Séadna chapter 4

Caibideal a Ceathair.

Gobnait. Airiú, a Shíle, cá bhfuil Peig?

Síle. Chuaigh sí anonn go tigh Liam Uí Bhuachalla. Ní shásódh an saol Cáit gan í ’ dhul anonn go bhfeicfeadh sí Éamann óg. Táimíd bodhar aici féin agus ag Éamann óg. Dá mbeifá ag cainnt léi ní fhéadfadh sí dhá fhocal a labhairt gan Éamann óg thoir thiar thall aici. D’áiteódh sí ort go dtugann sé fé ndeara í féin seochas éinne eile, cheana féin, agus gan é ach seachtain! An oíche fé dheireadh, sular thánaís, duairt sí le Peig gurbh í féin a mháthair, agus ansan gurbh í féin do bhaist é, agus fé dheireadh duairt sí go raibh eagla uirthi go n-íosfadh sí é!

Gobnait. Ambasa, a Shíle, is cuímhin liom an focal go dianmhaith. Bhíos díreach ag teacht isteach an doras nuair ’airíos é, agus bhí iúnadh mo chroí orm cé air go raibh an cion go léir aici. An dó’ leat an mbeidh Peig i bhfad?

Síle. Ní dóil. Tá tamall mór ó imíodar. Duairt sí liomsa aire mhaith a thabhairt don tine, i dtreó go mbeadh sí ar lasadh go breá rómhatsa agus roimh Nóra Bhán. Agus duairt sí liom a rá libh ná déanfadh sí aon ríghneas ach chómh beag agus d’fhéadfadh sí é.

Gobnait. ’Sea! Sid í Nóra. –Tá tosach agam ort, a Nóra.

Nóra. Mhuise, is cuma liom, a Ghobnait, nuair ná fuil an scéal ar siúl. Airiú, cá bhfuil Peig?

Gobnait. Ní bheidh aon chuid den scéal anocht againn is baolach. Caithfead féin scéal a dh’ínsint dóibh.

Nóra. Níor chás duit! Cá bhfuil Peig, a Shíle?

Peig. Tá sí anso, a Nóra, a ghrá dhil. (Tagaid Peig agus Cáit isteach.)

Nóra (le Gobnait). Dhe mhuise, sceímhle ort, a thoice! –Conas ’tá Éamann óg, a Cháit?

Gobnait. ’S dócha go bhfuil sé ite um an dtaca so aici.

Cáit. Ochón! A dhe! Is geárr ná féadfaidh éinne dul uaithi seo, tá sí ag iompáil amach chómh deisbhéalach!

Gobnait. Ó, is fíor dhuit, a Cháit. Níor chuímhníos riamh orm féin. An daighe ar neóin, ní hiúnadh go mbeadh cion agat air agus gur tu féin a mháthair. (Sceartaid uile ar gháiríbh.)

Cáit. Mhuise, le hanman do mharbh, a Pheig, scaoil chúinn do scéal, féachaint an gcuirfeadh sé stop leó san.

Gobnait. Dein, a Pheig, agus bain an chluas díom má bhíonn gíocs ná míocs as éinne againn.

Peig. Cá bhfuil Síle? Cheapas go raibh sí ansan anois beag.

Cáit. Sid í anso ar an dtaobh thiar díomsa í, a ceann fém fhallaing, mar ’bheadh éan beag ag dul fé chirc.

Peig. Airiú, a Shíle, a chuid, cad ’tá ort anois?

Síle. Ach! Níl giob, a Pheig, ach ní foláir dom mo cheann a chlúdach go fóill le heagla go gcuirfeadh fear na n-adharc búirth eile as, agus go bhfeicfinn arís é.

Peig. Ní baol duit.

Nuair a tháinig Séadna chuige féin agus d’fhéach sé ’na thímpall bhí fear na n-adharc imithe.

Síle. Imeacht gan teacht air, an cladhaire!

Peig. Is dócha nár chuid ba lú ná a fhonn a bhí ar Shéadna an rud céanna do rá leis, nuair a tháinig sé chuige féin agus fuair sé é féin in’ aonar. Bhí allas an bháis air agus scáird ’na dhá shúil, ach ’na thaobh san, pé rud aduairt sé, is é céad rud a dhein sé ná a lámh a chur ’na phóca féachaint an raibh an sparán aige, agus ambasa bhí. Bhí sé ansúd sa phóca chéanna ’nar chuir sé é, agus is é a bhí go breá teann agus go breá trom.

