ní Chathasaigh), anglicised as O’Casey, is given as Ní Chathasa in the original, in line with the general pronunciation of such surnames in -aigh in WM Irish, and consequently the original spelling is retained here too.
Pádraig: St. Patrick.

Placenames

Béal an Mháma: I haven’t been able to identify this placename, but it means “the mouth of the mountan pass”.
Cabrach (an Chabrach): Cabragh, Co. Cork. Pronounced /ən xɑbərəx/. Joyce’s Irish Names of Places says this word is understood to mean “bad, rough, unprofitable land” (cf. Volume III, p155).
Carraig an Ghiolla: Carrigagulla (“stone of the gillie or groom”), Co. Cork.
Cíll Mhuire: Kilmurry (“Mary’s church”), Co. Cork.
Claedeach: possibly Clydagh in Co. Kerry (an Chlaoideach in the official placenames database of Ireland), or another place of that name in Co. Cork; PUL does not have the definite article in this placename. The authorised translation of Séadna has Claedach, which would be a feminine placename becoming Claedigh in the genitive once the slender d of the original text is incorporated. Joyce’s Irish Names of Places explains the word frequently found in placenames and variously spelt claodach, claoideach, etc, as meaning “a river with a sluggish course and muddy, miry banks” or “mountain torrents having their beds strewn with stones” (cf. Volume II, pp394-395).
Clárach: there is a Cnuc Cláraí (Claragh Hill) in Co. Cork, but as a feminine placename it is unclear if it could be the place mentioned here in the dative as Clárach.
Cnuc Lice Scáth: this is given in the authorised translation of Séadna as Knock Lickascaw (“hill of the stone of shadow”), but I haven’t been able to identify this placename.
Cnuc na nUlán: Knockullane, Co. Cork. The authorised translation of Séadna states that this placename is a corruption of Cnuc na nGallán, “the hill of the pillar-stones”.
The name as it stands would mean “the hill of the stone boulders marking Druid tombs or ancient stone altars” (cf. the nearby placename Ullanes, which is correctly derived from na hUláin).
Cnuc Ráithín: Knockraheen, Co. Cork, where ráithín means “small ring-fort”.
Corrán Tuathail: Carrauntoohil (“Tuathal’s sickle”), the highest mountain in Ireland, Co. Kerry, where Tuathal referring to the legendary king who some believe led the original Goidelic invasion of Ireland. Corrán, “sickle”, also means “jaw”, and is pronounced /krɑːn/.
Cruacha Dúbha (na Cruacha Dúbha): the Black Reeks or McGillycuddy’s Reeks, the mountain range includes Corrán Tuathail. The Irish name means “the black stacks”, pronounced /nə kruəxə duː/.
Cúm an Ghadhair: Coomnagire (“the hounds’ pass”), Co. Cork. Cúm, spelt com in the CO, means “mountain recess, coomb”.
Dá Chí (an Dá Chí): the Paps, a mountain with twin peaks in Co. Kerry. This placename is derived from cíoch, “breast”, of which cích is the dative/dual form. The accepted spelling is an Dá Chích, but PUL drops the final lenited consonant, pointing to a pronunciation /ən dɑː xʹiː/. Referring to one of the “Paps”, PUL wrote b’ é saghas puill díreach é ná an poll a bhéadh ann dá mb’ amhlaidh a bainfí ceann de Chíochaibh Danann ainíos a’ lár na Mangartan agus an Chí sin do chaitheamh thall i n-aice na Cíche eile (cf. Mo Sgéal Féin, p87), and so it seems he had in the nominative singular here too, when referring to this mountain.
Deasmhúmhain: Desmond or South Munster, an area later divided into Cork and Kerry. Pronounced /dʹas-vuːnʹ/. I am unsure how to edit san Dheasmhúmhain in the original, as the LS version of Séadna delenites the d, and generally speaking there should not be lenited d here.
