Séadna chapter 2

Caibideal a Dó.

Nóra. ’Sea! —a Pheig. Táimíd anso—arís. Tá saothar orm—bhíos ag rith. Bhí eagla orm—go mbeadh an scéal ar siúl rómham, agus go mbeadh cuid de caillte agam.

Peig. Imbriathar go bhfanfaimís leat, a Nóra, a lao. Níl i bhfad ó tháinig Gobnait.

Gobnait. Mar sin do bhí cuigeann againn dá dhéanamh, agus b’éigean dómhsa dul siar leis an ím go Béal an Gheárrtha, agus nuair a bhíos ag teacht abhaile an cóngar, do thit an oíche orm, agus geallaim dhuit gur baineadh preab asam. Bhíos ag cuímhneamh ar Shéadna agus ar an ór agus ar an bhFear nDubh, agus ar na spréachaibh ’ bhí ag teacht as a shúilibh, agus me ag rith sula mbeinn déanach, nuair a thógas mo cheann agus cad do chífinn ach an rud ’na sheasamh ar m’aghaidh amach—an gallán! Ar an gcéad amharc dá dtugas air, do thabharfainn an leabhar go raibh adharca air!

Nóra. A dhe mhuise, a Ghobnait, éist do bhéal, agus ná bí dhár mbodhradh led ghallánaibh agus led adharcaibh. Adharca ar an ngallán! Féach air sin!

Gobnait. B’fhéidir dá mbeithá féin ann gur beag an fonn magaidh a bheadh ort.

Síle. Féach anois! Cé ’tá ag cosc an scéil? B’fhéidir go gcuirfeadh Cáit Ní Bhuachalla ormsa é.

Cáit. Ní chuirfidh, a Shíle. Táir id chailín mhaith anocht, agus tá ana-chion agam ort. Mo ghrá í sin! Mo ghrá im chroí ’stigh í!

Síle. ’Sea go díreach! Fan go mbeidh fearg ort, agus b’fhéidir ná déarfá “Mo ghrá í sin!”

Nóra. Seo, seo! Stadaidh, a chailíní. Mise agus mo ghallán fé ndeár an obair seo. Caith uait an stoca san, a Pheig, agus scaoil chúinn an scéal. An bhfuair Séadna an sparán? Is mó duine ’ bhí i riocht sparáin d’fháil agus ná fuair.

Peig. Chómh luath agus ’duairt Séadna an focal, “dar bhrí na mionn!” do tháinig athrú gné ar an bhFear nDubh. Do nocht sé a fhiacla thíos agus tuas, agus is iad a bhí go dlúite ar a chéile. Tháinig sórd crónáin as a bhéal, agus do theip ar Shéadna a dhéanamh amach ceoca ag gáirí a bhí sé nú ag dranntú. Ach nuair ’ fhéach sé suas idir an dá shúil air, ba dhóbair go dtiocfadh an scannradh céanna air a tháinig air i dtosach. Do thuig sé go maith nách ag gáirí ’ bhí an díolúnach. Ní fheacaigh sé riamh roimhe sin aon dá shúil ba mheasa ’ná iad, aon fhéachaint ba mhallaithe ná an fhéachaint do bhí acu, aon chlár éadain chómh dúr, chómh drochaigeanta leis an gclár éadain do bhí os a gcionn. Níor labhair sé, agus do dhein sé a dhícheall gan a leogaint air gur thug sé fé ndeara an dranntú.

Lena línn sin do leog an Fear Dubh an t-ór amach arís ar a bhais agus do chómhairimh.

“Seo!” ar seisean. “A Shéadna, sin céad púnt agat ar an gcéad scilling a thugais uait inniu. An bhfuilir díolta?”

“Is mór an bhreis í!” arsa Séadna. “Ba chóir go bhfuilim.”

“Cóir nú éagóir,” arsan Fear Dubh, “an bhfuilir díolta?” Agus do ghéaraigh agus do bhrostaigh ar an ndranntú.

“Ó, táim díolta, táim díolta!” arsa Séadna, “go ra’ maith agatsa.”

“Seo, más ea,” ar seisean. “Sin céad eile agat ar an tarna scilling a thugais uait inniu.”

“Sin í an scilling a thugas don mhnaoi a bhí cosnochtaithe.”