Chuir sé lámh i bpóca eile leis, agus má dhein, fuair sé an dá chéad púnt a tugadh do thar cheann an dá scilling.

“Dá mb’áil liom scaoileadh leis an uair úd,” ar seisean leis féin, “bheadh trí chéad agam; ach ní dheineann san deifríocht ar bith, mar d’airíos dhá rá é go leanfadh an sparán teann, d’ainneóin a mbainfí as.

Chuir sé an t-airgead ’na phóca arís, agus chuir sé chuige an sparán go cruínn agus go haireach sa phóca a bhí ar an dtaobh istigh dá veist. D’éirigh sé ’na sheasamh ansan agus chroith sé é féin, agus geallaim dhuit gur rógheárr a lean cuímhne an scannradh dhe.

“’Sea!” ar seisean. “Ní mór dom capall a cheannach agus gan bheith am mharú féin ag dul go dtí an tAifreann im chuis gach Domhnach agus lá saoire. Agus ní mór dom bó a cheannach agus gan bheith ag brath ar cheann de na húllaibh beaga san chun an tarta do bhaint díom. Agus go deimhin is dócha go gcaithfead pósadh, mar conas ’fhéadfainn féin an bhó do chrú? Ach pé rud a dhéanfad, ní mór dom rud éigin d’ithe láithreach. Ní raibh a leithéid d’ocras orm le bliain!”

D’fhéach sé suas ar an mealbhóig agus ar an gcathaoir, agus ambasa bhí sórt scáth’ air dul ’na ngaire. D’iniúch sé ar an dtalamh go cruínn mórthímpall na cathaoireach, agus má dhein, do chonaic sé ansúd go gléineach rian na hórdóige. Cheap sé go raibh balaithe dóite fós féin uaidh. Chuir sé bárr a mhéire ar an gcathaoir. Ní túisce ’chuir ná bhog sí leis go héasca. Chuir san misneach air agus shuigh sé inti. Bhog sé anonn ’s anall í; bhog sí leis go breá. Bhí a aigne sásta. Chuir sé lámh sa mhealbhóig agus chrom sé ar a ghreim beag mine do chogaint mar ba ghnáth. Chómh luath agus ’bhí tart air, do chuaigh sé amach agus thug sé leis isteach cúpla ceann de sna húllaibh agus d’ith sé iad.

Ar maidin la’r na mháireach do ghluais sé go moch ag dul ar an aonach go gceannódh sé capall agus bó bhainne.

Ba gheárr gur bhuaileadar na cómharsain uime.

“Airiú, a Shéadna, cad d’imigh um thráthnóna inné ort?” arsa duine acu. “Cheapamair go léir gurb amhlaidh a thit caor ar do thigh agus go rabhais loiscithe id bheathaidh. Níor airíos riamh a leithéid de thóirthnigh.”

“Tá an éagóir agat,” arsa duine eile. “Níor thóirthneach é ach búirtheach mar ghéimreach thairbh.”

“Éist do bhéal,” arsan tríú duine. “Cá bhfuil an tarbh d’fhéadfadh an bhúirth úd do chur as?”

“Do bhíos-sa,” arsan ceathrú duine, “im shuí i mullach Charraige an Eidhneáin agus bhí radharc agam ar an dtigh, agus nuair ’airíos an fothrom go léir d’fhéachas anonn agus chonac mar ’bheadh fiolar agus grathain chiardhubh phréachán ag éirí in áirde sa spéir, agus bhí iúnadh orm a rá go bhféadfaidís a leithéid d’fhothrom a dhéanamh.”

Thiomáineadar leó ar an gcuma san, ag cainnt agus ag áiteamh agus ag cur thrí chéile, agus níor labhair Séadna focal. Chimeádadar an chainnt chúthu féin, agus níor mhór leis dóibh é. Ní raibh dúil ar bith aige i gcainnt, le heagla go sleamhnódh aon fhocal uaidh d’osclódh a aigne. Dá éaghmais sin agus uile, bhí fáth machnaimh aige a chimeád ar siúl é. Bhí sé ag cuímhneamh ar an gcapall agus ar an mboin agus ar cad adéarfaidís na cómharsain uile nuair a chífidís ar marcaíocht é. D’fhiafróidís cá bhfuair sé an t-airgead. Cad é an leathscéal a bheadh aige le tabhairt uaidh?