Doire Liath (an Doire Liath): the Derryleigh (“the grey oak”), Co. Cork.
Dún Dá Radhairc: Dundareirke (“fort with two prospects”), Co. Cork. The form of the placename
given here is interesting, because it fails to give the genitive dual (Dún Dá Radharc, which form is given in a footnote in the authorised translation of Séadna). I am wondering if the form given in the original text here can be accepted with dá radhairc effectively in apposition to dún, “Two Views” fort. The official placenames database of Ireland gives this placename as Dún Dea-radhairc, which changes the meaning somewhat. Joyce’s Irish Names of Places has dún dá radharc (cf. Volume I, p255).
Gaibhlte Móra (na Gaibhlte Móra): the Galty mountains on the Limerick/Tipperary border. Pronounced /nə galtʹi muərə/ according to the transcription given in Shán Ó Cuív’s LS version of Séadna. Joyce’s Irish Names of Places states this name is a corruption of Sliabh na gCoíllte [cf. Volume III, p357].
Gleann Chártha: Glencar, Co. Kerry. This is generally spelt Gleann Chárthaigh, but PUL spells surnames ending in -aigh in line with the WM pronunciation, which is retained here. This region of Munster was historically ruled by the Mac Cárthaigh family.
Loch Léin: Lough Leane, one of the three Lakes of Killarney, in Co. Kerry. The placename appears to derive from loch léinn, “lake of learning”, in reference to the monastery that stood on Inisfallen island in the lake. The pronunciation is with a single n, /lox lʹe:nʹ/.
Magh Seaneaglais: Mashanaglass (“the plain of the old church”), Co. Cork. This placename is given as Maigh Seanghlaise in the official placenames database of Ireland, but a footnote in the authorised translation of Séadna shows the name to derive from seaneaglais, and this is meaning attributed to it in Joyce’s Irish Names of Places (cf. Volume III, p499). Seaneaglais appears to be in apposition to magh here, and is not declined in the genitive.
Mangarta (an Mhangarta): Mangerton, a mountain in Co. Kerry, becoming Mangartain in the dative. Pronounced /mɑŋgərtə, mɑŋgərtinʹ/.
Meall na hEórnan:Maulnahorna (“the knoll of the barley”), Co. Cork.
Muine Fliuch (an Muine Fliuch): Moneyflugh (“the wet thicket”), Co. Cork. Note that muine is feminine in the CO, but masculine in this placename.
Muisire Beag: Musherabeg, Co. Cork.
Muisire Mór: Musheramore, Co. Cork. Muisire is the highest mountain in the Boggeragh mountain range. The name Muisire may contain the same root as Múscraí.
Mullach an Ois: Mullaghanish (“deer ridge”), Co. Cork.
Neóin: I haven’t been able to identify this placename.
Ros Cairbre: Rosscarbery (“Carbery’s wood”), Co. Cork. This placename is normally Ros Ó gCairbre, or just Cairbre. Pronounced /ros karʹibrʹi/.
Seithe: possibly Shehy Beg and Shehy More (“little hide/skin; big hide/skin”), Co. Cork. These placenames are officially Seithe Bheag and Seithe Mhór although the word seithe is masculine in WM Irish.
Sléibhín (an Sléibhín): Sleaveen (“little mountain”), Co. Cork.
Uíbh Ráthach: Iveragh, Co. Kerry. Historically speaking, the dynasties that ruled ancient kingdoms generally have the word in their names in the nominative (and Ó in the genitive and Uíbh in the dative), with the territories they ruled being referred to in the same way. However, the dative form Uíbh later became calcified and used in the nominative and genitive usage of placenames. Pronounced /iːvʹ rɑːhə/ according to Seanachas Amhlaoibh Í Luínse (cf. pp 256-257). However, the LS version of Séadna gives a pronunciation /iːvʹ rɑːhəx/ and I have been told the placename should be pronounced /iːvʹ rɑːx/.