“Sin í an scilling a thugais don mhnaoi uasail chéanna.”

“Má ba bhean uasal í, cad do bheir cosnochtaithe í? Agus cad do bheir di mo scilling do bhreith uaimse, agus gan agam ach scilling eile ’na diaidh?”

“Má ba bhean uasal í! Dá mbeadh ’ fhios agat! Sin í an bhean uasal do mhíll mise!”

Le línn na bhfocal san do rá dho, do tháinig crith chos agus lámh air. Do stad an dranntán. Do luigh a cheann siar ar a mhuineál. D’fhéach sé suas in san spéir. Tháinig driuch báis air agus cló cuirp ar a cheannachaibh.

Nuair a chonaic Séadna an iompáil lí sin, tháinig iúnadh a chroí air.

“Ní foláir,” ar seisean, go neafuiseach, “nú ní hé seo an chéad uair agat ag aireachtaint teacht tháirsi siúd.”

Do léim an Fear Dubh. Do bhuail sé buille dá chrúib sa talamh, i dtreó gur chrith an fód a bhí fé chois Shéadna.

“Cirriú ort!” ar seisean. “Éist do bhéal nú bascfar thu!”

“Gabhaim párdún agat, a dhuin’ uasail,” arsa Séadna go modhúil, “cheapas go mb’fhéidir gur braon beag a bhí ólta agat, tráth ’s gur thugais céad púnt mar mhalairt ar scilling dom.”

“Thabharfainn, agus seacht gcéad, dá dtiocfadh liom baint ón dtairbhe do dhein an scilling chéanna; ach nuair a thugais uait í ar son an tSlánaitheóra ní féidir a tairbhe do lot choíche.”

“Agus,” arsa Séadna, “cad is gá an mhaith do lot? Ná fuil sé chómh maith agat tairbhe na scillinge úd d’fhágáil mar atá sé?”

“Tá an iomad cainnte agat; an iomad ar fad. Duart leat do bhéal d’éisteacht. Seo! Sin é an sparán ar fad agat,” arsan Fear Dubh.

“Ní héidir, a dhuin’ uasail,” arsa Séadna, “ná beadh dóthain na haimsire ann. Is mó lá i dtrí blianaibh déag. Is mó bróg ’ bheadh déanta ag duine i gcaitheamh an méid sin aimsire, agus is mó cuma ’na n-oirfeadh scilling do.”

“Ná bíodh ceist ort,” arsan Fear Dubh, ag cur smuta gáire as. “Tairrig as chómh géar in Éirinn agus is maith leat é. Beidh sé chómh teann an lá déanach agus ’tá sé inniu. Ní bheidh puínn gnótha agat de as san amach.”

Bhí Séadna sásta.

“Trí bliana déag!” ar seisean in’ aigne féin. “Agus neart dom tarrac as ar mo dhícheall. Chuir sé brí na mionn orm, ach bheirimse brí gach mionna agus gach móide dhuitse, a sparáinín, go mbainfar ceól asat! —Slán beó agatsa!” ar seisean leis an bhFear nDubh.

D’iompaigh sé ar a sháil chun teacht abhaile, agus má dh’iompaigh, siúd lena chois an Fear Dubh. Ghéaraigh sé a choisíocht. Ghéaraigh seisean chómh maith.

“Cad a dhéanfad?” arsa Séadna in’ aigne féin. “Chífid na cómharsain é.”

“Ná bíodh ceist ort,” arsan Fear Dubh. “Ní fheicfidh éinne me ach tu féin. Ní foláir dom tu ’ thionlacan abhaile agus eólas na slí do chur, agus radharc d’fháil ar an gcathaoir shúgáin úd, agus ar an mealbhóig, agus ar na húllaibh.”

“Gan rath orthu mar chathaoir agus mar mhealbhóig agus mar chrann úll! Is breá na trí nithe do loiteadh inniu orm dá mbárr,” arsa Séadna.

“Ní hé sin an ceann is measa den scéal,” arsan Fear Dubh. “Ach má thagann aon chómharsa isteach agus go suífidh sé sa chathaoir, ní foláir duit aontíos do thabhairt saor ó chíos do, mar ní bheidh ar do chumas é ’ chur amach agus é ceangailte sa chathaoir agat.”