Nuair a shroiseadar páirc an aonaigh agus chonaic Séadna na capaill go léir, do tháinig mearathall air, agus ní fheidir sé cad ba mhaith dho a dhéanamh. Bhí capaill mhóra ann agus capaill bheaga, seanachapaill agus capaill óga, capaill dhúbha agus capaill bhána, capaill ghlasa agus capaill bhreaca, capaill ag siosraigh agus capaill ag léimrigh, capaill a bhí go dea-chroicinn groí cumasach agus braimíní gránna gioblacha. Eatartha uile go léir, bhí sé ag teip air glan a aigne do shocrú ar an gceann a thaithneódh leis.

Fé dheireadh, do leog sé a shúil ar chapall dheas chiardhubh a bhí go fuinte fáiscithe ag falaracht ar fuid na páirce agus marcach éadrom lúfar ar a mhuin. Dhruid Séadna suas, agus do bhagair sé ar an marcach. Sula raibh uain ag an marcach é ’thabhairt fé ndeara, do ghluaiseadar triúr marcach eile thairis amach, agus ghluaiseadar a gceathrar an pháirc siar ar a léimlúth. Bhí claí dúbalta idir iad agus an pháirc amu’, agus d’imíodar a gceathrar go héasca éadrom seólta de dhruím an chlaí sin, gan bárr coise tosaigh ná deiridh do chur ann. Siúd ar aghaidh iad lom díreach agus gan órlach sa mbreis ag éinne acu ar a chéile. Siúd ar aghaidh iad, ucht agus cúm seanng gach capaill ag cimilt nách mór den bhféar glas a bhí ar an bpáirc, ceann gach capaill sínte go hiomlán, ceann gach marcaigh cromtha anuas agus iad ag gluaiseacht mar ’ghluaiseódh sí gaoithe.

Ní raibh duine, óg ná aosta, ar an aonach ná raibh ’na choilgsheasamh ag faire orthu ach amháin fear na méaracán. Nuair a bhíodar ag déanamh ar an darna claí, thug gach éinne fé ndeara go raibh an capall dubh buille beag ar tosach. Nuair a bhíodar ag glanadh an chlaí, do ghluais an capall dubh agus an capall ba ghiorra dho dá dhruím, mar ’ghluaiseódh an préachán, gan baint leis. Do chuir an dá cheann eile na cosa ann. D’imigh an fód ó chosaibh an chapaill ba shia amach, agus thit sé féin agus a mharcach ar an dtaobh eile ’ chlaí.

“Ó!! Tá sé marbh!” do liúdar na daoine go léir. Ní raibh an liú as a mbéal nuair a bhí sé thuas arís, ach más ea bhí a chapall bacach agus b’éigean do filleadh.

Siúd ar aghaidh an triúr agus an t-aonach ag faire orthu, na daoine chómh ciúin sin gur airigh Séadna go soiléir na buillí fuinte ceólmhara tómhaiste crua a buaileadh cosa na gcapall san ar fhód na páirce, díreach mar ’bheadh rínceóir ag rínce ar chlár.

Thug Séadna fé ndeara um an dtaca so go raibh an capall dubh go maith ar tosach, agus é ag déanamh, ceann ar aghaidh, ar bhata a bhí ’na sheasamh sa pháirc agus éadach éigin dearg ’na bhárr. Siúd tímpall an bhata san é. Siúd ’na dhiaidh an tarna capall. Siúd ’na dhiaidh sin an tríú capall. Siúd ar aghaidh i ndiaidh a chéile iad, i leith na lámha clé, soir ó thuaidh, an capall dubh ar tosach, agus é ag bogadh uathu. Do ghéaraigh an capall deiridh agus bhí sé ag breith suas ar an darna capall. Do ghéaraigh san, agus bhíodar araon ag breith suas ar an gcapall ndubh. Ansan do chonaic Séadna agus an t-aonach an radharc. Do shearg an capall dubh san é féin, do bhog an marcach an tsrian chuige, agus siúd amach é mar ’ghluaiseódh cú agus gur dhó’ leat ná raibh cos leis ag baint le talamh, ach é ag imeacht in aice an tailimh mar ’bheadh seabhac.