Foclóirín

áirneán: “sitting up late at night”. Coinneal áirneáin, “a candle to work by”. Pronounced /ɑ:r’nʹɑ:n/.
anonn: “over to the other side”, pronounced /ə’nuːn/.
arbhar: “corn”, pronounced /ɑ’ruːr/.
borb: “sharp, fierce”, used here of the noise made by the humming of bees. Pronounced /borəb/.
briolla: “lump”. Briolla ime, “a roll of butter”. Note this word is no in FGB.
brothallaí: “warmth, sultriness”. Bhí an lá ag dul i mbrothallaí, “it was getting warm/stuffy”. This word is not given in FGB or PSD.
cannta: “chunk”. Cannta aráin, “a hunk of bread”. This would be canta in the CO, but the original spelling is retained here as showing the diphthong, /kauntə/.
cáth: “chaff”. FdS states this is the inner chaff that protects the grain and is only removed on sieving after the corn has been ground. This is cáith, a feminine noun, in the CO (and in PSD), but this word is stated as being masculine in FdS with cáth in the nominative and cátha in the genitive.
ceart: “right”. Ba mhaith an ceart di sin, “she had a good right to do so”, i.e., “well she might; no wonder, she did so; quite right too”.
ceathrú uaire: “a quarter of an hour”, pronounced /kʹar’huː uərʹi/.
criathar: “sieve”.
cruaim, cruachan: “to harden”, or “to dry”, of corn/oats. I don’t have attestion of the verbal noun in PUL’s works; PSD has cruadhadh and this may be used in WM Irish.
cruiceóg: “hive”, or coirceog in the CO. Cruiceóg bheach, “beehive”.
cuisle: “arm, forearm”, with cuisleanna in the plural. Pronounced /kuʃlʹi, kuʃlʹənə/.
dei-bhlasta: “good to taste, savoury, palatable”, pronounced /dʹəi-vlɑstə/.
deó: “end”. Go deó, “ever, forever”, but also used in negative constructions as “never”.
dian: “hard, tough”. Mheas sé nár rug aon scéal dian riamh air ach bheith ansúd ag feitheamh agus ag faire, “he thought nothing had ever been as hard for him/had ever been as hard a trial for him as waiting there and watching”.
dóim, dó: “to burn”. The LS version of Séadna gives the pronunciation of dhóigh sí as ghóig shí, i.e. /ɣoːgʹ ʃiː/, in line with the general tendency of monosyllabic verbs to keep the gbefore the third-person pronoun in the preterite, but Osborn Bergin’s monograph “Analogy in the verbal system of Modern Irish” in Ériu Volume 1 1904 p139ff claims that there are a number of monosyllabic verbs where the g is deleted, including do nigh sé, do luigh sé, do bháigh sé, do bhrúigh sé, do chuaigh sé, do léigh, do dhóigh sé, do scrígh sé, do scéigh sé, do shnáigh sé, and sometimes in do ghuigh sé, and do ghlaeigh sé. I would have had a slender g in all of these except for do chuaigh sé and do scrígh sé, which I would prefer as /də xuə ʃeː/ and /də ʃkrʹiːvʹ ʃeː/, the one being a diphthong and the other being derived from an original bh. He also indicates the g is pronounced in the form do thairrig sé (edited here as do tharraig sé), whereas I have noticed a distinct tendency to keep the g in LS transcriptions where the preterite in -g derives from an original -ng (do tharraig sé, d’fhuilig sé, do thúirlig sé). More research required here.
dragún: “dragoon”, glossed in FdS as someone who is wealthy but churlish, surly and cruel. Cf. PSD where this word is shown to mean “cruel man, tyrant” as well as “dragoon”.
drochbhuachaill: “bad lad, scoundrel”, referring here to the Devil.
feitheamh: “waiting”, pronounced /fʹihəv/. As well as being used as a verbal noun, this can also be used as a regular noun: an feitheamh do sheasamh, “to bear/endure the wait”.
fíormhullach: “summit; the very peak”.
foghar: “sound”.
giúis: “pine, bog pine”. Geaitire giúise, “a splinter of bog pine”.
gráinne: “grain, meal”, pronounced /grɑːŋʹi/.
iothla: “granary, barn”, with iothlainn in the dative. Pronounced /ihələ, ihəliŋʹ/, although IWM indicates that AÓL had /i’heːlə/.
iúd: a form of the demonstrative pronoun siúd used after the copula (b’iúd, nách iúd, etc). Often incorrectly written shiúd (the s of siúd derives from the present-tense copula, and so it should not be written in the past/conditional tenses where there is s in the copula).
lóchán: “chaff”. FdS states this is the outer loose chaff that is blown away by winnowing.
luaithreach: “ash, ashes”. This word, which is masculine, is often found with a dative luaithrigh, especially in na luaithrigh, “in ashes”, but the dative is found here as luaithreach in a raibh de luaithreach, “all the ash”.
luaithreán: “ashes, heap of ashes”, or luaithreamhán in the CO. This is explained in CFBB as meaning the dying embers of charcoal or something similar. Pronounced /luərʹ’hɑːn/.
meascaim, meascadh: “to mix”, used with ar (dhá rud do mheascadh ar a chéile).
meilim, meilt: “to grind”.
mónadán: “bogberry”, a small type of cranberry that grows in mountainous regions, or mónóg in the CO.
neamhiúntach: “unsurprising; unconcerned”, or neamhiontach in the CO. Go neamhiúntach, “showing no surprised”.
nua-uachtar: “fresh cream, the first rise of cream”. Pronounced /noː-uəxtər/.
punann: “sheaf”. This word is given in the dual as dhá phunann, without slenderising the ending.
saithe: “swarm”, e.g. of bees.
sobháilceach: “virtuous, pleasant, satifying”. The transcription in Shán Ó Cuív’s LS version of Séadna indicates a pronunciation of suáilceach, which is the CO form, but the LS edition of Catilína compiled by Osborn Bergin shows a v in the transcription of sobhailce.
socracht: “ease, rest”. Ar a shocracht, “at his ease, in a leasurely way”. Pronounced /sokərəxt/.
sólaist: “dainty, delicacy”, of food. This word is usually used in the plural, sólaistí, but PUL seems to have backformed sólaist as the singular (compare sómhlas, the singular given in PSD).
spiún: “spoon”, or spúnóg in the CO.
stáca: “stack, stack of corn”.
súd: a form of the demonstrative adjective siúd. Súd is used in preference to úd in possessive contexts: dhá fhreagradh súd, “in reply to him” where súd qualifies the possessive a which is contained in dhá (from ag+a).
tríochad: “thirty”. This numeral is normally deich is fiche, in line with the vigentesimal system of traditional Irish, but the higher decades used in Old Irish have been reintroduced, and PUL used tríochad in chapter numbers and in dates. The CO has tríocha. Some parts of Munster have triocha, /trʹuxə/.
triomaím, triomú: “to dry”. A conjugated form of this verb is found in the original, but IWM indicates that triomaím/triomú is complemented by a variant form, tíormaím/tíormú in WM Irish. Brian Ó Cuív uses tíormú in his editing of CFBB, with tiormú in parentheses, implying that he regarded tíormú as the more dialectal form of this word. He gives two pronunciations, /tʹiːr’muː, trʹi’muː/ (cf. pp 252, 253).
tuí: “straw”.
úr: “fresh”, but also “free, liberal, hospitable”.

This entry was posted in Contents, Séadna. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s