XV. Íde ar Shodom.

An mhuíntir ’nar baineadh a radharc díobh d’imíodar ag dul amú ar fuid na cathrach. Ansan do labhair an bheirt fhear le Lot.

“Imigh,” ar siad, “agus má tá gaolta agat sa chathair seo labhair leó agus abair leo imeacht in éineacht leat amach as an gcathair mar táthar chun na cathrach do dhíothú. Táid peacaí na cathrach rómhíllteach i láthair Dé agus do chuir Dia anso sinne chun díbhfeirge do dhéanamh ar an áit agus ar na daoine mar táid siad ró-olc.”

D’imigh Lot agus do labhair sé leis an mbeirt fhear a bhí chun a bheirt iníon do phósadh. Nuair a dh’innis sé a scéal dóibh is amhlaidh a chromadar ar gháirí. Dúradar leis gan bheith ag déanamh magaidh faoi féin agus fúthu san.

Tháinig sé thar n-ais.

“Imigh féin agus do bhean agus do bheirt iníon amach as an gcathair seo,” arsan fear leis, “agus tugaidh aghaidh ar an gcnuc agus ná féachaidh in úr ndiaidh pé rud a dh’aireóidh sibh. Brostaigh ort! Tá sé ’na lá feasta! Do chuir Dia anso mise chun na cathrach so agus a bhfuil de dhaoine inti do ídiú agus ní féidir dom an ní sin do dhéanamh go dtí go mbeidh tusa agus do mhúintir ar láimh shábhála. Brostaigh! Is mar gheall ar Abraham a dh’órdaigh Dia tusa do chimeád saor ón íde.”

Ní raibh aon fhonn imithe ar Lot. Ní raibh sé ag imeacht ach go ríghin. Fé dheireadh do rug an t-aingeal ar láimh air, agus ar a mhnaoi agus ar gach duine den bheirt iníon agus do thairrig sé ’na dhiaidh amach as an gcathair iad. Beirt aingeal ab ea an bheirt fhear.

Chómh luath agus ’ bhí an ceathrar lasmu’ den chathair agus ó bhaol, do bhí an ghrian éirithe. Díreach tar éis éirí gréine is ea ’ thosnaigh an tine ar thitim as an spéir. Do thit an tine ’na cith mar a thitfeadh fearthainn agus dhein sí lasair de gach aon rud ’nar theangmhaigh sí leis. D’airigh an ceathrar an fhuaim lasrach laistiar díobh. Níor fhéach éinne acu siar ach bean Loit. Chómh luath agus d’fhéach sí siar dhein polla salainn di. Thug an t-aingeal an foláramh di agus ní raibh aon cheart aici féachaint siar. Do thit an cith tine ar chathair Shodoim agus ar chathair Ghomorrha agus ar na cathrachaibh eile mórthímpall. Ba gheárr ná raibh san áit ar fad ach lasair, agus ansan luaithreach agus an deatach ag éirí as an luaithrigh, agus ar ball, nuair a shéid an ghaoth an deatach agus an luaithreach chun siúil ní raibh aon rian de sna cathrachaibh le feiscint san áit, ná aon rud beó, ná crann, ná aon rud glas, ach an dúthaigh go léir ’na mhachaire ruadhóite.

D’éirigh Abraham ar maidin agus tháinig sé chun na háite ’nar scar sé an tráthnóna roim ré leis an dtríú duine den triúr. Bhí radharc ón áit sin ar na cathrachaibh. D’fhéach sé ’na dtreó. Ní fheacaigh sé tigh ná treabh ann. Ní fheachaigh sé ach an machaire ruadhóite agus an ceó ag éirí as, gan rud glas ná rud beó le feiscint air.

Tá an dúthaigh go léir riamh ó shin ’na ghrean thirim agus tá i lár an mhachaire, mar a rabhadar na cathracha mallaithe úd, an loch ar a dtugtar an Mhuir Mharbh.

Foclóirín

fé: “under”. Note that occasional use of faoi here, where would be more common in WM Irish.
feasta: usually “from now on”, but sometimes, as here, “by now; already”.
gáirim, gáirí: “to laugh”, gáirim, gáire in the CO.
grean: “gravel, grit”.
íde: “ill-treatment, abuse”, but sometimes, as here, “destruction”. Íde ar Shodom, “the destruction of Sodom”.
ídím, ídiú: “to destroy”.
An Mhuir Mharbh: “the Dead Sea”.
ruadhóim, ruadhó: “to scorch”. ’Na mhachaire ruadhóite, “a scorched plain”.
teangmhaím, teangmháil: “to meet; come into contact with, strike against, touch”, or teagmhaím, teagmháil. Pronounced /tʹaŋə’vi:mʹ, tʹaŋə’vɑ:lʹ/.
tirim: “dry”, pronounced /trʹimʹ/.
treabh: “house, homestead, farmstead”, or treibh in the CO. Presumably pronounced /trʹau/. Very often paired up with tigh in set phrases: níl tigh ná treabh acu, “they have neither house nor home”.

This entry was posted in Contents, Scéalaíochta as an mBíobla Naofa. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s