Lena línn sin d’éirigh liú fhiaigh ón áit thoir thuaidh go raibh na capaill ag déanamh air. Do tógadh an liú mórthímpall an aonaigh. B’éigean do Shéadna a mhéaranna do chur ’na chluasaibh nú go scoiltfí a cheann. Bhí gach éinne ag rith agus gach éinne ag liúirigh. Do rith Séadna agus do liúigh sé leó agus ní raibh ’fhios aige cad ar a shon.

Nuair a stad an rith agus an liúireach, do chonaic Séadna ar a aghaidh amach seisear nú mórsheisear daoine uaisle agus ceann feóla agus bolg mór agus culaith éadaigh uasail ar gach éinne acu, agus iad ag cainnt lena chéile agus ag féachaint ar an gcapall ndubh.

“An mór ar a ndíolfá é?” arsa duine acu leis an marcach.

“Ar mhíle púnt,” arsan marcach.

Nuair ’airigh Séadna an focal san, d’iompaigh sé ar a sháil, á rá in’aigne féin, “Ní bheadh aon ghnó agam de. Do mharódh sé me.”

Cé ’bheadh ar an dtaobh thiar de ach fear na méaracán!

“Mharódh sé thu, an ea?” arsa fear na méaracán. “A dhe mhuise, greadadh chút! a ghréasaí bhig bhuí na mealbhóige, de shíol taoibhíní rua agus meanaithí ramhar agus bréanbhróg, murab ort atá an t-éirí in áirde, ag teacht anso chun capaill a cheannach agus gan phingin id phóca!”

Nuair ’airigh Séadna an méid sin do dhruid sé i leataoibh. Do shleamhnaigh sé lámh leis síos ’na phóca. Ambasa bhí sé folamh! Chuardaigh sé póca eile –– folamh chómh maith! Chuir sé lámh isteach ’na bhrollach, ag lorg an sparáin. Ní raibh a thuairisc ann. Thug sé stracfhéachaint ar fhear na méaracán. Bhí sé sin i bhfeighil a ghnótha féin, gan aon tsuím aige i Séadna ach chómh beag agus ná feicfeadh sé riamh é.

“Sea!” arsa Séadna leis féin, “tá deireadh leis an mustar. Is usaide é ó baineadh an eascaine den mhealbhóig agus den chathaoir agus den chrann. Ní dócha gurbh fhéidir í ’bheith curtha suas arís. Pé in Éirinn é, níl agam le déanamh anois ach dul agus féachaint an bhféadfainn roinnt leathair a cheannach, agus dul agus cloí leis an ngnó is feárr atá ar eólas agam. Más bréanbhróga iad ní bhfaighid na daoine a chaitheann iad aon locht orthu. Is mairg ná bíonn sásta lena chuid féin, dá luíghead é. Dá mbeadh mo thrí scillinge agam anois do dhéanfaidís mo ghnó chómh maith leis na céadtaibh go léir. Ach tá go maith. Ní feárr bheith ag cainnt air mar scéal. Raghad ag triall ar Dhiarmuid Liath agus b’fhéidir go dtabharfadh sé roinnt leathair ar cáirde dhom chun go dtiocfadh airgead na mbróg isteach. Thug sé cáirde cheana dhom, agus dhíolas é go cruínn agus go macánta.

Um an dtaca go raibh an méid sin machnaithe aige, bhí sé ag déanamh, ceann ar aghaidh, ar dhoras Dhiarmuda. Bhí Diarmuid féin ’na sheasamh ’dir dhá lí an dorais.

“Airiú, a Shéadna, an tu san?” arsa Diarmuid.

“Is me cheana,” arsa Séadna. “An bhfuilir go láidir, a Dhiarmuid?”

“Tá an tsláinte againn, moladh le Dia dhá chionn! Ach cad é seo d’imigh ortsa le déanaí? Táir i mbéal gach éinne, agus ní mar a chéile aon dá scéal ná aon dá thuairisc ort. Deir duine go bhfeacais sprid. Deir duine eile gur thit an tigh ort. Deir duine eile gur mhairbh splannc tu. Deir an ceathrú duine go bhfuarais airgead ag dul amú. Agus mar sin dóibh, gach éinne agus a shocrú féin aige ort. Cad a dheinis? Nú cad ’tá ar siúl agat? Nú cad fé ndeár an obair seo go léir?”

“Ní fheadar ’en tsaol, a Dhiarmuid. Ach dar liomsa tá aon ní amháin soiléir go leór. Is é sin ná fuaras airgead ag dul amú. Is dócha dá bhfaighinn ná beinn ag teacht anso anois ag brath air go bhfaighinn roinnt leathair uaitse ar cáirde mar a fuaras cheana.”