“A dhrólainn na bhfeart! Cad a dhéanfad má tá triúr ceangailte rómham sa bhaile anois?” arsa Séadna. “B’fhéidir, a dhuin’ uasail, go bhféadfása iad do scaoileadh. Téanam ort. Tá míle fáilte rómhat.”

“Foighne, foighne! a Shéadna,” arsan Fear Dubh. “Níl éinne ceangailte fós. Bhí doicheall ort ó chiainibh, anois tá míle fáilte rómham. Á! a Shéadna, sin í an fháilte mar mhaithe leat féin.”

“’S dó’! Is amhlaidh mar atá sé, a dhuine uasail ——,” arsa Séadna, agus d’fhéach sé suas ar na hadharcaibh agus síos ar an gcrúib.

“Ó, tuigim,” arsan Fear Dubh. “Ní thaithneann déanamh na bróige seo leat, ná an saghas órnáide atá ar mo cheann. Ná bac san. Nuair a bheidh taithí agat orthu ní bhfaighir locht ar bith orthu.”

“’S dó’, go deimhin féin anois, a dhuin’ uasail,” arsa Séadna, “agus creid me leis, ní chúthusan a bhíos. Ach dá bhfeicidís na cómharsain tu do scannróidís, agus bheadh díobháil déanta, b’fhéidir.”

“Thar a bhfeacaís riamh! Ná fuilim tar éis a rá leat nách baol go bhfeicfidh éinne me ach tu féin?” arsan Fear Dubh.

“Tá go maith,” arsa Séadna. “Téanam ort.”

Síle. A thiarcais! a Pheig, ba dhó’ liom, dá bhfeicinn é, go dtitfeadh an t-anam tur te asam.

Cáit. Cad é an mhaith dhuit bheith ag cainnt mar sin? Ná duairt sé ná féadfadh éinne é ’ fheiscint ach Séadna féin?

Síle. Á! a Cháit, a ghrá dhil, cá bhfios duit an raibh sé ag ínsint na fírinne? Ní chreidfinn focal ón rógaire.

Cáit. Nách maith a thug sé an t-airgead do Shéadna?

Gobnait. Cá bhfios duit arbh airgead é? D’airíos duine dhá rá go raibh seana-Mhícheál Réamainn lá i dtigh tábhairne i Sráid an Mhuilinn, agus go raibh a dó agus dá thuistiún ag bean an tábhairne air, agus go raibh sí ag cimeád a hata i ngeall leis an airgead. Do chuaigh Micheál amach sa chlós agus do phioc sé suas a ceathair nú a cúig de licíníbh slinne, agus tar éis diablaíochta éigin a dhéanamh orthu, thug sé chúithi isteach iad, agus nuair ’ dh’fhéach sí orthu cheap sí gurbh airgead dleathach iad, agus thug sí an hata dho. Deirtí gur fhoghlaim Mícheál “freemashun” ón Rudaire, agus go bhféadfadh sé gabhar a dhéanamh díot, ach dá n-aistreódh an ghaoth agus tu id ghabhar, ná féadfadh sé thu ’ chasadh thar n-ais.

Séamas Ó Buachalla: Bail ó Dhia oraibh anso!

Peig. Ó, Dia ’s Muire dhuit, a Shéamais. Do dhriofúr atá uait, is dócha.

Séamas. Dúradh léi teacht abhaile láithreach. Tháinig Neill.

Cáit. Airiú greadadh chút, a Shéamais! Cathain?

Séamas. Ó chiainibh beag.

Cáit. Go dtugaidh Dia oíche mhaith dhuit, a Pheig, agus díbh go léir.

Peig. Go dtéir slán, a Cháit!

Cáit. Ní neósfair a thuilleadh anocht, a Pheig?

Peig. Tá go maith, a Cháit.

Nótaí

Níl i bhfad ó tháinig Gobnait: this can be understood with an omitted ann—níl i bhfad ann ó tháinig Gobnait, “it is not long since Gobnait arrived”.

Ag teacht an cóngar: “coming by the short cut”. The construction is worth noting, as the verbal noun does not govern a genitive here. This was explained by Gearóid Ó Nualláin in part 1 of his Studies in Modern Irish, pp214-215, as an “accusative of space”. Although the accusative case disappeared long ago in Irish, and is now identical to the nominative, its usage can still be identified. Examples given by Father Ó Nualláin include do ghluais é an bóthar ó thuaidh and d’imigh sé an cnuc suas, where accusative noun phrases have an adverbial meaning.

