Marcus 1

CAIBIDIOL 1.

Seanmóiniú Eóin Baiste. Críost d’á bhaiste aige. É ag glaodhach a dheisgiobul agus ag déanamh mírbhúilti.

Tusach Soisgéil Íosa Chríost, Mhic Dé.
Mar atá sgríobhtha i n-Isáias fáidh: Féach, táim ag cur mo theachtaire rómhat chun na slighe d’ollamhú rómhat. Guth duine ag glaodhach sa bhfásach: Ollamhuighidh an tslígh do’n Tighearna; deinidh a chasáin do dhíriú dhó. Bhí Eóin sa bhfásach ag baisteadh agus ag fógairt baiste chun aithrighe agus chun maitheamhnachais peacaí. Agus bhí muintir Iudaéa agus muintir Ierúsalem go léir ag dul amach ag triall air, agus bhí sé ’ghá mbaisteadh i n-abhainn Iórdain, agus iad ag admháil a bpeacaí. Agus ruainneach camail iseadh bhí mar éadach ar Eóin, agus crios leathair ar a chom, agus isé bia a bhí aige ’ná lócuistí agus mil fhiain. Agus seo mar a dheineadh sé fógairt: Tá duine is mó cómhacht ’ná mise ag teacht am dhiaidh, agus ní fiú mé go gcromfainn agus go sgaoilfinn iall a bhróige. Do bháisteas-sa sibh le h-uisge; baistfidh sé siúd sibh, ámhthach, leis an Spioraid Naomh.
Agus do thárla, ins na laethibh sin, go dtáinig Íosa ó Nasaret Ghaililí agus gur bhaist Eóin é sa n-Iórdan. Agus láithreach nuair a tháinig sé aníos as an uisge, do chonaic sé na flathais ar osgailt agus an Spioraid Naomh ag teacht anuas i bhfuirm colúir agus an túirling air. Agus tháinig an guth as na flathais: Is tusa mo Mhac dílis; is ort atá mo ghreann.
Agus láithreach do sheól an Spioraid amach sa bhfásach é; agus bí sé sa bhfásach dachad lá agus dachad oidhche, agus bhí Sátan ag cur catha air, agus bhí sé ameasg na mbeithigheach allta, bhí na h-aingil ag friothálamh air.
Agus nuair a bhí Eóin curtha sa phríosún, tháinig Íosa isteach i nGaililíag craobhsgaoileadh soisgéil rígheachta Dé. Agus dubhairt sé: Tá an aimsir caithte, agus tá rígheacht Dé buailte libh. Deinidh aithrighe agus creididh an soisgéal.
Agus bhí sé ag siubhal ar bruach mara Ghaililí agus chonaic sé Símón agus Aindrias a dhritháir ag cur líonta sa bhfaraige (mar iasgairí ab eadh iad). Agus dubhairt Íosa leó: leanaidh mise agus déanfad iasgairí ar dhaoine dhíbh. Agus d’fhágadar ansan na líonta agus do leanadar é láithreach. Agus nuair a bhí sé imthighthe tamall beag ó’n áit sin chonaic sé Séamus mac Sebedé agus Eóin a dhritháir agus iad ag socarú a líonta sa luing; Agus do ghlaoidh sé ortha láithreach agus d’fhágadar ansan sa luing Sebedé a n-athair agus a lucht oibre, agus do leanadar eisean.
Agus chuadar isteach i gCapharnaum, agus gan mhoill, sa tsabbóid, théigheadh sé isteach sa tsinagóig agus dheineadh sé teagasg. Agus do chuir a theagasg iongna ortha, mar do theagaisg sé mar duine go raibh comhacht aige, murar bh’ionan a’s na Sgríbhneóirí.
Agus bhí sa tsinagóg acu duine go raibh spioraid neamhglan istigh ann, agus do liúigh sé amach: Cad í an bhaint atá agatsa agus againne le n-a chéile, a Íosa Nasareit? ar seisean. An chun sinn a mhilleadh a tháinís annso? Tá fhios agam cé h-é thu, Aon Naomhtha Dé. Agus do smachtuigh Íosa é agus dubhairt sé: Bhí ciúin agus imthigh amach as an nduine. Ansan do chuir an annsprid truaillighthe sgread as, agus bhain sé stracadh as an nduine, agus d’imthigh sé amach as. Agus tháinig iongna ar na daoine go léir, agus bhíodar ag fiafraighe dhá chéile; agus deiridís: Cad é seo? cad é an teagasg nua é seo? go gcuireann sé smacht ar na h-annspridíbh truaillighthe féin, agus go ngéillid siad dó? Agus do ghluais a thuairisg láithreach tré chrích Ghaililí go léir.
Agus thánadar láithreach amach as an sinagóig agus thánadar go tigh Shímóin agus Aindriais, i n-aonfheacht le Séamus agus le h-Eóin. Agus bhí máthair céile Shímóin ’n-a luighe le fiabhras, agus do labhradar leis láithreach ’n-a taobh. Agus tháinig sé agus do rug sé ar láimh uirthi agus thóg sé suas í, agus d’imthigh an fiabhras di láithreach, agus dhein sí friothálamh ortha.
Agus nuair a tháinig an tráthnóna agus chuaidh grian fé, thugadar ar triall air gach aoinne a bhí as a shláinte agus gach aoinne go raibh deamhan ann. Agus bhí muintir an bhaile go léir cruinnighthe ag an ndorus; Agus do leighis sé na sluaighte daoine ó gach saghas galair d’á raibh ortha, agus chuir sé amach na sluaighte deamhan, agus níor leig sé dhóibh labhairt, mar d’aithnígheadar é.
Agus d’eirigh sé ana-mhoch ar maidin, agus d’imthigh sé amach agus chuaidh sé go h-áit uaigneach, agus bhí sé ag guidhe ann. Agus do lean Símón é, agus an mhuintir a bhí ’n-a theannta. Agus nuair a fuaradar é dubhradar leis: Táid na daoine go léir at’ lorg. Agus dubhairt sé leó: Téighmís isteach ins na sráidibh agus ins na bailtibh beaga atá i n-ár gcómhgar go ndeinead craobhsgaoileadh ionta, óir is chuige sin a thánag.
Agus bhí sé ag seanmóin ins na sinagógaibh acu ar fuid Ghaililí go léir, agus ag cur deamhan amach.
Agus tháinig chuige lobhar, ’ghá ghuidhe, agus d’úmhluigh sé dhó agus dubhairt sé: Ma’s toil leat é is féidir duit mé ghlanadh. Agus tháinig truagh ag Íosa dhó, agus do shín sé a lámh agus chuir sé air í, agus dubhairt sé: Is toil liom é; glantar thu. Agus nuair a dubhairt sé an focail d’imthigh an lobhra de’n duine láithreach, agus bhí sé glan. Agus thug sé foláramh dó agus chuir sé uaidh amach é láithreach. Agus dubhairt sé leis: Seachain agus ná h-innis d’aoinne é, ach imthigh agus taisbeáin tu féin d’uachtarán na sagart, agus tabhair, ar do ghlanadh, na neithe a dh’órduigh Maois, mar fhiadhnaise dhóibh-sin. Ach chómh luath agus chuaidh seisean amach dhírigh sé ar an sgéal a dh’innsint agus do chraobhsgaoileadh, i dtreó nár fhéad Íosa dul isteach go puibilidhe sa chathair, agus gur fhan sé lasmuigh ins na h-áiteanaibh uaigneacha, agus gur chruinnigh na daoine chuige as gach áird.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in An Soisgéal do réir Mharcuis. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s