“Mhuise, an daighe féin gheóbhair agus fáilte. An mór atá uait?”

“Dá mbeadh oiread agam agus ’dhéanfadh bróga do bheirt níor bheag liom é an turas so, agus nuair ’bheidís sin díolta agus an t-airgead agam, dhíolfainn tusa agus thógfainn tuilleadh.”

“Tá sé chómh maith agat an tuilleadh do bhreith leat anois d’aon iarracht. Beir leat luach púint.”

Nótaí

Go tigh Liam Uí Bhuachalla: a purported genitive Liaim stood in the early editions of Séadna, possibly the result of the intervention of an editor. PUL stated in his Notes on Irish Words and Usages that Liam, as a foreign name, is undeclinable, and therefore remains Liam in the genitive (and vocative).

Níor chuímhníos riamh orm féin: “I didn’t think what I was saying”. The early editions of Séadna have fhéin in this passage. Féin is usually pronounced /fʹe:nʹ/ in WM Irish, but can also be pronounced /he:nʹ/, as elsewhere in Ireland, but even so the spelling fhéin is suboptimal, as fh has a null pronunciation in Irish. Whether pronounced f or h, the spelling féin is correct, as f is frequently pronounced h (cf. glanfad, etc). Shán Ó Cuív’s LS edition of Séadna has fén in this passage.

Am mharú féin: it is probable that PUL pronounced this as am barú féin, as he stated in his Notes on Irish Words and Usages that ageam mhac was pronounced as if written ageam bac.

Ba gheárr gur bhuaileadar na cómharsain uime: note the use of the plural verb with the plural subject in this sentence. PUL regularly uses this syntax in the present and future tenses, and there are occasional examples in the past tense (cf. nuair a chuadar na fir abhaile in chapter 7). Also note do ghluaiseadar triúr marcach thairis amach, “three riders went past him”, and d’imíodar a gceathrar, “the four of them set off”, later in this chapter.

Ag cimilt nách mór den bhféar glas: “almost rubbing against the green grass”. The original had don bhfeur, with do’n adjusted to den in line with the editing policy here (see under de in the Foclóírín). Lenition would be more common in WM Irish after either den or don, but eclipsis is given in the original and so retained.

Is usaide é: “it is the easier for it, all the easier”. The second comparatives, which combine the regular comparatives with de, usually written as a single word, have an additional nuance, “all the more X on account of something”. Other examples include gura feárrde thu é!, “may you be the better for it!”, and, from PUL’s novel Niamh, b’fhéidir gur déinide a déanfar an guí an teachtaireacht do chur tímpall uaitse, a Árdrí!, “maybe the prayer will be prayed all the harder for the message being sent round from you, High King!”

Names

Diarmuid Liath: the name Diarmuid is given in its original spelling here, in preference to the modern spelling Diarmaid, as the original spelling shows the pronunciation well.
Liam Ó Buachalla: a person mentioned here; probably the father of Cáit Ní Bhuachalla. Note that the name Liam is undeclinable in Irish.

Place

Carraig an Eidhneáin: a minor placename in Co. Cork, meaning “Ivy Rock”, from eidhneán, “ivy”, pronounced /əi’ŋʹɑ:n/.