Dá mbeithá féin ann: “if you had been there”. Both dá mbeifá and dá mbeithá were found in the past subjunctive in WM Irish. The second-person singular past subjunctive and conditional forms take broad endings: -fá, -tá, -thá.

I riocht sparáin d’fháil: the use of the genitive case with the object of a verbal noun where the whole noun verbal noun phrase is governed by an antecedent that takes the genitive is not found in Standardised Irish, but is a feature of WM Irish.

Thíos agus tuas: here thuas is delenited after a dental sound (s).

Go dlúite ar a chéile: PUL stated in his Notes on Irish Words and Usages that go is not only used to create adverbs, but also to add emphasis to an adjective. “Really clenched together—and no mistake!”

Do chómhairimh: omission of the personal pronoun governing the verb where the reference is clear is frequently found in Séadna, and is a noted feature of Munster Irish.

Go mbainfar ceól asat: bainfear stood in the original text, but PUL specifically stated that he had a broad f in the future autonomous form. Gearóid Ó Nualláin, in his autobiography, Beatha Dhuine a Thoil, pp137-138, quoted PUL saying, “I have never heard, e.g., buailfear. What I have heard is buailfar, with the l slender and the f as broad as it is in ólfar. But I have always heard buailtear. I dare say some people have heard buailtar. If they have, then they ought to write buailtar, and then we should know that they have heard it.” In the preface to the second part of Séadna, issued separately in 1898, PUL also stated that he had only ever heard bainfar, buailfar and chífar. In later WM Irish, it became common to say buailtar, baintar and chítar, as well as bainfar, buailfar and chífar, but given that PUL specifically outlined his phonological system, the autonomous forms are edited as buailtear and buailfar, baintear and bainfar, and chítear and chífar here.

Chífid na cómharsain: note that PUL regularly uses the plural verb with plural nouns in the present and future tenses (and occasionally in the past tense).

Names

Mícheál Réamainn: pronounced /mʹi:’hɑ:l re:miŋʹ/, this name would be anglicised as Michael Redmond. Réamainn is ultimately from the Norman surname Raymond. Mícheál is frequently given as Micheál, with a short i in the original text, in addition to passages giving it as Mícheál, but Shán Ó Cuív’s LS edition confirms the pronunciation is with a long i.
Neill: a feminine personal name and a diminutive form of Eibhlín, ultimately derived from the Latin Helena.
Séamas Ó Buachalla: the brother of Cáit Ní Bhuachalla.

Places

Béal an Gheárrtha: Belingarrha (“the Mouth of the Cutting”), Co. Cork.
Sráid an Mhuilinn: Millstreet, Co. Cork.