Foclóirín

aireach: “careful, attentive”, pronounced /i’rʹɑx/.
áitím, áiteamh: “to argue, establish, persuade, prove”. Áiteamh ar dhuine go…, “to persuade someone that…”
allas: “sweat”. Allas an bháis, “a death-like sweat”.
ar fuaid, ar fuid: “throughout”, pronounced /erʹ fuədʹ, erʹ fidʹ/, ar fud in the CO. PUL wrote in his Notes on Irish Words and Usages (p54) that ar fuaid should be used for broad areas (ar fuaid na paróiste) and ar fuid for small areas (ar fuid an tí), but this distinction is not always adhered to in his works. I am unsure if the f broadens the r.
ar neóin:a variant of ar ndó’ or dar ndó’ (dar ndóigh in the CO), “of course, no doubt”. Dóin (whence neóin) is given in PSD1927 as a corruption of dóigh. See also under dó’.
balaithe: “smell”, or boladh in the CO. The original spelling, balaith, is adjusted here in the line with the WM pronunciation, /bɑlihi/, which appears to derive originally from the plural of the word.
beirim, breith: “to bear, take, carry”, and numerous other meanings. Breith suas le duine, “to catch up with someone”.
bó: “cow”, with boin in the dative.
bodhar: “deaf”, and by extension “bothered by, tired of something”. Pronounced /bour/.
bolg: “belly, stomach”, pronounced /boləg/.
braimín: “young colt”, the diminutive of bramach (cf. bromach in the CO).
breac: “dappled, speckled”.
bréanbhróg: “a shoddily made shoe”, from bréan, “foul-smelling, putrid, paltry”.
breis: “increase, addition”. Note that although WM Irish usually uses lenition after sa, breis is an exception: sa mbreis, “in addition”. Gan órlach sa mbreis ag éinne acu ar a chéile, “with none of them so much as an inch ahead of each other”.
brollach: “breast, bosom”. Pronounced /bər’lɑx/.
búirtheach: “an act of bellowing, roaring”, or búireach in the CO. The th is preserved, as the pronunciation is /bu:rʹhəx/ in traditional WM Irish.
cáirde: “credit”. Ar cáirde, “on credit”.
caor: “thunderbolt”.
cás: “case, cause”. Ní cás dom means “it’s no problem for me; I can easily do it”, but níor chás duit has a sarcastic meaning: “well you might!”, implying doubt that the person you are speaking to could do something. You could possibly translate by “I would like to see you try!”
ceann: “head”. Dá chionn, “on account of it”, uses an archaic dative that is only used in set phrases. Moladh le Dia dhá chionn!, “God be praised for it!”
cheana: “already”, but sometimes rather “indeed”, pronounced /hɑnə/. Is me cheana, “it is indeed me”.
ciardhubh: “jetblack”, pronounced /kʹiəruv/.
cladhaire: “rogue, trickster”, pronounced /kləirʹi/.
claí: “fence”.
cloím, cloí: “to cleave, adhere”. Cloí le rud, “to confine yourself to or stick to something”.
cluas: “ear”. Bain an chluas díom (má…), literally “cut my ear off (if…)”, used to emphasise a statement, similar to the English “I’ll eat my hat (if…); you can be sure that…”
coilgsheasamh:’na choilgsheasamh, “bolt upright”, or ina cholgsheasamh in the CO. Pronounced /nə xilʹigʹ ‘hɑsəv/.
cos: “foot”. Note that while the dative, cois, is normally pronounced /koʃ/, in the phrase im chuis (na chuis, etc), it pronounced /xiʃ/.
cruaidh: “hard”, or crua in the CO. The adjective is pronounced /kruəgʹ/, with the plural, edited here as crua and originally spelt cruadha, pronunced /kruə/.
crúim, crú: “to milk”.
culaith: “suit”, pronounced /klih/.
cúm: “waist”, or com in the CO.
daighe: found in an daighe, “the Dagda, a powerful god in Irish mythology; by extension, really, indeed!” Pronounced /ən dəi/. An daighe is given as don daighe in Foclóir Gaeilge-Béarla, but the etymology is unclear and the first syllable may just be the definite article.
darna: second, or darain the CO; dara was also occasionally found in PUL’s works. See also tarna.
de dhruím: “over”, or de dhroim in the CO.
de: “of, from”. It is important to bear in mind that this simple preposition is pronounced in the same way as do in WM Irish, /də/. Usage in the original work was inconsistent, and it has been thought better to edit these with the historically correct prepositions, as they would stand in the CO. Note that PUL was particularly insistent on writing do réir, which he held was either pronounced /də re:rʹ/ or /dʹrʹe:rʹ/—in other words the slender d only appeared when run together as a single word—but this has been edited as de réir here. Similarly, do phreib where it occurs throughout the work is edited as de phreib. The alignment of do and de in pronunciation only applies to the simple preposition; the prepositional pronoun de (written in the original) is pronounced /dʹə~dʹi/. See also do.
dea-chroicinn: “with a fine skin or coat (in the case of horses)”. The genitive of dea-chroiceann used as an adjective. Pronounced /dʹa-xrokiŋʹ/ according to Shán Ó Cuív’s LS version, although the genitive of croiceann, “skin”,is found as croicinwith a single n in PUL’s Críost Mac Dé. Croiceann appears as craiceann in the CO.
deifríocht: “difference”, or difríocht in the CO. The LStranscription used in Shán Ó Cuív’s edition of Séadna points to a pronunciation /dʹifʹi’rʹi:xt/, whereas that used by Shán Ó Cuív in his LS edition of PUL’s version of An Teagasg Críostaidhe points to a pronunciation /dʹefʹi’rʹi:xt/. Cnósach Focal ó Bhaile Bhúirne has a broad r, /dʹefʹə’ri:xt/ (deifearaíocht). More research required here.
deisbhéalach: “witty; quick to answer back”.
dúbalta: “double, doubled”, or dúbailte in the CO. Pronounced /du:bəlhə/.
éadach: “cloth”.
éadrom: “light”, pronounced /iadərəm/.
éaghmais: “absence, lack”, or éagmais in the CO. Dá éaghmais sin agus uile, “in spite of all that”.
fáiscim, fáscadh: “to squeeze”. Fuinte fáiscithe, “neat and tidy”.
falaracht: “act of catering”, of a horse, or falaireacht in the CO.
fallaing: “mantle, cloak”.
feighil: “care, attention”, pronounced /fʹəilʹ/. Bheith i bhfeighil ruda, “to be attending to something”.
fiolar: “eagle”, or iolar in the CO. Pronounced /fʹulər/.
fuinte: “well-knit”, the past participle of fuinim, fuineadh, “to knead or knit together”. Fuinte fáiscithe, “neat and tidy”.
gaire: “nearness, proximity”, pronounced /girʹi/.
géimreach: “lowing, bellowing”, or géimneach in the CO. Pronounced /gʹe:mʹirʹəx/.
giob: “bit, scrap”. Níl giob, “nothing at all”.
gioblach: “shaggy, unkempt”, pronounced /gʹubələx/.
gíocs: “cheep, chirp”, or gíog in the CO. Níl gíocs ná míocs as, “there is not a peep out of him”.
glanaim, glanadh: “to clean”, but also “to clear”, as of a fence.
glas: “grey, green”. Capall glas, “a grey horse”.
grá: “love”. A ghrá dhil, “my dear”.
grathain: “swarm”. Grathain phréachán, “a flight/flock of crows”.
groí: “strong, spirited, vigorous”, originally the genitive of graí, a collective word meaning “horses, breeding stud”. Groí cumasach, “strong and hearty”.
iomlán: “full, whole, entire”, pronounced /umə’lɑ:n/. Go hiomlán, “completely”.
láidir: “strong”. An bhfuilir go láidir?, “are you well?”
léimlúth: “an act of bounding along with vigour”. Ar a léimlúth, “at a gallop”.
léimreach: “jumping”, or léimneach in the CO. Pronounced /lʹe:mʹirʹəx/. “Jumping” can also be léim. Léimreach is a feminine verbal noun that is declined in the dative as ag léimrigh.
lí: “post, pole”, or laí in the CO. Idir dhá lí an dorais, “in the doorway”. FdS connects this word with liag, “stone, headstone”, of which it is stated (spelt lígh in the original) is the dative.
liú fhiaigh: “a hunter’s shout, a wild cry”. Pronounced /lʹu: iəgʹ/. Note that liú is feminine in WM Irish, but masculine in the CO.
loirgim, lorg: “to search, seek”, or lorgaím, lorg in the CO. Pronounced /lirʹigʹimʹ, lorəg/.
lú: “smaller, smallest”, the comparative of beag. Níor chuid ba lú ná a fhonn a bhí ar Shéadna an rud céanna do rá leis, “Séadna was rather inclined to say the same thing to him”, literally “Séadna’s desire to say the same thing to him was not inconsiderable/was not the least bit”.
luach: “value”. Luacht is also found in PUL’s works. Luach púint, “a pound’s worth”.
luíghead: “smallness, fewness”, or laghad in the CO. Pronounced /li:d/. The original spelling is kept here, as the CO version does not give the correct pronunciation. Dá luíghead é, “however small it is”.
máireach: “morrow.” La’r na mháireach, “on the following day.” Often found as lar na mháireach or lá arna mháireach [ “day”, ar “after”, n-a “its”, mháireach “morrow”]. Note that the a is pronounced short: /larnə vɑ:rʹəx/.
mairg: “woe.” Is mairg a bhíonn…, “woe to him who…” Is mairg ná bíonn…, “woe to him who does not…” Pronounced /marʹigʹ/.