Foclóirín

a dhe: “indeed! really!”. A dhe mhuise, “really!”, in the sense of dismissing something as nonsense. PUL indicates in his notes to An Cleasaidhe (p 76) that a dhe may be derived from a Dhé!, although the etymology is unclear.
airím, aireachtaint: “to hear”, or airím, aireachtáil in the CO. Pronounced /a’rʹi:mʹ, i’rʹɑxtintʹ/.
airiú!: arú!, “why! really! indeed!” Pronounced /i’rʹu:~e’rʹu:/.
amharc: “sight”, pronounced /ɑvərk/.
aontíos: “cohabitation”. Aontíos a thabhairt do dhuine, “to let someone move in”.
athrú: “a change”, pronounced /ɑhə’ru:/.
bascaim, bascadh: “to bash, crush, severely injure”.
beirim, breith: “to bear, carry”. Note the preterite here do bheir, where do rug is used elsewhere by PUL. Cad do bheir cosnochtaithe í? “How come she was barefoot?” Cad do bheir di mo scilling do bhreith uaimse? “what made her take my shilling from me? how come she took my shilling from me?” Note that both PSD and FGB show beirim is used in the meaning of “how come” with no preposition, and tugaim in the meaning of “how come” with a following preposition do. However, beirim and tugaim are highly confused, as the seldom-used absolute form of the verb tugaim is bheirim (originally do-bheirim).
ceól: “music”. Ceól a bhaint as rud, “to get full use of something, have a great time with something”.
chun: “towards”. The combined forms of this preposition are distinctive: chúm, chút, chuige, chúithi, chúinn, chúibh, chúthu. The Standard has chugam, chugat, chuige, chuici, chugainn, chugaibh, chucu. Ní chúthusan a bhíos, “I wasn’t referring to those”.
cirrím, cirriú: “to maim; cut short”, or ciorraím, ciorriú in the CO. Spelt ciorúghadh in the original, the spelling has been adjusted to reflect the pronunciation shown in the LS edition. Cirriú ort! “damn you!”
cló: “form, shape”. Cló cuirp, “an emaciated, a corpse-like appearance”.
coisíocht: “pace, gait, footsteps”. The pronunciation is unclear to me, as this is transcribed as coshycht in Shán Ó Cuív’s LS edition, with the first vowel pronounced /o/, but is spelt cuisheadheacht in PUL’s Niamh.
cómhairím, cómhaireamh: “to count”, or comhairim, comhaireamh in the CO. Note the preterite here, chómhairimh, reflecting a general tendency in WM Irish for the preterite to have -mh rather than -gh where the verbal noun ends in -mh (compare sheasaimh).
cómharsa: “neighbour”, with the plural here cómharsain where the CO has comharsana.
cóngar: “short cut”.
crónán: “humming, purring”.
cuigeann: “a churning of milk”.
déanamh: “make”. Déanamh na bróige, “the make of the shoe”.
deimhin: “certain, sure”, pronounced /dʹəinʹ/. Go deimhin féin, “in total truth, to be totally honest”.
diablaíocht: “wizardly; the casting of a spell”, or diabhlaíocht in the CO.
díolúnach: “rogue”. Note: originally meant “franklin; hired soldier”. CFBB shows that some speakers of WM Irish, including AÓL, had gíolúnach /gʹi:’lu:nəx/, whereas others had /dʹi:’lu:nəx/.
dleathach: “legal”, pronounced /dlʹi’hɑx/.
doicheall: “inhospitality”.
dranntaím, dranntú: “to snarl”, or drantaím, drantú in the CO. Pronounced /draun’ti:mʹ, draun’tú/.
dranntán: “act of snarling”, or drantán in the CO.
driofúr: “sister”, or deirfiúr in the CO. IWM shows that both drifíur and driofúr are found in WM Irish, but the form with a broad f is found here, /drʹi’fu:r/.
driuch: “sickly appearance”, or dreach in the CO. Driuch báis, “a death-like appearance”.
drólann: “colon”. A dhrólainn na bhfeart! “goodness gracious!” In FdS, PUL does not give a translation of the word drólann other than to say it is used in exclamations, and that the phrase a dhrólainn na bhfeart! stands for a Dhia na bhfeart!, “God of miracles”.
dúr: “dour, surly”.
éidir: “possible”. Éidir is distinguished from féidir by an additional rhetorical nuance: ní héidir (go), “surely it’s not possible, I suppose it’s not possible (that)”.
fágaim: “to leave”, with the verbal noun herefágáilˌ as in the CO. The verbal noun is also found as fágailt and fágaint in PUL’s other works.
feart: “virtue, miracle”. A dhrólainn na bhfeart! “goodness gracious!”
foighne: “patience”, pronounced /fəiŋʹi/.
freemashun:a corruption of the word “freemasonry”, pronounced /fri:’mʹe:ʃən/ according to the LS edition compiled by Shán Ó Cuív.
gáire: “laugh”, or gáir in the CO.
gáirim, gáirí: “to laugh”. Note that gáirí is a verbal noun meaning “laughing, laughter”, corresponding to gáire in the CO.
gallán: “pillar-stone”.
gné: “form, appearance”.
ím: “butter”, pronounced /i:mʹ/.
imbriathar: “really! upon my word!”
iompaím, iompáil: “to turn, change”, or iompaím, iompú in the CO. Iompáil lí, “a change of colour, change of complexion”.
iúnadh: “wonder, surprise”, ionadh. Pronounced /u:nə/.
lao: “calf”. A lao! “my dear!”
leabhar: “book”. Thabharfainn an leabhar go, “I could have sworn that …”.
lí: “colour, complexion”. Iompáil lí, “a change of colour, change of complexion”.
licín: “small tile”.
línn: “period”, or linn in the CO. Le línn na bhfocal san do rá dho, “as he was saying these words”. Note the long vowel here, /lʹi:ŋʹ/, whereas linn, “with us”, has a short vowel, /lʹiŋʹ/.
modhúil: “mild, mannerly”, pronounced /moulʹ/.
móid: “vow”. Móid a thabhairt, “to make a vow”.
neafuiseach: “innocent, nonchalant”, or neafaiseach in the CO. Pronounced /nʹa-fiʃəx/.
ó chiainibh: “just now”, or ó chianaibh in the CO, as it also appeared in the original here. Pronounced with a slender n in WM Irish, /o: xʹiənʹivʹ/. Ó chiainibh beag, “a little while ago”.
os cionn: “above”. Pronounced /ɑs kʹu:n/.
rath: “good luck, bounty”. Gan rath orthu, “damn them!”
riocht: “guise”. I riocht, “looking like, appearing on the verge of something”.
roim: “before”, or roimh in the CO, pronounced /rimʹ/. Roimhe, “before it” is also found occasionally in this work where roimis is generally used in WM Irish.
rud: “thing”, pronounced /rod/. An rud, definite in Irish, frequently corresponds to “something” in English. Rud a chur ar dhuine, “to blame someone for something”.
rudaire: “knight”, or ridire in the CO. This was also given as ridire in the original, but PUL told Osborn Bergin that /rodirʹi/ was the correct pronunciation of this word.
sál: “heel”, or sáil in the CO, where the dative has replaced the historical nominative.
saothar: “labour, exertion”. Saothar a bheith ort, “to be out of breath”.
scannraím, scannrú: “to take fright”, scanraím, scanrú in the CO. I have yet to find an instance of this verbal noun in PUL’s words, and the form may be scannradh.
seo: “this”, but also “now” as a milding scolding interjection. Seo, seo! Stadaidh, a chailíní!, “now, now! come now! that’s enough, girls!”
smuta: “a bit”, or smiota in the CO. Smuta gáire, “a snigger”.
sórd: “sort”, sórt in the CO, /so:rd/.
stoca: “stocking”.
tagaim, teacht: “to come”. With le, “to be able to”: although this is generally known as an Ulster idiom, PUL has dtiocfadh liom baint ón dtairbhe do dhein an scilling here, and mar a thagann liomsa in his novel Niamh.
táim, bheith: “to be”. Go raibh maith agat is edited here as go ra’ maith agat, as the raibh is not given in full in the pronunciation of this phrase.
taithneann, taithneamh:taitníonn, taitneamh in the CO. Generally in the first declension in PUL’s works, pronounced /taŋʹhən, taŋʹhəv/.
tarna: second, or darain the CO; dara was also occasionally found in PUL’s works.
te: “hot”. Traditionally spelt teith, PUL is on record in his Notes on Irish Words and Usages (p127) as insisting this word has a “most distinct” final  h in the pronunciation. However, this is likely to be apparent only before a following vowel. Pronunciation /tʹe~tʹeh/.
téanam: “come along”, part of a defective verb usually found only in the imperative. Téanam appears to be derived from a first-person plural imperative, but is used as a second-person imperative in the form téanam ort, possibly analogous to the first-person singular imperative in English “let’s be having you”.
teann: “taut, well-filled, plump”.
tionlacaim, tionlacan: “to escort, accompany”. I am unclear on the pronunciation of this word, as the LS edition of Séadna by Shán Ó Cuív indicates a short u, whereas the spelling tionnlacan in PUL’s Mo Sgéal Féin indicates the pronunciation is /tʹu:ləkimʹ, tʹu:nləkən/.
tráth: “time, occasion”. Tráth is go, “seeing as, since”, pronounced /trɑ:s gə~trɑ:həs gə/; spelt trá ’s go in the original here. FdS points out that do rá’s go and tré’s go were also found; treás go is the form used in PUL’s novel Niamh.
tuistiún: “fourpence” in predecimal money. A dó agus dá thuistiún, “two and eight; two shillings and eightpence”. This was found as a dó agus dá thistiún in the original, but IWM shows that AÓL pronounced this word with a broad initial t.
tur: “dry”. Tur te, immediately. An t-anam a thitim tur te asat, “to collapse”.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Contents, Séadna. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s