mar sin dóibh: “and so on; and the same with all of them”.
marcach: “rider”, pronounced /mər’kɑx/.
meanaith: “awl”, or meana in the CO. The plural is meanaithí, where the CO has meanaí.
méar: “finger”, with méire in the genitive. The plural is given here as méaranna, where méireanna is found in PUL’s other works (Shán Ó Cuív’s LS edition transcribes as if from méireanna). The CO has méara in the plural.
méaracán: “thimble”. Fear na méaracán, “thimble-rigger”, referring to a game played at Irish fairs.
mearathall: “confusion”, or mearbhall. Pronounced /mʹarəhəl/ in WM Irish.
míocs: “cheep, chirp”, or míog in the CO. See gíocs.
mórsheisear: “seven people”, pronounced /muəriʃər/. The original text has móir-sheisear, with a slender r, but this is adjusted to mórsheisear as the entry in FdS is for mórsheisear, and AÓL’s pronunciation, given in IWM, is with a broad r.
mustar: “diplay, ostentation”.
ochón: “alas! oh dear!”
órlach: “inch”.
osclaim, oscailt: “to open”, or osclaím, oscailt in the CO. Pronounced /oskəlimʹ, oskiltʹ/.
préachán: “crow”, pronounced /prʹi:’xɑ:n/.
rua: “red, reddish”, but often of a darker hue than would be thought of as “red” in English: taoibhíní rua, “brown leather patches”, a translation confirmed by the authorised translation of Séadna published in 1915.
scáird: “terror, a frightened look”, or scard in the CO.
scaoilim, scaoileadh: “to let loose, release”. Scaoileadh le duine, “to let someone go on”.
scáth: “fear, nervousness”. Sórt scáth’ air, “a sort of fear”, where the apostrophe shows the elision of the a of the genitive, scátha.
sceímhle: “terror, dread”. Sceímhle ort, “a plague on you, confound you”. Pronounced /ʃkʹi:lʹi/.
scoiltim, scoltadh: “to burst”, or scoiltim, scoilteadh in the CO. Often spelt without the historical t (sgoilim), but found with t here in scoiltfí.
seabhac: “hawk”, pronounced /ʃauk/.
seanng: “slender”, or seang in the CO, pronounced /ʃauŋg/. The double n is used in the editing here to show the diphthong.
seargaim, seargadh: “to shrivel”. Seargadh thu féin, “to mortify yourself, stretch yourself to the limits”. The preterite shearg is pronounced /hɑrəg/.
seochas: “besides”, or seachas. Spelt seachas in the original, but pronounced /ʃoxəs/.
seólta: “graceful”, a derived meaning from “well-directed”.
sí: “blast, gust”. Note that is feminine in PUL’s works, but masculine in the CO. Sí gaoithe, “whirlwind”.
siosrach: “neighing, whinnying”, or seitreach in the CO. Pronounced /ʃisərəx/. Siosrach is a feminine verbal noun that is declined in the dative as ag siosraigh.
splannc: “flash of lightning”, or splanc in the CO. The double n is used in the editing here to show the diphthong: pronounced /splauŋk/.
sprid: “sprite, ghost”.
srian: “reins of a horse”, feminine here, but masculine in the CO.
sroisim, sroisiúint: “to reach”, or sroichim, sroicheadh in the CO. This was spelt with -ch in the original, but IWM and CFBB confirm the WM pronunciation is /sroʃimʹ, sro’ʃu:ntʹ/.
stop: “stop, pause”, an English word long accepted in Irish.
taobh: “side”. Na thaobh san, “for all that”.
thoir thiar thall: “all over the place”. Éamann óg thoir thiar thall aici, “young Éamann this, young Éamann that and young Éamann the other; constantly going on about young Éamann”.
tóirthneach: “thunder”, toirneach. Pronounced /to:rhnʹəx/. PUL commented in his Notes on Irish Words and Usages(p107) that he had never heard this word pronounced without its medial  th .
tómhaisim, tómhas: “to measure, estimate”. Tómhaiste, “measured”.
trí: “through”. Note that this preposition is often lenited after a vowel or after an r. Rud a chur thrí chéile, “to discuss something”.
turas: “journey, round, occasion”. Pronounced /trus/.
uiriste: “easy”, furasta in the CO. Fuiriste is also found in PUL’s works. The comparative, found here, is usa, where the CO has fusa.
usaide: “all the easier”. This is a “second comparative” form, similar to feárrde, móide, miste, meaning “all the more X for it”.
veist: “vest, waistcoat”, spelt bhest in the original.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Contents, Séadna. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s